De doelen van het islamitische geloof

Het hoofddoel van de Islam is tawh’ied!

Doelen

“En het (tijdelijke) wereldse leven is slechts spel en vermaak en het Huis van het (eeuwige) Hiernamaals is beter voor degenen die (Allah) vrezen. Begrijpen jullie dan niet!?” [Soerat al-An’aam (6), aayah 32.]

‘Spel en vermaak’ beduidt niet dat dit leven niet serieus is, maar op zichzelf en in verhouding tot het Hiernamaals is het niet belangrijk dus dienen we ons er niet op blind te staren. Aldus is dit leven een voorbereiding voor het Eeuwige Huis waar we naar toe gaan, wat veel belangrijker is dan de kortstondige genietingen die ons mogelijkerwijs verleiden in dit leven.

Door sheikh Moh’ammed Saalih’ ibn al-Oethaymien, vertaald door Oem Mohammad.

De doelen van een persoon vormen de bestemming die hij wenst te bereiken door bepaalde handelingen te verrichten. De islamitische ‘aqiedah (geloofsleer) heeft doelen en waarden die de bestemming vormen voor eenieder die dit verdient:

1.) De Tevredenheid van Allah (Glorieus en Verheven is Hij) proberen te verkrijgen en Hem alleen te aanbidden. Allah is de Schepper Die geen deelgenoten heeft. Daarom behoort Hij alleen aanbeden te worden en de intentie om Zijn Tevredenheid te bereiken moet bij elke daad die men verricht aanwezig zijn.

2.) Het verstand zuiveren van verwarring die veroorzaakt wordt door het niet volgen van deze ‘aqiedah [die in overeenstemming is met de fitrah (natuurlijke aanleg) – zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg]. Eenieder die niet gelooft in deze ‘aqiedah is of een atheïst, die materiële zaken aanbidt, of een volgeling van dwaling en duisternis veroorzaakt door valse gedachtenissen (zie Andere geloven, alsook Geloofsleer & sekten).

3.) Het verwerven van psychologische en intellectuele voldoening. Degenen die in deze ‘aqiedah geloven zullen nooit het slachtoffer worden van psychologische complexen of verwarring. Deze ‘aqiedah bouwt een directe en sterke verhouding tussen de Heer en Zijn dienaar. De gelovige accepteert Allah als zijn Heer, Wetgever en Koning (#1). Hij is overtuigd van dit geloof. Zijn hart is tevreden met het volgen van de Islam en hij zal deze gunst nooit inruilen voor iets anders.

<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: Aboe Hoerayrah (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Op de Dag der Opstanding zal Allah de aarde grijpen en de hemel oprollen met Zijn Rechterhand en zeggen: ‘Ik ben de Koning! Waar zijn de koningen van de aarde?’’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 9/7382.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

4.) Het zuiveren van je intenties en daden. Deze ‘aqiedah beschermt een persoon tegen dwaling in daden van aanbidding of in het behandelen van anderen. Het vereist van zijn volgelingen om de weg te volgen die de boodschappers hebben genomen. Deze weg leidt tot veiligheid en zuiverheid in de harten en in de daden.

5.) Serieus zijn met betrekking tot alle zaken. Een persoon behoort niet de mogelijkheid voorbij te laten gaan om oprechte en goede daden te verrichten, maar hij neemt elke gelegenheid om de beloning van Allah de Verhevene te ontvangen. Een persoon dient zich altijd te behoeden voor elke weg die leidt tot zonde, door de straf van Allah te vrezen. Deze ‘aqiedah vereist van zijn volgelingen om in de Verrijzenis en de Dag des Oordeels te geloven: “En voor iedereen zijn er rangen volgens hetgeen zij deden. En jouw Heer is niet onachtzaam betreffende hetgeen zij doen.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 132.]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft deze houding eveneens aangemoedigd (Nederlandstalige interpretatie): “De sterke gelovige is beter en geliefder bij Allah dan de zwakke gelovige. Beiden bezitten echter (een zekere mate van) goedheid. Probeer datgene te verkrijgen wat jou voordeel brengt en vertrouw op Allah. Wees niet zwak. Indien jou een rampspoed overkomt zeg dan niet: ‘Had ik dat maar gedaan, dan zou dit niet gebeurd zijn.’ Zeg slechts: ‘Allah heeft dit (deze zaak) besloten en Hij doet wat Hij wil.’ ‘Had ik maar’ opent wijd de deur voor de duivel om zo zijn werk te doen.” (Overgeleverd door Moeslim.)

<<<Noot van uwkeuze.net: de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)>>>

6.) Richt een sterke gemeenschap op die zich inspant om zijn religie te beschermen en die zijn doelen standvastig maakt. Deze gemeenschap veronachtzaamt schade die hierbij samenvalt, terwijl deze zich inspant om de religie te beschermen. Allah (Glorieus en Verheven is Hij) zegt, wat vertaald het volgende betekent: “Waarlijk, de (ware) gelovigen zijn slechts degenen die geloven in Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) en vervolgens niet twijfelen (#2) en die zich inspannen met hun bezittingen en hun levens op de weg van Allah. Zij zijn het die de waarachtigen zijn!” [Soerat al-H’oedjoeraat (49), aayah 15.]

<<<(#2) Noot van uwkeuze.net: tot de islamitische wetgeving behoren wetgevingen die niet door het verstand bevat kunnen worden, om zo de gehoorzaamheid en onderwerping van mensen te testen. Een ware moslim toont onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan Allah de Alwetende in zaken die het verstand kan bevatten en zaken die het verstand niet kan bevatten, tezamen met volledige onderwerping, overgave en liefde voor Allah de Alwijze.>>>

7.) Het bereiken van vreugde zowel in dit als het volgende leven, door personen en groepen te helpen naar de leiding en om de gunsten en beloning van hun Heer te verkrijgen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie rechtschapen handelt (#3), zij het man of vrouw, en hij is een gelovige, dan zullen Wij hem zeker een goed leven laten leiden. En bij Allah! Wij zullen hen zeker hun beloning geven volgens het beste van wat zij gewoon waren te doen.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 97.]

<<<(#3) Noot van uwkeuze.net: elke uitspraak of daad die slechts verricht wordt voor het Aangezicht van Allah de Almachtige en om Zijn Tevredenheid te bereiken en waarin geen sprake is van begeerte of pochen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven.)

 

 

Dit zijn een aantal doelen die de Islam voor zijn volgelingen tracht te bereiken. We smeken Allah (Glorieus en Verheven is Hij) om ons en de rest van de moslims te helpen om deze doelen inderdaad te bereiken.

 

Relevante artikelen:

De islamitische sharia

Islamitisch monotheïsme (tawh’ied) (diverse artikelen)

‘Aqiedah (geloofsleer) (diverse artikelen)

Artikelen over de Islam (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan