Baad jezelf in geld!

Zakaah & sadaqah.

baden-in-geld-klDoor Muhammad Alshareef.
Vertaald en bewerkt door Oem Dja’far.

Heb je wel eens iemand onmiddellijk de moskee uit zien rennen na het gebed? Nauwelijks heeft de imaam de salaam uitgesproken en deze persoon staat al klaar om te vertrekken (dit verschijnsel kun je wel eens gezien hebben na het vrijdagsgebed). Wanneer we iemand zien met zulke haast, weten we dat er een bepaalde zaak is die deze broeder of zuster bezighoudt en deze haast is waarlijk een zware kwestie.

Maar laten we onszelf nu eens een vraag stellen: wie van ons zou zo opspringen omdat we het betalen van een aalmoes hebben uitgesteld? Wie? Het is degene met de meeste vrees voor Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) die dit zou doen – namelijk de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

In Sah’ieh’ al-Boekhaarie lezen we een h’adieth verhaald door ‘Oeqbah (moge Allah tevreden over hem zijn): “Ik verrichtte het ‘asr-gebed achter de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) in al-Medienah. Nadat hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) het gebed afsloot met de tasliem, stond hij gehaast op en liep naar buiten langs de rijen mensen naar een van de woonplaatsen van zijn vrouwen. De mensen werden angstig door zijn gehaastheid. De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) kwam terug en trof de mensen verbaasd aan en vertelde hen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ik herinnerde mij een stuk goud dat in mijn huis lag en ik wilde niet dat dit mijn aandacht zou afleiden van mijn aanbidding van Allah, dus ik heb dit als liefdadigheid laten verdelen.’

Als de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) zoveel waarde hechtte aan het geven van sadaqah (vrijwillige liefdadigheid), hoe zit het dan met de zakaat, een van de vijf zuilen van de Islaam!?

Het jaar voor de afscheidsbedevaart stuurde de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) een groep moslims op h’adjj, met Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) als hun leider. Er waren toen nog afgodenaanbidders die op bedevaart kwamen naar Mekkah; sommigen van hen liepen naakt om de Ka’bah heen (#1). De missie van Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) was om Mekkah voor te bereiden op de h’adjj van de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem).

<<<(#1) Noot van uwkeuze.net: Sa’ied ibn Djoebayr zei dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) zei over aayah 8:35 [(Nederlandstalige interpretatie:) “En hun gebed bij het Huis (de Kaäba in Mekkah) was niets behalve gefluit en handgeklap…”]: “De Qoeraysh verrichtten tawaaf (rondjes lopen om de Ka’bah) naakt, fluitend en klappend in hun handen, want moekaa-e betekent ‘fluiten’ en tasdiyah betekent ‘klappen in de handen’.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) stuurde soerat Baraa-ah (de Verbreking – ook bekend als soerat at-Tawbah), de negende soerah van de Qor-aan, mee met Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) en gaf hem de opdracht deze soerah voor elke persoon die dat jaar de h’adjj zou verrichten te reciteren. ‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden over hem zijn) kreeg door zijn positie bij de Qoeraysh, de taak om de soerah aan te kondigen.

De soerah begint als volgt (Nederlandstalige interpretatie): “(Dit is) een verbreking (van het verdrag), door Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed) jegens degenen van de polytheïsten met wie jullie een verdrag gesloten hebben (#2).” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 1.]

<<<(#2) Noot van uwkeuze.net: de afgodenaanbidders en vijanden van de Islaam sloten herhaaldelijk wederzijdse vredesverdragen met de moslims. De moslims hielden zich nauwgezet aan hun plicht, maar de heidenen schonden keer op keer hun plicht (met uitzondering van Banie Damrah, een clan van Banie Kanaanah), telkens wanneer hen dit schikte. Na enkele jaren ervaring werd het noodzakelijk om al zulke verdragen op te zeggen. Dit geschiedde op gepaste wijze met een voorafgaande kennisgeving van vier maanden. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

Vergeet niet dat de Qor-aan de aankondiging was van de wetgeving van de islamitische staat. ‘Alie ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden over hem zijn) ging verder met zijn recitatie totdat hij bij de volgende Woorden van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) kwam (Nederlandstalige interpretatie): “Als zij berouw tonen (#3) en het gebed onderhouden en az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) uitgeven, dan zijn zij jullie broeders in de religie. En Wij verduidelijken de tekenen voor een volk dat weet.” (#4) [Soerat at-Tawbah (9), aayah 11.]

Met andere woorden, het was voor hen niet genoeg om alleen maar berouw te tonen: het was tevens verplicht om de salaat en de zakaat na te leven, en alleen dan konden zij als broeders in de Islaam beschouwd worden.

<<<(#3) Noot van uwkeuze.net: door het afstand nemen van het aanbidden van anderen naast Allah en het woord van tawh’ied (eenheid van Allah) uit te spreken. (Zie at-Tefsier al-Moeyassar van een groep geleerden, onder toezicht van sheikh Saalih’ ibn ‘Abdel-‘Aziez ibn Moh’ammed Aal as-Shaykh.)>>>

<<<(#4) Noot van uwkeuze.net: wederom wordt de kans op berouw en genade jegens de grootste vijanden benadrukt, zodat de mensen met enig verstand niet misleid worden om te denken dat de kwestie met betrekking op oorlog een gemakkelijke of lichte kwestie is. Deze nadruk wordt gebalanceerd door de nadruk in de volgende twee verzen (9:12-13) over de redenen die een oorlog onvermijdelijk maken. (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

(Lees verder na de afbeelding.)

baden-in-geld-wpn

 

Al-Boekharie en Moeslim leverden over dat Djaabir ibn ‘Abddoellaah (moge Allah tevreden over hem zijn) gezegd heeft: “Ik heb een eed afgelegd tegenover de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) dat ik de salaat zou onderhouden en de zakaat zou betalen en dat ik elke moslim advies (nasiehah) zou geven.”

Na het overlijden van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) werd de oemmah geconfronteerd met personen die het profeetschap claimden, mensen in grote stammen die klaar stonden de moslims te bevechten. Vervolgens, maar in mindere mate, bestonden er stammen die wel moslim bleven, maar die een ‘probleem’ hadden met het uitgeven van de zakaat.

Het was noodzakelijk dat de oemmah hierop zou reageren. Terwijl sommigen van de metgezellen (moge Allah tevreden over hen zijn) van mening waren dat ze de ‘moslim-maar-dan-zonder-zakaat-mensen’ maar gewoon met rust moesten laten en zich moesten richten op de vijandige legers die klaarstonden (de Perzen en Romeinen), was Aboe Bakr (moge Allah tevreden over hem zijn) het hier absoluut niet mee eens. “Ik zweer bij Allah,” zei hij, “ik zal de oorlog aangaan met eenieder die probeert de salaat van de zakaat te scheiden!”

Nadat hij dit hoorde, merkte ‘Oemar (moge Allah tevreden over hem zijn) op: “Bij Allah, op het moment dat ik zag dat Allah het hart van Aboe Bakr opende voor deze oorlog, wist ik dat dit de waarheid was.”

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) maakte het uitgeven van de zakaat over het kapitaal van de gelovige verplicht voor hem (en haar) als een beproeving voor zijn (haar) oprechtheid. De gelovige is ervan overtuigd dat dit verplicht (fardh of waadjib) is en weet dat de zakaat de derde zuil van de Islaam is, en niet zomaar een deugdzame optie. Zonder de zakaat zou het geloof van de gelovige bezwijken.

De gelovige geeft zijn zakaat of sadaqah af met een open hart, Allah dankend en prijzend voor Zijn gulle giften en het succes dat voor hem mogelijk maakt om zijn plicht te vervullen.

Dus terwijl sommigen hun lichamen dagelijks met water baden, is het voor ons mogelijk om dagelijks onze harten in geld te baden. Hoe? Zakaat!!

In het Arabisch draagt het woord zakaat de bijbetekenis zuiverheid – het reinigen. In de islamitische wetgeving (sharie’ah) zuivert de zakaat de rijkdom die Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) gaf aan Zijn dienaren. Het is het verplichte percentage dat men moet berekenen. Dit geldt voor degenen voor wie het verplicht is zakaat te betalen.

Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) leert ons de deugd van de zakaat in de volgende aayah (Nederlandstalige interpretatie): “Neem van hun bezittingen liefdadigheid om hen daarmee te reinigen en hen te louteren…” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 103.]

Hoe reinigt de zakaat en het geven van vrijwillige liefdadigheid (sadaqah) een persoon?

1.) Het hart wordt gezuiverd van de ziekten huichelarij en twijfel.

2.) Het hart wordt gezuiverd van de ziekte gierigheid.

3.) Het overgebleven kapitaal wordt gebaad in barakah (oftewel het wordt gezegend).

4.) Het goede karakter van degene die zijn kapitaal geeft en vergroot wordt gereinigd, zoals de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Liefdadigheid vermindert nooit het kapitaal.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

“Als ik een miljoen euro win, geef ik de helft aan de moskee!” Heb je deze smeekbede wel eens gehoord? Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) leert ons dat de natuurlijke aanleg (al-fitrah) van de mens zich hecht aan gouden en zilveren munten. In feite bidden ze hier vijf maal per dag voor. In hun gebeden geven zij aan dat als zij inderdaad gezegend zouden zijn met rijkdom, zij onzelfzuchtig met deze rijkdom om zouden gaan. Echter wanneer de beproeving tot hen komt, wenden zij zich af. Allah de Meest Barmhartige zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En onder hen zijn er die met Allah een verbond sloten (zeggende): ‘Bij Allah! Indien Hij ons van Zijn gunst geeft, zullen wij zeker liefdadigheid uitgeven en zullen wij zeker tot de rechtschapenen behoren.’ Toen Hij hen gaf van Zijn gunst, werden zij vrekkig daarmee en wendden zij zich af en zij zijn afkerig (jegens het gehoorzamen van Allah). Dus vergold Hij hen met (meer) hypocrisie (#5) in hun harten tot aan de Dag dat zij Hem ontmoeten, doordat zij het verbond met Allah schonden en doordat zij gewoon waren te liegen.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 75-78.]

<<<(#5) Noot van uwkeuze.net: de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer een persoon beschikt over een viertal eigenschappen, zal hij een hypocriet zijn. Als iemand één eigenschap daarvan heeft, beschikt hij over een eigenschap van hypocrisie totdat hij er afstand van neemt:  als hij spreekt, liegt hij; als hij iets belooft, schendt hij de belofte; als hij redetwist, handelt hij immoreel; en als hij een verbond sluit, pleegt hij verraad.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Zie de artikelen Nifaaq – hypocrisie en De eigenschappen van de moenaafiqien (hypocrieten).>>>

Yah’yaa ibn Moe’aadz (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Ik heb mij altijd verbaasd over degene die kapitaal bezit, maar toch gierig is. Zijn Heer, Die hem zijn rijkdom schonk, vraagt een deel van deze lening terug voor Hem, maar de gierige man zegt nee.”

Zakaat is een verplichting die verbonden is aan kapitaal en bepaalde bezittingen. Wanneer iemand de betaling van de zakaat uitstelt, hangt deze verplichting om de nek van deze persoon (het blijft bij deze persoon tot aan de Dag der Opstanding) aangezien hij het recht van de armen onthoudt. Indien men berouw hiervoor wil tonen, moet men eerst dat geven wat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) tot een verplichting voor hen heeft gemaakt.

De profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) leerde ons dat wanneer men kapitaal oppot en de zakaat niet uitgeeft, men geraakt zal worden door hongersnood (Nederlandstalige interpretatie): “Er is nooit een volk geweest dat weigerde de zakaat te betalen zonder dat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) hen trof met hongersnood.” (Overgeleverd door al-Bayhaqie.)

Hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) waarschuwde ons voor gierigheid vanwege de vernietiging die dit met zich mee brengt (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor gierigheid, want waarlijk, degenen die voor jullie zijn gekomen zijn om die reden vernietigd.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

En op de Dag des Oordeels zal de zakaat die niet betaald is een reden zijn voor bestraffing van die persoon. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die gierig zijn met hetgeen Allah hen gegeven heeft van Zijn gunst moeten niet denken dat het goed voor hen is. Integendeel! Het zal slecht zijn voor hen; op de Dag der Opstanding zal hetgeen waarmee zij gierig waren om hun nekken worden gebonden… (#6) [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 180.]

<<<(#6) Noot van uwkeuze.net: al-Boekhaarie leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei dat de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die Allah vermogend maakt en hij betaalt niet de verschuldigde zakaah over zijn vermogen, dan (op de Dag der Opstanding) zal zijn vermogen gemaakt worden in de vorm van een kaalhoofdige giftige mannelijke slang met twee zwarte vlekken boven de ogen. De slang zal zijn nek omringen en zijn kaken bijten en verklaren: ‘Ik ben jouw vermogen, ik ben jouw schat.’”>>>

(Lees verder na de afbeelding.)

Liefdadigheid sadaqah wp1

 

In Sah’ieh’ Moeslim verhaalt Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer elke eigenaar van goud of zilver niet betaalt wat verplicht is voor hem (of haar), op de Dag der Opstanding zullen platen van vuur gevormd en verhit worden in het Hellevuur. Met deze platen zullen zijn zijden, zijn voorhoofd en zijn rug uitgebrand en gebrandmerkt worden. Wanneer de platen afgekoeld zijn, zal het (dit proces) herhaald worden gedurende een dag die vijftigduizend jaar lang is. Dan zal het oordeel onder de dienaren geveld worden, en hij zal zien of zijn pad hem zal brengen naar het Paradijs of naar de Hel.”

Nu volgt een lijst met goederen waarover men de zakaat moet betalen:

 • Bankbiljetten
 • Goud
 • Zilver
 • Kapitale goederen
 • Vee
 • Koopwaar
 • Fruit en andere oogst
 • Mineralen
 • Begraven schatten

In een wereld waar de meeste van ons niet het boerenleven leiden, zouden wij extra aandacht moeten besteden aan het betalen van de zakaat over het volgende:

 • Spaargeld
 • Goud – volgens sommige geleerden moet de zakaat betaald worden over goud inclusief goud van de bruidsschat
 • Zakelijke investeringen – als iemand eigenaar is van een winkel (zoals het geval is bij vele families) en zij hebben goederen opgeslagen die verkocht moeten worden, dan moeten zij zakaat betalen over deze goederen. Daarnaast is het heel gewoon voor sommige families om massaal iets in te kopen en dit in hun huizen op te slaan zodat zij dit later kunnen verkopen. Ook over deze goederen is men verplicht de zakaat te betalen.
 • Extra huizen die iemand heeft met de intentie eerst te wachten totdat de waarde toeneemt en vervolgens deze huizen te verkopen (niet om te verhuren).

‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn) heeft gezegd: “Sla je kapitaal op waar geen worm ervan zal eten en waar geen dief het kan bereiken: sla het op in sadaqah (liefdadigheid) (d.w.z. alles wat je weggeeft omwille van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij), blijft van jou en wordt zelfs vermeerdert in het Hiernamaals).”

Moeder der gelovigen, ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn), ontmoette eens een arme vrouw die met haar twee dochters was. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn) gaf haar drie dadels. De vrouw gaf elk van haar dochters een dadel en nam er een voor haarzelf. Ze wilde de dadel gaan opeten toen een van haar dochters liet merken dat zij graag haar dadel zou willen opeten. Ze nam onmiddellijk de dadel en verdeelde hem over haar twee dochters. Deze liefdevolle handeling maakte indruk op ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden over haar zijn), en zij vertelde dit incident aan de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), die vervolgens zei (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Allah heeft het Paradijs beloofd aan haar vanwege deze daad, of Hij heeft haar gered van het Hellevuur.”

Inderdaad, we geven de zakaat en de sadaqah niet alleen om onszelf te reinigen; we doen het zodat we onszelf beschermen tegen het Hellevuur!

Wanneer elk jaar de tijd aanbreekt voor een persoon om de zakaat te betalen, vraagt hij de imaam meestal: “We kennen geen arme mensen in onze omgeving, kunnen we het geld van de zakaat overzee sturen?” Overpeins dit even. Zijn er werkelijk geen behoeftige mensen in onze gemeenschap!? Natuurlijk wel. En als de zakaat jaar na jaar overzee wordt gestuurd, wie moet dan de behoeftigen in onze omgeving helpen?

Het algemene principe van de zakaat is dat het in eerste instantie wordt uitgegeven aan de behoeftigen in je eigen omgeving, zoals toen de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) Moe’aadz (moge Allah tevreden over hem zijn) de opdracht gaf toen hij (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) hem naar Jemen stuurde (Nederlandstalige interpretatie): “Als zij jou gehoorzamen in dat (de geloofsgetuigenis en de salaat), laat hen dan weten dat Allah de zakaat verplicht heeft op hun kapitaal. Dit wordt genomen van hun rijken en geschonken aan hun armen.” Het gebruik van het woord hun wijst op de armen van die gemeenschap.

Wat wij moeten doen is actief zoeken en de behoeftigen binnen onze gemeenschap vinden; zoek uit hoe wij een verschil kunnen maken in hun levens. Op deze manier versterken wij onze eigen gemeenschap; zij zullen op hun beurt de kracht hebben anderen te ondersteunen over de hele wereld, in shaa-a Allaah.

Wanneer de regering een keer een positieve begroting heeft, vechten belangengroepen uit alle macht wie dat geld zal krijgen. Maar wat betreft de zakaat is het Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) Die het verdeeld heeft. Geen mens kan bepalen dat het geld van de zakaat gaat naar een andere groep dan de groepen die Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft bepaald.

Over het algemeen zijn het de armen en behoeftigen die de zakaat ontvangen. Echter, we moeten onthouden dat er andere potentiële vruchtbare paden zijn waarop wij het geld van onze zakaat kunnen uitgeven.

Op de eerste plaats zijn er al-moe-allafat qoelooboehoem. Dit zijn degenen wier harten op het punt staan de Islaam te accepteren – als wij serieus en krachtig in onze da’wah-inspanningen zouden worden, zouden we het geld van de zakaat kunnen gebruiken om de harten van de mensen dichter bij de boodschap van Moh’ammed, de profeet van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem), te brengen.

Ten tweede kunnen we het geld van de zakaat gebruiken voor ar-riqaab, oftwel het bevrijden van slaven. Hoe kan dit van toepassing zijn op ons? Nou, zoals de geleerden hebben gezegd, wanneer we bijvoorbeeld kijken naar de Verenigde Staten en de Patriot Act gevangenen die vastgezet zijn zonder dat zij een misdaad hebben gepleegd, maar puur omdat zij in een bepaald raciaal profiel passen. Dit verschijnsel komt tegenwoordig helaas op meer plaatsen voor. Deze mensen hebben onder die categorie (slaven) ook recht op de zakaat. Dit is heel logisch gezien het feit dat een goede rechtsgeldige verdediging duizenden euro’s kost. Dus er kan een rechtsgeldig fonds opgericht worden van het geld van de zakaat zodat we kunnen helpen bij de verdediging van de rechten van onze broeders en zusters die onschuldig worden vastgehouden in de gevangenissen van de vijanden van de Islaam.

Zakaat kan daarnaast ook gebruikt worden om ghaarimien (degenen met schulden) te helpen.

Met andere woorden, dit geld kan gebruikt worden om hen te bevrijden van de ketenen van de schulden. Bekijk eens de volgende feiten met betrekking tot schulden in Amerika:

 • Het gemiddelde creditcardsaldo ligt rond de $7,000
 • De gemiddelde rentevoet is bijna 19%
 • Incassokosten bedragen nu 25% of meer
 • Het gemiddelde huishouden bezit 10 creditcards
 • Bijna de helft van de Amerikaanse huishoudens geeft aan dat zij moeilijkheden hebben de maandelijkse lasten te betalen en dat het onvermijdelijk is om bankroet te raken
 • Afgelopen jaar hebben 1.3 miljoen Amerikanen zich failliet laten verklaren, het hoogste aantal dat de geschiedenis van het land ooit heeft gekend
 • Creditcardorganisaties verzoeken de gemiddelde Amerikaan zeven keer per jaar om betaling
 • Het afbetalen van het gemiddelde saldo op de creditcard zou 25 jaar duren met een minimum inkomen

Bekijk nu eens de volgende feiten met betrekking tot schulden in Nederland (afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek):

 • In Nederland hebben ruim 200.000 huishoudens te kampen met problematische schulden
 • Drie op de tien huishoudens met een laag inkomen hadden aan het eind van 2004 meer schulden dan bezittingen
 • Huishoudens hebben zich ook in 2008 verder in de schulden gestoken. De totale schuld nam met 40 miljard euro toe tot 721 miljard euro.
 • Het aantal lopende leningen in Nederland nadert de 10 miljoen, 55% hiervan is doorlopend krediet
 • Creditcard, het handige plastic kaartje, genereert tot nu toe voor 867 miljoen euro aan krediet. Dit is een stijging van ruim 20% vergeleken met 2001

Inderdaad, het is een wonderbaarlijk en fantastisch iets om als deelnemer van een gemeenschap schuldenvrij te zijn. Wanneer iemand namelijk vrij van schulden is, dan levert deze persoon een actieve bijdrage aan de samenleving en daar plukt iedereen de vruchten van. Echter moeten we het volgende wel duidelijk stellen – het geld van de zakaat moet niet gebruikt worden voor het afbetalen van onnodige schulden (schulden veroorzaakt door wangedrag of die niet leiden tot problemen).

Aandelenhandelaars luisteren vaak aandachtig naar tips waar zij hun geld in moeten investeren. Wat dacht je van een ‘Paradijs-Aandelen Tip’ voor de moslimgemeenschap?

Onze moslimgemeenschap, alle lof is voor Allah, is een gezegende gemeenschap die onzelfzuchtig geeft. Zakaat wordt vaak niet vervuld of onmogelijk gemaakt door gebrek aan onderwijs met betrekking tot dit onderwerp en door het gebrek aan een geschikt zakaat-uitkeringssysteem.

Het enige wat nodig is om dit probleem op te lossen is een toegewijde leider die een zakaat-uitkeringsnetwerk opzet in zijn omgeving. Eén goede leider en alle zakaat zal diegenen bereiken die het nodig hebben.

Als iemand deze stap neemt dan zal alle beloning naar hem/haar gaan. Stel je eens al de mensen voor die baat zullen hebben bij dit uitkeringsnetwerk. De pionier die dit uitkeringsnetwerk opzet zal hier de beloning van blijven ontvangen zelfs na zijn/haar dood.

<<<Noot van uwkeuze.net: denk niet dat als je iets weggeeft omwille van Allah, dat je dat kwijt bent of dat het weg is: integendeel! De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg (aan ‘Aa-ieshah – moge Allah tevreden over haar zijn) hoeveel er over was van een schaap dat zij geslacht hadden, en toen zij hem vertelde dat alleen de schouder over was, antwoordde hij (Nederlandstalige interpretatie): “Alles ervan is over behalve de schouder.” [Verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), overgeleverd door at-Tirmidzie, die zei dat het sah’ieh’ (authentiek) is.]>>>

(Lees verder na de afbeelding.)

Liefdadigheid sadaqah wp5

 

“Werkelijk, de gelovigen zijn succesvol. Degenen die ootmoedig (#7) in hun gebed zijn. En degenen die al-laghw (nutteloze woorden en daden) mijden. (#8) En degenen die az-zakaah (de verplichte liefdadigheid) geven.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Moe-eminoen (23), aayah 1-4.]

<<<(#7) Noot van uwkeuze.net: het Arabische woord voor ootmoed (nederige onderdanigheid) is khoeshoe’, zowel uiterlijk als innerlijk. Wat betreft het uiterlijk, dit heeft betrekking op het hoofd door deze nederig te buigen; de ootmoed van de ogen geschiedt door ze te weerhouden van het wegkijken (tijdens het gebed dien je niet omhoog of om je heen te kijken); de ootmoed van de oren geschiedt door nederig te luisteren; de ootmoed van de tong geschiedt door (alleen Qor-aan en dzikr) te reciteren en waakzaam en kalm te zijn; de ootmoed van de handen geschiedt door de rechterhand op de linkerhand te plaatsen en het besef van onderdanigheid te hebben zoals een dienaar in deze houding dat heeft; de ootmoed van de rug geschiedt door deze recht te houden tijdens de roekoe’ (buiging); de ootmoed van de geslachtsdelen geschiedt door afstand te nemen van begerige gedachten; de ootmoed van de voeten geschiedt door te blijven staan op de plaats van het gebed en ze niet te bewegen. Wat het innerlijk betreft: de ootmoed van het ego is het vinden van kalmte en rust, vrij van alle gedachten (die afleiden van het gebed); de ootmoed van het hart geschiedt door het constant gedenken van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) en voortdurend besef van Zijn aanwezigheid (Hij ziet en hoort alles); de ootmoed in het geheim geschiedt door het besef van controle…; de ootmoed van de ziel geschiedt door deze te dompelen in de zee van liefde en te laten smelten bij het waarnemen van de eigenschappen van schoonheid en grootheid. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan van Moh’ammed al-Amien ibn ‘Abdiellaah al-Oeramie al-‘Alawie al-Hararie as-Shaafi’ie.) Zie het artikel Khoeshoo’ tijdens het gebed, alsook het boek 33 Manieren om khoeshoo’ tijdens het gebed te ontwikkelen, van sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjied, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah.>>>

<<<(#8) Noot van uwkeuze.net: de profeet (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd: “Profiteer van vijf zaken vóór vijf anderen: jouw jeugd vóór jouw ouderdom, jouw gezondheid vóór jouw ziekte, jouw rijkdom vóór jouw armoede, jouw vrije tijd vóór jouw bezigheid en jouw leven vóór jouw dood.” (Zie Sah’ieh’ al-Djaami’, nr. 1077.) Een gelovige is iemand die te allen tijde de last van verantwoordelijkheid voelt; hij beschouwt deze wereld als een plaats van toetsing, en het leven als de beperkte tijd toegestaan voor die test. Door dit gevoel gedraagt hij zich zijn hele leven lang serieus en verantwoordelijk, zoals een student die met al zijn gedachten in een examenformulier verzonken is. Net zoals de student weet dat elk moment van de beperkte tot zijn beschikking staande tijd belangrijk is en beslissend voor zijn toekomstige leven, en dus wil hij dit niet verkwisten, zo spendeert de gelovige ook elk moment van zijn leven aan daden die nuttig en vruchtbaar zijn betreffende hun uiteindelijke resultaten. Zozeer dat hij zelfs met betrekking tot recreatie en sport kiest voor die dingen die hem voorbereiden voor hogere doelen in het leven en niet resulteren in louter vulling van tijd. Voor hem is tijd niet iets dat gedood moet worden, maar iets dat profijtvol en productief gebruikt dient te worden. De gelovige is een persoon die spreekt over goede en nuttige dingen en die een goed gevoel voor humor heeft, en hij houdt zich niet bezig met onfatsoenlijke en onzinnige dingen. Een samenleving waarin de oren nooit immuun zijn voor beledigend taalgebruik, roddels en laster, leugens, obscene grappen en liedjes en onfatsoenlijk geklets is voor hem een bron van marteling en kwelling. (Tafheem-ul-Qur’an van Sayyid Aboel ‘Alaa Mawdoedie.)>>>

 

Relevante artikelen:

Az-Zakaah

De voortreffelijkheid van sadaqah (liefdadigheid)

Help elkaar!

Het voorzien in de behoefte van je broeder (h’adieth 36 van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie – met uitleg van sheikh Ibn al-‘Oethaymien)

Vraag 66 – Aan wie wordt zakaat afgestaan? En kunt u ons iedere groep toelichten die gerechtigd is zakaat te ontvangen?

 

Liefdadigheid sadaqah wp4

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan