Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen

Zoek de fitnah niet op!

Man en vrouwDoor sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid. Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie, zijn metgezellen en iedereen die hun voetstappen volgen tot aan de Laatste Dag.

Het samenkomen, mengen en vrijelijk omgaan van mannen en vrouwen [die geen mah’ram (#1) zijn voor elkaar] met elkaar in één plaats, en het zichtbaar maken van vrouwen aan mannen, zijn verboden door de wet van de Islaam (as-sharie’ah). Deze daden zijn verboden omdat zij behoren tot de oorzaken van fitnah (verleiding of beproeving die slechte gevolgen met zich meebrengt), het prikkelen van begeertes en het begaan van onfatsoenlijkheid en wangedrag.

<<< (#1) Mah’ram: mannen die volgens de sharie’ah niet met een bepaalde vrouw mogen trouwen in verband met hun nauwe verwantschap. Een mah’ram is een man bij wie een vrouw zich ongesluierd mag vertonen, de hand mee mag schudden en mee mag reizen etc., zoals haar man, broer, vader en alle andere mannen die genoemd zijn in soerat an-Noer (24), aayah 31.>>>

Tot de vele bewijzen in de Qor-aan en Soennah voor het verbod op het ontmoeten en mengen van mannen en vrouwen behoren:

Aayah 53 van soerat al-Ah’zaab (33) geeft aan (Nederlandstalige interpretatie): “…En wanneer jullie hen (zijn vrouwen) iets vragen, vraag hen dan van achter een afscherming. Dat is reiner voor jullie harten en hun harten (#2)…”

<<< (#2) Eenieder die door Allah de Verhevene gezegend is met goed begrip kan nu zelf zien dat het Boek, dat verbiedt dat mannen en vrouwen face to face met elkaar spreken en hen opdraagt om van achter een scherm te spreken omdat “dit reiner is voor ieders hart”, onmogelijk kan toestaan dat mannen en vrouwen elkaar vrij (zonder geldige reden) ontmoeten in gemengde bijeenkomsten. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Ibn Kethier (moge Allah hem genadig zijn) zei bij het uitleggen van dit vers: “Dit betekent: zoals Ik jullie verbied om hun kamers binnen te gaan, zo ook verbied Ik jullie om naar hen te kijken. Als men iets wil nemen van een vrouw, dan dient men dit te doen zonder naar haar te kijken. Als men iets wil vragen aan een vrouw, dan dient hetzelfde gedaan te worden van achter een afscheiding.”

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) beval tot scheiding van mannen en vrouwen, zelfs in Allahs meest gerespecteerde en geprefereerde plaats, de moskee. Dit werd bewerkstelligd door de scheiding van de rijen van vrouwen en mannen; aan mannen werd gevraagd om na het verplichte gebed in de moskee te blijven zodat vrouwen genoeg tijd hadden om de moskee te verlaten; en er werd een speciale deur voor vrouwen aangewezen. Bewijzen voor het voorafgaande zijn:

Oemm Salamah (moge Allah tevreden zijn met haar) zei dat nadat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) twee keer “as-salaamoe ‘alaykoem” zei als aankondiging van het einde van het gebed, de vrouwen opstonden en weggingen. Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bleef enige tijd zitten voordat hij ging. Ibn Shihab zei dat hij dacht dat het blijven zitten van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was om de vrouwen in staat te stellen om weg te gaan vóór de mannen die weg wilden gaan. (Overgeleverd door al-Boekhaarie onder nr. 793.)

Aboe Daawoed leverde onder nr. 876 dezelfde h’adieth over in Kitaab as-Salaat onder de titel “Insiraaf an-Nisaa-e Qabla ar-Ridjaalie mina as-Salaat (Vertrek van vrouwen vóór mannen na het gebed).”

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) zei dat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “We dienen deze deur (van de moskee) voor vrouwen te laten.” Naafi’ zei: “Ibn ‘Oemar ging nooit meer door die deur totdat hij overleed.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed onder nr. 484 in “Kitaab as-Salaat” in het hoofdstuk: “at-Tashdid fie dzaalik“.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De beste der rijen van de mannen is de eerste en de slechtste is de laatste; en de beste der rijen van de vrouwen is de laatste en de slechtste is de eerste.” (Overgeleverd door Moeslim onder nr. 664.)

Dit is het grootste bewijs dat de wet van de Islaam (as-sharie’ah) het ontmoeten en mengen van mannen en vrouwen (die geen mah’ram zijn voor elkaar) verbiedt. Hoe verder de mannen van de rijen van de vrouwen zijn, des te beter, en vice versa.

Als deze procedures en voorzorgsmaatregelen voorgeschreven en nageleefd werden in een moskee, wat een reine plaats van aanbidding is waar de mensen zo ver als mogelijk verwijderd zijn van het prikkelen van begeerten en verleiding, dan dient ongetwijfeld dezelfde procedure zorgvuldiger gevolgd te worden op andere plaatsen.

Aboe Oesayd al-Ansaarie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat hij Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) tegen een vrouw hoorde zeggen terwijl hij onderweg was van de moskee naar huis, toen hij zag hoe mannen en vrouwen zich vermengden op hun weg naar huis (Nederlandstalige interpretatie): “Maak plaats (d.w.z. loop aan de zijkanten) omdat het niet passend is voor jullie om in het midden van de weg te lopen.” Daarna liepen de vrouwen zo dicht langs de muur dat hun kleding er tegen aankwam.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed in “Kitaab al-Adab min Soenanihie, hoofdstuk: Mashyoe an-Nisaa-i Ma’a ar-Ridjali fi at-Tariq.”)

We weten dat het vrijelijk omgaan, mengen en samenkomen van mannen en vrouwen (die geen mah’ram zijn voor elkaar), deel uitmaakt van de hedendaagse onvermijdelijke doch betreurenswaardige situatie in de meeste plaatsen, zoals markten, ziekenhuizen, scholen etc., maar:

– Wij zullen het mengen en samenkomen niet vrijwillig kiezen of accepteren, in het bijzonder in religieuze lessen en ontmoetingen in islamitische centra.

– Wij nemen voorzorgsmaatregelen om het ontmoeten en mengen van mannen en vrouwen zo veel als mogelijk te vermijden, terwijl we aan de andere kant de beoogde doelen bereiken. Dit resultaat kan bereikt worden door het aanwijzen van afzonderlijke plaatsen voor mannen en vrouwen, voor elk een aparte deur, door gebruik te maken van moderne middelen om te communiceren zoals microfoons, videorecorders etc., en door ons voldoende in te spannen om vrouwelijke docenten op te leiden om les te geven aan vrouwen etc. (Zie het artikel De rol van moslimvrouwen in da’wah.)

– We vrezen Allah de Verhevene zo veel als we kunnen door niet te kijken naar personen van het andere geslacht en door zelfbeheersing. (Zie de artikelen De grote deugd van het neerslaan van de ogen en De jihad van de ogen.)

Nu volgen enkele resultaten van een onderzoek over het mengen van mannen en vrouwen, uitgevoerd door enkele moslim sociaal-wetenschappelijke onderzoekers.

Wanneer we de volgende vraag stellen: wat is de islamitische regelgeving betreffende het mengen van mannen en vrouwen zo ver u weet? De resultaten waren als volgt:

76% van de ondervraagden zei: “Het is niet toegestaan.”
12% zei: “Het is toegestaan” – maar morele en religieuze beperkingen etc. zijn van toepassing…
12% zei: “Ik weet het niet.”

Wat zou u gekozen hebben?

Als u de keuze zou hebben tussen het werken in een gemengde werkplek en het werken elders waar er geen menging is, welke zou u kiezen?

De antwoorden op deze vragen waren als volgt:

76% zou de werkplek kiezen waar mannen en vrouwen niet gemengd zijn.
9% gaf de voorkeur aan de gemengde werkplek.
15% zou elke werkplek accepteren welke geschikt zou zijn voor hun specialiteiten, ongeacht of mannen en vrouwen gemengd zijn of niet.

 

Zeer gênant

Hebt u beschamende situaties meegemaakt vanwege menging?

Onder de beschamende momenten die door de ondervraagden in dit onderzoek genoemd zijn waren de volgende:

– Ik was op een dag op mijn werk en ik ging naar een afdeling waar een van mijn vrouwelijke collega’s, die de h’idjaab draagt, haar h’idjaab had afgedaan tegenover haar vrouwelijke collega’s. Mijn komst verraste haar en ik schaamde mij zeer als resultaat.

– Ik moest een experiment uitvoeren in het laboratorium op de universiteit, maar ik was afwezig op de dag van het experiment. Ik moest de volgende dag naar het laboratorium en ik ontdekte dat ik de enige mannelijke student was onder een groep vrouwelijke studentes, naast een vrouwelijke docente en een vrouwelijke laboratoriummedewerker. Ik schaamde mij enorm en voelde me zeer opgelaten met alle vrouwelijke ogen die naar mij keken.

– Ik wilde een maandverband pakken uit een van de laden toen ik verrast werd door een mannelijke collega die achter mij stond, die iets uit zijn eigen lade wilde pakken. Hij merkte dat ik zeer in de verlegenheid werd gebracht en hij verliet snel de kamer om deze gênante situatie te vermijden.

– Het gebeurde dat een van de meisjes op de universiteit tegen mij aanliep toen we beide de hoek om kwamen in een drukke gang. Zij liep heel snel, onderweg naar een van de colleges. Als een resultaat van deze botsing, verloor ze haar evenwicht en ik ving haar op in mijn armen, alsof ik haar omarmde. U kunt zich voorstellen hoe beschamend dit was voor mij en dat meisje in aanwezigheid van een groep achteloze jongeren.

– Een van mijn vrouwelijke collega’s viel op de trap van de universiteit en haar kleren vielen op een zeer beschamende manier open. Ze landde ondersteboven en kon zichzelf niet helpen; de jonge jongens die dichtbij stonden hadden geen andere keuze dan haar te bedekken en haar te helpen met het opstaan.

– Ik werk in een bedrijf en ik ging naar binnen om enkele papieren aan mijn baas te geven. Toen ik weer naar buiten ging, riep mijn baas mij terug. Ik draaide om en zag hem met zijn gezicht de andere kant op gedraaid. Ik wachtte op hem en verwachtte dat hij zou vragen of ik nog een dossier of meer papieren zou brengen, en ik was verbaasd door zijn aarzeling. Ik liep naar de linkerkant van zijn kantoor en deed alsof ik met iets bezig was, en hij sprak op het zelfde moment tegen mij. Ik dacht dat deze baas van alles zou zeggen, behalve wat hij in werkelijkheid zei, namelijk dat mijn kleding bevlekt was met menstruatiebloed. Kan de aarde opengaan en een mens opslokken op het moment van het maken van een oprechte smeekbede? Want ik bad dat de aarde open zou gaan en mij zou opslokken.

 

Slachtoffers van het mengen van mannen en vrouwen… waar gebeurde verhalen

“Ik verloor alle hoop”

Oemm Moh’ammed, een volwassen vrouw van boven de 40, vertelt haar verhaal.

Ik leefde met mijn man een bescheiden leven. Er was nooit enige intimiteit en eendracht, en mijn man had niet bepaald de sterke persoonlijkheid waar een vrouw op hoopt. Maar zijn goed gedrag liet me het feit negeren dat ik degene was die verantwoordelijk was voor het nemen van de meeste beslissingen in de familie.

Mijn man noemde vaak de naam van een van zijn vrienden en zakelijke partners, en hij sprak over hem in mijn aanwezigheid. En ik ontmoette hem vaak in zijn kantoor wat onderdeel uitmaakt van ons appartement. Dit ging zo vele jaren door, totdat de omstandigheden ons leidden naar het uitwisselen van bezoekjes met deze persoon en zijn familie. Deze familiebezoekjes werden herhaald en door zijn nauwe vriendschap met mijn man, merkten we niet hoe het aantal bezoeken toenam en hoe veel uren een enkel bezoek in beslag nam. Hij kwam ook vaak alleen om bij ons te zitten, bij mij en mijn man, voor lange bezoeken. Het vertrouwen van mijn man in hem kende geen grenzen, en naarmate de dagen verstreken, leerde ik deze persoon zeer goed kennen en zag hoe fantastisch en fatsoenlijk hij was. Ik begon me zeer tot deze man aangetrokken te voelen en op dat zelfde moment merkte ik dat het gevoel wederzijds was.

De situatie nam daarna een vreemde wending, toen ik mij realiseerde dat deze man het soort man was waar ik altijd over gedroomd had. Waarom was hij nu na al die jaren gekomen!? Hoe meer de status van deze man in mijn ogen toenam, hoe meer de status van mijn man verminderde. Het was alsof ik het zien van de schoonheid van zijn karakter nodig had om te ontdekken hoe lelijk het karakter van mijn man was.

De kwestie tussen deze persoon en mijzelf ging niet verder dan deze voortdurende gedachten die mijn gedachten dag en nacht in beslag namen. Noch hij noch ik uitten ooit wat we voelden in onze harten… tot aan vandaag. Mijn leven is voorbij en mijn man is niet meer dan een zwakke man zonder zelfvertrouwen. Ik haat hem en ik weet niet hoe al deze haatgevoelens tegenover hem begonnen over te koken. Ik vraag mijzelf af hoe ik het al deze jaren met hem heb volgehouden, al deze lasten die ik moest dragen, het alleen onder ogen zien van de problemen van het leven.

De dingen gaan zo slecht dat ik hem om scheiding gevraagd heb, en hij scheidde van mij op mijn verzoek. Daarna werd hij een gebroken man. Nog erger dan dit is dat nadat mijn huwelijk stukgelopen was en mijn kinderen en man geruïneerd waren, problemen ontstonden in de familie van deze man. Zijn vrouw realiseerde door haar vrouwelijke intuïtie wat er gaande was in zijn hart en zijn leven werd een puinhoop. Zij was overmand door jaloezie, zozeer dat zij haar huis verliet om 2 uur ’s nachts en mijn huis aanviel, schreeuwend, huilend en verwijten naar mijn hoofd slingerend. Zijn huwelijk stond ook op instorten.

Ik geef toe dat de geweldige bijeenkomsten waarvan we genoten ons de mogelijkheid gaven om elkaar te leren kennen op een ongunstig tijdstip in onze levens.

Zijn huwelijk is geruïneerd en ook het mijne. Ik heb alles verloren en nu weet ik dat mijn omstandigheden en de zijne ons niet zullen toestaan om enige positieve stappen te zetten richting het samenkomen. Nu ben ik meer ellendig dan ik ooit tevoren was en ik kijk naar illusionistische gelukzaligheid en heb alle hoop verloren.

 

“Vergelding”

Oemm Ah’mad vertelt ons:

Mijn echtgenoot had een groep getrouwde vrienden. Vanwege onze nauwe vriendschap met hen, kwamen we een keer per week samen in een van onze huizen om een avond gezellig te kletsen.

Diep in mijn hart voelde ik me nooit echt op mijn gemak in deze atmosfeer waarin we samen genoten van een diner, toetjes, snacks en sapjes, vergezelt door lachsalvo’s vanwege de grappen en gekeuvel die vaak de grenzen van goed gedrag overschreden.

In de naam van vriendschap werden barrières opgeheven en zo nu en dan hoorde men onderdrukt gelach tussen een vrouw en de echtgenoot van een andere vrouw. De grappen gingen te ver – zonder enig schaamtegevoel – over gevoelige onderwerpen zoals seks en de vrouwelijke geslachtsdelen. Dit was normaal en werd zelfs geaccepteerd en beschouwd als wenselijk.

Hoewel ik samen met hen daaraan meedeed, liet mijn geweten mij schuldig voelen. Vervolgens kwam de dag toen het zeer duidelijk werd hoe lelijk en smerig deze atmosfeer was.

De telefoon ging en ik hoorde de stem van een van de vrienden in deze groep. Ik zei hallo tegen hem en verontschuldigde dat mijn man niet thuis was. Hij antwoordde dat hij dat wist en dat hij belde om met mij te spreken! Nadat hij voorstelde om een relatie met mij te beginnen, werd ik heel erg boos en sprak fel tegen hem en schold hem uit. Het enige wat hij deed was lachen en hij zei: “Probeer deze goede manieren niet aan mij te laten zien; kijk maar eens naar de goede manieren van jouw man en zie wat hij aan het doen is…” Ik was geruïneerd door wat hij zei, maar ik hield mezelf sterk en zei tegen mezelf dat deze persoon slechts probeerde om ons huwelijk te verwoesten. Maar hij slaagde erin om de zaden van twijfel betreffende mijn echtgenoot te planten.

Kort daarna sloeg de grote ramp toe. Ik ontdekte dat mijn man mij bedroog met een andere vrouw. Het was een kwestie van leven of dood, wat mij betreft. Ik betrapte mijn man en confronteerde hem ermee, zeggende: “Jij bent niet de enige die een relatie kan hebben. Ik heb een soortgelijk voorstel gekregen.” En ik vertelde hem over zijn vriend. Hij was zeer verbaasd en absoluut geschokt. (Ik zei:) “Als jij wil dat ik jouw relatie met die vrouw met gelijke munt terugbetaal, dan geldt dit als vergelding.” Dit was een enorme klap in zijn gezicht. Hij wist dat ik dit niet werkelijk van plan was om te doen, maar hij realiseerde zich de grote catastrofe waarin onze levens verzeild waren geraakt en de immorele atmosfeer waarin we leefden. Ik heb er ontzettend van geleden, totdat mijn man uiteindelijk die losbandige vrouw verliet waarmee hij een relatie had, zoals hij aan mij toegaf. Ja, hij verliet haar en kwam terug naar zijn familie en kinderen. Maar hoe kan ik ooit hetzelfde voelen voor hem zoals voorheen!? Wie zal het respect voor hem in mijn hart herstellen!? Deze enorme wond in mijn hart bloedt nog steeds uit spijt en woede vanwege die smerige atmosfeer; het getuigt nog steeds van het feit dat wat zij onschuldige bijeenkomsten noemen, in feite alles behalve onschuldig zijn. Mijn hart smeekt nog steeds om genade van de Heer der werelden.

 

“Intelligentie kan ook een verleiding (fitnah) zijn”

‘Abdoel Fattaah’ zegt:

Ik werk als hoofd van een afdeling in een van de grote bedrijven. Gedurende een lange tijd bewonderde ik een van mijn vrouwelijke collega’s. Niet vanwege haar schoonheid, maar vanwege haar serieuze houding ten opzichte van haar werk, haar intelligentie en haar uitmuntende prestaties – naast het feit dat zij een fatsoenlijke en bescheiden vrouw is die zich alleen concentreert op haar werk. Deze bewondering sloeg om naar genegenheid, en ik ben een getrouwde man die Allah vreest en nooit een verplicht gebed mist. Ik uitte mijn gevoelens aan haar en zij wees mij af. Zij is getrouwd en heeft ook kinderen. Zij ziet geen reden waarom ik enige vorm van vriendschap met haar dien te hebben, hetzij gewone vriendschap als collega’s of gebaseerd op bewondering… etc. Soms heb ik slechte gedachten, en diep van binnen hoop ik dat haar man van haar gaat scheiden zodat ik haar kan hebben.

Ik begon op het werk druk op haar uit te oefenen en haar te kleineren tegenover mijn managers. Wellicht was dit een vorm van wraak van mijn kant, maar zij accepteerde het met goede manieren en klaagde niet en gaf geen commentaar. Zij werkt en werkt; haar prestaties getuigen van haar kwaliteit, en zij weet dit goed. Hoe meer zij mij weerstond, des te meer mijn verliefdheid groeide.

Ik ben niet een persoon die gemakkelijk door vrouwen verleid word, omdat ik Allah vrees. En ik overschrijd de grens niet met hen en ga niet verder dan wat van mij vereist wordt door mijn werk. Maar deze vrouw trok mij aan. Wat is de oplossing?… Ik weet het niet.

 

“Baby eendjes weten hoe ze moeten zwemmen”

N.A.A., een meisje van negentien jaar, vertelt ons:

Op dat moment was ik een klein meisje. Mijn onschuldige ogen keken naar die avondbijeenkomsten wanneer familie en vrienden thuis samenkwamen. Wat ik mij herinner is dat ik slechts één man kon zien, die mijn vader was. Ik keek naar hem hoe hij door de kamer bewoog, hoe zijn blikken de aanwezige vrouwen verslonden, kijkend naar hun dijen en borsten, kijkend met bewondering naar de ogen van de een, het haar van de ander, en de heupen van een derde. Mijn zielige moeder had geen andere keus dan deze bijeenkomsten te verzorgen. Zij was een zeer eenvoudige vrouw.

Onder de aanwezige vrouwen was een vrouw die opzettelijk de aandacht van mijn vader probeerde te trekken. Soms door dicht bij hem te komen, en soms door verleidelijke bewegingen. Ik keek hier naar met bezorgdheid, terwijl mijn moeder druk bezig was in de keuken omwille van haar gasten.

Plotseling stopten deze bijeenkomsten en ik probeerde, zo jong als ik was, te begrijpen wat er gebeurd was, maar ik begreep het niet.

Wat ik herinner is dat mijn moeder volledig instortte op dat moment, en zij kon het niet verdragen dat de naam van mijn vader in het huis genoemd werd. Ik hoorde geheimzinnig gefluister door de volwassenen rond om mij: “Verraad… slaapkamer… zij zag hem met haar eigen ogen… verachtelijke vrouw… in een zeer beschamende houding…” etc. Dit waren de sleutelwoorden die alleen de volwassenen konden begrijpen.

Ik groeide op en begon het te begrijpen, en ik kreeg een afkeer van alle mannen. Zij waren allemaal onbetrouwbaar. Mijn moeder was een gebroken vrouw en beschuldigde elke vrouw die bij ons kwam dat ze een mannenrover was die mijn vader in haar val wilde lokken. Mijn vader is niet veranderd. Hij beoefent nog steeds zijn favoriete hobby van het najagen van vrouwen, maar nu doet hij het buitenshuis. Nu ben ik negentien jaar en ken veel jonge mannen. Ik beleef veel plezier in het nemen van wraak op hen, omdat zij allemaal exacte kopieën zijn van mijn vader. Ik verleid hen, zonder hen dicht bij mij te laten komen. Zij volgen mij bij bijeenkomsten en op markten vanwege mijn bewegingen en opzettelijke gebaren. Soms stopt mijn telefoon niet met rinkelen en ben ik trots op wat ik doe om het geslacht van H’awwaa-e (Eva) en mijn moeder te wreken. Maar soms voel ik me zo ellendig en zo’n mislukkeling dat het mij haast doet stikken. Mijn leven wordt overschaduwd door een enorme donkere wolk, en zijn naam is mijn vader.

 

“Voordat het te laat is”

S.N.A. vertelt over haar ervaring:

Ik kon me nooit voorstellen dat mijn werkomstandigheden mij zouden dwingen om in contact te zijn met het andere geslacht (mannen), maar dit is wat in feite gebeurde…

In het begin bedekte ik mijzelf en zonderde mijzelf af van mannen door het dragen van de niqaab (gezichtsluier). Maar sommige zusters adviseerden mij dat deze dracht meer aandacht zou trekken naar mijn aanwezigheid en dat het beter zou zijn om de niqaab af te doen, vooral omdat mijn ogen enigszins aantrekkelijk zijn. Dus verwijderde ik de bedekking van mijn gezicht, denkend dat dit beter was. Maar door het doorgaan met het mengen met mijn collega’s ontdekte ik dat ik de vreemde eend was vanwege mijn asociale houding en mijn volharding om niet deel te nemen aan de gesprekken en het kletsen met anderen. Iedereen was op zijn hoede voor deze vrouw die haar eigen weg ging (zoals zij mij zagen), en dit is wat duidelijk werd aangegeven door een persoon die verzekerde dat hij niet wilde omgaan met zo’n verwaand en afstandelijk karakter. Maar ik wist dat ik in werkelijkheid het tegenovergestelde was en ik besloot dat ik mezelf niet zou onderdrukken en mezelf in een moeilijke situatie zou plaatsen met mijn collega’s. Dus ik begon mee te doen met hun gesprekken en het uitwisselen van anekdotes, en zij ontdekten allemaal dat ik eloquent en overtuigend kon spreken en ik kon anderen beïnvloeden. Ik kon ook spreken op een manier welke vastberaden was, doch op hetzelfde moment aantrekkelijk voor sommige van mijn collega’s. Het duurde niet lang of ik merkte enkele veranderingen in de uitdrukking van mijn directe leidinggevende; met enige verlegenheid genoot hij van de manier waarop ik sprak en bewoog, en hij bracht opzettelijk onderwerpen ter sprake in de conversatie waarbij ik die verachtelijke blik in zijn ogen zou zien. Ik ontken het feit niet dat ik bepaalde gedachten over deze man begon te koesteren. Ik vond het verbazingwekkend dat een man zo gemakkelijk in de val kon lopen van een vrouw die religieus toegewijd was. Wat is dan het geval van vrouwen die zichzelf verfraaien en mannen uitnodigen om onzedelijke handelingen te verrichten!? In feite dacht ik niet over hem op enige manier die de grenzen van de sharie’ah overschreden, maar hij bezette een ruimte in mijn gedachten gedurende enige tijd. Maar al snel liet mijn zelfrespect mij het idee van het zijn van een bron van genot voor deze man verwerpen, op welke manier of vorm dan ook. Ook al was het slechts psychologisch van aard. En ik stopte met het betrokken raken bij enige vorm van werk waarbij ik gedwongen werd om met hem alleen te zitten. Aan het einde kwam ik tot de volgende conclusies:

1 – Aantrekking tussen de geslachten kan plaatsvinden onder alle omstandigheden, ongeacht hoeveel mannen en vrouwen dat ontkennen. De aantrekking kan beginnen binnen de grenzen van de sharie’ah en eindigen met het overschrijden van deze grenzen.

2 – Ook al beschermt een persoon zichzelf (door een huwelijk), hij is niet veilig voor de valstrikken van de shaytaan (satan).

3 – Ook al is een persoon in staat om zichzelf te garanderen en hij werkt samen met het andere geslacht binnen redelijke grenzen, hij kan de gevoelens van de andere partij niet garanderen.

Tenslotte, er is niets goeds in het mengen van mannen en vrouwen en het brengt geen vruchten voort zoals zij beweren. Integendeel, het corrumpeert het gezond nadenken.

 

Wat nu?

We kunnen ons afvragen, wat volgt na deze bespreking van de kwestie betreffende het mengen van mannen en vrouwen?

Het wordt tijd voor ons om te erkennen dat ongeacht hoe wij de kwestie betreffende het mengen van mannen en vrouwen proberen te verfraaien en de zaak licht op te vatten, de gevolgen zijn gebonden om ons in te halen en de schade die het veroorzaakt zal desastreuze gevolgen hebben voor onze families. [Denk maar eens aan het grote aantal scheidingen. Uit een online onderzoek naar vreemdgaan van Psychologie Magazine blijkt dat bijna de helft van de mensen zegt ooit in zijn leven bedrogen te zijn door een partner. Een kwart is door zijn huidige partner bedrogen, of vermoedt dat. Ook geeft bijna de helft van de mensen toe dat hij of zij zelf weleens is vreemdgegaan. Het onderzoek heeft nog een paar opmerkelijke uitkomsten. Zo blijkt dat het vooral mannen zijn die een scheve schaats rijden. Bron: RTL Nieuws / Psychologie Magazine (17-09-2014).]

Gezond verstand weigert te accepteren dat het mengen van mannen en vrouwen (die geen mah’ram zijn voor elkaar) een gezonde atmosfeer is voor menselijke relaties. Dit is het gezonde verstand waardoor de meeste mensen, omvat in dit onderzoek (76%), de voorkeur geven om te werken in een niet-gemengde omgeving. Hetzelfde percentage (76%) zei dat het mengen niet toegestaan is volgens de sharie’ah. Wat ons wakker schrikt is niet dit eervolle percentage – wat de zuiverheid van onze islamitische gemeenschap en de reinheid van de harten van haar leden aantoont – maar het kleine aantal dat zegt dat het mengen van mannen en vrouwen is toegestaan; zij vormen 12%. Deze groep, zonder uitzonderingen, zei dat het mengen toegestaan is binnen de grenzen die bepaald worden door de religie, gewoonte (‘oerf), tradities, goede manieren, geweten, bescheidenheid, bedekken en andere waardige normen die, volgens hun mening, het mengen binnen de gepaste grenzen houden.

Wij vragen aan hen: vindt het mengen van mannen en vrouwen wat we tegenwoordig zien op onze universiteiten, markten, werkplaatsen en familiaire en sociale bijeenkomsten, plaats binnen de grenzen waar hierboven naar verwezen wordt? Of zijn deze plaatsen gevuld met overschrijding van die grenzen in termen van kleding (#3), spraak, interacties en gedrag? We zien lichtzinnige en buitensporige vertoningen van verfraaien [tabarroedj (#4)], het niet correct bedekken; we zien fitnah (verleidingen) en dubieuze relaties, zonder goede manieren en geweten en geen bedekking. We kunnen concluderen dat het soort van mengen dat tegenwoordig plaatsvindt onacceptabel is, zelfs voor degenen die het mengen in een reine atmosfeer goedkeuren.

<<< (#3) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Twee type mensen zijn de bewoners van de Hel; degenen die zwepen bezitten zoals de staart van een koe en er de mensen mee slaan (d.w.z. tirannen en dictators). (De tweede) zijn de vrouwen die naakt zijn ondanks dat ze gekleed zijn (doordat zij doorzichtige of strakke kleding dragen zodat de maten en rondingen van hun lichamen zichtbaar zijn), die wiegend lopen (en degene die naar hen kijkt verleiden) en die verleid zijn (van de rechte weg). Hun haar is als een bult van lange kamelen. Zij zullen het Paradijs niet binnengaan en zij zullen de geur van het Paradijs niet ruiken, hoewel deze geur geroken kan worden van zo’n-en-zo’n afstand (van grote afstand).” (Overgeleverd door Moeslim.) Zie het artikel De boodschap van de h’idjaab.>>>

<<< (#4) Moedjaahid zei: “Vrouwen waren gewoon om naar buiten te gaan om voor mannen te lopen, en dit was het tonen van de schoonheid (tabarroedj) van al-djaahiliyyah (de periode van onwetendheid).” Qatadah zei: “Wanneer zij hun huizen verlieten, paradeerden zij op een schaamteloze en flirtende manier, en Allah verbood dat.” Moeqaatil ibn H’ayyaan zei: “Het tonen van de schoonheid is wanneer een vrouw een khimaar (sluier) draagt op haar hoofd maar het niet correct vastmaakt.” Aldus zijn haar halskettingen, oorbellen en nek en dergelijke zichtbaar.” Dit is het tonen van de schoonheid, en Allah spreekt tot alle vrouwen van de gelovigen met betrekking tot het tonen van de schoonheid. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Het wordt tijd voor ons om te erkennen dat het mengen van mannen en vrouwen zorgt voor een vruchtbare grond voor sociale giffen om binnen te dringen en om onze samenleving over te nemen zonder dat iemand beseft dat het mengen de werkelijke oorzaak is. Mengen van mannen en vrouwen is het voornaamste element in deze stille fitnah, in de schaduw waarin overspel [zinaa (#5)] uitbreekt, families geruïneerd worden en harten gebroken.

<<< (#5) Zie de artikelen Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg en Overspel en steniging – Waarom legt de Islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?. In een enquête van psycholoog Henk Noort, die via internet 1700 mannen en vrouwen anoniem naar hun seksleven vroeg, zegt een kwart van de mannen en zelfs 27% van de vrouwen dat ze wel eens vreemd zijn gegaan. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 1 op 3 huwelijken eindigt in echtscheiding, in Nederland tussen de 35.000 en de 37.000 echtscheidingen per jaar plaats vinden, 1 op de 3 noemt overspel als reden voor hun echtscheiding, in Nederland maakt 1 op de 6 kinderen onder de 21 een scheiding van de ouders mee, 1 op de 5 gescheiden vaders heeft geen contact meer met zijn kinderen, 3 van de 4 gescheiden vrouwen met kinderen leven, naar onze maatstaven, in armoede!! Uit landelijk Nederlands onderzoek blijkt dat 24 procent van de vrouwen voor het zestiende levensjaar geconfronteerd is met (meestal eenmalig) seksueel misbruik door iemand die niet tot de familiekring behoorde. In 1990 werden 3562 aanrandingen en verkrachtingen bij de politie aangegeven, in 1999 waren dat er 4734, een stijging van 33%. Wat aangegeven wordt, is waarschijnlijk niet meer dan 20 procent van alle werkelijke gevallen. Er zijn nog veel meer trieste en schrijnende gegevens en details, maar dit (en bovenstaande verhalen) is al genoeg om aan te tonen waarom de Islaam het mengen van vrouwen met mannen die niet hun mah’aarim zijn zo veel mogelijk probeert te beperken, en waarom de Islaam een man en vrouw verbiedt om alleen te zijn met elkaar als zij niet elkaars mah’ram zijn. De shaytaan (satan) stroomt als bloed door de aders van de mens en één van de manieren waarop hij mensen verleidt om onzedelijke daden te plegen, is door een man er toe te brengen om alleen te zijn met een vrouw die niet-mah’ram is. Islaam blokkeert deze weg door zulk gedrag te verbieden, zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de derde van hen is de shaytaan (satan) (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Sah’ieh’: overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem). Sheikh al-Albaanee classificeerde het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).]>>>

We vragen Allah om ons veilig en gezond te houden en om onze samenleving te hervormen. Moge Allah onze profeet Moh’ammed zegenen.

 

Relevante artikelen:

De handdruk

De grote deugd van het neerslaan van de ogen

De jihad van de ogen

Zinaa, een gruweldaad en een slechte weg

Overspel en steniging – waarom legt de Islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk?

Vraag 39. Is het toegestaan voor een vrouw om te werken?

Vraag 48. Mogen mannen de stem van een vrouw horen?

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan