De brief van Ibn Taymiyyah vanuit de gevangenis…

…in Alexandria aan zijn metgezellen te Damascus.

TraliesVertaald door Aboe Dardaa-e.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,

“En zeker, jouw Heer zal jou (al het goede) geven waarna jij tevreden zult zijn.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat ad-Dhoh’aa (93), aayah 5.]

Ik zou graag mijn metgezellen willen informeren, moge Allah hen behagen en begunstigen in deze wereld en de volgende, dat ik in een staat van gelukzaligheid verkeer, zoals ik nooit eerder heb gezien of ervaren. Allah heeft werkelijk de poorten van Zijn eindeloze beloningen geopend voor mij. Deze zegeningen van Allah zullen enkel geproefd worden door degenen die inzicht hebben verworven in de werkelijkheden van imaan (geloof) en tawh’ied (zuiver monotheïsme) en een deel hebben gekregen van hetgeen waar alle mensen zich voor inspannen: kennis en geloof.

De daaropvolgende tevredenheid en blijdschap, absoluut genot en opwinding, die moeilijk zijn te beschrijven, worden allen gevonden in zijn manifestaties van de hogere spirituele wijsheid en kennis van Allah de Verhevene in Macht, geloven in Hem en Hem alleen aanbidden op de enige ware manier.

Een sheikh was gewoon te zeggen: “Ik verkeer in een staat waarbij ik bij mijzelf denk: voorspoedig zijn de mensen van het Paradijs als zij in deze staat verkeren!” Een andere zegt: “Er zijn tijden dat mijn hart beeft van blijdschap, als gevolg van de zegening van kennis en geloof, aangezien er geen andere zegening in dit leven is, die gelijk is aan die van het Hiernamaals, behalve die.” In dezelfde stemming was de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gewoon om tegen Bilaal te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Breng ons gemak door het gebed, O Bilaal!” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg nooit om gemak van het gebed, zoals de luieriken zeggen. Allah de Verhevene zegt in Zijn Boek (Nederlandstalige interpretatie): “En zoek hulp door middel van geduld en as-salaah (het gebed), en waarlijk, het (gebed) is zwaar behalve voor al-khaashi’ien (de ware gelovigen in Allah die zich nederig opstellen tegenover Hem).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 45.]

Zorgzaamheid is de totale overgave aan Allah. Het is de innerlijke vrede, afgeleid van het vertrouwen in Allah, in hart en ledematen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was gewoon te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Hetgeen mij geliefd is van dit leven van jullie; vrouwen en heerlijke geurtjes…” totdat hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “…en mijn totale vrede en grootste genot vind ik in het gebed.”

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) sprak niet enkel de eerste zin van de h’adieth uit. Sommige mensen van tegenwoordig spreken de eerste zin uit en stoppen, terwijl het niet de manier is waarop al-Imaam Ah’mad en an-Nasaa-ie het hebben overgeleverd. Die a-iemmah (imams) legden uit dat de vreugde van een zorgzaam gebed en de daaropvolgende voldoening belangrijker is, dan de andere zaken die genoemd zijn.

Het is het hart waar de influisteringen van het innerlijke wonen. De shaytaan (satan) gebiedt het volgen van begeerten, en hij maakt deze aantrekkelijk. Hij fluistert twijfels in en verandert het leven daardoor in een miserabel bestaan. Hij, die iets anders dan Allah liefheeft, is gepijnigd in dit leven en het volgende. Als die persoon zijn behoefte vervult, dan zal hij er bestraft voor worden. Echter, als hij dat niet doet, dan zal hij bedroefd en verdrietig zijn.

Er is geen totale vreugde en totaal genot buiten de liefde van Allah en het praktiseren van de handelingen die door Hem zijn opgelegd. Deze liefde wordt verkregen door de afwijzing van al het andere, en dit is de werkelijkheid van laa ilaaha ill-Allaah (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah). Het was de werkelijkheid van Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) en de rest van de profeten en boodschappers (vrede zij met hen allen).

De profeet Moh’ammad (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was gewoon om tegen zijn metgezellen te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg dat wij op de fitrah van Islaam zijn, het woord van oprechtheid, de religie van onze profeet Moh’ammad (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de weg van onze vader Ibraahiem, die een ware gelovige was en nooit een polytheïst.” (Zie het artikel al-Fitrah – de natuurlijke aanleg.)

Toch is de mens onrechtvaardig en onwetend, wat blijkt uit de Woorden van Zijn Schepper, Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij hebben al-amaanah (#1) (de religieuze verplichtingen) aan de hemelen en de aarde en de bergen aangeboden, waarna zij weigerden het te aanvaarden en zij waren er bang voor. Maar de mens (Adam) aanvaardde het (al-amaanah). Waarlijk, hij was onrechtvaardig en onwetend (#2).” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 72.]

<<< (#1) Al-amaanah is op verschillende manieren uitgelegd, waaronder: gehoorzaamheid, het gebed, het geheel aan gebeden, vasten en het verrichten van de rituele wassing, alle verplichtingen, overgave aan de religie, het beschermen van de kuisheid, het erkennen van de eenheid van Allah of de bewijzen van de eenheid van Allah, het bekend maken van Allah met Zijn Namen. Er is gezegd dat al-amaanah is: hetgeen toevertrouwd wordt (aan geld, goederen of informatie), zoals het nakomen van beloften en het mijden van misleiding bij het uitvoeren van werkzaamheden. Er is ook gezegd dat al-amaanah het verstand is; de volmacht, d.w.z. de volmacht die Allah aan de mens op aarde heeft gegeven, zoals de Verhevene heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen jouw Heer zei tot de engelen: ‘Waarlijk, Ik zal op aarde een opvolger (de mens) aanstellen,’…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 30.] Al deze uitspraken kunnen in categorieën verdeeld worden: een categorie van vormen van gehoorzaamheid en wetgevingen, een categorie van geloofsprincipes, een categorie dat gelijk staat aan het tegenovergestelde van bedrog, een categorie die betrekking heeft op het verstand en een andere categorie die betrekking heeft op het zijn van een opvolger op aarde. (Tefsier at-Teh’rier wa t-Tenwier van Moh’ammed at-Taahier ibn ‘Aashoer.)>>>

<<< (#2) Dit wordt uitgelegd met drie uitspraken: (1) “Onrechtvaardig jegens zichzelf en achteloos jegens het Bevel van zijn Heer,” zoals Ibn ‘Abbaas en ad-Dhahh’aak van mening waren. (2) “Onrechtvaardig jegens zichzelf en onwetend betreffende zijn eindbestemming,” zoals Moedjaahid zei. (3) “Onrechtvaardig door het ongehoorzaam zijn aan zijn Heer en onwetend m.b.t. de straf van het niet nakomen van het toevertrouwde,” zoals Ibn as-Saa-ieb zei. (Zaad al-Masier fie ‘ielmie t-Tefsier van Ibn al-Djawziey.)>>>

Dus het doeleinde van diegenen die loyaal zijn aan Allah, Zijn succesvolle partij en overwinnende soldaten, is berouw (tawbah). En als gevolg hiervan is deze religie een mengsel van het bevestigen van Allah Zijn werkelijke Eenheid én het zoeken van Zijn vergiffenis.

“…jullie God is slechts één God. Dus wees standvastig jegens Hem en vraag Zijn vergeving…” [Nederlandstalige interpretatie van soerat Foessilat (41), aayah 6.]

En zo zijn het nakomen van alle geboden en het verlaten van alle verboden handelingen, een deel van de tawh’ied van laa ilaaha ill-Allaah. Wanneer de welwillende dienaar van Allah gezegend is met tawh’ied, en hij heeft absoluut vertrouwen en overtuiging, dan zal Allah hem zegenen met veiligheid, vreugde, genot en genade.

In tegenstelling hiertoe, de angst die woont in het hart is as-shirk (het vereenzelvigen van partners met Allah, polytheïsme), zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wij zullen angst werpen in de harten van degenen die ongelovig zijn, wegens hetgeen zij aan Allah als deelgenoten toegekend hebben…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 151.]

Op dezelfde manier is overgeleverd in een authentieke h’adieth, dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Verdriet voor de dienaar van de dinar en verdriet voor de dienaar van de dirham (d.w.z. geld). Verdriet voor de dienaar van aandachttrekkende (pralerige) kleding en verdriet voor de dienaar van prachtige stof. Moge verdriet en leed met hem zijn, en als hij pijn zou voelen, moge hij er nooit verlost van worden.”

Toen de profeet van Allah, Ihraabiem (vrede zij met hem), bedreigd werd met de afgoden van zijn mensen, antwoordde hij (Nederlandstalige interpretatie): “En hoe zou ik wat jullie als deelgenoten toekennen (aan Allah) vrezen, terwijl jullie niet vrezen dat jullie deelgenoten aan Allah (de Enige Ware God) toekennen waarvoor Hij geen bewijs tot jullie neergezonden heeft? Dus welke van de twee groepen (#3) heeft het meeste recht op veiligheid? (Geef dan antwoord,) indien jullie het weten!” [Soerat al-An’aam (6), aayah 81.]

<<< (#3) De groep die met bewijs Hem aanbidt in Wiens Hand voordeel en nadeel is (d.w.z. Allah), of de groep die zonder bewijs datgene aanbidt dat niet kan schaden noch baten (d.w.z. afgoden)?>>>

Daarom zei al-Imaam Ah’mad tegen een man: “Als jouw geloof correct is, dan dien je niemand (naast Allah) te vrezen.”

Verder, elke handeling die de moslim verricht in overeenstemming met het gebod van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), heeft deel in de Uitspraak van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “…treur niet, waarlijk, Allah is met ons…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 40.]

Wij hebben dit goddelijke gezelschap vaak gezien en ervaren. Het is dit gezelschap dat voorspeld was in de Qor-aan, dat uiteindelijk overwinnend zal zijn en bestaan tot de Dag van Rekenschap.

In tegenstelling hiertoe, hij die afwijst waarmee Moh’ammad (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gekomen is, zal een deel hebben in (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degene die jou haat (en hetgeen waarmee jij gekomen bent), is de meest afgesnedene (van al het goede).” (#4) [Soerat al-Kawthar (108), aayah 3.]

<<< (#4) Toen een zoon van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) overleden was en hij geen mannelijke nakomelingen meer had, waren verschillende ongelovigen (waaronder Aboe Djahl) blij en zeiden spottend dat Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ‘afgesneden’ was. In hun onwetendheid dachten zij dat de gedachtenis van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hierdoor zou verdwijnen. Maar waar waren deze venijnige spotters enkele jaren later, toen het goddelijke licht helderder scheen dan ooit van te voren!? Zij waren degenen die ‘afgesneden’ waren van enige hoop in deze wereld en het Hiernamaals.>>>

Aboe Bakr ibn ‘Ayyaash zegt: “Ahloes-Soennah (de mensen van de Soennah, d.w.z. de ware moslims) die het pad van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen volgen, leven en zo ook hun voortreffelijke reputatie, terwijl de dood van de mensen van innovatie (bid’ah) hun vermelding beëindigt. Dit, als gevolg van hun afkeer van wat Allah geopenbaard heeft, en zo waren zij in overeenstemming met de aayah afgesneden.” [Zie o.a. de artikelen Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting en Het verbod op innovaties (bid’ah).]

Degenen die de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verklaren (volgen), zullen deel hebben in Allah Zijn Belofte aan hem (Nederlandstalige interpretatie): “En hebben Wij jouw faam niet verheven?” [Soerat al-Inshiraah’ (94), aayah 4.]

Concluderend; hetgeen waar Allah mij mee gezegend heeft, terwijl ik op deze plaats ben, is enorm en ik ben zelfs niet in staat om Zijn gunsten over mij te tellen, hier (in de gevangenis). Toch is hetgeen mij pijnigt, mijn afstand van mijn djamaa’ah, want ik zou graag willen dat zij nóg meer gehoorzaam zouden zijn aan Allah, en om de hoogste niveaus te bereiken door het participeren in djihaad, omwille van Hem. (Zie het artikel Jihad in de Islam.)

Ik streef ernaar om de groep te vertellen, dat de gunsten van Allah over mij groeien. Als ik niet met hen kan zijn in persoon, of hen tot dienst kan zijn, dan smeek ik tot Allah, dag en nacht, voor hun welzijn; daarbij een deel van mijn plicht vervullend jegens hen. Wat ik ieder van hen beveel, is om Allah te vrezen en het bewustzijn van Allah, om enkel op Hem te vertrouwen en een moedjaahied (krijger) te zijn op Zijn pad, en om alle smeekbeden en alle andere handelingen in overeenstemming te laten zijn met de geboden van Allah en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

O Allah! Wees genadevol jegens de gelovigen, mannen en vrouwen. Verzamel hun harten en los hun geschillen op. Laat moslims overwinnend zijn over Uw en hun vijanden en verwijder hen van zonden, de duidelijke en de verborgen. O Allah! Help Uw religie, Boek en gelovige dienaren.

O Allah! Straf de ongelovigen en hypocrieten die Uw pad wensen te saboteren en Uw dien (godsdienst) veranderen. O Allah! Zend Uw onwankelbare Macht over de onrechtplegers.

O Allah! De Beweger van wolken, Degene Die het Boek heeft geopenbaard en de Treffer van de bondgenoten! Tref hen, vernietig hen, laat de aarde onder hen bewegen, en help ons tegen hen. O Allah! Help ons en help anderen niet tegen ons. Plan voor ons en niet tegen ons, en help ons om onze onderdrukkers te overwinnen.

O Allah! Laat ons behoren tot de dankbaren, de gehoorzamen en zij die zich tot U keren.

O Allah! Accepteer ons berouw en reinig ons van onze zonden.

O Allah! Versterk ons denken en corrigeer onze tongen, en neem de gevreesde ziekten weg uit onze harten (zoals shirk, hypocrisie, onwetendheid, twijfel etc.).

En alle lof zij Allah, Wiens hulp aan de Soennah permanent is, en Zijn vernietiging van de mensen van innovatie eenvoudig en duidelijk is.

Moge Allah vrede en zegeningen doen neerdalen op onze profeet Moh’ammad, zijn familie en metgezellen.

 

Relevante artikelen:

Ibn Taymiyyah

Vergevensgezindheid: het kenmerk van een moslim

De houding van de gelovige jegens moeilijkheden

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan