Bidden tegenover een soetrah

…en er dicht bij gaan staan.

soetrah-kl1Samengesteld en vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah, Heer der werelden, en moge de vrede en de zegeningen van Allah neerdalen op onze geliefde profeet Moh’ammed, alsook op zijn familie, al zijn metgezellen en iedereen die hun voorbeeld volgt. Voorts:

Veel moslims slaan geen acht op of zijn onwetend over deze soennah en bidden zonder een soetrah. Geachte broeder/zuster, draag uw steentje bij aan het doen herleven van deze soennah, door de link naar dit artikel – https://uwkeuze.net/bidden-tegenover-een-soetrah/ – te verspreiden op sociale media en door andere moslims op de hoogte te brengen van dit belangrijke aspect van het gebed zodat zij hun gebed kunnen perfectioneren, in shaa-a Allaah. Verdien daarmee dezelfde beloning als degenen die ernaar handelen, in shaa-a Allaah. Laat de link naar dit artikel vergezeld gaan met een van de leerzame en motiverende afbeeldingen die in dit artikel opgenomen zijn. Moge Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) het van u accepteren. Amien.

 

Wat is een soetrah?

Een soetrah (of sutrahالسترة) is een afscheiding (pilaar, muur, stok, stoel, tas enzovoort) die je voor je dient te hebben tijdens het gebed en die dient als een symbolische barrière tussen degene die bidt en de andere mensen die niet tussen hem en zijn soetrah door mogen lopen.

 

Verplicht of aanbevolen?

Volgens de meerderheid van de foeqahaa-e (geleerden op het gebied van fiqh – islamitische jurisprudentie) is de soetrah moestahabb (aanbevolen), en sommigen van hen beschouwden het als verplicht.

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei, na het citeren van het bewijs voor beide meningen: “Het bewijs van degenen die zeggen dat de soetrah soennah (aanbevolen) is, en zij vormen de meerderheid, is sterker en dit is de correctere mening.” [Einde citaat van al-Sharh’ al-Moemti’ (3/277).]

De ‘oelamaa-e (geleerden) zijn het eens dat het gebed zonder een soetrah gewoon geldig is, ook al is de beloning minder dan het gebed van iemand die wel bidt tegenover een soetrah. Ibn H’adjar al-H’aytamie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Als een persoon bidt zonder een soetrah, hoewel hij wel daartoe in staat is, er is geen meningsverschil over het feit dat zijn gebed geldig is.” [Al-Fataawaa al-Fiqhiyyah al-Koebraa (1/160).]

De soetrah is een bevestigde soennah (soennah moe-akkadah). Het is voor de imaam (imam) en degene die alleen bidt (in de moskee, thuis of elders) moestahabb om tegenover een soetrah te bidden, want de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie bidt, laat hem dat tegenover een soetrah staan en laat hem er dicht bij staan.” [Overgeleverd door Aboe Daawoed, met een djayyid isnaad (goede keten van overleraars).] Als de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) ging reizen, dan nam hij een kort stuk hout mee en bad daar tegenover. Het is een bevestigde soennah, maar niet verplicht, want het is bewezen dat hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) soms ook bad zonder een soetrah.

In al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah (24/177) wordt aangegeven: “Het is soennah voor de aanbidder, als hij alleen bidt of als een imaam, om een soetrah voor zich te hebben dat voorkomt dat mensen voor hem door lopen, alsook dat hij zich goed kan concentreren tijdens het gebed. Dit is wegens de overlevering verhaald door Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn), dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als iemand van jullie bidt, laat hem tegenover een soetrah staan en laat hem er dicht bij gaan staan en laat niemand voor hem door passeren.’ En omdat hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Gebruik een soetrah wanneer jullie bidden, ook al is het een pijl.’ Wanneer iemand bidt achter een imaam, dan is het niet moestahabb om een soetrah te gebruiken, volgens de consensus (idjmaa’) van de geleerden, want de soetrah van de imaam is de soetrah van degene die achter hem bidt, of omdat de imaam een soetrah voor hem is.” (Einde citaat.)

Het idee hierachter is dat de aanbidder niet verder dan de soetrah dient te kijken en zich goed dient te concentreren zodat zijn gedachten niet afdwalen; het idee is ook om anderen geen zonde te laten begaan door vlak voor hem door te lopen.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De hoogte en breedte van de soetrah

De hoogte

Het is soennah voor de aanbidder om iets dat staat te gebruiken als een soetrah, en het is beter als het de hoogte van een zadel of meer is, wegens de overlevering overgeleverd door Moeslim (771) van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn), die zei: “De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) werd gevraagd over de soetrah voor degene die bidt en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Zoals de achterkant van een zadel.’” [Overgeleverd door Moeslim (771).]

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “In deze h’adieth wordt aanbevolen een soetrah te hebben voor degene die bidt en het legt uit dat de achterkant van een zadel de minimale soetrah is, wat de lengte van de onderarm is, of ongeveer tweederde van een el (zo’n 30-40 cm). Dit doel kan bereikt worden door alles wat men voor zich plaatst.” (Einde citaat uit Sharh’ Moeslim van an-Nawawie, 4/216.)

De breedte

Ibn Qoedaamah (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Met betrekking tot of het breed of smal moet zijn, er is geen definitie waar wij ons bewust van zijn. Het kan dun zijn als een pijl of een speer, of het kan breed zijn als een muur. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gebruikte een korte speer als een soetrah. Aboe Sa’ied zei: ‘Wij gebruikten een pijl of een rotsblok als een soetrah voor het gebed.’ En het is via Saboerah overgeleverd dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Gebruik een soetrah wanneer jullie bidden, ook al is het een pijl.’ (Overgeleverd door al-Athram.) Al-Awzaa’ie zei: ‘Een pijl of een zweep is voldoende.’ Ah’med zei: ‘En wat breder is dan dat vind ik beter. Want de woorden ‘ook al is het een pijl’ geven aan dat iets anders geschikter is dan dat.’” (Einde citaat uit al-Moeghnie, 2/38.)

Men kan van alles als soetrah gebruiken, een stoel, een tas, een muur, een pilaar, een boom, een stok enzovoort, zelfs een persoon die voor je zit of bidt in de moskee (hier volgt later in het artikel meer informatie over). Men dient wel een soetrah te nemen die niet afleidt tijdens het gebed. (Zie het artikel Khoeshoo’ tijdens het gebed.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

 

Een lijn op de grond of schoenen als soetrah

Fataawaa Ibn ‘Oethaymien (13/326) geeft aan: iemand die gaat bidden kan van alles gebruiken als een soetrah, zelfs een pijl, want de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer iemand van jullie gaat bidden, laat hem een soetrah voor zijn gebed plaatsen, ook al is het een pijl.” (Overgeleverd door Ah’med, 14916; door al-Albaanie als sah’ieh’ geclassificeerd in al-Silsilah al-Sah’ieh’ah, 2783.) De geleerden hebben gezegd: “Men kan zichzelf afschermen met een draad of de rand van het kleed. Waarlijk, een h’adieth geeft aan dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft dat eenieder die geen stok kan vinden, hij dan een lijn (op de grond) moet trekken, zoals aangegeven wordt in de h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn), waarin de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie gaat bidden, laat hem tegenover iets gaan staan. En als hij niets kan vinden, laat hem dan een stok gebruiken. En als hij geen stok heeft, laat hem dan een lijn trekken (op de grond), dan maakt het niet uit wat er voor hem door passeert.” (Overgeleverd door imaam Ah’med.) Ibn H’adjar zei in Boeloogh al-Maraam: “Degenen die zeiden dat deze h’adieth zwak (dha’ief) is, vergissen zich; het is eerder h’asan (goed).”

Dit alles geeft aan dat de soetrah niet groot hoeft te zijn (als men niets groots kan vinden), het is voldoende als iets aangeeft dat het dienst doet als een afscherming.

Er is geen twijfel dat schoenen groot en driedimensionaal zijn, maar ik denk dat zij niet gebruikt moeten worden als een soetrah, want schoenen worden gewoonlijk beschouwd als vies en je dient ze niet voor je te hebben wanneer je staat voor Allah. Daarom verbood de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) aanbidders om voor zich te spugen zodat het slijm voor hen zou zijn, en hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Want Allah is voor hem (de aanbidder).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 406).

(Einde citaat, Fataawaa Ibn ‘Oethaymien, 13/326.)

 

Sta dicht bij de soetrah

soetrah-kl4Het is soennah voor de aanbidder om dicht bij de soetrah te gaan staan, zodat hij iemand die voor hem door wil lopen tegen kan houden, wegens de overlevering overgeleverd door Aboe Daawoed (695), verhaald door Sahl ibn Abie H’athmah (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie bidt tegenover een soetrah, laat hem er dan dicht bij gaan staan zodat de shaytaan (satan) zijn gebed niet zal verstoren.” [Door Ibn ‘Abd al-Barr als h’asan (goed) geclassificeerd in al-Tamhied (4/195); als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door an-Nawawie in al-Madjmoe’ (3/244) en door al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed.]

De ‘oelamaa-e (geleerden – moge Allah hen genadig zijn) verschilden van mening over de afstand en van waar het gemeten dient te worden.

1.) Sommigen van hen zeiden dat de afstand drie el (zo’n 135-170 cm) dient te zijn vanaf de voeten van degene die aan het bidden is, want de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) bad in de Ka’bah (Kaäba) met drie el tussen hem en de muur. [Verhaald door Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn), overgeleverd door al-Boekhaarie (506).] Dit is de mening van de h’anafies, shaafa’ies en h’anbalies, en het is wat begrepen kan worden van de uitspraken van Maalik, want de afstand tussen degene die bidt en de soetrah dient zo veel te zijn als hij nodig heeft om te staan, buigen en knielen. [Zie al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah (24/184).]

2.) Anderen waren van mening dat de afstand voldoende moet zijn zodat een schaap kan passeren, vanaf de plaats waar de aanbidder neerknielt (waar zijn hoofd op de grond komt), wegens de overlevering overgeleverd door al-Boekhaarie (474) en Moeslim (508), verhaald door Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei: “Tussen de plaats waar de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) bad en de muur was een ruimte waar een schaap kon passeren.”

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “In de h’adieth ‘tussen de plaats waar de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) bad en de muur was een ruimte waar een schaap kon passeren,’ wat bedoeld wordt met de plaats is de plaats waar hij neerknielde (waar zijn hoofd op de grond kwam). Dit duidt aan dat het soennah is voor degene die bidt om dicht bij zijn soetrah te gaan staan.” (Einde citaat.)

Sommige geleerden brachten de h’adieth van Ibn ‘Oemar en de h’adieth van Sahl ibn Sa’d (moge Allah tevreden over hen beide zijn) in overeenstemming door de h’adieth van Ibn ‘Oemar – die drie el vermeldt – te interpreteren als van toepassing zijnde op de aanbidder wanneer hij staat, en de h’adieth van Sahl ibn Sa’d – die een ruimte vermeldt waar een schaap kan passeren – te interpreteren als van toepassing zijnde op de aanbidder wanneer hij neerknielt (soedjoed verricht). (Einde citaat.)

 

Lopen tussen iemand die aan het bidden is en zijn soetrah

Dit gedeelte is genomen van onze pagina Beschrijving van het gebed van de profeet ﷺ: Samenvatting van de beschrijving van het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) van de takbier tot de tasliem, alsof je het ziet – [Talkhies Sifat Salaat an-Nabi (sallallaahoe ‘alayhie was-sallam) min at-Takbier ilaa at-Tasliem, ka annaka toeraahaa] van sheikh Moh’ammed Naasir ad-Dien al-Albaanie.

soetrah-kl324.) Het is niet toegestaan om voor iemand te lopen die aan het bidden is als er een soetrah voor hem is (oftewel, het is niet toegestaan om te lopen tussen hem en zijn soetrah). Er is geen verschil betreffende dit tussen al-Masdjid al-H’araam (de Heilige Moskee te Mekkah) en andere moskeeën, zij zijn allen hetzelfde betreffende dat dit (het lopen voor iemand die aan het bidden is) verboden is, vanwege de algemene betekenis van de woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Als de persoon die voor iemand die aan het bidden is door loopt zou weten hoe groot de zonde daarvan is, het staan (oftewel wachten) voor veertig (jaar) zou beter voor hem zijn dan het lopen voor degene die aan het bidden is.” Dit verwijst naar het lopen tussen hem en de plaats van zijn neerknieling. Het is verplicht voor degene die aan het bidden is om degene die voor hem door wil passeren tegen te houden, zelfs in al-Masdjid al-H’araam.

25.) Het is niet toegestaan voor degene die bidt tegenover een soetrah om iemand voor hem door te laten passeren, vanwege de h’adieth die hierboven is geciteerd (Nederlandstalige interpretatie): “…laat niemand voor je door lopen…” En omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie aan het bidden is tegenover iets wat een soetrah is tussen hem en de mensen, en iemand wil (vlak) voor hem door passeren, dan dient hij hem in de bovenborst te duwen en hem zo veel als hij kan af te weren.” Volgens een andere overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “…hij dient hem twee keer tegen te houden, maar als hij volhoudt, dan dient hij hem te bevechten, want hij is een duivel.”

[Noot van de vertaler: Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn) verhaalde dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie bidt tegenover iets dat hem afschermt van de mensen, en iemand wil (vlak) voor hem door passeren, hij dient hem weg te duwen; en als hij volhoudt, dan dient hij hem te bevechten, want hij is een duivel.” (Sah’ieh’, overeengekomen.) – Einde noot.]

Het naar voren stappen om te voorkomen dat iemand (vlak) voor hem door passeert

26.) Het is voor een persoon toegestaan om een of twee stappen naar voren te zetten om te voorkomen dat iemand die niet verantwoordelijk is, zoals een dier of een klein kind, voor hem door passeert en om er voor te zorgen dat hij achter hem door passeert.

(Einde citaat.)

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Een persoon als soetrah en wat te doen als hij weggaat

Het is oké om een persoon die voor jou aan het bidden is of die voor jou zit als een soetrah te nemen. Als hij dan weggaat en je vindt dichtbij een andere soetrah, zoals een muur of een pilaar, of een andere aanbidder, dan mag je daar naartoe stappen, en jouw beweging zal vergeven worden, want het is omwille van het gebed. Maar als er niets dichtbij is, dan dien je het gebed af te maken zoals/waar je bent, en iedereen die vlak voor je door wil lopen dien je te stoppen.

In al-Moedawwanah (1/202) wordt aangegeven dat Maalik zei: “Als een man achter een imaam bidt en hij miste een gedeelte van het gebed, en de imaam zegt de salaam (hij beëindigt het gebed waarna de mensen die voor hem waren weg gaan), en hij heeft pilaren aan zijn rechterzijde en aan zijn linkerzijde, dan is het oké om naar achteren te stappen en achter een pilaar te gaan staan rechts of links van hem, als het dichtbij is, om het als een soetrah te gebruiken.” Hij zei: “Hetzelfde geldt voor als het vóór hem is en hij stapt naar voren, zolang het niet ver weg is.” Hij zei: “Hetzelfde geldt voor als het achter hem is; het is oké om naar achteren te stappen, als het dichtbij is.” Hij zei: “Maar als de pilaar ver van hem vandaan is, dan dient hij te bidden waar hij is en hij dient te proberen iedereen die voor hem door wil lopen zo veel als hij kan tegen te houden.” (Einde citaat.)

 

Wat verbreekt het gebed? Wat maakt het gebed ongeldig?

De soetrah is zo belangrijk voor het gebed dat het voorkomt dat het gebed van een persoon ongeldig gemaakt kan worden. Dit is in contrast met degene die geen soetrah gebruikt, wiens gebed wordt verbroken als er een volwassen vrouw, een ezel of een zwarte hond voor hem door passeert.

Madjmoe’ Fataawaa Ibn Baaz (24/21, 22) geeft aan: “Met betrekking tot hetgeen het gebed ongeldig maakt, het is een ezel, een zwarte hond en een volwassen vrouw, want de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het gebed van een moslimman wordt ongeldig gemaakt als hij niets voor zich heeft zoals de achterkant van een zadel, door (het passeren voor hem door) een vrouw, een ezel of een zwarte hond.’ [Overgeleverd door Moeslim in zijn Sah’ieh’, van een h’adieth van Aboe Dzarr (moge Allah tevreden over hem zijn). Moeslim leverde het ook over van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zonder de vermelding van het woord ‘zwart’. Het basisprincipe is dat een algemene verklaring geïnterpreteerd dient te worden in termen van de specifieke verklaring. In de h’adieth van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) wordt aangegeven ‘een vrouw die menstrueert,’ dat wil zeggen een volwassen vrouw. De correcte mening is dat wat aangegeven wordt door de h’adieth: dat deze drie het gebed ongeldig maken.

Met betrekking tot de woorden van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn), zij zijn haar eigen mening en conclusie. Zij zei: ‘Wat een slecht iets om ons te vergelijken met ezels en honden.” Zij zei dat zij gewoon was om te liggen tegenover de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) terwijl hij aan het bidden was, maar dat is niet hetzelfde als voor hem door passeren, want liggen wordt niet passeren genoemd. De soennah wat dit betreft was haar niet bekend, en degene die iets leert is een bewijs tegen degene die daar niet van op de hoogte is. Als iemand bidt tegenover iemand die tegenover hem is, zittend of liggend, dat heeft geen invloed op hem. Maar hetgeen het gebed ongeldig maakt is dat het voor hem door passeert van de ene kant naar de andere, als degene die passeert behoort tot de drie genoemden en voor hem door passeert, of tussen hem en zijn soetrah. Als de vrouw jong is en de leeftijd van pubertijd nog niet bereikt heeft, of de hond is niet zwart, of iets zoals een kameel of een schaap en dergelijke passeert voor hem door, dit alles soetrah-kl2verbreekt zijn gebed niet. Maar het is voorgeschreven voor degene die bidt om niets voor hem door te laten passeren, ook al maakt dit zijn gebed niet ongeldig, wegens de h’adieth van Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden over hem zijn), die zei dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als iemand van jullie bidt tegenover iets dat hem afschermt van de mensen, en iemand wil (vlak) voor hem door passeren, hij dient hem weg te duwen; en als hij volhoudt, dan dient hij hem te bevechten, want hij is een duivel.’ (Sah’ieh’, overeengekomen.)”

[Einde citaat uit Madjmoe’ Fataawaa Ibn Baaz (24/21, 22).]

 

Geachte broeder/zuster, draag uw steentje bij aan het doen herleven van deze soennah, door de link naar dit artikel – https://uwkeuze.net/bidden-tegenover-een-soetrah/ – te verspreiden op social media en door andere moslims op de hoogte te brengen van dit belangrijke aspect van het gebed zodat zij hun gebed kunnen perfectioneren, in shaa-a Allaah. Verdien daarmee dezelfde beloning als degenen die ernaar handelen, in shaa-a Allaah. Laat de link naar dit artikel vergezeld gaan met een van de leerzame en motiverende afbeeldingen die in dit artikel opgenomen zijn. Moge Allaah Ta’aalaa (Verheven is Hij) het van u accepteren. Amien.

Tip! Voor een uitgebreide verhandeling hoe het gebed verricht dient te worden, zie Beschrijving van het gebed van de profeet ﷺ: Samenvatting van de beschrijving van het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) van de takbier tot de tasliem, alsof je het ziet – [Talkhies Sifat Salaat an-Nabi (sallallaahoe ‘alayhie was-sallam) min at-Takbier ilaa at-Tasliem, ka annaka toeraahaa] van sheikh Moh’ammed Naasir al-Dien al-Albaanie.

 

Relevante artikelen:

Khoeshoo’ tijdens het gebed

50 Veelvoorkomende fouten in het gebed

Vraag 18 – Bidden op een gebedskleedje en met schoenen aan

Vraag 19 – Mag de kleding van een man/vrouw de grond raken (isbaal)?

Het gebed (diverse artikelen aangaande het gebed)

 

Gepaste kleding

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan