De bittere gevolgen van zonden

Zondigen is een keuze.

Geketend klImaam Ibnoe l-Qayyim al-Djawziyyah (ad-Daa-e wa d-Dawaa-e, p. 65-67).
Vertaald door Umm Taymiyyah.

Het is onontbeerlijk om te weten dat zonden en daden van ongehoorzaamheid (jegens Allah de Verhevene) heel schadelijk zijn. Hun kwade effecten op het hart zijn gelijk aan de schadelijke gevolgen van gif op het lichaam, hoewel de effecten variëren in hun niveau en intensiteit. Dus is er enig kwaad of schade in deze wereld of het Hiernamaals dat niet te wijten is aan zonden en ongehoorzaamheid!?

Wat was hetgeen dat de twee ouders (d.w.z. Adam en Eva) verdreef uit het Paradijs – het huis van vreugde, blijdschap, gelukzaligheid en grootsheid – naar het huis van pijn, verdriet en ongeluk (d.w.z. deze wereld)?

Wat was het dat Iblies verdreef uit de hemelse gebieden, er voor zorgend dat hij afgewezen en vervloekt werd; dat hij zowel innerlijk en uiterlijk veranderde, dat zijn aangezicht lelijk en afzichtelijk werd – en zijn innerlijke verschijning afzichtelijker werd dan zijn uiterlijk; zijn nabijheid vervangen werd door afstand; genade door doem; zijn schoonheid met lelijkheid; van in het Paradijs te zijn naar in het verwoestende Vuur verblijven; van geloof te hebben naar een ongelovige te zijn; van de bescherming en vriendschap van Allah, de Prijzenswaardige Beschermer, te hebben, naar de grootste vijand en tegenstander te zijn; van Hem prijzen en loven naar daden van ongeloof, shirk, leugens, misleiding en schaamteloosheid; van versierd te zijn met geloof naar gekleed te zijn met de mantel van ongeloof, zondigheid en ongehoorzaamheid; er voor zorgend dat hij de diepste diepte van verachtelijkheid bereikte, neergegaan in het Aangezicht van Allah, zo ver als het mogelijk is om neer te gaan; er voor zorgend dat de Woede van Allah de Geprezene op hem is, dat hij een verworpene is – veracht en vernederd – zodat hij de leider van iedere zondaar en crimineel werd; tevreden werd met het leiderschap voor zichzelf, nadat hij het punt had bereikt van aanbidding en nobelheid?

O Allah! We zoeken onze toevlucht bij U tegen het ons verzetten tegen Uw bevel en vallen in hetgeen wat U heeft verboden.

(Lees verder onder de afbeeldingen. Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

[Toevoeging van uwkeuze.net:]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer een dienaar (een persoon) een zonde (slechte daad) begaat, wordt er een zwarte stip gestippeld op zijn hart. Als die persoon dan die slechte daad (zonde) opgeeft, Allah smeekt om hem te vergeven en berouw toont, dan wordt zijn hart gereinigd (van die stip op het hart); maar als hij de slechte daad (zonde) herhaald, dan zal de bedekking toenemen totdat zijn hart volledig ermee bedekt is. En dat is ar-raan wat Allah noemde (in de Qor-aan): ‘Nee! Maar raan (bedekking van zonden en slechte daden) is op hun harten vanwege wat zij verwierven’ [soerat al-Moetaffifien (83), aayah 14].’” (At-Tirmidzie, h’adieth nr. 3334.)

 

Relevante artikelen:

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

Het gebed van berouw – salaat at-tawbah

De vallen van Iblies (satan)

De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah)

Berouw tonen… en weer zondigen

De zeven vernietigende zonden

Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken!

Dode Harten

Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?

Waarom zou ik studeren?

H’adieth 6: Al-H’alaal is duidelijk en al-h’araam is duidelijk

H’adieth 11: Het laten van twijfelachtige zaken

H’adieth 19: Waak over de voorschriften van Allah

H’adieth 30: Het in acht nemen van de voorschriften en grenzen van Allah

 

 

Uitstel berouw

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan