De 5 zuilen van de islam

De vijf voornaamste verplichtingen.

5 ZuilenAlif Laam Miem. Dit (de Qor-aan) is het Boek waar geen twijfel aan is (dat het geopenbaard is door Allah), een leidraad voor al-moettaqien (de vromen, godvrezenden). Degenen die in al-ghayb (het onwaarneembare) geloven en as-salaah (het gebed) onderhouden en uitgeven van hetgeen waar Wij hen mee voorzien hebben (o.a. az-zakaah). En degenen die geloven in hetgeen neergezonden is aan jou (O Moh’ammed) (d.w.z. de Qor-aan en Soennah) en in hetgeen neergezonden is vóór jou [aan openbaringen, zoals at-Tawraat (de Thora) en al-Indjiel (het Evangelie) etc.] en die met zekerheid geloven in het Hiernamaals (d.w.z. de Opstanding, beloning en bestraffing, het Paradijs en de Hel etc.). Zij bevinden zich op de leiding van hun Heer en zij zijn de succesvollen.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 1-5.]

Verderop in dit artikel:

Uitleg van de derde h’adieth van “De Veertig Ah’aadieth van al-imaam an-Nawawie”, door Abdul-Jabbar van de Ven.

 

De vijf zuilen

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hun voetstappen volgt. Voorts.

De zuilen van de Islaam zijn de fundamenten waarop de Islaam gebouwd is. De Islaam bevat vijf zuilen. Zij worden in een h’adieth (overlevering) genoemd waarin Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem en zijn vader) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De Islaam is op vijf (zuilen) gebouwd: (1) de getuigenis dat er geen god is behalve Allah en dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is, (2) het verrichten van het gebed, (3) het geven van zakaah (verplichte liefdadigheid), (4) het vasten in de maand Ramadhaan en (5) het verrichten van de h’adj (bedevaart).” (Overgeleverd door al- Boekhaarie en Moeslim.)

 

1. As-Shahaadah (de geloofsgetuigenis)

5 Zuilen shahaadahDe shahaadah (geloofsgetuigenis) dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en dat Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) Zijn dienaar en boodschapper is, vereist een vast geloof in het hart. Dit geloof dient ook te worden bevestigd door de tong en vergezeld te gaan met daden. Het wordt shahaadah genoemd om aan te tonen dat wanneer een gelovige erin gelooft, zijn geloof stevig is, alsof hij een ooggetuige is.

Deze shahaadah is een fundament, ofschoon het veel aspecten bevat, dat als geloof opgenomen dient te worden. Deze getuigenis (bestaande uit twee getuigenissen zoals duidelijk blijkt) wordt als één fundament beschouwd, omdat het de getuigenis bevat dat Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) slechts een verkondiger is van de boodschap van Allah (Glorieus en Verheven is Hij) en Zijn dienaar en boodschapper, en op deze manier wordt de getuigenis dat Allah één is voltooid. Dit is ook zo omdat deze twee getuigenissen samen de reden zijn achter de acceptatie van daden door Allah de Verhevene. Daden zijn niet geldig en worden niet geaccepteerd tenzij deze met oprechtheid worden verricht voor de zaak van Allah, dit wordt ikhlaas genoemd, en in overeenstemming met het voorbeeld van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Het besef van het belang van deze getuigenis, dat er geen god is behalve Allah, is een resultaat van ikhlaas (oprechtheid) naar Allah toe. Deze prachtige getuigenis leidt tot vele goede resultaten. Het bevrijdt de harten en zielen van de verslaving aan de schepping (het wereldse, materialisme) en van het volgen van anderen dan de boodschapper Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Zie het artikel De voorwaarden van as-shahaadah.

 

2. As-Salaah (het gebed)

5 Zuilen het gebedIqaamat-as-salaah: het onderhouden van de gebeden. Dit betekent:

A.) Elke moslim, man of vrouw, is verplicht om zijn salaat (gebeden) vijf keer per dag te verrichten op de gespecificeerde tijden; de mannen gezamenlijk in de moskee (dit is verplicht indien zij de adzaan – oproep tot het gebed – horen) en de vrouwen thuis (aanbevolen). De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hetgeen waar Allah het meest van houdt, is wanneer Zijn mensen het gebed op tijd verrichten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

(B) Dat de salaat (gebeden) verricht worden op de manier zoals de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat deed, d.w.z. staan (qiyaam), buigen (roekoe’), knielen (soedjoed of sadjdah), zitten (qoe’oed), de juiste en correcte recitaties etc., zoals hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Verricht jullie salaat (gebeden) zoals jullie mij hebben zien bidden.”

Ga naar Het gebed (as-Salaah) voor diverse artikelen over het gebed.

 

3. Az-Zakaah (de verplichte liefdadigheid)

billets 50 euro #5Zakaah (zakaat): over een bepaald deel van de bezittingen en de goederen onderhevig aan zakaah die een jaar in het bezit van een moslim zijn geweest, dient zakaah betaald te worden ten gunste van de armen in de moslimgemeenschap. De betaling van de zakaah is verplicht, aangezien het een van de vijf pilaren van de Islaam is. De zakaah is het grootste economische middel om sociale rechtvaardigheid te bewerkstelligen en het leidt de moslimgemeenschap naar voorspoed en veiligheid. Rijkdom dient onder de gehele gemeenschap te circuleren en niet alleen onder de rijken waardoor de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Het betalen van de verplichte zakaah zorgt ervoor dat het hart wordt gezuiverd van de slechtheid (gierigheid). Ook vervult het de behoeften van de Islaam en de moslims.

Zie het artikel az-Zakaah voor meer details, alsook Vraag 66: Aan wie wordt zakaat afgestaan? En kunt u ons iedere groep toelichten die gerechtigd is zakaat te ontvangen?

 

4. As-Siyaam (het vasten)

5 Zuilen vastenAs-Siyaam (of sawm) betekent vasten, d.w.z. niet eten of drinken en geen geslachtsgemeenschap hebben, vanaf de adzaan (oproep tot het gebed) van het fadjr-gebed tot aan de zonsondergang (de adzaan van het maghrib-gebed). Het vasten traint de ziel om hetgeen gewild en begeerd wordt te vermijden en de Tevredenheid van Allah de Verhevene te willen verkrijgen. Vaak vragen mensen zich af waar het vasten voor dient. Het antwoord staat in de Qor-aan vermeld (Nederlandstalige interpretatie): “…opdat jullie vroom zullen zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 183.] De dagelijkse praktijk toont dit dan ook aan. Het leven van de gelovigen tijdens de maand Ramadhaan is totaal anders dan buiten deze maand. Moskeeën raken in geen andere maand zo vol als in de maand Ramadhaan. Maar ook het gedrag van de gelovige is in deze maand heel anders. Het effect van vasten op de gelovige is groot, waardoor het godsbesef hoog wordt, naast de lichamelijke voordelen van het vasten.

Ga naar Vasten en de maand Ramadhaan voor verschillende artikelen over het vasten.

 

5. Al-H’adj (de bedevaart naar Mekkah)

5 Zuilen hadjAl-H’adj (of hajj, hadj) is de tijdgebonden en verplichte bedevaart naar Mekkah (vindt één keer per jaar plaats tijdens de twaalfde islamitische maand Dzoel-H’idjah) die iedere moslim tenminste één keer in zijn/haar leven dient te verrichten, mits hij/zij daartoe in staat is (lichamelijk, financieel). De h’adj naar Mekkah behoort tot de vijf zuilen van de Islaam en het is een aanbidding die tot de religieuze gezindheid van de profeet Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) behoort, maar de rituelen daarvan waren in de loop der eeuwen door het toedoen van de Arabische afgodenaanbidders veranderd. De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) onderwees zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) de nieuwe, monotheïstische rituelen.

Er is ook een niet tijdgebonden en vrijwillige bedevaart naar Mekkah – de ‘oemrah. De rituelen van de ‘oemrah verschillen in bepaalde opzichten van die van de h’adj en zijn minder uitgebreid.

Ga naar H’adj & ‘Oemrah voor diverse artikelen en foto’s.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah door het op sociale media te plaatsen.)

 

Toelichting op de vijf zuilen

De vruchten van het verrichten van de vijf zuilen van de Islaam, samen met de vele andere daden die we niet genoemd hebben, maken de moslimgemeenschap zuiver en rein. Zij leiden de gemeenschap om de juiste religie te onderhouden en om de schepping goed, rechtvaardig en eerlijk te behandelen. Alle andere daden van de religie hangen af van hoe goed deze pilaren onderhouden worden. De oemmah (gemeenschap) zal succes bereiken zolang de leden de religie onderhouden. Deze oemmah zal nooit het gewenste succes bereiken wanneer de religie niet volledig gerespecteerd en onderhouden wordt. Eenieder die zekerheid wil hebben van de bovengenoemde feiten, laat hem dan de volgende aayaat (verzen) lezen (Nederlandstalige interpretatie): “En als de bewoners van de steden (naar wie Wij boodschappers gestuurd hebben) geloofd en gevreesd hadden, dan zouden Wij voor hen zeker zegeningen uit de hemel (regen) en de aarde (vegetatie) geopend hebben. Maar zij loochenden (de boodschappers) waarna Wij hen grepen (met de bestraffing) vanwege hetgeen zij gewoon waren te verwerven (polytheïsme en zonden). Achtten de bewoners van de steden zich dan veilig dat Onze bestraffing ‘s nachts tot hen komt terwijl zij slapen? Of achtten de bewoners van de steden zich dan veilig dat Onze bestraffing ‘s ochtends tot hen komt terwijl zij spelen (verzonken in hun triviale wereldse aangelegenheden)? Achtten zij zich dan veilig voor het plan van Allah? Niemand acht zich veilig voor het plan van Allah behalve het verliezende volk.” (#1) [Soerat al-A’raaf (7), aayah 96-99.]

<<< #1 Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voorwaar, de gelovige ziet zijn zonde alsof hij zit aan de voet van een berg waarvoor hij bang is dat het op hem neervalt; en voorwaar, de zondaar ziet zijn zonden alsof het een vlieg is die over zijn neus vliegt en hij wuift het weg.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Laat hem ook de geschiedenis van de voorgaande volkeren lezen, die waardevolle lessen bevatten voor eenieder die in het bezit is van een verstand dat begrijpt en rechtgeleid is. Deze geschiedenis is een licht voor degenen wier harten niet geblokkeerd zijn voor de waarheid. Onze volledige afhankelijkheid behoort toe aan Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

De Islaam is, zoals we voorheen uitgelegd hebben Geloof en Wet. We hebben enkele pilaren van de Wet genoemd. Deze pilaren vormen de grondslag van de islamitische wetgeving. Wat de islamitische ‘aqiedah (geloofsleer) betreft, haar pilaren zijn de volgende [dit zijn de zes pilaren van imaan (geloof)]: geloof in Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en het goede of slechte dat al-qadar (het lot) brengt. Deze pilaren worden in het Boek van Allah (de Qor-aan) en de Soennah (de woorden, daden en goedkeuringen) van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) genoemd. Allah de Almachtige heeft gezegd, wat vertaald het volgende betekent: Al-Birr (#2) is niet (enkel) dat jullie je gezichten (tijdens de gebeden) richting het oosten en (of) het westen wenden, maar al-birr is (de eigenschap van degene) die gelooft in Allah en de Laatste Dag en de engelen en het Boek en de profeten…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 177.]

<<< (#2) Al-Birr: vroomheid, rechtschapenheid en elke daad van gehoorzaamheid tegenover Allah de Verhevene.>>>

En betreffende al-qadar (het lot) (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij hebben alle dingen met qadar (goddelijke voorbeschikking) geschapen.” [Soerat al-Qamar (54), aayah 49.]

In de Soennah heeft de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd, als antwoord op de vraag van de aartsengel Djibriel (vrede zij met hem), toen deze hem over imaan (geloof) vroeg (Nederlandstalige interpretatie): Imaan is geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn Boeken, Zijn boodschappers, de Laatste Dag en geloven in de qadar en wat het met zich mee brengt, goed of slecht.” (Overgeleverd door Moeslim.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 


Uitleg van de derde h’adieth van “De Veertig Ah’aadieth van al-imaam an-Nawawie”

Ga naar De veertig ah’aadieth van an-Nawawie (met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien) voor het complete overzicht van alle ah’aadieth.

Door Abdul-Jabbar van de Ven.

Waarlijk, alle lof behoort toe aan Allah, wij prijzen Hem, wij zoeken onze toevlucht bij Hem en vragen Hem alleen om vergiffenis. Wie Allah leidt; niemand kan hem laten dwalen, en wie Allah laat dwalen; niemand kan hem leiden. En ik getuig dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden buiten Allah, en ik getuig dat Moeh’ammed ibn ‘Abdoellaah Zijn dienaar en boodschapper is, moge Allah Zijn vredesgroeten en prijzingen laten rusten op hem en zijn familie. Vervolgens;

Het is overgeleverd van Aboe ‘Abdoer-Rah’maan ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) dat hij heeft gezegd: “Ik heb de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) horen zeggen: ‘De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen): (1) de getuigenis (shahaadah) dat er niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden buiten Allah, en dat Moeh’ammed de boodschapper is van Allah, (2) het verrichten van as-salaat (het gebed), (3) het betalen van de zakaat, (4) de bedevaart (h’adj) naar het Huis (in Mekkah), en (5) het vasten in de maand Ramadhaan.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

[Noot van Abdul-Jabbar]:

– Over de overleveraar:

Hij is ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon), en zijn bijnaam was Aboe ‘Abdoer-Rah’maan. Wie zijn geweldige vader was, is alom bekend. ‘Abdoellaah werd één jaar voor het begin van de openbaring geboren. Hij en zijn vader werden al in de vroege Mekkaanse periode moslim, toen ‘Abdoellaah nog erg jong was.

‘Abdoellaah stond bekend om zijn kennis, vroomheid en voorzichtigheid in het geven van fataawa. Hij stierf in het jaar 73 na de Hidjra, op 84-jarige leeftijd. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft eens over hem gezegd: “Wat een goede man is ‘Abdoellaah! Als hij alleen maar ‘s nachts zou bidden.” Saalim (moge Allah tevreden zijn met hem) zei daarna: “Daarna sliep ‘Abdoellaah nog maar slechts een klein deel van de nacht.” (Sah’ieh’ Moeslim.)

– Commentaar van imaam an-Nawawie bij deze h’adieth:

De woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen)…” Dit wil zeggen: wie deze vijf vervult, heeft zijn Islaam volledig gemaakt. Zoals een huis voltooid wordt door zijn zuilen, zo wordt ook de Islaam voltooid door zijn zuilen, en dat zijn er vijf. Dit is een figuurlijk gebouw. De vergelijking houdt in dat een werkelijk gebouw niet afgebouwd is als er enkele zuilen van worden vernietigd, en zo is het ook met het figuurlijke gebouw. Daarom heeft hij [de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)] gezegd: “De salaat is de steunpilaar van het geloof, dus wie het in de steek laat, heeft het geloof vernietigd.” [Sheikh al-Albaanie (moge Allah genade met hem hebben) beschouwt deze h’adieth als dha’ief (zwak). Zie Dha’ief al-Djaami’ (nr. 3565, 3566 en 3567).] In vergelijking hiermee wordt ook de rest (van de zuilen) zo beschouwd.

Allah heeft voor de gelovigen en de hypocrieten (moenaafiqoen) een voorbeeld gegeven, toen de Verhevene zei: “Is hij die zijn bouwwerk fundeerde op vrees voor Allah en Diens Tevredenheid beter, of hij die zijn bouwwerk fundeerde op de rand van een klif die op instorten staat, waarna het met hem in het Vuur van de Hel stortte? En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 109.]

Hij heeft het gebouw van een gelovige vergeleken met degene die zijn gebouw midden op een stevige berg geplaatst heeft. Voorts heeft Hij het gebouw van de ongelovige vergeleken met degene die zijn gebouw geplaatst heeft op het uiteinde van een wankelende zeeklif die geen stevigheid bezit. Daarbij verzwakt de zee de klif, waarna zijn gebouw begint te wankelen, waardoor hij ermee in de zee stort en verdrinkt, waarna hij de Hel binnengaat.

De woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen)…”, dit wil ook zeggen: gebouwd door middel van vijf zuilen, omdat de betekenis van “op” hier is: “door middel van”. Als dit niet zo zou zijn, dan staat dat waarop gebouwd wordt, de vijf (zuilen), buiten de Islaam, en dat is niet correct. En het zou ook kunnen dat “op” de betekenis draagt van “van”, zoals in de Woorden van de Verhevene: “Behalve voor hun echtgenotes…” [Soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 6.] En de vijf die genoemd zijn in de h’adieth zijn de fundamenten van het gebouw. Maar wat betreft de dingen die het compleet maken en voltooien, zoals de rest van de verplichtingen en alle aanbevelenswaardige daden van aanbidding; dat alles is een versiering van het gebouw.

Er is overgeleverd in een h’adieth dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: Al-Imaan (het geloof van iemand) bestaat uit meer dan zeventig aftakkingen; de hoogste daarvan is de uitspraak “laa ielaaha iella llaah”, en de laagste daarvan is het verwijderen van een obstakel van de weg.” [Overgeleverd door Moeslim in zijn Sah’ieh’ in het hoofdstuk over imaan; door al-Boekhaarie in al-Adab al-Moefrad (nr. 598) en door imaam al-Bayhaqie.]

Als we kijken naar de uitspraak van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): “…de bedevaart naar het Huis (in Mekkah) en het vasten in de Ramadhaan”, zien we dat de bedevaart in de overlevering wordt genoemd vóór het vasten. Deze volgorde in de opsomming is geen voorschrift, omdat het vasten in de Ramadhaan verplicht is vóór de bedevaart. En in de andere overlevering is het vasten genoemd vóór de h’adj.

Tot zover de woorden van imaam an-Nawawie bij deze h’adieth.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

– Commentaar van imaam Ibn Daqieq bij deze h’adieth:

Aboe l-‘Abbaas al-Qoertoebie (moge Allah de Verhevene genade met hem hebben) heeft gezegd: “De Islaam is gebouwd op vijf (zuilen)…” betekent, dat deze vijf het fundament en de basis vormen van de islamitische godsdienst, waarop het is gebouwd, en door middel waarvan het tot stand komt. En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ze een uitzonderlijke plaats gegeven door ze te noemen, en hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft (onder deze vijf) niet de djihaad genoemd, ondanks het feit dat dit (de djihaad) de religie laat zegevieren en de tegenwerking van de ongelovigen terugdringt.

Dit (dat de vijf vóór de djihaad geplaatst zijn) is omdat deze vijf altijd verplicht zijn, terwijl de djihaad behoort tot de verplichtingen die niet voor ieder individu gelden, en die soms kan komen te vervallen. En in sommige overleveringen van deze h’adieth komt het voor dat de h’adj (bedevaart) genoemd wordt vóór het vasten, en dat is belangrijker, en Allah weet het beter. Want toen Ibn ‘Oemar hoorde dat iemand de h’adj vóór het vasten plaatste, berispte hij hem en verbood hij hem dit te doen. Hij plaatste het vasten vóór de h’adj en zei: “Zo heb ik het gehoord van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).”

In een andere overlevering van Ibn ‘Oemar staat: “De Islaam is gebouwd op (het punt) dat je Allah aanbidt en alles buiten Hem verwerpt, het verrichten van de salaat…” tot aan het einde van de h’adieth. En in een andere overlevering staat dat er een man zei tegen ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar: “Voeren jullie geen militaire expedities?” Daarop zei hij: “Ik heb de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) horen zeggen: “Waarlijk, de Islaam is gebouwd op vijf (zuilen)…”

Deze h’adieth vormt een geweldig fundament in het kennen van de religie, waarop de religie steunt, daar het de zuilen ervan heeft samengevat.”

Tot zover de woorden van imaam Ibn Daqieq bij deze h’adieth.

– Commentaar van imaam Ibn ‘Oethaymien bij deze h’adieth:

In deze h’adieth heeft de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) duidelijk gemaakt dat de Islaam een gebouwd huis vormt, dat aan de bewoner ervan schaduw schenkt en hem beschermt vanaf de binnenkant en de buitenkant. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft duidelijk gemaakt dat de Islaam gebouwd is op vijf (zuilen): “De getuigenis dat er niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden buiten Allah, en dat Moeh’ammed de boodschapper is van Allah, het verrichten van de salaat, het betalen van de zakaat, het vasten in de Ramadhaan en de bedevaart (h’adj) naar het Huis.” De bespreking van al deze vijf zuilen is reeds behandeld in de h’adieth van ‘Oemar ibn al-Khattaab, die vóór deze h’adieth kwam, dus men zou daar moeten kijken (dwz; als men meer hierover wenst te weten). ”

Vraag: “Wat is het nut om deze h’adieth ook nog eens te noemen, ondanks het feit dat dit alles reeds is genoemd in de h’adieth van ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) (d.w.z. de tweede h’adieth van De Veertig Ah’aadieth van al-Imaam an-Nawawie?”

– Het antwoord: “Het nut hiervan is omdat hij (imaam an-Nawawie) aan de ene kant vanwege het grote belang van dit onderwerp het voor een tweede keer wenste te benadrukken. Aan de andere kant, omdat er in de h’adieth van ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar de verklaring staat dat de Islaam gebouwd is op deze vijf zuilen. Wat betreft de h’adieth van ‘Oemar ibn al-Khattaab; die vermeldt dit niet met deze bewoordingen, ook al vertelt het dit impliciet wel, omdat hij zei: “De Islaam houdt in dat je getuigt dat er niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden buiten Allah, en dat Moeh’ammed de boodschapper van Allah is…” (waarna hij ook de rest van de vijf zuilen noemde).

Tot zover de woorden van sheikh Ibn ‘Oethaymien bij deze h’adieth.

[Commentaar van ‘Abdul-Jabbar van de Ven]:

Over elk van deze vijf zuilen is reeds veel verteld in de vorige h’adieth, maar natuurlijk valt er nog veel meer over te zeggen en uit te leggen. Voor de betekenis van de shahaadah kan men terugkeren naar Kietaaboe t-Tawhied van sheikh Moeh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab, en de uitleg daarvan, genaamd Fat-h’oe l-Madjied, geschreven door sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn H’assan Aal ash-Sheikh. Andere goede boeken over dit onderwerp zijn Thalaathatoe l-Oesoel van sheikh Moeh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab, en de uitleg daarvan door sheikh Moeh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien (uitgegeven door Uitgeverij Momtazah), evenals Taqwiyyatoe l-Iemaan van sheikh Shaah Isma’iel Shahied, en Kitaaboe t-Tawh’ied van sheikh Saalih’ al-Fawzaan. [Dit laatstgenoemde boek is vertaald naar het Nederlands, en bij Uitgeverij Momtazah verkrijgbaar onder de titel: “Het Monotheïsmeboek” – zie onder aan deze pagina.]

En natuurlijk zijn er nog vele andere boeken van de grote geleerden die diep op de betekenis van de shahaadah ingaan. Wat betreft de overige vier zuilen van de Islaam; zij vallen onder de islamitische fiqh, en ook de boeken hierover zijn veelvuldig, zoals het uitstekende Soeboel as-Salaam van imaam as-San’aanie, ar-Rawdatoe n-Nadiyyah van Siddieq Hassan Khaan al-Qannoedjie, en de uitgebreidere werken, zoals Zaadoe l-Ma’aad van Ibn Qayyim al-Djawziyyah.

Het door moslims veel gelezen boek Fiqhoe s-Soennah van Sayyid Saabiq (moge Allah genade met hem hebben) verdient ondanks de vele goede kanten van het boek niet de voorkeur, zeker niet als men dit boek leest zonder begeleiding van een leraar die goed onderlegd is in de islamitische wetenschappen. Dit is om een aantal redenen, onder andere de volgende:

– Er staan veel overleveringen in het boek waarover de schrijver niets zegt wat betreft hun betrouwbaarheid. Veel van deze overleveringen blijken dha’ief (zwak) te zijn.

– Andere overleveringen heeft hij juist weer dha’ief verklaard, terwijl ze in werkelijkheid sah’ieh’ (betrouwbaar) zijn, of ze komen voor met andere ketens van overleveraars die wel betrouwbaar zijn.

– Er staan enkele overleveringen in zijn werk die geen enkele basis hebben in de boeken van de Soennah.

– Hij brengt de lezer soms in verwarring doordat hij enkele tegenstrijdige uitspraken over één en dezelfde kwestie aanhaalt, waarna hij geen conclusie trekt, maar de lezer laat zitten met de tegenstrijdige uitspraken. Soms komt het ook voor dat hij aan het begin van zijn betoog een mening verkondigt, terwijl hij daarna zijn betoog over datzelfde onderwerp afsluit met een andere mening.

– Hij spreekt soms betrouwbare overleveringen tegen zonder reden of bewijs.

 

Relevante artikelen:

De zes pilaren van imaan (geloof)

Verplichte kennis voor elke moslim

Islamitisch monotheïsme (diverse artikelen)

Artikelen over de Islam (diverse artikelen)

 

Kaft Uitleg van de drie fundamentele grondbeginselen klRelevante boeken:

De Nederlandse vertaling van Sharh Thalaathatoel-Oesool wa lqawaa-ied al-Arba’ah, wat een uitleg is van het boekje Thalaathatoel-Oesool & lqawaa-ied al-Arba’ah (de Drie Grondbeginselen en de vier principes) van sheikh Mohammed ibn Abdoel-Wahhaab.

 

 

 

Kaft Het monotheisme boek klHet Monotheïsme Boek: bevat onderwerpen omtrent de islamitische geloofsleer. Samenvatting van verschillende boeken van Shaykh Al-Islaam Ibn Taymieyyah en zijn leerling Ibn al-Qayyiem en van sheikh Mohammed ibn ‘Abdel-Wahhaab.

Beide boeken zijn verkrijgbaar via www.momtazah.net en www.islamazon.nl in shaa-a Allaah.

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan