De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah)

Toon berouw voor jouw zonden voordat het te laat is!

Tawbah 1Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Weten zij dan niet dat Allah het berouw van Zijn dienaren aanvaardt en de sadaqaat (liefdadigheden) accepteert en dat Allah at-Tawwaab (de Berouwaanvaardende), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) is?” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 104.]

“Zeg (O Moh’ammed): ‘(Allah zegt:) ‘O Mijn dienaren, degenen die buitensporig zijn geweest jegens zichzelf! Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah! Waarlijk, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is het Die al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle) is.’’” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 53.]

Dit artikel is gebaseerd op het boek Flee to Allah van Aboe Dzar al-Qalmoeniy, en samengesteld en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

 

Zonden zijn noodzakelijk

Er is verhaald op gezag van Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem), dat hij zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is; als jullie zonden zouden plegen die hetgeen tussen de hemelen en de aarde is zouden vullen, Allah zal jullie vergeven nadat jullie Zijn vergeving gezocht hebben. Bij Hem in Wiens Hand de ziel van Moh’ammed is; als jullie geen zonden zouden plegen, dan zou Allah jullie vervangen door andere mensen die wel zonden zouden plegen. Vervolgens zal Allah hen vergeven nadat zij Zijn vergeving gezocht hebben.’” (Overgeleverd door alleen imaam Ah’mad, van de h’adieth van Anas ibn Maalik – moge Allah tevreden zijn met hem.)

Er is verhaald op gezag van Aboe Ayoeb al-Ansaarie (moge Allah tevreden zijn met hem), dat hij, tijdens zijn sterven, zei: “Ik heb iets niet bekend gemaakt wat ik heb gehoord van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), en dat is (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als jullie geen zonden zouden plegen, zou Allah anderen geschapen hebben die zonden zouden plegen om hen te vergeven.’” (Overgeleverd door Moeslim, Ah’mad en at-Tirmidzie.)

Er is verhaald op gezag van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘De boetedoening voor zonden is berouw.’” (Overgeleverd door Ah’med op gezag van Ibn ‘Abbaas.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Berouw (tawbah)

In Moekhtasar Minhaadjoe l-Qaasidhien is het volgende vermeld: “Berouw bestaat uit spijt, hetgeen een persoon vastberadenheid geeft. Deze spijt zal een persoon doen inzien dat zonden als een barrière staan tussen hem en zijn Geliefde: Allah.”

Spijt is een pijn in het hart wanneer het voelt dat het gescheiden wordt van zijn geliefde. Langdurig verdriet en huilen zijn tekenen ervan. Is er iets dierbaarder dan zijn ziel!? Is er enige bestraffing zwaarder dan het Hellevuur!? Wie is er meer waarheidsgetrouw dan de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)!? Wanneer een persoon voelt dat zijn zoon of dochter, of een dierbaar iemand, ziek zou kunnen worden, dan zou hij verdrietig worden. En als een dokter iemand vertelt dat de ziekte van zijn zoon of dochter ongeneeslijk is, dan zal zijn verdriet onmiddellijk enorm zijn. Maar zijn zoon of dochter is niet dierbaarder voor hem dan zijn eigen ziel, noch weet de dokter het beter dan Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), noch is de dood erger dan het Hellevuur, noch leidt de ziekte onvermijdelijk tot de dood. Wat zeker is, is dat zonden leiden naar de Boosheid van Allah.” (Ibn Qoedaamah, Moekhtasar Minhaadjoe l-Qaasidhien, blz. 259-260.)

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Geleerden verklaren dat berouw verplicht is voor elke zonde. Als de ongehoorzaamheid van een persoon enkel iets is tussen hem en Allah, de Meest Verhevene, en niet verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft zijn berouw drie voorwaarden:

1.) Hij dient te stoppen met het begaan van de zonde

2.) Hij dient spijt te hebben dat hij de zonde verricht heeft

3.) Hij dient zich voor te nemen om het nooit meer te verrichten

Als één van deze voorwaarden niet oprecht aanwezig is, dan is zijn berouw niet geldig!!

Indien de handeling van ongehoorzaamheid verbonden is met de rechten van andere mensen, dan heeft het berouw vier voorwaarden: de drie bovengenoemde voorwaarden en de vierde is het teruggeven van het recht van de andere persoon. Als dit recht een eigendom is, of iets dergelijks, dan dient hij dit terug te geven aan de eigenaar.” (Riyaadh as-Saalieh’ien, bewerkt door al-Arnaa-oet, blz. 10-11.)

Iedereen krijgt op de Dag des Oordeels zijn rechten terug. Dus als dit nu niet wordt teruggeven, dan krijgt de eigenaar het terug op de Dag des Oordeels. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen zijn metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Weten jullie wie moeflis (failliet/blut) is?” Zij zeiden: “Onder ons, degene die failliet is, is degene die geen dirhams (geld) en geen goederen heeft.” Hij zei: “Degene die failliet is onder mijn oemmah (gemeenschap) is degene die op de Dag der Opstanding komt met het gebed, vasten en zakaah, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die (onrechtmatig) verbruikt heeft, het bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn h’asanaat (goede daden) gegeven worden, en als zijn h’asanaat opraken voordat de rekening vereffend is, zullen wat van hun sayyie-aat (zonden) genomen worden en op hem geworpen worden, vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.” [Overgeleverd door Moeslim (2581).] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

In het algemeen dient men berouw te tonen voordat de zon opkomt vanuit het Westen (één van de grote tekenen voor het naderen van het Laatste Uur) en voordat het doodsgerochel begint. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die berouw zoekt (van de Heer) vóór de zon opkomt vanuit het Westen (vóór de Dag der Opstanding), Allah wendt Zich naar hem met Genade.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah de Verhevene en Glorieuze zal het berouw accepteren van Zijn dienaar totdat het doodsgerochel begint.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, Ah’med en Ibn Maadjah: een h’adieth met hoge mate van authenticiteit.)

Om zonden te mijden en het tonen van berouw te vergemakkelijken, dient men te zorgen voor een goede omgeving waarin men zich bevindt en goede mensen waarmee men omgaat. Als men continu in een omgeving aanwezig is waar men geconfronteerd wordt met zondigheden, zal het toegeven aan die zonden sneller plaatsvinden en wordt oprecht berouw tonen iets zeer moeilijks. Hetzelfde geldt voor de mensen waarmee men omgaat. Men zal zich gemakkelijk aan hun gewoonten en gedrag kunnen aanpassen en in zonden vervallen. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een persoon volgt het geloof van zijn naaste vriend, dus laat eenieder van jullie uitkijken wie hij als naaste vriend neemt.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.) Dit beduidt dat intieme vrienden elkaars geloofsovertuiging en gedrag beïnvloeden. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Het gebed van berouw

Er is verhaald op gezag van Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem), dat hij zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Een man die een zonde begaat, dan de wassing verricht en twee raka’aat bidt en vervolgens de vergeving van Allah zoekt, zal door Allah vergeven worden.’ Daarna reciteerde hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de volgende verzen (Nederlandstalige interpretatie): ‘En degenen die, wanneer zij een gruweldaad begaan hebben of zichzelf onrecht hebben aangedaan, (daarna) Allah gedenken en vervolgens vergeving vragen voor hun zonden – en wie vergeeft de zonden behalve Allah? (#1) – en zij gaan niet halsstarrig door met (het kwaad) wat zij deden, terwijl zij het weten. Zij zijn wier beloning vergeving is van hun Heer, en Tuinen waar de rivieren (met verschillende dranken) onder door stromen, zij zijn daarin onsterfelijk. En dat is de meest voortreffelijke beloning voor de doeners (van rechtschapen daden volgens de Bevelen van Allah).’ [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 135-136.]” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, an-Nasaa-ie, Ibn Maadjah, al-Bayhaqie en at-Tirmidzie, die gezegd heeft dat deze h’adieth h’asan is.)

<<< (#1) Dit (zoals zo veel andere vragen in de Qor-aan) is een retorische vraag en kan dus gelezen worden als: en niemand vergeeft de zonden behalve Allah de Verhevene.>>>

[Zie het artikel Het gebed van berouw – salaat at-tawbah voor meer informatie over dit waardevolle gebed.]

 

De gevolgen van zonden

Het volgende is een samenvatting uit al-Djawab al-Kaafi van Ibn al-Qayyim (zie Ibn al-Qayyim, al-Djawab al-Kaafi Liman Sa-la ‘an ad-Dawa-ie as-Shaafi’ie, blz. 54-107):

Zonden hebben vele verstrekkende gevolgen, zowel voor het hart als het lichaam, waarvan het echte en uiteindelijke kwaad alleen bekend is bij Allah de Verhevene. Onder deze gevolgen zijn:

a.) Verlies van kennis. Kennis is een licht dat door Allah de Verhevene in het hart wordt geplant en een zonde dooft dat licht. Imaam as-Shaafi’ie zat eens bij imaam Maalik en legde zaken voor hem uit. Imaam Maalik was zo onder de indruk van zijn scherpe inzicht, intelligentie en perfecte begrip, dat hij zei: “Ik denk dat Allah een licht in uw hart heeft geplant, dus doof het niet met de duisternis van zonden.”

b.) Een zondaar ondervindt vervreemding in zijn hart tussen hem en Allah de Verhevene. Geen plezier van de zonde kan deze vervreemding rechtvaardigen. Zelfs al had hij alle plezier van de wereld, dan nog zou dit de vervreemding niet neutraliseren. Dit zal slechts gevoeld worden door iemand wiens hart leeft, aangezien de doden de pijn van wonden niet voelen. Als men de angst heeft om vervreemd te raken van Allah de Almachtige, dan is dat voor een wijze persoon voldoende om de zonden te mijden. Er klaagde eens iemand bij een geleerde over zijn vervreemd hart. Hij antwoordde: “Als de zonde veroorzaakt dat jij je vervreemd voelt, is het beter om je gedachte bij Allah te houden.” Hoe vaker men een zonde pleegt, hoe meer vervreemd een ziel zal worden. (Zie het artikel De ziel, maak kennis met je ware zelf.)

c.) Er zal moeilijkheid zijn in alle aangelegenheden van de zondaar. Telkens wanneer hij iets goeds wil doen, zal het onmogelijk of moeilijk lijken om het ten uitvoer te brengen. Eenieder die Allah vreest, Allah zal voor hem zijn aangelegenheden gemakkelijk maken; en eenieder die tekort schiet in vroomheid, Allah zal zijn aangelegenheden moeilijk maken.

d.) Zonden verzwakken het hart en het lichaam. Het verzwakken van het hart is iets belangrijks en het zal het hart blijven verzwakken totdat het hart volledig dood zal zijn. Wat betreft het verzwakken van het lichaam, een gelovige haalt zijn kracht uit zijn hart; maar ook al heeft de zondaar een sterk lichaam, hij is zeer zwak in tijden van nood. Zijn kracht verraadt hem en laat hem in de steek ten tijde van moeilijkheden. Bijvoorbeeld: hoewel de Romeinen en de Perzen sterk waren qua macht, werden zij bedrogen door hun kracht en werden zij door de gelovigen (de moslims) overwonnen, die geestelijk en spiritueel sterk waren. Alle lof is voor Allah. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

e.) Zonden volgen elkaar zodanig op, dat het voor de zondaar zeer moeilijk is om ze te mijden. Een vroegere moslim zij eens: “Onder de bestraffing van een zonde, is dat het gevolgd wordt door een andere zonde. En onder de zegeningen van goede daden, is dat ze gevolgd worden door andere.”

f.) Het gevaarlijkste effect van een zonde is dat dit het verlangen naar zonden vergroot en de wil in het hart om berouw te tonen verzwakt. Dit gebeurt geleidelijk aan, totdat de wil om berouw te tonen compleet uit het hart verdwenen is. Als het hart van de zondaar half dood is, dan is hij niet in staat om berouw te tonen. Zijn berouw zal vals zijn en zijn hart zal er op aandringen te zondigen. Voorzeker, dit is de gevaarlijkste ziekte, wat iemands vernietiging veroorzaakt.

g.) Het gevoel van afkeer voor de zonde zal uit het hart worden weggenomen en het plegen van zonden zal een gewoonte voor hem zijn.

h.) De zondaar zal doorgaan met het begaan van zijn zonden, totdat ze onbelangrijk lijken voor hem. Dit is het symbool van vernietiging. Des te kleiner een zonde is in de ogen van een dienaar, des te groter zijn ze in de Ogen van Allah de Verhevene. Al-Boekhaarie noemde in zijn Sah’ieh’ een overlevering op gezag van Ibn Mas’oed, dat “een gelovige (moe-emin) zijn zonden ziet als bergen die op hem dreigen te vallen, terwijl een hypocriet (moenaafiq) zijn zonden ziet als een vlieg die hij met het wuiven van één hand weg kan slaan.”

i.) Zonden verdoven het verstand. Het verstand heeft een licht en zonden doven onvermijdelijk dat licht. Hierdoor verzwakt het verstand en bezwijkt het. Enkele vroegere moslims zeiden: “Eenieder die Allah ongehoorzaam is, zijn verstand is afwezig. Want als zijn verstand aanwezig zou zijn, zou het voorkomen dat hij zonden pleegt terwijl hij in de greep van de Heer is, onder Zijn Macht en Toezicht. Zijn engelen zien hem en getuigen tegen hem en schrijven zijn zonden op, en er zijn vele aspecten die hem normaal gesproken ervan zouden weerhouden om die zonden te plegen. Wat hij mist door het plegen van die zonden, of het nu in dit leven is of in het Hiernamaals, is groter dan het plezier dat hij van die zonden heeft. (#2) Is er een verstandige die hiermee kan spotten?”

<<< (#2) In een h’adieth qoedsie lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) zei: ‘O mijn Heer! U heeft de wereld gesloten voor Uw gelovige dienaren!’ Allah opende daarop voor hem één van de poorten van het Paradijs en zei: ‘Dit is wat Ik voor hen heb voorbereid.’ Moesaa (vrede zij met hem) zei: ‘Bij Uw Macht en Majesteit en de Hoogte van Uw positie, als een man, (bij wie zijn) beide handen en voeten afgehakt zijn, gesleept zou worden op zijn gezicht van de dag dat hij geschapen was tot aan de Dag der Opstanding, dan zou dit zijn beloning zijn en hij zal niet voelen dat hij ooit moeilijke tijden beleefd heeft.’ Moesaa (vrede zij met hem) zei: ‘O mijn Heer! U heeft de wereld gegeven aan de ongelovigen!’ Allah opende daarop voor hem één van de poorten van de Hel en zei: ‘Dit is wat Ik voor hen heb voorbereid.’ Moesaa (vrede zij met hem) zei: ‘O mijn Heer, bij Uw Macht en Majesteit! Als U een ongelovige de wereld zou geven en alles wat er in is en hij genoot er constant van vanaf de dag dat hij geschapen was tot aan de Dag der Opstanding en dit was zijn lot, hij zou het gevoel hebben dat hij nooit enig goeds (in zijn leven) gezien had!’”>>>

j.) Zonden veroorzaken onachtzaamheid van Allah de Almachtige tegenover Zijn dienaren, zodat Hij hen bij de shaytaan (satan) laat. Dit is een vernietiging die hoop op verlossing laat verdwijnen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Vrees Allah en laat elke persoon kijken naar hetgeen hij vooruitgezonden heeft (aan goede daden) voor morgen (de Dag der Opstanding)! (#3) En vrees Allah! Waarlijk, Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen jullie doen. En wees niet als degenen die Allah vergeten, waarna Hij hen zichzelf liet vergeten. (#4) Zij zijn de faasiqoen (grote zondaren, goddelozen, opstandig en ongehoorzaam jegens Allah).” [Soerat al-H’ashr (59), aayah 18-19.] De zondaar doet zichzelf dus onrecht aan, door zichzelf te vergeten, en door die daden die hem kunnen redden van het Hellevuur te vergeten en te verwaarlozen.

<<< (#3) Beoordeel jezelf voordat je beoordeeld wordt door Allah de Alwetende: wees voorbereid op de ontmoeting met jouw Heer!>>>

<<< (#4) D.w.z., vergeet niet Allah de Verhevene te gedenken (en te gehoorzamen), anders zal Hij jullie het verrichten van goede daden, die jullie zullen baten op de Dag der Opstanding, laten vergeten. (Tefsier Ibn Kethier.) Vergeet ook niet dat Allah de Alziende jullie te allen tijde ziet, ook nu!>>>

Dit waren slechts enkele gevolgen van zonden.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldineng voor da’wah.)

 

 

Is de zonde groot of klein?

Velen vragen zich af of de zonde die men pleegt een grote zonde is of slechts een kleine. Dit duidt op een zwakke imaan en dit dient vermeden te worden. Elke zonde dient vermeden te worden, want zoals Bilaal ibn Sa’d (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “Kijk niet naar hoe klein de zonde is, maar denk aan de Grootheid van Degene Die je ongehoorzaam bent geweest.”

Aangezien we tegenwoordig ver van de ideale islamitische levenswijze zijn afgedwaald, lijken sommige zonden op kleine zonden, terwijl ze in feite grote zonden zijn. Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem), die nog een behoorlijke tijd na de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leefde, was gewoon te zeggen: “Jullie verrichten daden die wij tijdens de dagen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gewoon waren te beschouwen als grote zonden, terwijl jullie deze beschouwen als dunner dan een haar.”

Bovendien kunnen kleine zonden grote zonden worden en zal een grote zonde misschien eerder vergeven worden dan een kleine zonde. Dit hangt onder andere af van de frequentie dat men de zonde verricht. Als men een kleine zonde heel vaak verricht, wordt het een grote zonde en kan het een groter effect hebben dan een grote zonde, die misschien eerder vergeven wordt als deze niet herhaald wordt. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: als er vele waterdruppels frequent op een steen vallen, dan zal dat zeker een effect hebben op die steen. Maar als al die druppels in één keer op die steen worden gegoten, dan heeft het geen effect op die steen behalve dat deze nat wordt.

Ook is het onbelangrijk doen lijken van een kleine zonde een reden dat het een grote zonde kan worden. Des te groter een zonde is in de ogen van een dienaar, des te kleiner zijn ze in de Ogen van Allah de Verhevene, en vice versa. Dit is vanwege het feit dat het vergroten van de zonde voortkomt uit de afkeer en haat die men heeft (in het hart) voor die zonde.

Ook het te koop lopen met zonden en deze bekend maken aan anderen, verandert de kleine zonde in een grote zonde. Er zijn sommige mensen die zonden begaan en erin volharden en die vele soorten zonden begaan. Wanneer iemand veel zonden begaat, wordt dat een gewoonte, hij raakt eraan gewend en hij ervaart het niet langer als iets verschrikkelijks. Hij bereikt geleidelijk het moment waarop hij de zonde openlijk begaat en aldus wordt zoals degene naar wie in de volgende h’adieth wordt verwezen (Nederlandstalige interpretatie): “Mijn hele oemmah (gemeenschap) zal het goed vergaan, behalve diegenen die openlijke zonden begaan. Een voorbeeld is degene die ‘s nachts iets doet en wanneer de ochtend aanbreekt zegt, terwijl Allah zijn daad had bedekt door de nacht: ‘O jij! Ik heb dit en dat gisteren gedaan.’ Zijn Heer had de daad bedekt en hij heeft wat zijn Heer bedekte blootgelegd.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, in al-Fat-h’ 10/486.)

Een ware gelovige ziet elke zonde als een grote zonde, omdat de verheerlijking van Allah de Verhevene stevig in zijn hart verankerd is. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Tekenen van correct berouw

Er zijn verschillende tekenen waaraan men kan merken dat het berouw correct is:

1.) De situatie van de dienaar dient na het berouw beter te zijn dan vóór het berouw.

2.) Hij dient veelvuldig in angst voor Allah te zijn en in geen geval dient hij zich veilig te voelen voor de bestraffing van Allah de Almachtige. Hij dient zo te blijven, totdat hij de stem van de engel des doods (malak al-mawt) hoort (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die zeggen: ‘Onze Heer is Allah,’ en vervolgens standvastig zijn (#5), op hen zullen de engelen neerdalen (op het moment van hun dood) (zeggende): ‘Vrees niet en treur niet (#6) en ontvang het goede nieuws over het Paradijs dat aan jullie beloofd werd!’” [Soerat Foesilat (41), aayah 30.]

<<< (#5) Zij zijn standvastig met het nakomen van tawh’ied (de eenheid van Allah erkennen) en kijken niet om naar een andere (valse) god dan Allah en zij kwamen standvastig het bevel van Allah de Verhevene na. Zij waren gehoorzaam aan Hem en namen afstand van ongehoorzaamheid aan Hem, totdat zij kwamen te overlijden. (Zie Zoebdatoe t-Tefsier mien Fet-h’ie l-Qadier van dr. Moh’ammed ibn Soelaymaan al-Ashqar.)>>>

<<< (#6) Vrees de dood niet en ook niet datgene wat daarna zal komen en treur niet over hetgeen jullie achterlaten aan wereldse zaken. (At-Tefsieroe al-Moeyassar.)>>>

3.) Het hebben van een gebroken hart en het voelen van wroeging, in overeenstemming met de grootheid van de zonde. Ibn ‘Oeyaynah zei in zijn commentaar op de volgende aayah (Nederlandstalige interpretatie): “Hun bouwwerk dat zij bouwden zal voortdurend een reden van twijfel in hun harten zijn, tenzij hun harten in stukken worden gesneden (d.w.z. totdat zij sterven)…” [soerat at-Tawbah (9), aayah 110.]: “Hun harten breken in stukken door berouw.”

4.) De enorme angst voor de bestraffing van Allah heeft dit tot gevolg, als hij werkelijk een gebroken hart heeft door het berouw en angst. Zo niet, dan krijgt hij hier spijt van in het Hiernamaals, waar geen hulp zal zijn. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Goede daden wissen slechte daden (kleine zonden) uit

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die slechte daden verricht en daarna goede daden, is als iemand die een harnas, dat strak zit, draagt waarin hij bijna stikt; als hij een goede daad verricht, gaat er een knoop losser zitten en wanneer hij meer goede daden verricht gaat het nog losser zitten totdat het op de grond valt.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Kabier, zie ook Sah’ieh’ al-Djaami’, 2192.)

Dus verricht veel goede daden, want goede daden maken de zondaar vrij uit de gevangenis van ongehoorzaamheid en brengen hem in een nieuwe wereld van gehoorzaamheid aan Allah de Verhevene, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, de goede daden verwijderen de slechte daden (d.w.z. kleine zonden). Dat is een vermaning voor degenen die zich laten vermanen.” [Soerat Hoed (11), aayah 114.]

En Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En het wegen (van ieders daden en uitspraken) op die Dag zal waar zijn. Wiens schaal (#7) (met goede daden) dan zwaar is (zwaarder dan de schaal met slechte daden), zij zijn dan de succesvollen. En wiens schaal (met goede daden) licht is (lichter dan de schaal met slechte daden), zij zijn dan degenen die zichzelf verloren hebben omdat zij Onze aayaat (bewijzen, verzen, lessen, tekenen) plachten onrecht aan te doen (ontkennen en verwerpen).” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 8-9.]

<<< (#7) Het is voor ons moeilijk om de exacte aard van de “weegschaal” te begrijpen. Maar het is duidelijk dat de “weegschaal” alle morele daden van de mens zeer accuraat zal wegen en zal helpen oordelen of iemand rechtschapen of verdorven is en in welke mate. In de Qor-aan is dit woord gebruikt om de mensheid te laten begrijpen dat elke daad, goed of slecht, gewogen zal worden en beoordeeld in overeenstemming met diens eigen waarde. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Dus haast je in het verrichten van goede daden en strijdt tegen je begeerten en de influisteringen van de shaytaan (satan). Zie o.a. de volgende artikelen op onze website:

Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken!
Dagboek van een Moslim
Als je wilt dat…
Wat kun je doen in 1 minuut?

 

Tot slot

Zelfs de beste der mensheid, onze profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) toonde meer dan honderd keer per dag berouw. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Mijn hart is onder een ghan (#8) en ik toon meer dan honderd keer per dag berouw aan Allah.” (Overgeleverd door Moeslim en Aboe Daawoed.)

<<< (#8) Ghan: een zeer dun laagje, dat de rusteloze inspanningen van de satan aangeeft om de mensen van het rechte pad af te leiden, het pad dat Allah de Almachtige voor Zijn dienaren heeft gekozen.>>>

Beste broeder/zuster, nadat ik mijzelf geadviseerd heb, wil ik jou ook graag adviseren: weet dat Allah de Almachtige jou altijd ziet en hoort. Ontwikkel een schaamtegevoel als je weer toegeeft aan je begeerten en een zonde wilt gaan plegen. Wees geduldig, want wat je in dit leven ook wenst aan iets dat verboden is, in het Hiernamaals is dat vele malen beter en mooier en blijvend. Dus kies voor het Hiernamaals!

Schaam je zelf, want je pleegt die zonde in het Aanzicht van Allah, jouw Heer en Schepper, naar Wie we allemaal terugkeren. Hij kijkt naar jou en de engelen schrijven. Waarom dan stiekem een zonde plegen, in het geheim wanneer niemand jou ziet, terwijl Allah jou wel ziet? Ben je bang voor de mensen en niet voor Allah de Glorieuze? (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Weet, beste broeder en zuster, als jij denkt dat Allah jou niet ziet, en je bent bang en je schaamt je voor de mensen en niet voor Allah, dan heb je een vorm van shirk (deelgenoten naast Hem toekennen) begaan. Zonde op zonde, een eindeloze spiraal naar beneden. Keer terug naar Allah de Barmhartige en houd je vast aan de Qor-aan en de Soennah, voordat het te laat is en jij jouw laatste adem hebt uitgeblazen. “En houd jullie gezamenlijk vast aan het koord van Allah [d.w.z. deze Qor-aan (#9), het verbond van Allah]…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 103.]

<<< (#9) Djoebayr (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Verheug je! Want waarlijk, deze Qor-aan – een deel ervan is in de Handen van Allah, en het andere deel is in jullie handen [als een touw]. Houd je er daarom aan vast, opdat jullie nooit vernietigd zullen worden, noch zullen jullie daarna afdwalen!” (Moesnad Ah’mad.)>>>

 

Relevante artikelen:

Berouw tonen… en weer zondigen (Regelgeving aangaande tawbah – berouw tonen)

De bittere gevolgen van zonden

Het gebed van berouw – salaat at-tawbah

De zeven vernietigende zonden

De liefde van Allah

Vergiffenis van Allah

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

Hoe wordt u moslim?

De voorwaarden van as-shahaadah

Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken!

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan