De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders

Commentaar, kritiek en advies.

Fitna filmVan Islam Q&A.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, en vrede en zegeningen zijn met de boodschapper en zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

 

Ten eerste:

Het conflict tussen waarheid en valsheid is een oud conflict. De troepen van valsheid zullen de waarheid blijven confronteren, altijd en overal. Maar Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zorgde ervoor dat zij verslagen zijn, en immer verslagen zullen worden, door de kracht van de waarheid. Hij is Degene Die de waarheid tegen de valsheid werpt en het vernietigt, aldus is het gedoemd te verdwijnen.

Sinds Iblies (de duivel, satan) vernederd werd en weigerde gehoor te geven aan het bevel van Allah de Verhevene om voor Adam (vrede zij met hem) te buigen (uit respect), begon hij plannen te smeden tegen de waarheid en haar volgelingen. Iblies vroeg zijn Heer uitstel; niet zodat hij berouw kon tonen, maar zodat hij plannen kon beramen en het aantal van zijn volgelingen kon vergroten en hen naar het Vuur van Allah kon brengen, waar hij zal staan en tegen hen zal zeggen: “…‘Waarlijk, Allah beloofde jullie de ware belofte en ik beloofde jullie, maar ik bedroog jullie. En ik had geen macht over jullie, behalve dat ik jullie uitnodigde (door influisteringen) waarop jullie aan mij gehoor gaven. Dus verwijt mij niet, maar verwijt jullie zelf. Ik kan jullie niet helpen (uit jullie lijden), noch kunnen jullie mij helpen (uit mijn lijden). Waarlijk, ik verwerp dat jullie mij vroeger als deelgenoot hebben toegekend aan Allah (door gehoorzaam aan mij te zijn i.p.v. Allah). Waarlijk, voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing.’” [Nederlandstalige interpretatie van soerat Ibraahiem (14), aayah 22.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Ten tweede:

De Islam (Arabisch: al-Islaam) werd met vele grote complotten geconfronteerd, maar Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft gegarandeerd om Zijn religie te beschermen, omdat Hij het de beste der religies heeft gemaakt en ook de laatste religie.

 

Ten derde:

We hebben hier te maken met een nieuw incident. Het zal echter niet de laatste zijn, vanwege de duivels onder de mensheid en de djinn en hun uiteindelijk hopeloze pogingen om deze religie, deze profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en dit Nobele Boek (de Koran – al-Qor-aan) in twijfel te trekken.

Dit incident is iets dat gesmeed is door de zondige handen van een man met de naam Geert Wilders, de leider van de Partij voor de “Vrijheid”, een rechtse, racistische Nederlandse partij. Hij wilde deze fantastische religie belasteren om beroemd te worden en om politiek gewin te boeken. Maar Allah de Verhevene dwarsboomde hem en zal hem steeds weer dwarsbomen, in shaa-a Allaah. Deze hater maakte een korte film van bijna zeventien minuten over de Islaam en de Qor-aan, gevuld met leugens en verzinsels, en hij noemde het “Fitna”! Als hetgeen wat hij gezegd heeft gepresenteerd zou worden aan een academisch instituut of universiteit, dan zou hij terecht berispt en veracht worden vanwege zijn gebrek aan objectiviteit en door zijn verdraaiing van feiten.

Zijn film begint en eindigt met een aanstootgevende afbeelding van profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) welke getekend werd door de zondige, criminele handen van de Deense cartoonist. Aan het begin vertoont het een bom in de tulband van de zogenaamde afbeelding van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), waar het lont net is aangestoken. Aan het einde van de film is het lont opgebrand en de bom explodeert. Aldus wil hij de verachtelijke boodschap zenden dat de Islaam kwam om verwoesting en vernietiging te veroorzaken, en dat het hierover blijven zwijgen zal leiden tot het ter ziele gaan van niet-islamitische beschavingen en volken.

 

Ten vierde:

We kunnen onze meningen over deze film verdelen in een aantal categorieën:

1.) Verzen die uit hun context aangehaald zijn en waarvan de betekenissen zijn verdraaid.

Bijvoorbeeld:

a.) Het eerste vers dat in de film geciteerd wordt is (Nederlandstalige interpretatie): “En tref voorbereiding tegen hen wat betreft hetgeen in jullie vermogen ligt aan kracht en aan strijdpaarden om daarmee de vijand van Allah en jullie vijand te beangstigen, en anderen…” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 60.] Het citaat bereikt dit punt maar maakt het niet af. Hij wil het woord “beangstigen” naar voren halen om aan te geven dat de Islaam gelijk is aan terrorisme, de wijze waarop vele haters en onwetende mensen de Islaam willen bestempelen.

Wij schamen ons niet voor wat in het Boek van Allah staat en wij ontkennen dit vers niet: in tegendeel, wij aanbidden Allah door het te reciteren en wij vragen Hem ons te helpen om te handelen in overeenkomst ermee. Echter, wij verwerpen wel dat hij dit deel citeert op basis van twee dingen, om de discussie kort te houden:

Ten eerste: waar hij de Islaam voor aan de kaak stelt is iets wat gedaan is (en wordt) door alle grote en machtige volken. Zij produceren dodelijke wapens, atoombommen, vliegtuigen, duikboten etc., om zichzelf daarmee te verdedigen en om hun vijanden mee te bedreigen opdat zij hen niet zullen aanvallen. Dit is wat er in dit vers bedoeld wordt. De koeffaar (ongelovigen) die moslimlanden bezetten, hadden dit niet gedurfd behalve nadat de moslims stopten met het toepassen van dit vers. Het meest recente voorbeeld hiervan is Irak, waar zij de regering onder druk zetten om hun wapens en raketten te vernietigen. Vervolgens, nadat dit gebeurd en bevestigd was, vielen zij het land binnen en bezetten het, en behandelden zij de mensen slecht.

Ten tweede: het correct begrijpen van dit vers zal aantonen dat het label van terrorisme wat hij wil toepassen op de Islaam onjuist is, zoals hij en zijn kliek het ‘begrijpen’. Het vers dat onmiddellijk erna komt, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En als zij neigen naar vrede, neig dan ook daartoe en vertrouw op Allah. Waarlijk, Hij is as-Samie’ (de Alhorende), al-‘Aliem (de Alwetende).” (#1) [Soerat al-Anfaal (8), aayah 61.]

<<< Noot vertaler: (#1) dit vers legt het voorgaande vers (8:60) perfect uit. Vers 8:60 wordt door terroristen – alsook veel tegenstanders van de Islaam – verkeerd begrepen en zij verdraaien de betekenis om hun terroristische daden te rechtvaardigen. Zo ook negeren zij verzen als 4:90, 5:8 en 60:8-9. Sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab al-‘Aqiel [professor van ‘aqiedah (geloofsleer), College van Da’wah, Islamitische Universiteit van al-Medienah] zei in zijn artikel “Het leed van terrorisme”: “Dit vers is gericht aan een islamitische staat en niet aan individuen, zoals elke staat tegenwoordig (en vroeger) wapens bezit en zijn grenzen bewaakt. Op dezelfde manier dient een islamitische staat zijn grenzen en aangelegenheden te beschermen… Het gaat over een toestand van oorlog, en oorlog vindt normaliter niet plaats tussen individuele moslims en individuele koeffaar (ongelovigen). Nee! Oorlog vindt plaats tussen de legers van de moslimstaat en de legers van een ongelovige staat (en niet diens burgers die zich van de strijd afzijdig houden!)… Elke grote staat (of groot Rijk), in welk tijdperk dan ook, heeft legers voorbereid en zich een variëteit aan wapens verschaft om mensen te beangstigen. Het aanschaffen van wapens is een defensieve en preventieve methode en niet een offensieve methode, omdat als de vijand weet dat je een aantal vernietigende wapens hebt, dan zal hij niet eens denken aan het voeren van oorlog tegen je… Wat betreft de terroristische rampspoeden tegenwoordig, die mensen zijn geen islamitische staat en zij zijn ook niet degenen aan wie dit vers van de Qor-aan gericht is: namelijk de leiders van de islamitische staten, niet individuen die in zo’n staat leven. Deze individuen dienen te luisteren naar de leider van de moslims en hem te gehoorzamen en niet te vechten tegen iemand behalve met de toestemming van de leider. Als de leider van de moslims overeenkomsten gesloten heeft met de ongelovige volken, zoals Engeland, Amerika en Frankrijk, dan is het niet toegestaan voor ons om te vechten tegen een staat waarmee de leider van de moslims een overeenkomst gesloten heeft. Dit is zelfs het geval als enkele aspecten van de voorwaarden van de overeenkomst onderdrukkend lijken voor ons, zoals toen de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) een overeenkomst sloot met de koeffaar van Mekkah (het verdrag van al-H’oedaybiyyah), ook al dachten sommige metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) dat enkele voorwaarden nadelig en moeilijk waren voor de moslims. Maar de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) beval hen te luisteren en gehoorzamen, en dus luisterden en gehoorzaamden de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen)… Wat betreft die moslims die leven in de landen van de koeffaar, de goddelijke wetgeving (as-sharie’ah), het intellect en de gewoonten duiden aan dat het niet toegestaan is voor een moslim die een land van de ongelovigen is binnengaan om hen te bedriegen. Integendeel, het is verplicht voor elke moslim die in zo’n land verblijft om de overeenkomsten en beloften te respecteren die gemaakt zijn om het land binnen te mogen en er te leven.”

De Islaam is een volledige manier van leven en diens gezaghebbende Boek bevat dus natuurlijk ook wetten aangaande oorlogsvoering. Tegenstanders van de Islaam doen vaak het volgende: zij gaan op zoek naar teksten die zij kunnen misbruiken en leggen het volgens hun begeerte uit, zonder te kijken naar de juiste context en betekenis. Maar dit kun je ook doen bij bijvoorbeeld de Nederlandse wet. Deze bevat ook een oorlogswet en wetten aangaande geweldsaanwending. Als we de methodiek van deze pseudo-interpreten (uitleggers) volgen, dan ziet dat er als volgt uit. Bijvoorbeeld: een deel van artikel 7 lid 1 van de Politiewet 2012 geeft aan: “de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken.” (Einde citaat.) Vervolgens concluderen we uit dit fragment dat de politie onwillekeurig mensen in elkaar mag slaan of mag doden. Dit is natuurlijk onjuist, maar zo gaan tegenstanders van de Islaam te werk. En als we dan het ‘praktijkvoorbeeld’ van Sander V. erbij halen, die de 12-jarige Milly Boele verkrachtte en vermoordde, dan is het verhaal compleet.>>>

b.) Het tweede vers welke gehoord wordt in de film (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die niet geloven in Onze aayaat (tekenen, verzen, bewijzen) zullen Wij laten branden in het Vuur. Telkens wanneer hun huiden gaar (geroosterd) zijn, zullen Wij hun huiden vervangen zodat zij de kwelling proeven (keer op keer). Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 56.]

De misleiding hier is dat deze filmregisseur dit vers citeert om kijkers te tonen dat de Islaam vereist dat degenen die zich er niet aan houden verbrand moeten worden totdat hun huid gebraden is, en dit is iets wat Allah voor hen voorgeschreven heeft. Dit kan op twee manieren weerlegd worden:

Ten eerste: wat hij doet is een dwaze misleiding, want in dit vers spreekt Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) over een bestraffing van de ongelovigen op de Dag der Opstanding, niet in deze wereld. Het wordt gevolgd door het noemen van de beloning van de gelovigen die Zijn eenheid (tawh’ied) bevestigen (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die geloven en daden van rechtschapenheid verrichten zullen Wij Tuinen binnenlaten waar de rivieren onder door stromen (in het Paradijs), zij zijn daarin onsterfelijk, eeuwig (zullen zij er genieten). Voor hen zijn er daarin reine echtgenotes (#2) en Wij zullen hen in een koele en wijde schaduw binnenlaten.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 57.]

<<< Noot vertaler: (#2) zonder menstruatie, zwangerschapsbloedingen, ontlasting, urine, zweet, speeksel, slijm en zonder slechte manieren en onvolmaakte eigenschappen. Zie o.a. Tefsier Ibn Kethier.>>>

Ten tweede: zelfs de kortste overdenking over dit vers zal de leugens, verzinsels en het incorrect citeren van deze regisseur aantonen. Allah de Verhevene zegt in dit vers (Nederlandstalige interpretatie): “Wij zullen hun huiden vervangen.” Zijn de moslims in staat de huiden te vervangen van degenen wier huiden verbrand zijn in deze wereld!? (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

2.) Vervalste afbeeldingen, of afbeeldingen die niet aantonen wat hij probeert te bewijzen, of die dingen tonen die door de Islaam volledig en absoluut worden afgekeurd. Bijvoorbeeld:

a.) Foto’s van een groep Raafidhah – sji’ieten – die zichzelf en hun kinderen verwonden met scherpe voorwerpen waardoor hun hoofden gaan bloeden, in een afschuwelijke scène. Dit behoort niet tot onze religie, maar wordt gedaan door enkelen die zichzelf moslims noemen uit onwetendheid en misleiding van hun kant. [Zie het artikel Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten.]

Het beeld dat bebloede zwaarden toonde die omhooggehouden werden, is tevens een beeld van de sji’ieten tijdens hun speciale gelegenheden. Maar de liegende en bedriegende filmmaker wil de mensen laten denken dat dit moslims zijn (d.w.z. van Ahloe s-Soennah – soennieten) en dat zij net een feest beëindigd hebben waarbij de hoofden van koeffaar afgehakt zijn.

b.) Een ander belachelijk en duidelijk vals beeld is de afbeelding van moslimvrouwen met niqaab die met protestborden zwaaien waarop geschreven is: “God, zegen Hitler – God bless Hitler”!

Wij zeggen: dit is duidelijk een leugen en een verzinsel. Onze religie verbiedt ons om te bidden voor degene die overlijdt als een kaafir (ongelovige). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Het is niet gepast voor de profeet en degenen die geloven dat zij (Allahs) vergeving voor de polytheïsten vragen, ook al zijn zij verwanten, nadat het duidelijk is geworden voor hen dat zij de bewoners van het Hellevuur zijn.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 113.]

Hoe kunnen vrouwen die de niqaab dragen en zich houden aan de regelgevingen van de Islaam bidden voor zegeningen voor Hitler!?

3.) Videoclips, waarvan sommige feiten bevatten waarover geen twijfel bestaat en weer anderen bevatten verdraaiing van feiten die kijkers misleiden. Bijvoorbeeld:

a.) Een verzonnen ontmoeting met een klein meisje. Het is duidelijk dat zij haar niet goed hebben gepresenteerd en haar verhaal niet echt goed in elkaar hebben gezet, en dit om twee redenen.

Ten eerste: zij draagt de h’idjaab en zij vragen haar over haar religie. Het is duidelijk dat zij acteert.

Ten tweede: het kind dat acteert werd gevraagd naar haar mening over joden en christenen, en zij zei dat zij apen en varkens zijn.

Dit is geen onderdeel van onze religie; de Islaam zegt niet dat de joden en christenen apen en zwijnen zijn. In plaats daarvan zegt het dat een groep van de joden in het verleden trucjes probeerden te gebruiken om de wetten van hun Heer te omzeilen. Aldus bestrafte Allah hen door hen in apen te veranderen. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En welzeker, jullie (O joden) hadden kennis van degenen onder jullie die overtraden aangaande de sabbat (d.w.z. de zaterdag). Wij zeiden tot hen: ‘Wees verachte apen.’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 65.]

“Toen zij dan arrogant en opstandig waren jegens hetgeen hen verboden werd, zeiden Wij tegen hen: ‘Wees verachte apen.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 166.]

<<< Noot vertaler: dit wil niet zeggen dat alle joden gezien worden als apen. De bestraffing voor het verbreken van de sabbat was de dood: “Dus jullie dienen de sabbat in acht te nemen; want het is heilig voor jullie: eenieder die hem schendt, dient zeker gedood te worden…” (Exodus 31:14.) Er is wellicht een joodse overlevering – die bekend was bij de joden van al-Medienah – over een vissersgemeenschap (Aylah – het tegenwoordige Jordaanse ‘Aqabah) die door middel van bedrieglijke middelen de heiligheid van de sabbat probeerden te mijden. Maar zij bedrogen niemand behalve zichzelf. Allah de Verhevene veranderde hen in apen en zwijnen die na drie dagen stierven, zonder nageslacht. [A. Yusuf Ali Quran Commentary (de herziene versie) en Tefsier Ibn Kethier.] Zie het artikel Varkens, apen en ezels?>>>

b.) Het tonen van videoclips die uit hun context zijn gerukt, zoals de clip van een prediker die dreigend zwaait met een zwaard en de koeffaar bedreigt.

Deze sheikh is bekend. Hij was Irakees en zwaaide met het zwaard tijdens zijn khoetbah (preek) om de mensen aan te moedigen om te vechten tegen de koeffaar die zijn land bezetten, en hij werd vermoord door de Raafidhah – moge zij van Allah krijgen wat zij verdienen. Wat verwacht hij (de filmmaker) dat de moslims doen als hun land bezet wordt!? Hun bezittingen en hun eer opgeven, en wachten tot zij vermoord worden, of de criminele bezetter goedkeuren en vergeven!? Nee, de Islaam is een religie van trots en waardigheid, en de moslims weigeren om vernederd te worden; zij hebben geen alternatief dan het bevechten van de bezetter. Dit is door elke religie en wet op aarde bevestigd. In feite zei de leider van de bezetting zelf: “Als mijn land bezet zou worden, dan zou ik de bezetter bevechten.” Als wij aannemen dat hij inderdaad zou vechten en niet weg zou rennen, dan spreekt hij slechts de waarheid, d.w.z. dat de bezetter bevochten dient te worden.

Wat is er mis met het feit dat de moslims een djihaad (jihad) vechten tegen degenen die hun land bezetten?

 

Ten vijfde:

De belangrijkste ideeën van de film zijn allemaal gericht op het beledigen van de Islaam door het bespotten en belachelijk maken van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem); door de Qor-aan te beschimpen en het een “fascistisch” boek te noemen, zoals dat geschied in de film; en door te waarschuwen voor het gevaar van moskeeën. De filmmaker tracht dit alles te doen in zijn korte film door gebruik te maken van videoclips, bewegende beelden en de begeleidende muziek, maar HIJ FAALT ELLENDIG, omdat hij leugens, vervalsing en bedrog gebruikt, wat nooit geaccepteerd zal worden door de kijker, ook al is hij een kaafir.

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft gezorgd dat zijn plan jammerlijk misloopt, omdat de mensen in Nederland zich haasten om islamitische boeken en kopieën van de Qor-aan te kopen, om te zien wat er in staat, en zij zullen erin zien wat de valsheid en leugen zal aantonen van wat deze falende filmmaker heeft geproduceerd. Dit is waarlijk gebeurd; enkele mensen van dat land werden moslim na het zien van de film, en Nederlandse bedrijven hebben deze filmmaker, die ook een lid van het parlement is, bedreigd om hem voor de rechter te slepen als moslimlanden hun producten boycotten. Aldus zal dit lid van het parlement vernederd en te schande gemaakt worden, en het kwaadaardige plan zal op niemand effect hebben behalve op de auteurs.

 

Ten zesde:

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) heeft overduidelijk Zijn religie gesteund. Sinds het uitbrengen van deze film werd aangekondigd, hebben niet-islamitische organisaties, regeringen en individuen, dit filmmakend parlementslid gehekeld en verklaard dat de Islaam niets te maken heeft met geweld en terrorisme, en dat de moslims zelf ook het slachtoffer zijn van terrorisme (net zoals anderen dat zijn). Onder degenen die bezwaar maakten op de handelingen van dit filmmakend parlementslid en het afkeurde, is de minister president van Nederland, die krachtige woorden ertegen sprak; alsook de secretaris van de Verenigde Naties; de Europese Unie; en een aantal politici, leiders en landen. Satellietzenders, zowel publieke als commerciële, hebben geweigerd deze film te tonen, en hij kon slechts één website vinden die het wilde plaatsen.

In Moefakkirat al-Islaam (de editie van zaterdag 22 Rabie’ al-Awwal; 1429 H./29 maart 2008) staat: Het Europese parlement in Brussel heeft deze aanstootgevende film veroordeeld, en de voorzitter van het parlement, Hans-Gert Pöttering, viel het Nederlandse parlementslid Wilders aan, zeggend: “De inhoud van de film lijkt ontworpen om de religieuze gevoeligheden van moslims op te porren in Nederland, Europa en wereldwijd.”

Hij zei verder: “Namens het Europese parlement weiger ik nadrukkelijk de boodschap van de film, dat de Islaam een gewelddadige religie is, te accepteren” – aangevend dat hij de verklaring van de Nederlandse regering volledig bevestigde, die de film “Fitna” verwierp.

Evenzo deed de Europese Unie een uitspraak dat het de zestien-minuten-lange film beschouwt als vijandig en beledigend voor de Islaam, en waarschijnlijk om haat te zaaien. (Einde citaat.)

Met betrekking tot de moslims, zij ondernamen actie om de film af te keuren en te veroordelen, en zij deden uitspraken en waarschuwingen tegen het continueren van het belasteren van de symbolen van onze religie. Sommige landen dreigden de banden met Nederland te verbreken, en parlementsleden in sommige landen eisten de uitwijzing van de Nederlandse ambassadeur en boycot van Nederlandse producten. Ondanks de zwakheid en verdeeldheid waarin de moslims leven, werd dit beschouwd als een enorme steun voor de Islaam aangezien er mensen zijn onder zowel de moslims als onder de ongelovigen die onze religie verdedigden. De minister president van Nederland zond zelf een brief naar de sheikh van al-Azhar, aangevend dat zijn regering bezwaar maakt op de productie en het vertonen van deze film, en dat er een rechtszaak was aangespannen bij de Nederlandse rechtbanken.

Hoe zou de situatie zijn als de moslims werkelijk verenigd zouden zijn en zij de kracht hadden om respect en ontzag af te dwingen in de harten van die haters en leugenaars?

 

Ten zevende:

Het lijkt ons dat dit liegende parlementslid bepaalde doelen wilde bereiken door het maken van deze film, waaronder:

1.) Persoonlijk gewin, faam en overwinning bij de verkiezingen.

2.) Het tevredenstellen van de joden. Dat blijkt duidelijk uit deze film, want in een aantal clips uitte hij sympathie voor hen. Maar zij (een deel van hen) zijn bezetters en criminelen. Op hetzelfde moment dat hij spreekt over de moorden door moslims, vergeet hij twee dingen, of hij doet alsof hij ze vergeet:

i.) Dat degene die miljoenen joden verbrandde een christen was, namelijk Hitler, die in zijn boek Mein Kampf zei dat dit was op bevel van God!

ii.) Dat de joden een groot aantal moslims vermoordden en verdreven, en zij waren niet beschaamd om hun laatste oorlog tegen Gaza een “holocaust” te noemen. (Zie “Er was geen Holocaust”.)

3.) Het Westen wijzen op de hoge percentages moslims in hun landen, en zeggen dat grote aantallen moslims een gevaar vormen voor Europa.

4.) Het Westen in het algemeen, en Nederland in het bijzonder, attent maken op de verspreiding van moskeeën in hun landen. Dit blijkt duidelijk uit het feit dat hij beelden van moskeeën in Nederland laat zien, om te waarschuwen voor hun aanwezigheid.

5.) Pogen om de circulatie van Korans in Europa te verbieden en de Nobele Qor-aan te vergelijken met Hitlers boek Mein Kampf! Vandaar dat hij de Qor-aan omschrijft als “fascistisch”, wat een woord is als aanwijzing voor geweld en wreedheid.

Allah de Verhevene heeft dit filmmakend parlementslid vernederd door middel van zijn eigen erbarmelijk werk dat gevuld is met leugens en verzinsels. Mensen zullen het verschil tussen leugens en waarheid zien wanneer zij de Nobele Qor-aan lezen en wat er over de Islaam geschreven is. Deze film zal hen motiveren om te lezen en om er achter te komen, in shaa-a Allaah. En misschien zal het de reden zijn dat er velen gered zullen worden van misleiding. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Ten achtste:

De voornaamste boodschap van deze film is het omschrijven van de Islaam als een terroristische en gewelddadige religie. Maar dit is niet meer dan een verzinsel. De Islaam is de religie van genade, rechtvaardigheid en menselijkheid. (Zie o.a. het artikel Religieuze tolerantie in de Islam.) Het is wat de mensen van andere religies redde van de onrechtvaardigheid en overtreding van hun leiders, zoals gebeurd is in Andalusië, Egypte en andere landen waar mensen van andere groepen zeer slecht werden behandeld, inclusief de joden.

Israel Wolfenson zei: “De kleine verliezen die de joden leden in de Hidjaaz [een gebied met o.a. de steden Mekkah, al-Medienah en Taa-if] zijn onbeduidend in vergelijking met de voordelen die de joden verwierven door het verschijnen van de Islaam. De moslimveroveraars redden duizenden joden die verspreid waren door de landen van het Romeinse Rijk en die allerlei soorten van vervolging ondergingen.” (Al-Yahoed wa’l-Tahaaloef ma’a al-Aqwiya’ door Dr. Noe’maan ‘Abd al-Razzaaq al-Saamara’ie, geciteerd in een artikel van Professor Khaalid Joodah, al-Faariq al-Insaanie bayna Hadaarat al-Islaam wa Thaqaafat al-Gharb.)

De Islaam is geen religie die vernedering accepteert, en djihaad omwille van Allah is een van de belangrijkste principes en een van de grootste daden in de Islaam. (Zie het artikel Jihad in de Islam.) Het is voorgeschreven om de moslims te beschermen tegen hun vijanden, om de boodschap van Allah de Verhevene kenbaar te maken en om het woord van tawh’ied (goddelijke eenheid, monotheïsme) over heel de wereld te verspreiden. De Islaam zegt niet dat mensen gedwongen moeten worden om het te accepteren, omdat oprechtheid een van de voorwaarden van de Islaam (het zijn van een moslim) is. En als er geen oprechtheid is, dan is men een hypocriet onder de gelederen van de moslims. En de Islaam wil deze verachtelijke eigenschap geenszins onder zijn volgelingen. Aan de andere kant zien we dat priesters en monniken een rol hebben gespeeld in het dwingen van mensen in Europa en elders om het Christendom te accepteren. En het aantal mensen dat tijdens de jacht voor dit doel vermoord werden is waarlijk zeer groot; historici zeggen dat dit aantal ligt tussen de 7 en 15 miljoen!

Een ander overduidelijk onrecht is het concentreren op de fouten die enkele moslims begaan. Fouten die door moslimgeleerden en leiders zijn afgekeurd, zoals het doden van onschuldige mensen en dit vervolgens toeschrijven aan de Islaam – wat gebeurd is in sommige clips in de film over de bomaanslagen in de metro en treinen in Londen en Madrid etc. Dit werd allemaal afgekeurd door moslimgeleerden, ook al waren deze daden een reactie tegen onrechtvaardigheid en onderdrukking. Op hetzelfde moment negeren zij degenen die afgeslacht werden tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog waarbij tientallen miljoenen overleden – 14 miljoen in WO1 en 55 miljoen in WO2. Deze oorlogen waren niet tussen moslims en christenen, maar zij waren tussen henzelf. Zij noemden in het geheel niet de mensen die gedood werden in Japan door de Amerikaanse atoombommen, of de “rode indianen” (inheemse Amerikanen) die gedood zijn door de Amerikanen [d.w.z. Europeanen], of de Aziatische mensen die vermoord werden door de Amerikanen, of degenen die vermoord werden door kolonisten en bezetters.

Zij negeren de vernietiging en het terrorisme, veroorzaakt door de aanvallen van de kruisvaarders, tegen de moslimlanden; zij negeren wat Amerika en zijn bondgenoten tegenwoordig doen in Afghanistan en Irak; wat de Serviërs deden met de zegening van de priesters in Bosnië; en veel, heel veel meer. Als er dingen zijn die de geschiedenis vergeten kan, dan kan het nooit vergeten wat de inquisitie deed, voornamelijk in Spanje. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Gustave le Bon zegt in zijn boek Arab Civilization: “Ferdinand beloofde de Arabieren om hen vrijheid betreffende religie en taal te geven, maar in 1499 begon de vervolging van de Arabieren, wat eeuwen voortduurde en wat niet eindigde totdat de Arabieren uit Spanje verdreven waren. Het begon met het dwingen van Arabieren om zich te laten dopen. Vervolgens beval de inquisitie dat vele van degenen die gedoopt waren verbrand moesten worden op grond van dat zij geen echte christenen waren.

Dit “zuiveren door vuur” ging langzaam omdat het niet mogelijk was om miljoenen Arabieren in één keer te verbranden.

De “vrome” kardinaal van Toledo [stad in Spanje], die het hoofd van de inquisitie was, adviseerde het onthoofden van alle Arabieren (moslims) die geen christenen werden; mannen, vrouwen, oude mensen en kinderen. De Dominicaanse monnik Baleda achtte dit niet voldoende en adviseerde dat de Arabieren die christenen geworden waren ook onthoofd moesten worden, alsook degenen die moslim gebleven waren. Zijn reden hiervoor was dat het onmogelijk was om te weten of het geloof van die Arabieren die christenen geworden waren oprecht was, dus was het verkieselijk om alle Arabieren te doden met het zwaard, zodat God over hen kon oordelen in het Hiernamaals, en iedereen wier Christendom niet oprecht was naar de Hel kon sturen! We kunnen alleen maar toegeven dat we zulke wrede veroveraars, die veroordeeld moeten worden voor onwettige afslachting, niet kunnen vinden in vergelijking tot wat er met de moslims gedaan is! (H’adaarat al-‘Arab, p. 270-272.)

Iedereen die hier nu over nadenkt zal zien dat de mensen van andere religies de terroristen zijn – christenen, joden, Hindoes en Sikhs; men zal zien dat de moslims (over het algemeen) de slachtoffers zijn van deze terreur. Wanneer zullen de slapers wakker worden!? Wanneer zullen de achtelozen zich bewust worden?

Wij zeggen tegen dit leugenachtige parlementslid dat ons oproept om de terroristische bladzijden uit de Nobele Qor-aan te scheuren – zoals hij beweert: kom en laten we eens kijken wat jouw heilige Bijbel zegt over terrorisme:

Als jij een jood bent die gelooft in het Oude Testament, kijk dan eens wat aan de Heer wordt toegeschreven, toen Hij tegen Mozes (vrede zij met hem) zei in Deuteronomium 20:10, 16-18: “Voordat u een stad aanvalt, moet u eerst een vredesregeling aanbieden… Maar daarbinnen, in de steden van het land dat de Heer, uw God, u als grondgebied zal geven, mag u niets dat ademt in leven laten. Alle Hethieten, Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten moet u doden, zoals de Heer, uw God, u heeft opgedragen, om te voorkomen dat u de gruwelijke dingen die zij voor hun goden doen van hen overneemt, waardoor u tegen de Heer, uw God, zou zondigen.”

Als jij een christen bent en iets van het Nieuwe Testament wilt, dan zijn hier enkele teksten ervan. In Matteüs 10:34-36 wordt er verhaald dat Jezus (vrede zij met hem) gezegd heeft: “Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om een man tegen zijn vader op te zetten, een dochter tegen haar moeder, en een schoondochter tegen haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!” (Voor meer informatie, zie as-Sayf bayna al-Qoer-aanie wa l-Kitaab al-Moeqaddas door Dr. Habieb ‘Abdoe l-Maalik. http://www.elforkan.com/7ewar/showthread.php?t=7597.)

<<< Noot vertaler: en zoals hierboven al aangegeven is, geeft – bijvoorbeeld – artikel 7 lid 1 van de Politiewet 2012 aan: “de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken.”>>>

 

Ten negende:

Wat moslims nu dienen te doen is:

1.) Veroorzaak geen problemen in je eigen landen, zoals demonstraties waarbij vernielingen worden aangericht en bloed wordt vergoten.

2.) Verwijs de kwestie naar geleerden en wijze mensen om dit te behandelen.

3.) Span je in om de Islaam in woord en daad te praktiseren, wat betekent het deelnemen aan het verspreiden van de Islaam (da’wah) om daarmee de koeffaar die de Islaam en moslims haten te kwellen. (Zie de rubriek Da’wah voor diverse artikelen, waaronder Da’wah ideeën.)

4.) Nodig de mensen uit tot Allah de Verhevene met wijsheid en kennis, verspreid vertalingen van de betekenissen van de Qor-aan en gemakkelijk te lezen islamitische boeken, en zoek de hulp van betrouwbare islamitische organisaties en betrouwbare geleerden om dit te doen.

En Allah is de Gids.

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Relevante artikelen:

Onze houding betreffende de bespotting van de profeet

De vergeten islamitische beschaving

De leugen regeert – gericht aan journalist Stephan Jongerius en soortgenoten

Aanval Charlie Hebdo een product van Franse staatsterreur

Islamofobie

Handelaars in angst

Moordaanslagen

Mijn religie is vriendelijkheid

Wat onderwijst de Islam over rechtvaardigheid?

Waar Minister Asscher over zwijgt spreekt boekdelen

“De Islam … de religie van onderontwikkeling”

Moet de islam gemoderniseerd worden?

Stop terrorisme (diverse artikelen)

Media (diverse artikelen)

De klok en de klepel (diverse artikelen)

Vraag 65. Is het toegestaan om de ongelovige cartoonist, die bekend staat om het maken van de beledigende tekeningen over profeet Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) te liquideren?

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan