Belangrijke waarschuwingen aangaande de geloofsleer

Aanbid Allah met een zuivere aanbidding!

Waarschuwing“Behalve degenen die berouw hebben getoond en (hun daden) hebben verbeterd (waaruit blijkt dat hun berouw oprecht is) en zich stevig vastgehouden hebben aan Allah en hun religie gezuiverd hebben voor Allah: zij zijn dan degenen die met de gelovigen zullen zijn (op de Dag der Opstanding). En Allah zal de gelovigen een geweldige beloning geven.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 146.]

Door sheikh ‘Abdoer-Rah’maan al-Mah’moed.

Alle lof is voor Allah, de zegeningen en vredesgroeten zijn met onze boodschapper Moh’ammed.

Deelgenoten toekennen aan Allah (d.w.z. shirk) is de grootste zonde die er bestaat. Dit wordt herleid uit de h’adieth van Abie Bakrah, dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) drie maal het volgende zei (Nederlandstalige interpretatie): “Zal ik jullie de grootste zondes vertellen?” Zij zeiden: “Jawel, O boodschapper van Allah.” Hij zei: “Deelgenoten toekennen aan Allah.” (Moettafaqoen ‘alayh: d.w.z. overgeleverd door zowel al-Boekhaarie en Moeslim.) (Zie het artikel “Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht”.)

Alle zondes kunnen vergeven worden behalve shirk (deelgenoten toekennen aan Allah, polytheïsme, afgoderij); het heeft een uitzonderlijk berouw nodig. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah vergeeft niet dat er deelgenoten aan Hem toegekend worden (#1) (d.w.z. shirk – polytheïsme, tenzij men vóór de dood er berouw voor toont), maar Hij vergeeft behalve dat (alle andere zonden), aan wie Hij wil; en wie deelgenoten aan Allah toekent, hij is dan werkelijk ver afgedwaald (van het rechte pad).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 116.]

<<< Toevoeging van uwkeuze.net. (#1) Dus de angst van oprechte gelovigen voor shirk dient groot te zijn, alsook hun verlangen dat hun Heer hen er van weg houdt. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) onderwees zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) toen hij tegen hen zei (Nederlandstalige interpretatie): “O mensen! Bescherm jullie tegen shirk. Voorwaar, het is minder merkbaar dan de voetstappen van een mier.” Er werd tegen hem gezegd: “En hoe kunnen wij ons daartegen beschermen terwijl het minder merkbaar is dan de voetstappen van een mier, O boodschapper van Allah?” Waarop hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Zeg: Allaahoemma ienna na’oedzoe bieka mien an noeshrika bieka shay-an na’lemoeh, wa nastaghfieroeka liemaa laa na’lem (O Allah! Wij zoeken toevlucht bij U, tegen het met kennis toekennen van deelgenoten aan U, en wij vragen Uw vergeving als wij het uit onwetendheid doen).” (Overgeleverd door Ah’med.) Anas ibn Maalik (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was gewoon te zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Een ongelovige zal gebracht worden waarna gezegd zal worden: ‘Veronderstel dat jij zo veel goud had waarmee je de aarde kunt vullen. Zou je dat willen aanbieden om jezelf vrij te kopen (van het Hellevuur)?’ Hij zal antwoorden: ‘Ja.’ Vervolgens zal er tegen hem gezegd worden: ‘Jij bent om iets minder gevraagd dan dat (d.w.z. om niemand te aanbidden naast Allah, maar jij weigerde).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 8/6538.)>>>

Er zijn vormen van shirk die tot de grote shirk (as-shirk al-akbar) behoren en die een persoon buiten de oevers van de Islaam plaatsen. Degene die het in praktijk brengt, zal voor eeuwig het Hellevuur betreden. [Moge Allah de Verhevene alle moslims daartegen beschermen. Amien yaa Rabb.]

Duidelijke praktijken van shirk die in veel islamitische landen zichtbaar zijn, zijn de volgende:

1.) Aanbidden van graftombes en het geloven dat de doden en de geliefden van Allah de behoeften van de mensen kunnen vervullen en de moeilijkheden kunnen vergemakkelijken. Zij zoeken toevlucht en steun bij hen terwijl Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En jouw Heer heeft bevolen dat jullie niets aanbidden behalve Hem…” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 23.]

Tot deze zaak behoort ook het vragen van overleden profeten en oprechten (heiligen) om voorspraak te doen voor hen om hen te verlossen van zware tijden. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Nee! Degene Die de in nood verkerende verhoort wanneer hij Hem aanroept, en het onheil wegneemt, en jullie opvolgers op aarde maakt, is beter (dan jullie deelgenoten)! Is er een god naast Allah die het recht heeft aanbeden te worden!? Hoe weinig laten jullie je vermanen!” [Soerat an-Naml (27), aayah 62.]

De gewoonte om steeds de naam te noemen van een sheikh of een geliefde van Allah bij het opstaan en bij het zitten, of bij rampen en ongelukken. De ene roept de naam van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) door te zeggen: “O Mohammed!,” of: “O ‘Aliy!,” en anderen roepen: “O H’oesayn!,” en andere roepen: “O Badawie!,” of: “O Djilaanie!,” of: “O Shaadlie!,” of: “O Rifaa’ie!,” of: “Yaa as-sayyiedah Zaynab!” Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die jullie aanroepen naast Allah zijn dienaren zoals jullie. Roep hen dan aan en laat hen jullie dan verhoren, indien jullie waarachtig zijn.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 194.]

Anderen die graven en tombes aanbidden doen de tawaaf (rondgang) rondom de graven en vegen het af en raken de zijden van de tombes aan en vegen hun gezichten met het stof van de graven en knielen ernaar als zij er langs komen en staan er voor met nederigheid en vrees, smekend en vragend om hun behoeftes te vervullen, om hun zieken te genezen, of het verkrijgen van kinderen, of het vergemakkelijken van een moeilijkheid. En misschien roepen zij de overledene door te zeggen: “O mijn heer! Ik kom naar u van een ver gelegen locatie; laat mij niet zonder vruchten terugkeren.” Allah de Almachtige de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie is er meer dwalend dan hij die (anderen) aanroept naast Allah, die hem tot aan de Dag der Opstanding niet zullen verhoren en die (in feite) onbewust zijn van hun smeekbeden?” [Soerat al-Ah’qaaf (46), aayah 5.]

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die overlijdt terwijl hij iemand anders dan Allah vraagt (om zijn behoeftes te vervullen), zal het Hellevuur betreden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

In een aantal plaatsen worden bij tombes borden gezet met de tekst: “Hier worden de pelgrimsrituelen naar de tombe gedaan.” Er zijn veel mensen die geloven dat overledenen en oprechten beheer hebben over het universum en dat zij mensen kunnen schaden en andere kunnen baten. Allah de Almachtige, de Verhevene, zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En als Allah jou treft met tegenslag, dan is er niemand die dat kan verwijderen behalve Hij; en als Hij voorspoed voor jou wil, dan kan niemand Zijn gunst afweren. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is al-Ghafoer (de Vergevensgezinde), ar-Rah’iem (de Meest Genadevolle).” [Soerat Yoenoes (10), aayah 107.]

Het is niet toegestaan om in een moskee te bidden wanneer iemand daarin begraven ligt. Sheikh Ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd naar het oordeel over het bidden in een moskee waar een graf ligt, of waar een graf in de qiblah (gebedsrichting) van desbetreffende moskee ligt. Hij antwoordde: “Als er een graf in een moskee bevindt, dan is het niet toegestaan het gebed erin te verrichten en het gebed zal dan ook niet geldig zijn, of het graf nou voor of achter, links of rechts van de mensen die het gebed verrichten, is. En omdat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft de joden en christenen vervloekt, zij hebben van de graven van hun profeten gebedsplaatsen gemaakt.” [Moettafaqoen ‘alayh.]

En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Weet dat de mensen vóór jullie de graven van hun profeten als gebedsplaatsen hadden gemaakt. Zorg dat jullie de graven niet als gebedsplaatsen nemen, ik verbied jullie dat.” (Overgeleverd door Moeslim.) Omdat het gebed bij een graf de deur opent naar shirk en het overdrijven in het respecteren van de overledenen. Het is ons verplicht om dit tegen te werken omdat de h’adieth dit ons duidelijk maakt om de verspreiding van shirk tegen te gaan.

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Wie is degene die bij Hem voorspraak doet behalve met Zijn Toestemming?…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]

Dit weerlegt het onjuiste idee van degenen die in de waan verkeren dat heiligen en engelen etc. grote invloed uitoefenen op Allah de Verhevene en dat zij bij Hem zullen bemiddelen en Hem dwingen om hen te vergeven. Zij worden gewaarschuwd dat geen schepsel van Hem voorspraak kan doen voor anderen, laat staan Hem dwingen. Geen profeet (waaronder Jezus – vrede zij met hem), engel of heilige zal een woord durven te uiten zonder de Toestemming van de Soeverein van het universum. (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

2.) Wat ook tot de duidelijke praktijken van shirk behoort, is het slachten van dieren omwille van iemand anders dan Allah. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dus bid tot jouw Heer en slacht offerdieren (alleen voor Hem).” [Soerat al-Kawtar (108), aayah 2.]

Dat wil zeggen, het slachten van dieren omwille van Allah en na het noemen van Zijn Naam. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah vervloekt degene die omwille van iemand anders dan Allah (een dier) slacht.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Bij het slachten van dieren omwille van iemand anders dan Allah, ontstaan er twee verboden zaken: de eerste is dat men een dier omwille van iemand anders dan Allah slacht, en het tweede is dat het dier in de naam van iemand anders dan Allah geslacht wordt. En beiden zijn een oorzaak tot verbod om het vlees van het dier te nuttigen. Wat ook tot de algemeen bekende slachtingen die tegenwoordig plaatsvinden behoort, is het slachten van dieren omwille van djinn (schepsels geschapen van rookloos vuur). Dit geschiedt wanneer mensen bijvoorbeeld een huis kopen of bouwen, of ergens een put graven, dat zij daar dieren slachten als zogenaamde bescherming tegen de djinn. (Taysier al-‘Aziez al-H’amied.)

3.) Wat ook tot de duidelijke praktijken van shirk behoort, is eden afleggen bij iemand anders dan Allah. Zoals velen doen door het aansteken van kaarsen en kandelaars bij graven en tombes.

4.) Wat ook tot de duidelijke praktijken van shirk behoort, is zwarte magie, of “toekomst voorspellen”. Zwarte magie leidt naar ongeloof en het behoort tot de zeven grote zondes. Het schaadt meer dan dat het voordeel doet. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En zij volgden hetgeen de duivels (onder de djinn) reciteerden gedurende het koningschap van Soelaymaan (Salomo). (#2) En Soelaymaan werd niet ongelovig (#3), maar de duivels (onder de djinn) werden ongelovig. Zij onderwezen de mens as-sih’r (de magie) en hetgeen tot de twee engelen te Babel (Babylon), Haaroet en Maaroet, neergezonden werd. En zij (de twee engelen, in menselijke vorm) onderwezen niemand voordat zij zeiden: ‘Waarlijk, wij zijn slechts een beproeving, word dan niet ongelovig (door deze magie van ons te leren, zij raadden het dus iedereen af).’ Vervolgens leerden zij (degenen die koppig waren na de waarschuwing) van hen hetgeen waarmee scheiding veroorzaakt werd tussen de echtgenoot en zijn echtgenote (#4), doch zij schaadden daarmee niemand behalve met de Toestemming van Allah. En zij (de mensen) leerden wat hen schaadt en niet (wat) hen baat. En welzeker, zij wisten dat er geen aandeel in het Hiernamaals is voor wie het (de magie) kocht (ten koste van de waarheid). En verachtelijk is hetgeen waarvoor zij zichzelf verkochten (tovenarij i.p.v. geloof), als zij het maar wisten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 102.]

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. (#2) De duivels onder de djinn stegen op naar de hemel en luisterden de gesprekken af van de engelen over wat er zal gaan gebeuren op de aarde aangaande overlijden, andere gebeurtenissen en onwaarneembare zaken. Zij gaven dit nieuws door aan waarzeggers (en paragnosten etc., die d.m.v. magie contact zochten met de djinn) die het op hun beurt weer doorvertelden aan de mensen. Maar omdat de djinn slechts fragmenten hoorden van hetgeen de engelen tegen elkaar zeiden, mengden zij dit met leugens om er toch een samenhangend geheel van te maken: zozeer dat zij voor elk waar woord er zeventig valse woorden aan toevoegden. De mensen geloofden dit en schreven het op in enkele boeken. Kort daarna zei Banie Israa-iel dat de djinn op de hoogte waren van het Onwaarneembare. Toen Salomo (vrede zij met hem) (zoon van David – vrede zij met hem) als een profeet gezonden werd, verzamelde hij deze boeken in een kist en begroef deze onder zijn troon en zei: “Ik hoor niet van iemand die zegt dat de djinn het Onwaarneembare kennen of ik zal zijn hoofd eraf hakken.” Toen Salomo (vrede zij met hem) overleed en de priesters die de waarheid kenden waren verdwenen, kwam er een andere generatie die deze boeken vonden en door listen van de duivel aannamen en volgden. Toen Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kwam, wilden zij met hem discussiëren, zich verlatend op deze boeken. (Vrije vertaling van een uitspraak van as-Soeddie.)>>>

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. (#3) Hier weerlegt de Qor-aan de valse beschuldigingen in de Bijbel tegen Salomo (vrede zij met hem), waar hij o.a. beschuldigt wordt van shirk (afgoderij). Zie I Koningen, hoofdstuk 11.>>>

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. (#4) Dit toont aan hoe verdorven zij waren geworden. Zij hielden er van om de liefde te bedrijven met andermans vrouwen en om hen te scheiden van hun echtgenoten. Dit is de ergste vorm van verloedering, omdat het de wortel van het familieleven raakt, wat het fundament is van de samenleving. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Degene die zwarte magie praktiseert, is een ongelovige, volgens de uitspraak van de meeste geleerden. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En werp wat in jouw rechterhand is (de staf), het zal hetgeen zij maakten opslokken. Waarlijk, wat zij maakten is slechts de list van een magiër. En de magiër zal niet succesvol zijn, waar hij ook is.” [Soerat Taa Haa (20), aayah 69.]

Er zijn veel mensen die verboden middelen nemen door zich te wenden naar een magiër om zwarte magie onschadelijk te maken. Men dient zich in alle gevallen te wenden naar Allah en genezing te zoeken bij de Woorden van Allah en de profetische authentieke geneeswijze.

Wat de zogenaamde toekomstvoorspeller betreft, hij zal in ongeloof treden als hij de toekomst en het onwaarneembare beweert te kennen. Niemand kent de toekomst en het onwaarneembare behalve Allah. Velen van hen misleiden mensen die een zwak geloof hebben en stelen hun geld. Zij gebruiken manieren om de mensen te misleiden door zogenaamd de toekomst te voorspellen door een kopje te lezen, of via een spiegel, of door naar een bol te kijken. Als zij een keer waarheid spreken, dan mengen zij dit met 99 leugens. Het probleem hiervan is dat degenen met een zwak geloof zich alleen die ene waarheid herinneren en de rest van de leugens over het hoofd zien. Mensen wenden zich naar deze misleiders zodat zij hun toekomst achterhalen en vertellen of zij in vreugde zullen leven, met wie zij in het huwelijk zullen treden, of hoe het zal aflopen met handel die men drijft, of gebruiken deze mensen om verloren voorwerpen te zoeken etc.

Het oordeel over degene die naar hen toe gaat en datgene wat zij hem doorgeven gelooft, is dat hij in ongeloof treedt. En het bewijs is datgene wat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die een toekomstvoorspeller benadert en hem gelooft betreffende datgene wat hij hem vertelt, zal ongelovig worden met datgene wat geopenbaard is aan Moh’ammed.” (Overgeleverd door Ah’mad, zie Sah’ieh’ al-Djaami’ 5939.)

Maar als degene die naar hen gaat niet gelooft dat zij het onwaarneembare kennen, maar alleen gaat om een proef te maken (of voor vermaak), zal hij niet in ongeloof treden maar zijn gebed wordt voor 40 dagen niet geaccepteerd. En het bewijs is datgene wat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die een toekomstvoorspeller over een zaak vraagt, van hem zullen er 40 avondgebeden niet geaccepteerd worden.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Dit betekent niet dat men vrij gesproken is van het gebed; men is verplicht om het gebed te verrichten en vervolgens berouw tegenover Allah te tonen jegens de zonde die hij gepleegd heeft door naar zulke leugenaars te gaan. (Dit geldt ook voor horoscopen etc.)

5.) Wat tot de kleine shirk (as-shirk al-asghar) behoort, is het denken dat er bepaalde dingen voordeel kunnen brengen, terwijl Allah de Almachtige dit niet zo heeft laten zijn.

Dit kan veranderen van kleine naar grote shirk wanneer men denkt dat zulke zaken voordeel brengen en ook schaden naast Allah, zoals velen denken over allerlei amuletten, kralen, stenen en voorwerpen die magiërs en toekomstvoorspellers aan hun “patiënten” voorschrijven. Zij hangen deze kettingen en amuletten om hun nekken of plaatsen deze ergens (in huizen, auto’s etc.) waar de magiër dat vraagt te doen, zodat zij de zogenaamde slechte geesten en boze ogen (jaloezie) afweren.

Al deze zaken zijn verboden binnen de Islaam, omdat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die een amulet hangt, zal deelgenoten aan Allah toekennen.” (Overgeleverd door Ah’mad, zie as-Sielsielah as-Sah’ieh’ah nr. 492.)

Degene die dit doet en hij gelooft dat dit schaadt of voordeel brengt, zal iemand zijn die grote shirk begaat. Men treedt in ongeloof wanneer men gelooft in het schaden of voordeel brengen van iets, terwijl Allah daar geen toestemming voor gegeven heeft.

6.) Het zweren bij iemand anders dan Allah de Verhevene. Allah de Verhevene zweert bij één van Zijn schepselen wanneer Hij dat wil. Wat het schepsel betreft, hij mag niet zweren bij iemand anders dan Allah. Velen zweren bij anderen naast Allah. Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die bij iemand anders dan Allah zweert, heeft deelgenoten toegekend aan Allah.” (Overgeleverd door Ah’mad, zie ook Sah’ieh’ al-Djaami’ 6204.)

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die bij het vertrouwen zweert, behoort niet tot ons.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, zie as-Sielsielah as-Sah’ieh’ah nr. 94.)

Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld bij de Ka’bah, vertrouwen, eer, hulp, zegeningen, leven en aanzien van een persoon, of bij ouders, moeders of bij kinderen te zweren. Voor degene die dit doet, is zijn boetedoening het zeggen van: “laa ielaaha iell-Allaah – er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah,” zoals overgeleverd is in de authentieke h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die zweert bij al-Laat of al-‘Oezza dient ‘laa ielaaha iella-Allaah’ te zeggen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

7.) Er zijn vele termen die mensen uitspreken die naar shirk leiden, zoals het zeggen van: “Ik zoek toevlucht bij Allah en bij jou,” of: “Ik vertrouw op Allah en op jou,” of: “Dit is van Allah afkomstig en van jou,” of: “Ik heb niemand dan Allah en jou,” of: “Allah is in de hemelen en jij op aarde,” of dat men zegt: “Als Allah er niet was en jij, dan…” enz.

Men zou in deze gevallen moeten zeggen: “Ik vertrouw op Allah en vervolgens op jou…”

Ook is men vaak ontevreden met de tijd, door bijvoorbeeld te zeggen: “Wat een slechte tijd,” of andere uitspraken die over de tijd gedaan worden (of het weer). Weet dat Allah de Schepper is van de tijd, ga daar met respect mee om!

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei, toen een man de wind vervloekte in zijn aanwezigheid (Nederlandstalige interpretatie): “Vervloek de wind niet, want het staat onder bevel (van Allah). Als iemand iets vervloekt wat het niet verdient, de vloek zal naar hemzelf terugkeren.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie die zei dat het een gharieb overlevering is.) Dit geldt ook voor tijd. Men dient niets – hetzij goed of slecht – aan tijd toe te schrijven, want alles is in de Handen van Allah en alleen Hij is de Beschikker (Bestuurder) van alle zaken. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zei: ‘De zoon van Aadam (d.w.z. de mens) ergert Mij, want hij beschimpt ad-dahr (de tijd) hoewel Ik ad-Dahr ben; in Mijn Handen zijn alle dingen en Ik veroorzaak de wenteling van de dag en de nacht.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 6/4826.) “Ik ben ad-Dahr” betekent: “Ik ben de Schepper van tijd en Ik bestuur de aangelegenheden van de hele schepping, inclusief tijd.” (Uit Tefsier Ibn Kethier.) Zie het artikel Het omschrijven van het weer en/of de tijd als slecht.>>>

8.) Geloven dat planeten en sterren invloed hebben op de gang van zaken en gebeurtenissen: zoals het zich wenden naar horoscopen in kranten en tijdschriften. Als men gelooft dat deze invloed hebben op zijn leven, dan treedt men in shirk. En als men het bevestigt uit het oogpunt van vermaak, dan zal men daardoor een grote zonde begaan. Omdat het niet toegestaan is om vermaak te zoeken bij zaken die shirk bevatten. (Wat ook vaak in films etc. plaatsvindt.) Het opent tevens de deur naar shirk omdat de shaytaan (satan) allerlei verkeerde gedachten bij de mens laat opkomen waardoor men verder en verkeerd gaat nadenken. (Zie het artikel Astrologie en horoscopen.)

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En werkelijk, Wij versierden de dichtstbijzijnde hemel met lampen (sterren)…” [Soerat al-Moelk (67), aayah 5.]

Aboe Qataadah zei hierover: “De schepping van deze sterren is voor drie doelen, d.w.z. als decoratie van de (dichtstbijzijnde) hemel, als projectielen om de duivels mee te raken (die nieuws – dat wat de engelen tegen elkaar zeggen – uit de hemelen willen stelen), en als tekens om reizigers te leiden. Dus als iemand een andere interpretatie probeert te vinden [zoals astrologie (#A)], hij is verkeerd en verspilt slechts zijn inspanningen, en belast zichzelf met wat buiten zijn beperkte kennis ligt.” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, Het boek van het begin van de schepping, hoofdstuk 3.)

(#A) Astrologie, of sterrenwichelarij, is de leer waarvan de aanhangers beweren dat er verband bestaat tussen de stand van de hemellichamen en de gebeurtenissen op aarde, dat men daardoor iemands karakter kan afleiden (horoscoop) en voorspellingen betreffende de toekomst kan doen. Onpartijdig en kritisch onderzoek toont aan dat de voorspellende waarde van de astrologie niet uitkomt boven die van het toeval. In de Islaam is het trekken van een horoscoop, hierin geloven en het geloven dat de stand van sterren en planeten enige invloed hebben op iemands leven, verboden, aangezien de toekomst alleen bij Allah de Verhevene bekend is. Degene die horoscopen in kranten en tijdschriften leest en gelooft wat zij zeggen over de invloed van sterren en planeten is een moeshrik (iemand die shirk – afgoderij – begaat, een afgodendienaar), en degene die hen leest voor vermaak is een zondaar, omdat het niet toegestaan is om jezelf te vermaken door het lezen van zaken die shirk bevatten, omdat de shaytaan (satan, duivel) hierdoor zal proberen hem te leiden naar de shirk. Zayd ibn Khaalid al-Djoehanie verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leidde ons in het ochtendgebed op al-H’oedaybieyyah, nadat het ‘s nachts had geregend. Toen hij klaar was, draaide hij zich om, om de mensen het gezicht toe te keren, en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Weten jullie wat jullie Heer zegt?’ Zij zeiden: ‘Allah en Zijn boodschapper weten het beste.’ Hij zei: ‘(Allah zegt): deze ochtend werd één van Mijn dienaren een gelovige in Mij en één werd een ongelovige. Voor degene die zei: ‘We hebben regen gekregen door de Gratie en Genade van Allah,’ hij is een gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren; voor degene die zei: ‘We hebben regen gekregen door die-en-die ster,’ hij is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) (Einde toevoeging.)>>>

9.) Wat tot de kleine shirk en ongeloof behoort, is het nalaten van het gebed:

Velen in onze tijd verwaarlozen het gebed en laten het na. Dit zal hun leiden naar shirk (moge Allah ons daarvan behoeden). Zijn eminentie sheikh ‘Abdel-‘Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) was gevraagd naar het oordeel over degene die het gebed in zijn geheelheid nalaat en degene die het verwaarloost! Hij (moge Allah hem genadig zijn) antwoordde door te zeggen: “Het nalaten van het gebed in zijn geheel of tijdens een aantal gebedstijden is groot ongeloof, ook al ontkent men de verplichting daarvan niet. Dit is de meest juiste uitspraak van de geleerden en het betreft zowel de man als de vrouw. Omdat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “De aanleiding van een persoon naar ongeloof en shirk, is het nalaten van het gebed.” (Overgeleverd door Moeslim.)

En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De belofte tussen ons en hen is het gebed, degene die het nalaat is in ongeloof getreden.” (Overgeleverd door Ah’mad, at-Tirmidzie, Ibn Maadjah, an-Nasaa-ie en Daarimie, met allen een authentieke keten.)

Sheikh Ibn ‘Oethaymien heeft gezegd: “Als het ons duidelijk is geworden dat degene die het gebed nalaat een ongelovige is, dan worden de volgende oordelen op hem toegepast:

a.) Het is niet geldig om hem te huwen; als er een huwelijkscontract voor hem gesloten is en hij bidt niet, dan is het huwelijk ongeldig.

b.) Als men het gebed nalaat nadat er een huwelijkscontract gesloten is, dan zal zijn huwelijk ontbonden worden en zijn vrouw zal voor hem niet meer toegestaan zijn.

c.) Als hij een dier slacht dan is het niet toegestaan om van het geslachte dier te eten.

d.) Hij heeft geen toestemming om Mekkah binnen te treden.

e.) Als hij overlijdt, is het zijn gelovige familieleden niet toegestaan van hem te erven.

f.) Als hij sterft dan wordt hij niet ritueel gewassen, niet gewikkeld in een doodskleed en over hem wordt geen gebed verricht en hij wordt niet begraven tussen de moslims. Zo’n persoon dient ergens in het wild begraven te worden met zijn kleding aan.

g.) Op de Dag des Oordeels zal hij behoren tot de Farao, Haamaan, Qaaroen en Oebay ibnoe Khalaf, en hij zal het Paradijs niet betreden. Het is niet toegestaan voor zijn familieleden om vergeving en barmhartigheid voor hem te vragen omdat hij ongelovig is.

(Zie ook het artikel Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat van sheikh Ibn ‘Oethaymien.)

Wat het verwaarlozen van het gebed betreft, dit is een grote zonde en behoort tot de eigenschappen van huichelaars. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de hypocrieten trachten Allah te misleiden, terwijl Hij hen misleidt (zie aayah 57:12-15). En wanneer zij opstaan om as-salaah (het gebed) te verrichten, staan zij lui op en om door de mensen gezien te worden. (#5) En zij gedenken Allah slechts weinig.” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 142.]

<<<Toevoeging van uwkeuze.net. (#5) Deelname aan het gezamenlijk gebed (salaatoel-djamaa’ah) geldt als een toetsing of iemand een oprechte gelovige is of een hypocriet, want tijdens het leven van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kon men geen lid van de islamitische gemeenschap beschouwd worden tenzij men het gebed regelmatig en punctueel verrichte. Net zoals elk genootschap of organisatie de afwezigheid van een lid van hun bijeenkomsten zonder geldig excuus beschouwt als een teken van zijn gebrek aan interesse, en hem de toegang tot hun bijeenkomsten ontzegt bij voortdurende afwezigheid, zo ook werd het wegblijven van een moslim van de gezamenlijke gebeden (zonder geldig excuus) beschouwd als zijn gebrek aan interesse voor de Islaam. En als hij continu afwezig is, werd dit gezien als een bewijs voor zijn afvalligheid aan de Islaam. Daarom moesten zelfs de bevestigde hypocrieten van die tijd wel vijf keer per dag deelnemen aan de gezamenlijke gebeden; anders konden zij niet gerekend worden tot de leden van de islamitische gemeenschap. Maar wat hen onderscheidde van de ware moslims was dat de ware gelovigen vroeg en met groot enthousiasme naar de moskee gingen en zelfs nadat het gebed voorbij was daar bleven, wat een groot bewijs was voor hun zuivere interesse in de Islaam. Maar voor de hypocriet leek elke oproep tot het gebed (adzaan) als een doodsklok. Hij stond dan onwillig op om deel te nemen aan het gezamenlijk gebed, maar zijn hele houding toonde duidelijk aan dat hij zijn gebed met tegenzin verrichtte. Na het gebed verliet hij de moskee in haast, alsof hij uit de gevangenis werd vrijgelaten. Dus al zijn bewegingen duidden aan dat hij geen interesse had in het gedenken van Allah de Verhevene. (uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Het bidden in gemeenschap in de huizen van Allah (de moskeeën) is voor mannen verplicht (als zij de adzaan horen), omdat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dit heeft gezegd in een h’adieth die door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaald is (Nederlandstalige interpretatie): “Ik heb me voorgenomen om te gebieden op te roepen tot het verrichten van het gebed en vervolgens een persoon te vragen om de mensen te leiden in het gebed, en vervolgens te vertrekken met enkele mensen die een stapel brandhout bij zich hebben naar een volk dat het gebed niet bijwoont en vervolgens hun huizen in brand te steken.”

Dit duidt ons aan dat het verrichten van het gebed in gemeenschap voor mannen een belangrijke verplichting is en dat degene die het nalaat een erge bestraffing verdient.

Dit is wat wij konden verzamelen over dit belangrijke onderwerp en adviseren mensen om de volgende boeken te raadplegen voor meer uitleg.

Kitaab at-Tawh’ied (het Monotheïsme Boek), wat het recht is van Allah op de dienaren, van sheikh Moh’ammed ibn Soelaymaan at-Tamiemie.

Kitaab at-Tawh’ied (het Monotheïsme Boek) van sheikh Saalih’ al-Fawzaan (uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – www.momtazah.net).

Relevante artikelen:

Monotheïsme in de Islam (diverse artikelen)

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan