Bedek het lichaam en bescherm het hart

Heb schaamte en nederigheid.

HartjeDoor Oem Mohammed.

Sommige vrouwen bedekken alleen hun haar, sommigen ook hun gezichten. Sommige mannen zijn bemanteld van top tot teen in thawb (lang gewaad voor mannen), terwijl anderen westerse pakken prefereren. Wat voor kleding dan ook, ingetogenheid is het kenmerk voor alle gelovige moslims, man of vrouw. Dit is geen nieuwe informatie. Eenieder die de Qor-aan leest of de Soennah bestudeert kan bevestigen dat Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) duidelijk voorschrijft dat Zijn volgelingen zich dienen te houden aan een specifieke maar geen moeilijke dresscode. Zedigheid in kleding betekent niet alleen het bedekken van iemands lichaam; het betekent dat men zich fatsoenlijk kleedt. Het betekent dat de moslim zichzelf en zijn oemmah op een plezierige manier representeert.

 

Geniet van de gunsten van Allah

De profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) beschouwde het er goed uit zien en het goed gekleed zijn als een teken van aanbidding, waarbij men de zegeningen van Allah de Verhevene vertoont, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): “Allah houdt ervan om de tekenen van Zijn gunsten op Zijn dienaar te zien.” Hij (at-Tirmidzie) zei, dit uitleggend: “Terwijl men zich binnen de grenzen van zedigheid houdt, is het een gelovige man of een gelovige vrouw toegestaan, of sterker nog, zij dienen zich netjes te kleden en zorg te dragen over hun verschijning.”

Interessant genoeg geldt de regel om er goed uit te zien en zorg te dragen voor iemands verschijning zowel voor mensen in het openbaar (op school of op het werk) als degenen die thuis zijn. Een vrouw die thuis blijft om voor haar kinderen en man te zorgen, is even verantwoordelijk voor haar verschijning als een vrouw die elke morgen haar huis verlaat om naar kantoor te gaan. Evenzo is een man die een pak en stropdas draagt voor zijn werk even verantwoordelijk voor het behouden van een goede hygiëne en een aantrekkelijke verschijning voor zijn vrouw en kinderen, vrienden en familie. Van iedereen wordt vereist zichzelf op de beste manier te representeren, hierbij de schoonheid van de Islaam reflecterend. Echter, deze schoonheid dient niet op een manier vertoond te worden om onnodig en ongepaste aandacht te trekken. (En natuurlijk dienen de islamitische regels daaromtrent in acht genomen te worden. Zie o.a. de artikelen De boodschap van de h’idjaab en Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah.)

 

Gematigdheid moedigt zedigheid aan

Zedigheid (of ingetogenheid) is niet beperkt tot kleding; het bevat ook vereisten zoals reinheid van het lichaam, nagels, haar en tanden. (Zie het artikel al-Fitrah, de natuurlijke aanleg.) Echter, deze zorg dient niet de islamitische grenzen te buiten te gaan, aangezien dat zou leiden tot trots en vertoon. Men dient er aangenaam uit te zien zonder te overdrijven, want Allah de Verhevene heeft Zijn dienaren toegestaan om te genieten van mooie dingen en Hij moedigt hen aan om ze aan te nemen.

Onze inspanningen om onszelf mooi te maken, dient niet slechts beperkt te zijn tot ons lichaam. Wat voor goeds zit er in een mooie outfit en een schoon lichaam wanneer het hart donker en smerig is? We nemen soms veel moeite in onze verschijning en vergeten onze gedachten, ideeën en meningen te filteren. Is onze houding nederig en ons gedrag gematigd? Zijn onze harten rein en puur? Deze reinheid van gedachte en hart vertaalt zich in zedigheid. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Zedigheid van het hart

Een zedig hart is een hart dat oprecht is en nederig, een hart dat vertoon en pochen niet toestaat. Er is een goede balans tussen het genieten van mooie kleren en accessoires en ze te accentueren. Het vertonen van een nieuw kostuum van een modeontwerper om de goedkeuring van anderen te krijgen is zeker niet eerbaar, terwijl men echter bij het dragen van hetzelfde kostuum nadat men Allah de Verhevene gedankt heeft (#1) wel eerbaar is.

<<<(#1) Noot uwkeuze.net: de doe’aa-e voor het aantrekken van nieuwe kleding is:

Dua aantrekken nieuwe kleding

Allaahoemma laka l-h’amdoe anta kasawtaniehie, as-aloeka mien khayriehie wa khayrie maa soenie’a lahoe, wa a’oedzoe bieka mien sharriehie wa sharrie maa soenie’a lahoe – O Allah, alle lof behoort aan U. U heeft mij gekleed. Ik vraag U voor haar goedheid en de goedheid waarvoor het gemaakt is en zoek Uw bescherming tegen het kwade ervan en tegen het kwade waarvoor het gemaakt is.” (Aboe Daawoed en at-Tirmidzie. Al-Baghawie eb. Zie ook al-Albaanie, Moekhtasar Shamaa’il at-Tirmidzie, blz.47.)>>>

Een moslim die begrijpt dat elke daad omwille van Allah de Meest Barmhartige is, begrijpt eveneens dat alles wat hier tegengesteld aan is de goede daden zal ontkennen en de beloning teniet zal doen. [Zie het artikel De voorwaarden voor geaccepteerde ‘ibaadah (aanbidding).] Een hart dat ingetogen is, zal zich onthouden van het zoeken naar faam en reputatie en zal slechts naar de beloning van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zoeken. Dit type van ingetogen harten zorgen ervoor dat zuivere intenties, woorden en daden, verzekeren dat zij oprecht en eerbaar zullen blijven, verwant aan de zedelijkheid die in het hart van een persoon vertegenwoordigd wordt.

Er verzekerd van zijn dat woorden en daden eerbaar blijven is niet altijd even gemakkelijk. Er zijn zeker wel daden die makkelijker van inhoud zijn, zoals het gebed en het vasten, welke rituelen zijn die velen niet voor reputatie maar omwille van Allah de Verhevene verrichten. Echter, andere daden zijn verleidelijker en kunnen leiden naar pocherij. Bijvoorbeeld: het geven van aalmoezen is soms een daad die de donor kan misleiden tot vertoon (riyaa-e). Sommige mensen zouden kunnen genieten van het effect dat het doneren van grote geldsommen op hun reputatie heeft. Deze mensen zijn op weg naar groot verlies. De Islaam schrijft vrijgevigheid en het geven van liefdadigheid voor, maar niet met zondige trots. De Qor-aan waarschuwt hier juist tegen (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Maak jullie sadaqaat (#2) (liefdadigheid omwille van Allah) niet waardeloos door herinneringen aan jullie vrijgevigheid of door kwetsing, zoals degene die zijn bezit uitgeeft om door de mensen gezien te worden (#3) terwijl hij niet gelooft in Allah en de Laatste Dag. Zijn gelijkenis is dan als de gelijkenis van een gladde rots waarop aarde is; dan wordt het getroffen door stortregen waarna hij hem hard achterlaat. (#4) Zij hebben geen macht over iets van hetgeen zij verworven hebben. En Allah leidt het ongelovige (of ondankbare) volk niet.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 264.]

<<<(#2) Noot uwkeuze.net: sadaqaat is de meervoudsvorm van sadaqah, liefdadigheid omwille van Allah de Verhevene.>>>

<<<(#3) Noot uwkeuze.net: dus zijn zij zijn goden (en niet Allah de Verhevene) van wie hij zijn beloning (lofuitingen, aanzien etc.) hoopt te krijgen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<<(#4) Noot uwkeuze.net: valse liefdadigheid is in werkelijkheid geen liefdadigheid. Men heeft dan slechts valse hoop, net zoals een harde rots waarop zand is waarvan men denkt er planten en bomen op te kunnen laten groeien. Maar hevige regenval spoelt de aarde weg waarna de harde rots achterblijft waarin geen wortels kunnen groeien. Men zaait zaad, maar er groeit niets. De boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Van drie personen accepteert Allah geen aanbevolen noch verplichte zaken: de ondankbare en slechte jegens zijn ouders, de man-naan (#A) en degene die de lotsbeschikking (al-qadr) verloochent.” (Sah’ieh’ at-Targhieb wa-Tarhieb.) (#A) Een man-naan is iemand die een ander iets geeft of helpt en dan opschept dat hij hem geholpen heeft of iets gegeven heeft en hem voor schut zet bij de mensen en hem kwetst zoals: “Ik heb jou dit en dat gegeven,” of: “Ik heb jou hiermee en daarmee geholpen.”>>>

Een deel van het probleem van het verrichten van daden voor de goedkeuring van anderen in plaats van omwille van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), is dat mensen zich vaak bekommeren om hoe hun daden met anderen vergeleken kunnen worden. Mensen houden zich bezig met het inhalen van anderen in de dingen die zij doen. Dit kan een groot afschrikkend middel zijn voor oprechtheid (ikhlaas) in daden. Onnodige bezorgdheid betreffende aspecten over anderen leidt tot niets goeds.

Naast het vermijden dat men een waakzaam oog heeft op wat anderen aan het doen zijn, dienen wij te vermijden dat we kijken naar degenen van het andere geslacht. Zich weerhouden van het ongepast bewonderen van schoonheden van het andere geslacht vereist een ingetogenheid van het hart. Een man met een ingetogen hart voelt schaamte om naar de bewonderenswaardige fysieke kwaliteiten van vrouwen te staren, en een vrouw met een ingetogen hart voelt schaamte om te staren naar een aantrekkelijke man. Het neerslaan van de blik leidt tot een andere eigenschap van een ingetogen hart, namelijk: h’ayaa-e (verlegenheid/schaamte). (Ze de artikelen H’ayyaa-e – Verlegenheid, schaamte…, De jihad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Schaamte/verlegenheid wordt gekarakteriseerd door een natuur dat een persoon weerhoudt van trots of arrogantie. Hoewel van vrouwen van nature verwacht wordt dat zij verlegen zijn, was de profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) het beste voorbeeld van verlegenheid. Dit toont ons aan dat alle mensen de mogelijkheid hebben om verlegenheid te bewijzen. Zoals is overgeleverd door Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem): “De boodschapper van Allah ﷺ was nog meer verlegen dan een maagd die zich verstopt in haar eigen kamer. Wanneer hij iets zag wat hem niet beviel, dan zagen we dit slechts aan zijn gezichtsuitdrukking.”

Deze graad van h’ayaa-e kan slechts bereikt worden wanneer men een zuiver en ingetogen hart heeft, een hart dat dingen vermijdt en schuwt die tegenstrijdig zijn aan de leringen van de Islaam.

En nu dient het duidelijk te zijn dat ingetogenheid dus niet slechts te maken heeft met kleding. De ingetogenheid van het hart en het lichaam gaan juist hand in hand. De één hoeft niet per se de ander te vereisen, en in sommige gevallen zou een persoon het één meer dan het ander kunnen praktiseren. We dienen onszelf echter te herinneren dat beide noodzakelijk voor ons zijn om volledig ingetogen te zijn, zowel innerlijk als uiterlijk.

[Toevoeging van uwkeuze.net:]

Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Dat Huis van het Hiernamaals zullen Wij geven aan degenen die geen arrogantie noch verderf op aarde wensen. En het goede einde is voor de moettaqien (vromen).” [Soerat al-Qasas (28), aayah 83.]

In Tefsier Ibn Kethier wordt bij dit vers de volgende toelichting gegeven: Allah de Verhevene vertelt dat Hij het Hiernamaals en haar eeuwige begunstiging, die niet verandert of opraakt, voor Zijn gelovige dienaren heeft voorbereid, die zich nederig opstellen en geen arrogantie op aarde wensen… Ibn Djarier leverde over dat ‘Aliy (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Als een man wil dat de riempjes van zijn sandalen beter zijn dan de riempjes van de sandalen van zijn metgezel, dan behoort hij tot diegenen waar naar verwezen wordt in de aayah…(28:83).” …Echter wanneer een persoon slechts ervan houdt om mooie kleding te dragen, dan zal een persoon geen blaam hiervoor treffen. Er is overgeleverd dat een man tegen de boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: “O boodschapper van Allah! Ik houd ervan dat mijn gewaad goed is en mijn schoeisel goed is, behoort dit dan tot arrogantie?” Daarop zei hij ﷺ (Nederlandstalige interpretatie): “Nee, waarlijk, Allah is mooi en houdt van schoonheid.”

 

Relevante artikelen:

De principes van tazkiyah (het reinigen van de ziel)

De bittere gevolgen van zonden

Het zuivere hart

H’ayaa-e – Verlegenheid, schaamte…

De jihad van de ogen

De grote deugd van het neerslaan van de ogen

De handdruk

Regels met betrekking tot de verzorging van de moslimah

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan