Dagboek van een moslim

De meest geliefde daad bij Allah is de meest regelmatige en constante, ook al was het weinig.

Dagboek van een moslimDoor Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt tot aan de Laatste Dag. Amma ba’d (voorts):

In deze tijd van haast en drukte, en van “geen tijd” en “o, vergeten”, wil ik mijzelf en mijn broeders en zusters een hulpmiddel bieden om enkele belangrijke praktijkzaken niet te vergeten. Het is een soort dagboek in de vorm van een lijst waarop men kan noteren welke handelingen van aanbidding men die dag verricht heeft, en men kan het gebruiken om te streven om alle genoemde punten te praktiseren. Er zijn natuurlijk nog veel meer zaken die men kan praktiseren, maar het “Dagboek van een moslim” is slechts een hulpmiddel om even stil te staan bij enkele belangrijke handelingen.

Ook kan men het “Dagboek van een moslim” gebruiken als hulpmiddel om jezelf te verbeteren. Wat heb ik vorige week/maand gedaan? Wat moet ik doen om het deze week/maand beter te doen?

De naam geeft het al aan, “dagboek”, en zo dient men er ook mee om te gaan. Zorg dat dit iets persoonlijks blijft en laat het aan niemand anders zien. Vernietig de lijsten die je niet meer nodig hebt. Je daden verricht je tenslotte alleen voor Allah de Verhevene en niet voor anderen. Ik wil dan ook iedereen er op attenderen om de intenties te zuiveren. Het is overgeleverd van de leider der gelovigen, Abie H’afs ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem), dat hij heeft gezegd: “Ik heb Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Waarlijk, de (beloningen voor) daden worden bepaald door de intentie (niyyah), en waarlijk, ieder mens zal krijgen wat hij als intentie had. Dus wiens emigratie is omwille van Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed), dan is zijn emigratie omwille van Allah en Zijn boodschapper (en zal hij/zij er in het Hiernamaals voor beloond worden). En wiens emigratie is omwille van een wereldse zaak, of vanwege een vrouw om haar te huwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert (zijn voordeel zal alleen werelds voordeel zijn).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Verricht de daden die in de lijst vermeld zijn alleen voor Allah, om Zijn Tevredenheid te zoeken en om dichter bij Hem te komen, niet om het lijstje vol met markeringen te krijgen en om het vervolgens aan anderen te laten zien. Wees op je hoede voor ar-riyaa-e! Imaam Ah’med leverde over dat Mah’moed ibn Labied zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wat ik het meeste vrees voor jullie is de kleine shirk (afgoderij).” Zij zeiden: “Wat is de kleine shirk, O boodschapper van Allah?” Hij zei: Ar-Riyaa-e (te koop lopen met je daden, indruk proberen te maken op mensen etc.). Allah zal zeggen op de Dag der Opstanding, wanneer de mensen beloond of bestraft worden voor hun daden: ‘Ga naar degene tegenover wie je indruk wilde maken in de wereld en zie of je enige beloning bij hem vindt.’” (Zie het artikel Riyaa-e, te koop lopen met je daden voor meer informatie.)

Dus zorg dat niemand jouw “dagboek” ziet en laat het iets zijn tussen jou en jouw Schepper.

Klik hier voor het schema voor “Dagboek van een moslim” om het uit te printen. (pdf, 100 kb – wordt in een nieuw tabblad geopend)

Hieronder volgt een toelichting op de handelingen van aanbidding die in het schema voor “Dagboek van een moslim” vermeld zijn. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*1 – De verplichte gebeden

We hopen dat iedereen op de hoogte is van het belang van de verplichte gebeden. Het is de eerste praktische zuil van de Islaam en de enige verplichting die rechtstreeks aan onze profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) opgelegd is door Allah, tijdens de nachtelijke hemelreis (al-mi’raadj), terwijl de andere verplichtingen via de engel Djibriel (Gabriël – vrede zij met hem) zijn doorgegeven. Veel geleerden zijn van mening dat degenen die de vijf verplichte gebeden niet verrichten, buiten de oevers van de Islaam treden en ongelovigen worden; a’oedzoe biellaah (ik zoek mijn toevlucht bij Allah). (Zie het artikel Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat.)

Het niet bidden en ontkennen van de verplichting, wordt gezien als ongeloof (koefr) en plaatst iemand buiten de Islaam. Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Tussen een persoon en ongeloof staat het gebed.” (Overgeleverd door Ah’mad, Moeslim, Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn Maadjah.)

En Boeraydah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “De verplichting welke ons van hen scheidt is het gebed. Hij die er afstand van doet is een ongelovige geworden.” En van ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) is de overlevering, dat op een dag, pratend over het gebed, de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor degene die het gebed verricht, zal het een licht zijn, een bewijs en een verlossing op de Dag der Opstanding. Voor degene die het niet onderhouden heeft, is er geen licht, geen bewijs, geen oplossing en op de Dag der Opstanding is hij als Qaaroen, Fir’awn, Haman en Oebayy ibnoe Khalaf.” (Overgeleverd door Ah’mad, at-Tabaraanie en Ibn H’ibbaan.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Vertel mij, als er bij één van jullie een rivier voor zijn deur zou lopen, en hij zou er vijf maal per dag een bad in nemen, zou er dan nog enig vuil op hem overblijven?” Zij zeiden: “Er zou geen vuil op hem overblijven.” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Dit is een vergelijking met de vijf gebeden, Allah vergeeft onze zonden vanwege hen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Voor meer informatie over het gebed, zie de rubriek Het gebed (asSalaah) (diverse artikelen en afbeeldingen, alsook drie gratis e-boeken en een video).

Je kunt met jezelf een afspraak maken wanneer je het vakje achter de verplichte gebeden markeert. Voor degenen die moeite hebben om op tijd te bidden, kunnen het vakje markeren als zij het gebed mooi op tijd verricht hebben. De buren van de moskee (en anderen) kunnen met zichzelf de afspraak maken om het vakje pas te markeren als ze het gebed in de moskee verricht hebben. Als dat niet kan door werk of studie, kun je ook bijvoorbeeld een “t” in het vakje zetten als je het gebed thuis verricht hebt, en een “m” wanneer je het gebed in de moskee gebeden hebt. Je kunt het ook met verschillende kleuren aangeven. Maar probeer zoveel mogelijk het verplichte gebed in de moskee te bidden. Vooral de buren van de moskee [degenen die de adzaan (kunnen) horen], want voor hen (de mannen) is het verplicht om in de moskee het gezamenlijke gebed bij te wonen. (Zie het artikel Salaat al-djamaa’ah – het gezamenlijk gebed.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*2 – De Soennah gebeden

De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is ons voorbeeld en we dienen zijn Soennah te praktiseren. De Soennah gebeden zijn niet alleen belangrijk om eventuele tekortkomingen [door bijvoorbeeld geen goede khoeshoo’ (nederigheid, concentratie)] in de verplichte gebeden aan te vullen en als extra bron van beloning, maar voor elke dag dat men 12 vrijwillige raka’aat bidt, bouwt Allah de Almachtige voor hem een huis in het Paradijs.

‘Anbasah ibn Abie Soefyaan verhaalde dat Oemm H’abiebah (moge Allah tevreden over haar zijn) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Er zal een huis in het Paradijs gebouwd worden voor eenieder die overdag en ‘s avonds 12 raka’aat bidt op de volgende manier: vier raka’aat vóór de dhzohr en twee erna, twee na de maghrib, twee na de ‘ishaa-e en 2 vóór het fadjr gebed.’” [Overgeleverd door at-Tirmidzie onder nummer 380. Hij zei: “De h’adieth verhaald door ‘Anbasah waarin hij Oemm H’abiebah citeerde in dit hoofdstuk is een h’assan en sah’ieh’ h’adieth.” Als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’ onder nummer 6362.]

Volgens imaam an-Nasaa-ie en at-Tirmidzie zijn deze 12 vrijwillige raka’aat de sterk aanbevolen Soennah gebeden (soennah moe-akkadah of soennan ar-rawaatib), namelijk:

– 2 raka’aat vóór het fadjr-gebed
– 4 raka’aat vóór het dhzohr-gebed en 2 raka’aat na het dhzohr-gebed
– 2 raka’aat na het maghrib-gebed
– 2 raka’aat na het ‘ishaa-e-gebed

Het ‘asr-gebed heeft geen routinematige Soennah (fundamenteel aanbevolen vrijwillig gebed). Maar het is moestah’ab (aanbevolen) dat men vier raka’aat bidt vóór het ‘asr-gebed. De vier raka’aat hebben minder beloning dan de soennan ar-rawaatib, zoals dat hierboven beschreven is, en zijn ook minder belangrijk dat ze elke keer worden verricht. Deze vier raka’aat zijn degenen bedoeld door de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) toen hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Moge Allah genade hebben voor degene die vier raka’aat bidt vóór het ‘asr-gebed.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie nr. 395, en hij verklaarde het een h’asan en gharieb h’adieth. Al-Albaanie classificeerde de h’adieth als h’asan in Sah’ieh’ al-Djaami’, nr. 3493.)

Alle voorgenoemde vrijwillige gebeden van 4-raka’aat dienen volgens imaam as-Shaafi’ie en imaam Ah’mad per twee raka’aat verricht te worden. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Overige voordelen van de Soennah gebeden zijn o.a.:

1.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Mijn khaliel (vriend: d.w.z. de profeet) adviseerde mij om drie dingen in acht te nemen en ik zal ze niet achterwege laten tot ik sterf: (1) om elke (maan)maand drie dagen te vasten (sawm), (2) om het dhoh’aa-gebed te verrichten en (3) om het witr-gebed te verrichten vóór het slapen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

2.) ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De twee raka’aat vóór het ochtend (fadjr) gebed zijn beter dan de wereld en al wat het bevat.” (Overgeleverd door Moeslim.)

3.) ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) nooit zo regelmatig en strikt was in het verrichten van enige nawaafil dan de twee raka’aat (soennah vóór) het ochtend (fadjr) gebed. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

4.) Oemm H’abibah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die de handeling naleeft van het verrichten van vier raka’aat vóór het dhzohr-gebed en vier raka’aat erna, Allah zal hem beschermen tegen het Vuur van de Hel.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

5.) Men dient de witr als de laatste salaah (gebed) te maken. ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Maak witr als je laatste salaah (gebed) ‘s nachts.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

6.) Als iemand een moskee binnengaat, dient hij twee raka’aat (tahiyyaat al-masdjid) te verrichten voordat hij gaat zitten. Aboe Qataadah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie een moskee binnengaat, dient hij twee raka’aat te verrichten voordat hij gaat zitten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

7.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) tegen Bilaal (moge Allah tevreden zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Vertel me over de meest hoopvolle daad (d.w.z. de daad die jij het meest belonend acht bij Allah) die jij hebt verricht sinds jouw acceptatie van de Islaam, want ik hoorde het geluid van de voetstappen van jouw schoenen vóór mij in het Paradijs.” Bilaal zei: “Ik beschouw geen enkele daad meer hoopvol dan dat wanneer ik de rituele wassing (al-woedhoe-e) verricht op enig tijdstip van de nacht of dag, ik as-salaah (het gebed) verricht zo lang dat voor mij bepaald is om te verrichten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

[Zie het artikel De voortreffelijkheid van vrijwillige gebeden.]

 

*3 – Siwaak

Het gebruik van de siwaak wordt herhaaldelijk aangemoedigd, zoals in de volgende overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “Als het geen ontbering voor mijn gemeenschap zou zijn, dan zou ik hen opdragen om het tandenstokje (siwaak of miswaak) te gebruiken vóór elk gebed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim, Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en an-Nasaa-ie.)

De siwaak is een takje van de arakboom waarvan het uiteinde zacht is en dat gebruikt wordt als een borsteltje om de tanden schoon te maken.

Siwaak is een methode om de mond te reinigen en tevens een manier om de Tevredenheid van Allah de Verhevene te verkrijgen, zoals is bewezen in de h’adieth van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), die zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): Siwaak reinigt de mond en stelt de Heer tevreden.’” [Overgeleverd door al-Boekhaarie in zijn Sah’ieh’, 2/274; Ah’mad, 6/47; an-Nisaa-ie, 1/50. De isnaad (keten van overleveraars) is sah’ieh’, zie al-Irwa’ 1/105.]

Siwaak wordt te allen tijde aanbevolen om te gebruiken, dag en nacht. De geleerden hebben ook enkele momenten genoemd waarop het gebruik van de siwaak zelfs nog meer aangemoedigd wordt. Deze zijn samengevat:

– Bij het verrichten van de woedhoe-e en vlak voor het gebed.
– Wanneer iemand zijn huis binnengaat om bij zijn familie te zijn.
– Bij het opstaan na geslapen te hebben.
– Wanneer de geur van je mond verandert.
– Wanneer je naar de moskee gaat.
– Wanneer je Qor-aan gaat lezen en bijeenkomsten waar Allah wordt herdacht (dzikr) bijwoont.
– Gebruik de siwaak als je aan het vasten bent (gebruik dan geen siwaak met een smaakje en zorg dat je geen deeltjes doorslikt).

Tot de etiquette van het gebruik van de siwaak behoort het volgende:

1.) Een persoon dient de siwaak niet te gebruiken in aanwezigheid van anderen of in het openbaar, omdat dit onbeleefd is.

2.) De siwaak dient na gebruik gewassen te worden, om enige viezigheid te verwijderen die er in blijft hangen.

3.) De siwaak dient op een schone plaats bewaard te worden.

4.) Men dient elke dag een stukje van de siwaak te verwijderen omdat er anders bacteriën in kunnen groeien en dat kan schadelijk zijn voor tanden en tandvlees.

Er is niets mis met het gebruiken van de siwaak die gearomatiseerd is met munt, citroen etc., zolang zij geen schade veroorzaken. Maar een persoon die vast dient deze van smaak voorziene siwaak te mijden en alleen de natuurlijke siwaak te gebruiken wanneer hij vast. [Lisaan al-‘Arab (definitie van sawaka); al-Madjmoo’ li’l-Nawawie, 1/269; Nihaayat al-Moehtaadj li’l-Ramlie, 1/162; Haashiyat ibn ‘Aabinien, 1/78; Nayl al-Awtaar li’l-Shawkaanie, 1/24; al-Moeghnie li Ibn Qoedaamah, 1/78; al-Foetoohaat al-Rabaaniyah ‘ala adzkaar al-Nawawie li Ibn ‘Allaan, 3/256; al-Sharh’ al-Moemti’ li’l-Shaykh Ibn ‘Oethaymien, 1/137).] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*4 – 33x33x33

Wat hiermee bedoeld wordt, is het zeggen van 33 maal Soebh’aan-Allaah, 33 maal al-h’amdoelillaah, 33 maal Allaahoe Akbar en één maal laa ilaaha ill-Allaah, wah’dahoe laa sharieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay-in qadier.

سُـبْحَانَ اللهِ، والحَمْـدُ للهِ، واللهُ أكْـبَرُ. (ثَلاثاً وثلاثين) لا إِلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie meteen na de (verplichte) salaat 33 maal de woorden “Soebh’aan-Allaah” (Heilig is Allah) zegt, en 33 maal “al-h’amdoelillaah” (alle lof is voor Allah), en 33 maal de woorden “Allaahoe Akbar” (Allah is de grootste), en om het honderdtal vol te maken zegt “laa ilaaha ill-Allaah, wah’dahoe, laa sharieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay-in qadier” (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij Hem en Hij is over alles Machtig), zal al zijn fouten vergeven zien worden, al zijn zij als het schuim van de zee.” (Overgeleverd door Moeslim.)

 

*5 – Aayatoel-Koersie

Aayatoel-Koersie [aayah 255 van soerat al-Baqarah (2)] heeft vele zegeningen en daarom hebben ik het ook opgenomen in het “Dagboek van een moslim”. In de lijst staat na elk verplicht gebed Aayatoel-Koersie vermeld en wel om de volgende zeer belangrijke reden. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die dit na elk verplicht gebed reciteert, alleen de dood zal hem beletten het Paradijs in te gaan.” [An-Nasaa-ie, ‘Amal al-Yawm wa llaylah (h’adieth nr. 100), ook Ibn as-Soennie (nr. 121). Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ adj-Djaami’ as-Saghier 5/339 en Sielsielatoe l-Ah’aadieth as-Sah’ieh’ah 2/697 (nr. 972).]

Ook staat er in de lijst “Aayatoel-Koersie ochtend” en “Aayatoel-Koersie avond” vermeld en wel om de volgende reden. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft namelijk gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die dit reciteert als hij ‘s ochtends opstaat wordt beschermd tegen de djinn tot de avond, en eenieder die dit in de avond reciteert wordt beschermd tegen de djinn tot de dageraad.” [Al-H’aakiem 1/562. Al-Albaanie bevestigde dat de overlevering sah’ieh’ is en voert het terug tot an-Nasaa-ie en at-Tabaraanie. Hij zegt dat at-Tabaraanie’s keten van overlevering, of isnaad, betrouwbaar is (djayyied): al-Albaanie 1/273.]

‘s Ochtends duidt op de tijd na het fadjr-gebed. Er is echter een meningsverschil over de avond. Sommige geleerden zeggen dat de dzikr voor de avond na het ‘asr-gebed gezegd kan worden, anderen zeggen dat het na het maghrib-gebed gezegd dient te worden. Ik geef de voorkeur aan de laatste mening, na het maghrib-gebed. En Allah weet het best.

Men kan het reciteren van Aayatoel-Koersie na het fadjr-gebed en na het maghrib-gebed doen met een dubbele intentie; namelijk om het te reciteren in de ochtend en de avond, en om het te reciteren na elk verplicht gebed.

Aayatoel-Koersie [soerat al-Baqarah (2), aayah 255] is:

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allaahoe laa ielaaha iellaa hoewa l-h’ayyoe l-qayyoem. Laa ta-ekhoedzoehoe sienatoen walaa nawm. Lahoe maafie ssamaawaatie wa maa fie l-ardh. Men dze lladzie yashfa’oe ‘iendahoe iellaa bie-iedznieh. Ya’lemoe maa bayna aydeehiem wa maa khalfahoem. Walaa yoeh’ieetoena bieshay-ien mien ‘ielmiehie iellaa biemaa shaa-e. Wassie’a koersieyyoehoe ssamaawaatie wa l-ardh, wa laa ya-oedoehoe h’iehdoehoema, wa hoewa al-‘aliyyoe al-‘adhziem.”

[Leer de Qor-aan niet op je zelf, maar altijd onder begeleiding van iemand die de Qor-aan goed kent zodat je alles met de juiste tadjwied (recitatieregels) reciteert.]

“Allah, er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, al-H’ayy (de Eeuwig Levende), al-Qayyoem (de Zelfbestaande, de Onderhouder). Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem alleen behoort wat er in de hemelen en wat er op aarde is. Wie is degene die bij Hem voorspraak doet behalve met Zijn Toestemming!? Hij weet wat voor hen is (de toekomst) en wat achter hen is (het verleden). En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. Zijn koersie (#1) strekt zich uit over de hemelen en de aarde, en het waken daarover vermoeit Hem niet. En Hij is al-‘Aliyy (de Allerhoogste), al-‘Adhziem (de Bezitter van Grootheid).”

<<<(#1) Koersie betekent letterlijk een voetenbank of stoel, en wordt soms onjuist vertaald als troon. De koersie genoemd in dit vers dient onderscheiden te worden van de ‘arsh (troon) genoemd in 7:54, 10:3, 21:22, 85:15 en elders. Aldus verwijst koersie in dit vers naar een voetenbank. Aboe Dzarr (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De koersie vergeleken met de ‘arsh is niets dan als een ring gegooid in de woestijn.’” Als de koersie zich uitstrekt over het volledige universum, en in verhouding tot de ‘arsh is het slechts een ring in de woestijn, hoeveel groter is dan de ‘arsh, het grootste object dat Allah de Verhevene geschapen heeft!? Waarlijk, Allah, de Schepper van zowel de koersie als de ‘arsh, is nog groter: Allah is het Grootst (Allaahoe Akbar)!>>>

(Zie het artikel Aayatoe l-Koersie voor meer informatie. Zie Ayat al Kursi leren voor een audiovisueel hulpmiddel om Aayatoel-Koersie te memoriseren. Zie ook het artikel Allaahoe Akbar.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*6 – Na salaat al-fadjr in moskee verblijven

Het is overgeleverd van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat het moestah’abb (aanbevolen) is om na het fadjr-gebed Allah de Verhevene te gedenken (dzikr). Men kan de ochtend-adzkaar (smeekbeden voor de ochtend) verrichten of Qor-aan lezen etc. At-Tirmidzie leverde over dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die fadjr bidt in djamaa’ah (gemeenschap), dan zit en Allah gedenkt tot de zon opkomt, dan (zo’n 15 min. na de shoeroeq) twee rak’aat bidt, zal een beloning krijgen als die van h’adj en ‘oemrah.” [Al-Djoemoe’ah 535; als h’asan (goed) geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ Soenan al-Tirmidzie, 480.]

 

*7 – Salaat ad-dhoh’aa

De voortreffelijkheid van het dhoh’aa gebed wordt omschreven in verschillende ah’aadieth, zoals: Ah’mad en Aboe Daawoed verhaalden van Boeraydah dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Er zijn 360 gewrichten in een mens en men moet voor elk een liefdadigheid verrichten.” De mensen zeiden: “Hoe kunnen we dat doen, O boodschapper van Allah?” Hij antwoordde: “Men kan het slijm (of viezigheid) dat men vindt in de moskee bedekken of iets schadelijks van de straat verwijderen. Als men dit niet kan doen, kan hij twee raka’aat van dhoh’aa bidden en dat zal voldoende voor hem zijn.”

Sprekend over de wettelijke betekenis van deze h’adieth zegt as-Shawkaanie: “Deze h’adieth wijst op de grootsheid, voortreffelijkheid en het belang van het dhoh’aa gebed, die de wettigheid benadrukt dat de raka’aatayn (2 raka’aat) voldoende zijn voor 360 liefdadigheden. Zoiets als dit zou met regelmaat en vasthoudendheid uitgevoerd moeten worden.”

An-Nawwaas ibn Sam’an verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft gezegd: ‘Zoon van Aadam, laat het verrichten van vier raka’aat in de vroege dag niet na, zodat het voldoende is voor het latere deel van de dag.'” (Dit is verhaald door al-H’aakiem en at-Tabaraanie, en de overleveraars zijn betrouwbaar. Ah’mad , at-Tirmidzie, Aboe Daawoed en an-Nasaa-ie leverden dit over op gezag van Na’iem al-Ghatfaanie met een goede keten van overleveraars.) De verwoording van at-Tirmidzie is (Nederlandstalige interpretatie): “Zoon van Aadam, bid vier raka’aat voor Mij in de vroege dag en het zal voldoende voor jou zijn voor het latere deel van de dag.”

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Mijn vriend (de boodschapper van Allah) adviseerde mij om drie dingen te doen en ik zal ze niet in de steek laten tot ik sterf: (1) drie dagen per (maan)maand vasten, (2) het dhoh’aa-gebed bidden en (3) vóór het slapen het witr-gebed bidden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Het minimum aantal raka’aat dat gebeden dient te worden is twee, zoals vermeld is in de hierboven genoemde h’adieth. Het meeste bad de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) acht raka’aat, hoewel het grootste aantal dat hij noemde twaalf was. Sommige mensen, zoals Ibn Djarier at-Tabarie, al-Moelaymie en ar-Roewyanie, die behoren tot de Shaafi’ie-wetschool, zeggen dat er geen maximum aantal raka’aat is die men kan bidden voor de dhoh’aa.

Al-‘lraqie zei in de uitleg van Soenan at-Tirmidzie: “Niemand van de metgezellen of volgelingen zijn bekend die het begrenst hebben tot twaalf raka’aat.” As-Soeyoetie deelt deze mening.

Oemm Hanie verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) acht raka’aat bad voor de dhoh’aa, en hij zei de tasliem na elke twee raka’aat. (Overgeleverd door Aboe Daawoed met een sah’ieh’ keten van overleveraars.)

Je kunt in het vakje achter het dhoh’aa-gebed het aantal raka’aat vermelden dat je gebeden hebt.

De tijd voor de dhoh’aa begint wanneer de zon los is van de horizon [+/- 15 minuten na de shoeroeq (het einde van de tijd voor het fadjr gebed)] en duurt totdat de zon zijn hoogtepunt heeft bereikt (+/- 20 min. vóór het dhzohr-gebed). De voorkeur is om het dhoh’aa-gebed uit te stellen tot de zon hoog is gerezen en de dag heet geworden is.

Zayd ibn Arqam verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ging naar de mensen van Qoebaa-e en zij waren de dhoh’aa aan het uitvoeren. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Het gebed van vroomheid moet worden uitgevoerd wanneer de jonge gespeende kamelen de hitte van de zon voelen.” (Overgeleverd door Ah’mad, Moeslim en at-Tirmidzie.) (Zie het artikel De voortreffelijkheid van het dhoh’aa gebed voor meer informatie.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*8 – Salaat al-Witr en Qiyaam al-Layl

‘s Nachts bidden [qiyaam al-layl (staan in de nacht)] terwijl de mensen slapen, is een betuiging van toewijding en oprechtheid tegenover Allah de Verhevene en een manier om het hart te zuiveren van situaties waarin men te koop loopt met aanbidding.

Aboe Oemaamah al-Baahilie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie zouden qiyaam al-layl moeten bidden, want het was de gewoonte van de oprechten die vóór jullie kwamen. Het is een manier om dichter bij jullie Heer te komen, een vergelding voor zondes en een barrière tegen zonde (zondig gedrag).” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Onze Heer komt elke nacht naar beneden (op een manier die past bij Zijn Majesteitelijkheid), naar de laagste hemel, tijdens het laatste derde deel van de nacht. Hij zegt: ‘Wie roept Mij aan, zodat Ik hem kan beantwoorden? Wie vraagt iets aan Mij, zodat Ik hem dat zal geven? Wie vraagt om Mijn vergiffenis, zodat Ik hem zal vergeven?'” (Authentiek volgens consensus.)

Ga op tijd slapen, en weet beste broeders en zusters, dat slapen ook een vorm van aanbidding kan zijn (en dus beloond wordt, in shaa-a Allaah) als je op tijd gaat slapen met de intentie om op tijd wakker te worden voor qiyaam al-layl en het fadjr-gebed.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Moge Allah genade hebben met de man die ‘s nachts opstaat om qiyaam te bidden, en dan zijn vrouw wekt om te bidden, en als zij weigert dat hij dan water over haar gezicht sprenkelt. En moge Allah genade hebben met de vrouw die ‘s nachts opstaat om te bidden, en dan haar man wekt, en als hij weigert dat zij dan water over zijn gezicht sprenkelt.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie.)

(Zie de verhandeling Qiyaam al-layl (het nachtgebed) en al-witr voor meer details, alsook een link om deze verhandeling als gratis e-boek te downloaden.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*9 – Qor-aan lezen

Aboe Oemaamah verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Lees de Qor-aan, want hij zal op de Laatste Dag verschijnen als een voorspraak voor degenen die zijn metgezellen waren.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Je kunt in dit vakje het aantal minuten vermelden dat je in de Qor-aan gelezen hebt en met jezelf de afspraak maken dat je probeert elke dag bijvoorbeeld vijf minuten te lezen. Na een maand lees je tien minuten en zo probeer je het te vermeerderen.

Lees de Qor-aan en denk na over de betekenis van de aayaat. Leer er lessen uit en pas deze toe in je leven! (Zie de rubriek Artikelen over de Koran voor diverse artikelen en afbeeldingen.)

 

*10 – Da’wah

Da’wah is het mondeling, schriftelijk en gedragsmatig uitnodiging van anderen tot de Islaam.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie (#2) zijn de beste gemeenschap die ooit voor de mensen is voortgebracht; jullie bevelen al-ma’roef (het goede) en verbieden al-moenkar (het verwerpelijke) (#3) en geloven in Allah. (#4)…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 110.]

<<<(#2) D.w.z. de ware gelovigen in het islamitische monotheïsme en de ware volgelingen van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).>>>

<<<(#3) Al-Ma’roef: het goede, deugdzame, d.w.z. het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen. Al-Moenkar: het afkeurenswaardige, slechte, verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

<<<(#4) Deze drie eigenschappen zijn de voorwaarden om de beste gemeenschap van de mensheid te zijn.>>>

Je kunt artikelen van deze website uitprinten en geven aan geïnteresseerden, of in de moskee of bibliotheek neerleggen, of digitaal verspreiden door ze bijvoorbeeld per e-mail door te sturen of op Facebook te plaatsen. Je kunt artikelen vertalen, een website helpen etc. etc.

De beloning voor da’wah is groot! Djarier (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “…de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die aanzet tot een goede gewoonte (of daad) in de Islaam (door het voorbeeld te geven of anderen er van op de hoogte te brengen), en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde beloning daarvan (deze daad van goedheid) krijgen als de beloning van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun beloningen zal zijn. En wie in de Islaam aanzet tot een slechte gewoonte (of daad) en er wordt naar gehandeld na hem, hij zal dezelfde last daarvan (deze zonde) krijgen als de last van degenen die dienovereenkomstig handelen, zonder dat er enige mindering van hun lasten zal zijn.’” (Overgeleverd door Moeslim.)

Zie de rubriek Da’wah op deze website, waar diverse artikelen en afbeeldingen te vinden zijn. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*11 – Zoeken naar kennis

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Allah zal degenen van jullie die geloven en degenen aan wie de kennis is gegeven (#5) verheffen naar (passende) rangen. En Allah is Khabier (Alwetend omtrent subtiele zaken) aangaande hetgeen jullie doen.” [Soerah al-Moedjadilah (58), aayah 11.]

<<<(#5) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De superioriteit van een geleerde persoon (‘aalim) boven een (‘gewone’) aanbidder (‘aabid) is als de superioriteit van de maan op de nacht wanneer hij vol is boven alle andere sterren.” (Ibn H’anbal, Aboe Daa’woed, at-Tirmidzie, an-Nasaa-ie, Ibn Maadjah en ad-Dariemie.)>>>

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Is degene die nederig en gehoorzaam een aantal uren van de nacht neerknielend en staand doorbrengt (in het gebed) en het Hiernamaals ducht en hoopt op de Barmhartigheid van zijn Heer gelijk aan degene die dat niet doet!? Zeg (tegen hen, O Moh’ammed): ‘Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?’ Waarlijk, het zijn slechts de bezitters van verstand die zich laten vermanen.” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.]

Kennis opdoen doe je niet door boeken te lezen, maar door ze te bestuderen, net zoals je de Qor-aan niet alleen maar leest, maar er echt over nadenkt.

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs vergemakkelijkt.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Aboe Dardaa-e (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Voor hem die een pad volgt en daarop kennis zoekt, wordt door Allah een pad naar het Paradijs gemakkelijk gemaakt, en voorwaar, de engelen spreiden hun vleugels uit over de zoeker naar kennis en zij zijn verheugd met wat hem bezig houdt, en voorwaar, degenen in de hemelen en op de aarde, tot de vissen in het water aan toe, vragen vergeving voor een geleerde. De verdiensten van een geleerde zijn verheven boven die van de aanbidders (gewone gelovigen), zoals de verdiensten van de maan verheven zijn boven die van de rest van de planeten. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten en de profeten lieten geen erfenis na van dinars en dirhams (geld), maar lieten slechts kennis na. Hij die haar verwerft, verwerft een rijk deel.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.)

We dienen geen passieve houding aan te nemen door te wachten tot er kennis tot ons komt, maar we dienen zelf actief op zoek te gaan naar kennis. Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah 2/144.)

Ga opzoek naar kennis: lees boeken, maandbladen, artikelen op websites, of bezoek lezingen, of luister naar lezingen op het internet. Ook hier kun je weer een afspraak met jezelf maken over hoeveel tijd per dag je besteedt aan het zoeken naar kennis.

Zie onze rubriek Kennis is licht voor diverse artikelen en afbeeldingen aangaande kennis, alsook een gratis e-boek. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*12 – 100 x Vergeving vragen aan Allah

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bij Allah, ik zoek de vergeving van Allah en toon berouw aan Allah meer dan zeventig keer per dag.” (Al-Boekhaarie, al-‘Asqalaanie, Fat-h’ al-Baarie 11/101.)

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Toon berouw aan Allah, want ik toon honderd keer per dag berouw.” (Moeslim 4/2076.)

En de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “Mijn hart kan ook veronachtzaam worden. Waarlijk, ik vraag honderd keer per dag vergeving aan Allah.” [Moeslim 4/2075. Ibn Athir verklaarde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) altijd waakzaam was bij het herinneren en benaderen van Allah, en als hij iets vergat wat hij normaal deed, dan voelde het aan alsof hij onrecht had begaan, dus begon hij de vergeving van Allah te zoeken. Zie Djaamie’ al-Oesoel 4/387.]

Als onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) al 100 keer per dag berouw toont en Allah om vergeving vraagt, wat dienen wij dan te doen!? Sta elke dag eens even stil bij je tekortkomingen en de zonden die je begaan hebt en vraag oprecht vanuit je hart vergeving aan Allah de Verhevene.

Men kan om vergeving vragen door o.a. te zeggen:

“أَسْـتَغْفِرُ الله”

Astaghfiroellaah (Allah, vergeef mij).”

Of:

“اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لِي”

Allaahoemma ghfierlie (O Allah, vergeef mij).”

 

*13 – 100 x Soebh’aan-Allaah

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Is iemand van jullie niet capabel om duizend h’asanaat (beloningen) iedere dag te verdienen?” Een persoon die de zitting bijwoonde vroeg: “Hoe kan iemand van ons duizend h’asanaat verdienen?” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Prijs Allah honderd keer (door het zeggen van Soebh’aan-Allaah) en er zullen duizend h’asanaat voor je opgeschreven worden of duizend zonden zullen worden verwijderd.” (Moeslim 4/2073.)

“سُبْـحانَ الله”

 

*14 – 100 x Soebh’aan-Allaahie wa Bih’amdihie

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Van wie op een dag honderd maal zegt:

سبحان الله وبحمده

Soebh’aan-Allaahie wa bih’amdihie (Glorieus is Allah en alle lof komt Hem toe), worden zijn fouten gewist, al zijn zij als het schuim van de zee.” (Al-Boekhaarie en Moeslim.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*15 – 100 x Laa ilaaha illallaah, Wah’dahoe

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie honderd maal gedurende de dag zegt:

لا إِلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَـدِيرٌ

Laa ilaaha ill-Allaah, wah’dahoe laa sharieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay-in qadier (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij Hem en Hij is over alles Machtig),’ verkrijgt een verdienste alsof hij tien slaven in vrijheid stelde en honderd goede daden worden voor hem opgeschreven en honderd fouten van hem worden gewist. En hij zal tegen de duivel beschermd zijn tot het einde van de dag; en niemand zal hem in verdienste overtreffen, behalve de man die meer doet dan hij.”

Je hoeft dit niet in één keer te zeggen, maar gedurende de dag. Je kunt bijvoorbeeld na elk gebed even rustig blijven zitten om wat dzikr te verrichten, of in de auto of in de trein, of tijdens het koken of werken in de tuin enzovoort.

 

*16 – 3 x Soerah 112 – 113 – 114 in de O + A

Hiermee wordt bedoeld het drie keer reciteren van soerat al-Ikhlaas (112), soerat al-Falaq (113) en soerat an-Naas (114). De “O” staat voor ochtend en de “A” staat voor avond.

‘Abdoellaah ibn Khoebayb heeft verhaald: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen mij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Lees qoel hoewallaahoe ah’ad (soerah 112) en de moe’awidzatayn (soerah 113 en 114), in de ochtend en in de avond, (doe dit) drie maal en het zal in ieder opzicht voldoende voor je zijn.’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Het reciteren van deze drie soewar in de ochtend en de avond dient ook als bescherming tegen het kwaad van degenen die jaloers op ons zijn (het boze ogen of h’asad). (Zie het artikel Adzkaar voor in de ochtend en in de avond, alsook Jaloezie en het boze oog.)

 

*17 – 7 x H’asbi Allaah… – O + A

Aboe ad-Dardaa-e (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die elke dag, in de ochtend en de avond, zegt:

حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِـيمِ

H’asbieya llaahoe laa ielaaha iellaa Hoewa ‘alayhie tawakkaltoe wa hoewa rabboe l’arshie l’adhzeem [Allah is voldoende voor mij; er is geen god buiten Hem. In Hem heb ik mijn vertrouwen gesteld; Hij, de Heer van de machtige ‘Arsh (de Troon)], zeven keer, Allah zal voldoende voor hem zijn met betrekking tot dat waar hij ongerust over is, in deze wereld en in het Hiernamaals.” [Deze h’adieth is sah’ieh’ geclassificeerd door Shoe’ayb al-Arna’oet in Tahqeeq Zaad al-Ma’aad (2/342).]

 

*18 – 4 x Allaahoemma iennie asbah’toe… – O + A

Reciteer in de ochtend en de avond vier keer:

 

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أَُشْـهِدُكَ، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـكَ، وَمَلائِكَتِكَ، وَجَمِـيعَ خَلْـقِكَ، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـكَ، وَأَنَّ ُ مُحَمّـداً عَبْـدُكَ وَرَسُـولُـكَ

Allaahoemma iennie asbah’toe oesh-hiedoeka wa oesh-hiedoe h’amalata ‘arshieka, wa malaa-iekatieka wa djamie’a khalqiek, annaka Anta llahoe laa ielaaha iella Anta wah’daka laa sharieka lak, wa anna Moeh’ammedan ‘abdoeka wa rasoeloek [O Allah, ik ben een nieuwe ochtend begonnen. Ik getuig bij U en getuig bij de dragers van Uw ‘Arsh (Troon), Uw engelen en de gehele schepping getuigen, dat voorzeker U Allah bent, er is geen god dan U, U bent de Enige, U heeft geen deelgenoten en Mohammed is Uw dienaar en boodschapper].”

In de avond zeg je:

…اللهم إني أمسيت

Allaahoemma iennie amsaytoe… [O Allah, ik ben een nieuwe avond (nacht) begonnen…].”

“Allah zal eenieder die dit vier keer zegt – in de ochtend of avond – sparen van het Vuur van de Hel.” [Aboe Daawoed 4/317. Het is ook overgeleverd door al-Boekhaarie in al-Adab al-Moefrad onder nr. 1201; an-Nasaa-ie in ‘Amal al-Yawm wa llaylah (nr. 9) en Ibn as-Soennie (nr. 70). Sheikh ibn Baaz heeft de keten van overleveraars van an-Nasaa-ie en Aboe Daawoed goed gekwalificeerd. (Zie Toeh’fat al-Akhyaar blz. 23).]

 

*19 – 1 x Allaahoemma maa asbah’a… – O + A

اللّهُـمَّ مَا أَصْبَـَحَ بِي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِكَ، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لاَ شَرِيكَ لَـكَ، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر

Allaahoemma maa asbah’a bie mien nie’matien aw bie ah’adien mien khalqieka famienka wah’daka laa sharieka laka falakalh’amdoe wa lakasshoekroe (O Allah, elke gunst die mij of iemand van Uw schepping treft in de ochtend, is van U alleen, U heeft geen deelgenoot. Lof behoort aan U en U danken wij).”

In de avond zeg je:

…اللهم ما أمسى بي

Allaahoemma maa amsa bie… (O Allah, elke gunst die mij of iemand van Uw schepping treft in de avond…).”

“Eenieder die dit in de ochtend reciteert, heeft zijn plicht Allah te danken voor die dag vervuld; en eenieder die dit in de avond zegt, heeft zijn plicht vervuld voor die nacht.” [Aboe Daawoed 4/318; an-Nasaa-ie, ‘Amal al-Yawm wa llaylah (nr. 8); Ibn as-Soennie (nr. 41); Ibn H’iebbaan (nr. 2361). De keten van overleveraars is goed verklaard door Ibn Baaz in Toeh’fat al-Akhyaar blz. 24.]

 

*20 – 3 x Radietoe biellaahie rabban… – O + A

 

رَضِيـتُ بِاللهِ رَبَّـاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيـناً وَبِمُحَـمَّدٍ نَبِيّـا

Radhietoe biellaahie rabban, wa bie l-ieslaamie dienan, wa bie Moeh’ammadien nabiyyan (ik ben tevreden met Allah als mijn Heer, met de Islaam als mijn religie en met Moh’ammed als mijn profeet).”

“Allah heeft beloofd dat iedereen die dit drie keer iedere ochtend of avond zegt, op de Dag der Opstanding zal worden tevreden gesteld.” [Ah’mad 4/337; an-Nasaa-ie, ‘Amal al-Yawm wa llaylah (nr. 4); Ibn as-Soennie (nr. 68); at-Tirmidzie 5/465. De keten van overleveraars is goed gekwalificeerd door Ibn Baaz in Toeh’fat al-Akhyaar blz.39.]

 

*21 – 10 x zegeningen voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vragen – O + A

اللَّهُمَّ صَلَّ وَ سَلِمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

Allaahoemma sallie wa salliem ‘ala nabieyyiena Moeh’ammad (O Allah, Uw zegeningen en vrede zij over onze profeet Moh’ammed).”

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die tien keer in de ochtend en tien keer in de avond zegeningen over mij zegt, zal mijn bemiddeling op de Dag der Opstanding verkrijgen.” [Overgeleverd door at-Tabaraanie met twee ketens van overleveraars. Een daarvan is betrouwbaar (djayyied), zie Modjma’ az-Zawaa-ied 10/120 en Sah’ieh’ at-Targhieb wat-Tarhieb 1/273.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

*22 – Doe’aa-e tegen shirk

Aangezien shirk (afgoderij, polytheïsme) de grootste zonde is, dient men er bescherming tegen te vragen. Dit kan door o.a. te zeggen:

اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوذُبِكَ أَنْ أُشْـرِكَ بِكَ وَأَنا أَعْـلَمُ، وَأَسْتَـغْفِرُكَ لِما لا أَعْـلَمُ

Allaahoemma innie a’oedzoe bika an oeshrika bika wa ana a’lam, wa astaghfiroeka lima la a’lam (O Allah, ik zoek toevlucht bij U tegen het bewust associëren van iets met U, en vraag Uw vergeving als ik het onbewust gedaan heb). (Ah’mad 4/403. Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ al-Djaami’ as-Saghier 3/233 en Sah’ieh’ at-Targhieb wat-Tarhieb 1/19.)

Want eenieder die dit zegt, Allah de Almachtige zal voor hem zowel de grote en kleine vormen van shirk verwijderen. (Zie Sah’ieh’ al-Djaamie’, h’adieth nr. 3625.)

 

*23 – 3 x Paradijs, 3 x Hel

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die drie keer aan Allah om het Paradijs vraagt, het Paradijs zegt: ‘O Allah! Laat hem het Paradijs binnengaan!’ En eenieder die drie keer vraagt om bescherming tegen de Hel, de Hel zegt: ‘O Allah! Bescherm hem tegen de Hel!’” (At-Tirmidzie; als sah’ieh’ geclassificeerd door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaamie’, vol. 6, h’adieth nr. 6151.)

 

*24 – Voor het slapen 33x33x34

Hiermee wordt het volgende bedoeld: Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jullie een goede zaak aanwijzen die beter voor jullie is dan een bediende? Als jullie je naar jullie slaapplaatsen wenden, zeg dan:

سُبْـحانَ الله (ثلاثاً وثلاثين), الحمدُ لله (ثلاثاً وثلاثين),اللهُ أكْـبَرُ (أربعاً وثلاثين)ا

(33 keer) Soebh’aan-Allaah (Glorieus is Allah), (33 keer) al-h’amdoelillaah (alle lof behoort aan Allah), (34 keer) Allaahoe Akbar (Allah is de grootste).” (Al-Boekhaarie, van al-‘Asqalaanie, Fat-h’ al-Baarie 7/71 en Moeslim 4/2091.)

 

*25 – Sadaqah

Het verrichten van liefdadigheid is zeer belangrijk. Sta op het einde van de dag eens stil wat voor liefdadigheid je die dag verricht hebt. Dit kan van alles zijn en hoeft niet alleen het geven van geld te zijn. Je kunt omwille van Allah je moeder meehelpen met de afwas. Je kunt omwille van Allah lachen naar je broeder (voor de broeders) of je zuster (voor de zusters). Je kunt iets van de straat verwijderen waar je broeder of zuster zich aan kan verwonden, of wat een vieze geur kan verspreiden, of wat rommelig is. Je kunt geduldig zijn in een situatie waarin je het recht hebt om boos te worden. Je kunt jouw vrouw helpen met het strijken van de was. Er zijn te veel voorbeelden om op te noemen. Maar denk aan je intentie, dat is zeer belangrijk.

[Zie o.a. de artikelen De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid) en Help elkaar!]

 

*26 – Vasten

Streef er naar dat ar-Rayyaan voor je geopend wordt. Ar-Rayyaan is één van de acht poorten van het Paradijs. Alleen degenen die veelvuldig gevast hebben, zullen op de Dag des Oordeels deze poort binnengaan.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vastte op elke maandag en donderdag en ook tijdens de dagen van volle maan, op de drie middelste dagen van elke islamitische maand, (dus de 13de, 14de en 15de dag van iedere islamitische maand). De beloning die men hiervoor kan verkrijgen is dat van een maand vasten, in shaa-a Allaah.

Het is afkeurenswaardig om alleen op vrijdag te vasten. Alleen als men de dag ervoor of erna vast (donderdag en/of zaterdag) dan is het wel toegestaan, maar alleen op vrijdag vasten is niet toegestaan. Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd: “Ik hoorde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Niemand behoort te vasten op vrijdag, tenzij men een dag ervoor of erna vast.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Dit geldt niet voor als men het vasten van Daawoed (vrede zij met hem) verricht. Dit is het vasten om de dag en het meest geliefd bij Allah de Verhevene.

Het is niet toegestaan te vasten op de 2 feesten, ‘ied al-fitr en ‘ied al-adh’a. Dit zijn feestdagen en we moeten daarom ook dat feestgevoel uiten en voelen. Dat is één van de redenen waarom het verboden is om op deze dagen te vasten. De pelgrim behoort op de dag van ‘Arafah niet te vasten. Men hoort niet te vasten alleen op zaterdag. Het vasten op het einde van de Sha’baan; de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer het half Sha’baan is, houd dan op met vasten.” (Overgeleverd door ad-Daarimie en Ah’mad.) Het is niet toegestaan te vasten op de drie dagen van tashrieq (na de dag van ‘ied al-adh’a in Miena). Ononderbroken vasten gedurende twee of meer dagen is niet toegestaan (d.w.z. dat je ’s avonds en ‘s nachts ook niet eet). De twijfelachtige dag om te vasten is de 30ste Sha’baan. Men weet niet of die deel uitmaakt van de maand Sha’baan of Ramadhaan. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie gedurende de twijfelachtige dag vast, is ongehoorzaam aan Aboel-Qaasim (d.w.z. de profeet).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) Gedurende het hele jaar vasten is niet toegestaan. Het is niet toegestaan voor een getrouwde vrouw om vrijwillig te vasten (dus buiten de Ramadhaan om), zonder de toestemming van haar man, wanneer hij aanwezig is.

(Zie de artikelen in de rubriek Vasten en de maand Ramadhaan, en zie ook het artikel Vrijwillig vasten.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

Opmerking

Voor vele punten in dit ‘dagboek’ geldt: ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat zij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Verricht goede daden zoals het moet, oprecht en gematigd, en weet dat je daden je niet het Paradijs laten binnengaan, en de meest geliefde daad bij Allah is de meest regelmatige en constante, ook al was het weinig.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, h’adieth 8.471.)

Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wees niet zeer streng voor jezelf, want dan zal Allah streng voor jullie zijn. Waarlijk, een volk was streng voor henzelf, dus Allah was streng voor hen.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en Aboe Yala. Het is h’asan.)

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bij haar kwam terwijl een andere vrouw bij haar was. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg wie zij was en ‘Aa-ieshah antwoordde dat zij die-en-die was. Vervolgens begon ‘Aa-ieshah te spreken over hoeveel die vrouw bidt. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei toen (Nederlandstalige interpretatie): “Dat dient niet te gebeuren. Jullie dienen te doen wat binnen jullie vermogen ligt. Bij Allah! Allah zal niet verveeld raken totdat jullie verveeld raken. De meest geliefde manier van handelen voor Hem is wat de persoon voortdurend doet.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Ibn H’adjar zei over deze laatste h’adieth: “‘Jullie dienen te doen wat binnen jullie vermogen ligt’ betekent dat men zich dient bezig te houden met daden die hij in staat is om te verrichten op een voortdurende basis. De letterlijke betekenis duidt op een bevel om alleen de daden van aanbidding te verrichten die binnen iemands vermogen liggen. De betekenis die er verder achter gevonden kan worden duidt op het verbod om jezelf zwaarder te belasten dan je kunt verdragen.” (Fat-h’oe al-Baarie, vol. 1, p. 102.)

Deze ah’aadieth verbieden om zeer streng te zijn voor jezelf, omdat dit kan leiden naar extremisme en het verlaten van bepaalde handelingen van aanbidding. Verricht dus wat binnen je vermogen ligt zodat je het kunt volhouden.

[Dit soort ah’aadieth en toelichtingen dienen niet verkeerd geïnterpreteerd te worden, opdat men niet naar het tegenovergestelde extreme van inactiviteit (nalatigheid) gaat. Er zijn bepaalde daden die de sharie’ah vaststelt die niet overbelastend zijn onder normale omstandigheden. Deze omvatten het vijf maal daags bidden, het vasten tijdens de maand Ramadhaan etc. Deze vallen allen binnen het gebied wat de sharie’ah verklaart als zijnde dat een normaal mens het onder normale omstandigheden kan verdragen.] [Zie ook het artikel De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding).]

 

Tot slot

Een gouden tip! Laat bijvoorbeeld de tv uit en leg je smartphone een tijd in de kast, en spendeer niet te veel tijd op bijvoorbeeld Facebook: gebruik de tijd goed om dichter bij Allah de Almachtige te komen. Verspil geen tijd, want tijd is kostbaar en voor je het weet is je tijd op. [Zie het korte artikeltje Er was eens een koning…, alsook In een Afrikaans bos. Zie ook de artikelen Tijd is geen geld en Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw (khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone)]

Is jouw Facebook een da’wahbook of een fitnahbook?

Je kunt het “Dagboek van een moslim” naar eigen inzicht gebruiken en aanpassen. Wees standvastig en gedisciplineerd. Denk aan je intentie en besef voor Wie en waarom je dit allemaal doet.

Moge Allah de Verhevene alle moslims leiden op Zijn weg met een diepe kennis waar we naar zullen handelen, oprecht en alleen voor Hem, en moge Hij ons vergeven. Amien yaa Rabb.

Alle lof is voor Allah en tot Hem keren we allemaal terug.

Klik hier voor het schema voor “Dagboek van een moslim” om het uit te printen. (pdf, 100 kb – wordt in een nieuw tabblad geopend)

 

Relevante artikelen:

Als je wilt dat…

Het beste van het beste (een verzameling van 100 ah’aadieth)

Tijd is geen geld

Wat kun je doen in 1 minuut

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan