Da’wah

 Goed gedrag behoort tot de beste da’wah.

Dawah“Nodig uit tot de weg van jouw Heer, met wijsheid en goede vermaning, en debatteer met hen op de beste manier. Waarlijk, jouw Heer weet het beste wie afgedwaald is van Zijn weg en Hij weet het beste wie de rechtgeleiden zijn.” [Soerat an-Nah’l (16), aayah 125.] (#1 – Zie onder aan de pagina voor een toelichting.)

De beloning voor da’wah is groot! Djarier (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

In het artikel De vier soorten van leiding staat het volgende: zelfs de profeet Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) is niet in staat goddelijke Leiding (al-Hidaayah) aan mensen te verstrekken, dit is alleen aan Allah de Almachtige. In dit vers (28:56) wordt gerefereerd aan Aboe Taalib, de oom van de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem). Het heeft dus weinig zin om felle discussies te voeren met niet-moslims, of om veel tijd te besteden aan welles nietes argumenten. Aan ons is de taak om iemand vriendelijk (zie het artikel Mijn religie is vriendelijkheid) de rechte weg te tonen (verschillende artikelen op www.uwkeuze.net zijn daar zeer geschikt voor); wij kunnen niemand leiden, dat is alleen aan Allah de Verhevene. En als Allah de Meest Barmhartige iemand wil leiden, dan opent Hij zijn/haar hart voor de Islaam. Zo niet, dan zal geen enkele discussie baten.

 

Artikelen:

Da’wah ideeën (uwkeuze.net)

Da’wah tips (uwkeuze.net – 22 afbeeldingen)

De etiquette van da’wah

Streven naar perfectie in de da’wah (Aboe l-Walid al-Hamawi & Ibrahim Aboe Khalid)

Da’wah met niet-moslims – hoe zouden we tegen hen moeten spreken over de Islam? (Salmaan al-‘Awdah)

Vraag 16. Da’wah verrichten bij niet-moslims

Zijn karakter was de Koran (Al-Jumuah Magazine)

Wanneer vrienden elkaar pijn doen (Moh’ammed ash-Shareef)

Hoe om te gaan met meningsverschillen en het bekritiseren van anderen (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

De Rol Van Moslimvrouwen in Da’wah (www.islamqa.info & sheikh dr. Shaykh Salah’ al-Sawy)

Ad hominem en da’wah

Help onze da’wah (uwkeuze.net)

Ramadhaan en da’wahRamadhaan is het moment om anderen tot Allah uit te nodigen (sheikh Mohammed al-H’amad)

Pamfletten (Uitgeverij Momtazah)

Huis-aan-huis da’wah (uwkeuze.net)

 

Het zijn niet de lessen en de wijsheden die je geliefd maken onder de mensen. Te veel wordt daarop gefocust en direct gaat onze gedachte daarnaar als het woord “da’wah” valt. Als er iets is wat dit leven ons leert, dan is het wel dat zorg dragen voor de ander de basis vormt voor elke relatie. Een persoon die oproept naar Allah hoort in eerste instantie een mens te zijn en daarna een prediker of een leraar. Een mens die met de ander voelt, om de ander geeft, zorg draagt voor de ander, vraagt om zijn/haar toestand, hulp aanbiedt en vooral geluk en blijdschap bij de ander z’n hart doet binnentreden. Dat was de gewoonte van de profeet (sallallaahoe ‘alayhie wasellem). Dat is wat je geliefd maakt bij Allah, de engelen en de mensen. (Hamza Ibn Abee Musa.) Zie o.a. Het voorzien in de behoefte van je broeder  (h’adieth 36 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).

 

Onderstaande afbeelding (met de wortel) kan slaan op een materialistische blik op het leven. Maar het kan ook betrekking hebben op, bijvoorbeeld, de resultaten van iemands da’wah (anderen uitnodigen tot de islam). Laat de shaytaan jou nooit er toe brengen om te stoppen met het verrichten van da’wah, ook al lijken de resultaten gering. Wellicht dat de resultaten door jouw intentie en zuiverheid uiteindelijk groter zijn dan die van een ogenschijnlijk succesvolle daa’ieyah (iemand die da’wah verricht).

 

 

<<<(#1) Nodig uit met doorslaggevende argumenten die leiden naar de juiste geloofsovertuigingen en die twijfelachtigheden (shoeboehaat), waarnaar uitgenodigd wordt, tenietdoen. Gebruik het speciaal voor degenen die naar de waarheid zoeken. De goede vermaning impliceert overtuigende bewijzen en nuttige verhalen die gebruikt kunnen worden bij de doorsnee mensen. En debatteer met hun hardnekkigen op de beste manieren van debatvoering, door zacht en vriendelijk te zijn tegenover hen, het kiezen van de makkelijkste wegen en het gebruiken van bekende introducties, om hun opstandigheid tot rust te brengen en hun vuur te blussen. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

Maar uiteindelijk is goddelijke leiding in de Handen van Allah de Verhevene. Zie het artikel De vier soorten van leiding.

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (#2) zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensen is voortgebracht; jullie bevelen al-ma’roef (het goede) en verbieden al-moenkar (het verwerpelijke) (#3) en geloven in Allah. (#4)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 110.]

<<<(#2) D.w.z. de ware gelovigen in het islamitische monotheïsme en de ware volgelingen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).>>>

<<<(#3) Al-Ma’roef: het goede, deugdzame, d.w.z. het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen. Al-Moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

<<<(#4) Deze drie eigenschappen zijn de voorwaarden om de beste gemeenschap van de mensheid te zijn.>>>

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan