De dienaar en zijn relatie met de engel en de duivel

Iedereen heeft een engel en een duivel bij zich.

Water en vuurGeschreven door Ibn al-Qayyim.
Vertaald door Aboe ‘Abdoellaah.

<<<Noot uwkeuze.net: er zijn engelen die een persoon beschermen tegen schade en ongelukken, en engelen die alle daden van een persoon opschrijven etc. Imaam Ah’mad leverde over dat ‘Abdoellaah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, eenieder van jullie heeft zijn metgezel van de djinn (een duivel) en zijn metgezel van de engelen.” Zij zeiden: “En u ook, O boodschapper van Allah?” Hij zei: “En ik ook, behalve dat Allah mij geholpen heeft tegen hem (de djinn), dus roept hij mij slechts op om het goede te doen.” (Moeslim verzamelde deze h’adieth.) >>>

Een van de bestraffingen voor zondige daden, wat slechts een kwestie van tijd is, is dat zij hem weghouden van de engel die over hem is aangesteld.

Hij is zijn beschermende vriend en is voor hem de meest behulpzame van alle schepselen en de beste adviseur, wiens gezelschap vreugde brengt.

Zijn vijand, de duivel, die de meest bedrieglijke is van alle schepselen en degene die in staat is om hem de meest verschrikkelijke schade te berokkenen, zal in het geval van zondige daden meer naar hem neigen. Wanneer de dienaar namelijk ongehoorzaam is aan Allah de Verhevene, dan zal de engel (die over hem is aangesteld) bij hem weg blijven, naar aanleiding van zijn handeling van ongehoorzaamheid. Het is zelfs zo dat een leugen ervoor zorgt dat hij zeer ver van hem verwijderd raakt.

Er is overgeleverd dat de engel een kilometer afstand van een dienaar neemt, wanneer hij liegt. Dit komt omdat de dienaar dan een vieze geur heeft. ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hen beide) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als een man liegt, verwijderd de engel zich een mijl van hem vandaan vanwege de slechte geur die hij afgeeft.” (At-Tirmidzie, h‘adieth 4844.)

Dus als de engel door een leugen bij hem wegblijft, wat is dan het geval indien men veel ergere dingen doet? Een van de rechtschapen voorgangers (as-selef as-saalih’) zei ooit eens: “Wanneer een man met een andere man slaapt, dan brult de aarde en huilt zij uit bij Allah, de engelen rennen naar hun Heer en klagen over de schandalige daad waar zij getuige van zijn geweest.” Iemand anders zei ook: “Wanneer de dienaar in de ochtend wakker wordt, rennen de duivel en de engel naar hem. Wanneer hij Allah gedenkt, prijst en bedankt, dan verdrijft de engel de duivel en stelt de engel zichzelf aan om de bescherming van de dienaar op zich te nemen. Maar als hij zijn dag begint met iets anders dan het gedenken, bedanken en prijzen van Allah, dan verlaat de engel hem en neemt de duivel het over.”

Des te dichter de engel bij de dienaar komt, des te meer hij te zeggen krijgt omtrent autoriteit, gehoorzaamheid en overwinning. Dit heeft als gevolg dat de engelen zijn beschermers zijn in dit leven, op zijn doodsbed en wanneer hij herrijst (op de Dag der Opstanding). Allah de Verhevene zegt hierover (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die zeggen: ‘Onze Heer is Allah,’ en vervolgens standvastig zijn (#1), op hen zullen de engelen neerdalen [op het moment van hun dood (#2)] (zeggende): ‘Vrees niet en treur niet (#3) en ontvang het goede nieuws over het Paradijs dat aan jullie beloofd werd! Wij zijn jullie awliyaa-e (beschermers, helpers, vrienden) tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals. En daarin krijgen jullie wat jullie begeren, en daarin krijgen jullie wat jullie vragen.’” [Soerat Foessilat (41), aayah 30-31.]

<<< (#1) Zij zijn standvastig met het nakomen van tawh’ied (de eenheid van Allah erkennen en dienovereenkomstig handelen) en kijken niet om naar een andere (valse) god dan Allah de Verhevene en zij kwamen standvastig het bevel van Allah de Alwijze na. Zij waren gehoorzaam aan Hem en namen afstand van ongehoorzaamheid aan Hem, totdat zij kwamen te overlijden. (Zie Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier van dr. Moh’ammed ibn Soelaymaan al-Ashqar.)>>>

<<< (#2) Er is ook gezegd dat de engelen op hen neerdalen op de Dag der Opstanding wanneer zij uit hun graven komen. Zayd ibn Aslam zei: “Zij (de engelen) zullen hem goede tijdingen geven wanneer hij overlijdt, in zijn graf en wanneer hij opgewekt wordt.” Dit is overgeleverd door Ibn Abie H’aatim. (Tefsier Ibn Kethier.) De engelen dalen ook neer op de gelovigen tijdens hun leven, vooral tijdens moeilijke tijden wanneer zij vervolgd worden door de vijanden van de waarheid; hun stemmen dringen dan door tot in de diepten van hun harten als kalmte en rust. (Naar Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie, Tefhiem al-Qor-aan.)>>>

<<< (#3) Vrees de dood niet en ook niet datgene wat daarna zal komen en treur niet over hetgeen jullie achterlaten aan wereldse zaken. (At-Tefsieroe al-Moeyassar.)>>>

Wanneer de engel zijn vriend en beschermer wordt, dan heeft hij in feite het gezelschap van de beste adviseurs gewonnen en het meest behulpzame en meest loyale en betrouwbare gezelschap. Dit heeft weer tot gevolg dat de dienaar sterker en standvastiger wordt omdat hij hem onderwijst en steunt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Gedenk toen jouw Heer aan de engelen openbaarde: ‘Waarlijk, Ik ben met jullie, dus houd degenen die geloven standvastig. Ik zal angst werpen in de harten van degenen die ongelovig zijn…’” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 12.]

Op zijn doodsbed steunt de engel hem, door te zeggen: vrees niet en treur niet, maar ontvang het nieuws dat jouw hart blij zal maken. Hij maakt hem ook standvastig (m.a.w., hij blijft Allah aanbidden en niemand anders), op zijn doodsbed en in zijn graf terwijl hij ondervraagd wordt door twee engelen. (Zie het artikel De dood voor een indrukwekkende h’adieth over de laatste momenten van het leven van de gelovigen en ongelovigen.) Daarom is er niemand die meer behulpzaam voor de dienaar kan zijn dan het gezelschap van de engel, want hij zal zijn beschermer zijn wanneer hij wakker is en wanneer hij slaapt, wanneer hij leeft, stervende is en als hij in zijn graf ligt. Hij houdt hem ook gezelschap wanneer hij eenzaam is en wanneer hij afgezonderd is. Hij belooft hem het goede en dringt aan om in het goede te geloven. Er is overgeleverd dat de engel invloed uitoefent op het hart van de moslim, maar de satan doet hetzelfde (zie de h’adieth aan het begin van dit artikel). Hetgeen van de engel komt is een belofte van goedheid en het geloof in de belofte van Allah de Verhevene, terwijl hetgeen van de satan komt een belofte van slechtheid is en de afwijzing van de waarheid. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Water en vuur wp

 

Wanneer de engel dichter en dichter bij de dienaar komt, wordt hij zijn tong waarmee hij spreekt en spoort hij hem aan om altijd de waarheid te spreken. Echter, wanneer hij bij hem wegblijft en de duivel het overneemt, dan wordt de duivel zijn tong waarmee hij spreekt en moedigt hij hem aan om te liegen en obscene woorden te gebruiken. Het was tevens een gebruik dat wanneer iemand iets aardigs zei, dat men dan tegen hem zei dat dit alleen kon gebeuren door de inspiratie van de engel; en als hij iets slechts zei, dat dit alleen kon gebeuren door de inspiratie van de duivel. De engel geeft dus aan het hart en de tong de waarheid, terwijl de duivel valsheid geeft.

Daarom is één van de bestraffingen van zondige daden, en wat een kwestie van tijd is, dat zij hem weghouden van zijn beschermende vriend in wiens gezelschap het succes ligt. Zij laten ook vijanden dichterbij hem komen, wier gezelschap en vriendschap corruptie met zich mee zal brengen. De engel komt op voor de dienaar en beschermt hem wanneer een dom persoon hem valselijk bejegend en beledigd. Er waren eens twee mannen die kibbelden in de aanwezigheid van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en één van hen begon de ander te beledigen, terwijl de ander zich stil hield. Toen hij echter iets tegen de andere zei om zichzelf te beschermen, stond de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) op en vertrok. Hierop vroeg de man hem: “O boodschapper van Allah! Waarom besloot u weg te gaan toen ik iets zei om mezelf te verdedigen?” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De engel verdedigde jou, maar toen jij antwoordde, kwam de duivel en kon ik niet langer blijven.”

Wanneer een moslim voor zijn moslimbroeder smeekbeden verricht in zijn afwezigheid, dan zegt de engel “amien (moge Allah het van ons accepteren)” en krijgt degene die de smeekbede verrichtte dezelfde beloning. Zo ook wanneer hij soerat al-Faatih’ah reciteert en completeert met de aansluitende smeekbede; dan zeggen de engelen ook “amien”.

En ook wanneer een gelovige dienaar, die niemand met Allah vereenzelvigt in aanbidding en die de handelingen van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) volgt, een zonde begaat, vragen de engelen die de Troon van Allah dragen en de engelen die om Hem heen zijn vergiffenis bij Allah voor zijn zonde. Wanneer hij naar bed gaat in een reine staat, dan blijft een engel de hele nacht bij hem.

De engel komt dus voor hem op, vecht voor hem, onderwijst hem, versterkt hem en moedigt hem aan. En juist hierom zou een moslim zijn metgezel geen schade moeten aandoen (door zonden te verrichten), waardoor de engel hem uiteindelijk verlaat, want hij is een gast en een buur. Gegeven het feit dat we de menselijke gast moeten eren en vriendelijkheid moeten tonen ten opzichte van de buren, als één van de verplichtingen van het geloof, hoe zit het dan met het eren van eerbare gasten en de beste en meest gelovige buren!?

Wanneer de dienaar de engel schade berokkent door allerlei vormen van zonden, dan roept de engel Allah aan en zegt: “Moge Allah jou niet met het goede belonen.” Maar wanneer hij hem eert door goede daden te verrichten, doet de engel het tegenovergestelde. Een van de metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Onder jullie zijn er die jullie niet verlaten, dus respecteer en eer hen.” In feite is er niemand gemener dan iemand die geen respect voor de nobele en de eerbare heeft en hem niet eerbiedigt.

Allah de Verhevene verwijst hier als volgt naar (Nederlandstalige interpretatie): “En waarlijk, over jullie zijn zeker wakers (aangewezen engelen om jullie gade te slaan). Eerbiedwaardig, schrijvend (die al jullie daden noteren). Zij weten alles wat jullie doen.” [Soerat al-Infitaar (82), aayah 10-12.] Dit betekent dat jij deze eerbare schrijvers niet moet beledigen en hen dient te respecteren en hen goede dingen moet laten zien, waarvoor jij je niet hoeft te schamen (denk wel aan je intentie, je doet alles omwille van Allah Ta’aalaa, niet omwille van de engelen). In feite voelen de engelen zich beledigd vanwege hetzelfde waardoor de mensen zich beledigd voelen.

Als mensen zich beledigd voelen door degene die zonden begaat en die zich immoreel gedraagt in hun aanwezigheid, ook al doen zij hetzelfde, hoe zit het dan met het beledigen van de eerbare engelen die onze daden noteren?

 

Relevante artikelen:

Geloof in de engelen

De wereld van de djinn

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan