Astrologie en horoscopen

Vernietigend voor tawh’ied!

AstrologieGeschreven door sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid.
Vertaald door Abdoelkareem.
(Zie ook de relevante artikelen onder aan deze pagina.)

 

Astrologie versus astronomie

Al-Boekhaarie zei in zijn Sah’ieh’ [verzameling authentieke ah’aadieth (profetische overleveringen)]: “Qoetaadah heeft gezegd: ‘Allah (‘Azza wa Djel – de Almachtige en Majesteitelijke) heeft deze sterren geschapen voor drie doelen: om de hemelen te versieren, om de duivels te stenigen (#1) en als tekens om daarmee te navigeren. Wie iets anders daarin zoekt (dan deze drie zaken) zit fout en het zal hem niet tot nut zijn, hij verdoet zijn tijd en moeite in het zoeken naar iets waar hij geen kennis over heeft.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, Baab fi’l-Noedjoom, 2/240.)

<<< (#1) De duivels onder de djinn kunnen opstijgen naar de hemel om de gesprekken van de engelen af te luisterden over wat er zal gaan gebeuren op de aarde aangaande overlijden, andere gebeurtenissen en onwaarneembare zaken. Zij geven dit nieuws dan door aan waarzeggers (en paragnosten etc., die d.m.v. magie contact zoeken met de djinn) die het op hun beurt weer doorvertelden aan de mensen. Maar omdat de djinn slechts fragmenten horen van hetgeen de engelen tegen elkaar zeggen, mengen zij dit met leugens om er toch een samenhangend geheel van te maken: zozeer dat zij voor elk waar woord er zeventig valse woorden aan toevoegen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij beschermden deze (de hemel) tegen elke verdoemde duivel (onder de djinn). Behalve degene (onder de duivels) die iets van hetgeen gehoord wordt (van de engelen) steelt, dan wordt hij door een duidelijke vlam achtervolgd.” [Soerat al-H’idjr (15), aayah 17-18.] Zie het artikel De wereld van de djinn.>>>

Het bestuderen van de sterren is onderverdeeld in twee categorieën:

1.) Het bestuderen van de invloed van sterren (astrologie).
2.) Het bestuderen van de posities en bewegingen van sterren (astronomie).

Het bestuderen van de invloed van sterren (astrologie) is onderverdeeld in drie categorieën:

1.) Het geloven dat deze sterren echt invloed hebben, in de zin dat zij gebeurtenissen en kwaad doen ontstaan. Dit is grote shirk (shirk akbar)! Degene die claimt dat er een andere schepper is buiten/naast Allah is een moeshrik (polytheïst, afgodenaanbidder), want hij beschouwt iets dat geschapen en onderworpen is als een schepper die onderwerpt (en dit is shirk – polytheïsme, afgoderij).

2.) Hierdoor beweren dat men kennis heeft over het onwaarneembare (al-ghayb). Dus naar aanleiding van de bewegingen en veranderingen van de sterren wil hij afleiden dat dit-en-dat zal gebeuren, met als argument dat er dit-en-dat is gebeurd met deze-en-die ster.

Voorbeeld: hij zou kunnen beweren dat iemand ongelukkig zal zijn in zijn leven, omdat hij onder een bepaalde ster is geboren en dat een ander persoon gelukkig zal zijn in zijn leven omdat hij onder een andere ster is geboren. Deze (astroloog) denkt dat hij zijn kennis uit de sterren kan onttrekken/ontlenen en naar aanleiding daarvan meent hij het onwaarneembare te kunnen waarnemen.

Het beweren dat men kennis heeft over het onwaarneembare is koefr (ongeloof) wat een persoon buiten de Islam (Arabisch: Islaam) plaatst. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Niemand (of niets) in de hemelen en de aarde kent al-ghayb (het onwaarneembare) behalve Allah…’” [Soerat an-Naml (27), aayah 65.]

De grammaticale structuur die is gebruikt in het klassiek Arabisch (fosh’aa) – beginnend met de ontkenning ‘laa’ (hier vertaald als ‘niemand’) gevolgd door ‘illaa’ (‘behalve’) – is een van de meest onbetwistbare manieren om exclusiviteit uit te drukken. Dus als een persoon beweert kennis te hebben over het onwaarneembare/ongeziene, dan gelooft hij in feite niet in hetgeen de Koran (Arabisch: al-Qor-aan) zegt.

3.) Als hij gelooft dat de sterren de oorzaak zijn van goede en slechte gebeurtenissen, dit is kleine shirk (shirk asghar). Als er iets gebeurt, dan zal hij dit toekennen aan de sterren (en hij zal dit alleen aan de sterren toekennen nadat deze gebeurtenis plaatsgevonden heeft).

Het basisprincipe is dat eenieder die gelooft dat een ding de oorzaak is voor iets anders terwijl Allah (Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa – Glorieus en Verheven is Hij) dat niet zo gemaakt heeft, de grens overschrijdt en Allah niet erkent zoals Hij erkend moet worden. Want Allah (‘Azza wa Djel – de Almachtige en Majesteitelijke) is de Enige Die iets laat gebeuren.

Voorbeeld: als een persoon genezing zoekt uit een touwtje (door het om zijn pols te binden) en zegt: “Ik geloof dat de genezing ‘in de Hand’ van Allah ligt en dit touwtje is slechts een middel,” dan zouden wij tegen hem zeggen: “Je hebt jezelf gered van de grote shirk, maar je bent gevallen in de kleine shirk, want Allah de Verhevene heeft geen touwtje aan ons toegewezen als middel voor genezing.” Hierdoor druis je in tegen Zijn Eigenschappen als de Bezitter van controle/macht en Onderhouder.

Hetzelfde (het plegen van kleine shirk) geldt voor iemand die sterren als oorzaak noemt dat het zal regenen, terwijl dit niet het geval is. Het bewijs hiervoor is de h’adieth (overlevering) overgeleverd door al-Boekhaarie (801) en Moeslim (104), van Zayd ibn Khaalid al-Djoehanie, die verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) leidde ons in het ochtendgebed op al-H’oedaybieyyah, nadat het ‘s nachts had geregend. Toen hij klaar was, draaide hij zich om, om de mensen het gezicht toe te keren, en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Weten jullie wat jullie Heer zegt?’ Zij zeiden: ‘Allah en Zijn boodschapper weten het beste.’ Hij zei: ‘(Allah zegt): deze ochtend werd één van Mijn dienaren een gelovige in Mij en één werd een ongelovige. Voor degene die zei: ‘We hebben regen gekregen door de Gratie en Genade van Allah,’ hij is een gelovige in Mij en een ongelovige in de sterren; voor degene die zei: ‘We hebben regen gekregen door die-en-die ster,’ hij is een ongelovige in Mij en een gelovige in de sterren.’

Dus degene die regen toeschrijft aan de sterren, meent dat de sterren de oorzaak zijn van de regen.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Het bestuderen van de posities en bewegingen van sterren (astronomie) is onderverdeeld in twee categorieën:

1.) Als hun bewegingen gebruikt worden om zaken te bepalen die een religieus doel dienen, dit is dan iets noodzakelijks. Als dat helpt om religieuze verplichtingen na te komen, dan is het bestuderen hiervan verplicht. Bijvoorbeeld dat de sterren worden gebruikt om de qiblah (richting van Mekkah) vast te stellen.

2.) Als hun bewegingen gebruikt worden om zaken te bepalen voor wereldse doeleinden, daar is niets mis mee. Dit kan onderverdeeld worden in twee soorten:

a.) De sterren gebruiken om richtingen te berekenen, zoals het weten dat de pool in het noorden ligt en dat de Poolster – die hier dichtbij is (d.w.z. in deze richting ligt) – rond de Noordpool cirkelt. Dit is toegestaan. Allah (‘Azza wa Djel – de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En oriëntatiepunten (gedurende de dag), en door de sterren (gedurende de nacht) worden zij geleid (naar de juiste richting).” [Soerat al-Nah’l (16), aayah 16.]

b.) De sterren gebruiken om de seizoenen te berekenen, door middel van het leren van de fasen van de maan. Sommigen van de selef (de eerste drie generaties moslims) beschouwden dit als makroeh (afkeurenswaardig), terwijl anderen het toestonden. De juiste mening is dat het toegestaan is en er is niets makroeh aan, want er is geen shirk bij betrokken; tenzij men het leert om vervolgens regen of koud weer te voorspellen, zeggende dat dit (maanstand) de oorzaak daarvan is. Dit is een variant van shirk! Maar om simpel het seizoen van het jaar vast te stellen, of het lente, herfst of winter is, hier is niks mis mee.

Zie al-Qawl al-Moefeed door sheikh Moh’ammad ibn ‘Oethaymien (moge Allah genadig met hem zijn), 2/102.

(Zie het artikel De Hemelen – een uitnodiging om na te denken.)

 

Astrologie en horoscopen

Astrologie, horoscopen, bijgeloof en waarzeggerij zijn allen aspecten (die voortkomen) uit djaahiliyyah (onwetendheid) waarvoor de Islaam is gekomen om te laten zien dat ze vals zijn en om uit te leggen dat het shirk (polytheïsme, afgoderij) is. Want het betekent het afhankelijk zijn van iets of iemand anders dan Allah de Verhevene en geloven dat enerzijds hulp/nut/proviand en anderzijds nadeel/onrecht/schade afkomstig zijn van iets of iemand (anders) dan Allah (Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa – Glorieus en Verheven is Hij). Zij geloven de woorden van waarzeggers en toekomstvoorspellers, die valselijk beweren kennis te hebben over het onwaarneembare/ongeziene [al-ghayb (#2)], om mensen financieel te bedriegen en hun geloofsovertuigingen/meningen te veranderen.

<<< (#2) Al-Ghayb wordt meestal vertaald als het onwaarneembare, het verborgene of het ongeziene, hetgeen buiten het menselijke waarnemingsvermogen ligt. Dit omvat de toekomst, hoe het met overleden personen gaat et cetera.>>>

Het bewijs (daliel) hiervoor is de h’adieth overgeleverd door Aboe Daawoed in zijn Soenan, met een sah’ieh’ isnaad (authentieke/betrouwbare keten van overleveraars) van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die iets leert over astrologie, heeft een onderdeel van tovenarij (sihr) geleerd…”

En al-Bazzaar leverde over met een djayyid isnaad (geclassificeerd als zijnde juiste/goede/betrouwbare keten van overleveraars) van ‘Imraan ibn H’oesayn, dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Hij behoort niet tot ons, degene die de toekomst voorspelt of dat heeft laten doen voor hem, degene die lotsbeschikkingen voorspelt of zijn lotsbeschikking voor hem laat voorspellen, of degene die aan tovenarij doet of dat heeft laten doen voor hem.”

Eenieder die beweert iets van het ongeziene/onwaarneembare te weten is ofwel een waarzegger of iemand die doet alsof hij op de een of andere manier een waarzegger is – want Allah is de Enige Die kennis heeft van het ongeziene/onwaarneembare. Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Niemand (of niets) in de hemelen en de aarde kent al-ghayb (het onwaarneembare) behalve Allah…” [Soerat an-Naml (27), aayah 65.]

Mijn advies aan eenieder die betrokken is (geraakt) met (een) van deze zaken is om berouw te tonen aan Allah (‘Azza wa Djel – de Almachtige en Majesteitelijke) en om Zijn Vergiffenis te vragen en enkel en alleen op Allah de Almachtige te vertrouwen in al hun zaken, met inachtneming van de praktische middelen die voorgeschreven en toegestaan worden in de sharie’ah (wet van Allah).

Zij zouden deze zaken van djaahiliyyah (onwetendheid) moeten opgeven, hier afstand van houden en zichzelf ervan weerhouden om mensen die dit praktiseren te vragen of te geloven, uit gehoorzaamheid jegens Allah (Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa – Glorieus en Verheven is Hij) en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), alsook omwille van het beschermen van zijn/haar toewijding aan de Islaam en diens ‘aqiedah (de islamitisch geloofsleer). (Zie de uitgebreide verhandeling Aspecten van de Dagen van Onwetendheid.)

Overgenomen van Madjmoo’ Fataawaa (verzameling islamitisch decreten) door sheikh Ibn Baaz (moge Allah genadig met hem zijn), 2/123.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

[Toevoeging van www.uwkeuze.net:]

Astrologie, of sterrenwichelarij, is de leer waarvan de aanhangers beweren dat er verband bestaat tussen de stand van de hemellichamen en de gebeurtenissen op aarde, dat men daardoor iemands karakter kan afleiden (horoscoop) en voorspellingen betreffende de toekomst kan doen. Onpartijdig en kritisch onderzoek toont aan dat de voorspellende waarde van de astrologie niet uitkomt boven die van het toeval. In de Islaam is het trekken van een horoscoop, hierin geloven en het geloven dat de stand van sterren en planeten enige invloed hebben op iemands leven, verboden – aangezien de toekomst alleen bij Allah de Alwetende bekend is. Degene die horoscopen in kranten en tijdschriften leest en gelooft wat zij zeggen over de invloed van sterren en planeten is een moeshrik (iemand die shirk – afgoderij – begaat, een afgodendienaar), en degene die hen leest voor vermaak is een zondaar, omdat het niet toegestaan is om jezelf te vermaken door het lezen van zaken die shirk bevatten, omdat de shaytaan (satan, duivel) hierdoor zal proberen hem te leiden naar de shirk.

En tot Allah keren wij allemaal terug.

 

Relevante artikelen:

Sih’r (magie) en toekomstvoorspelling

Vormen van koefr en shirk

Amuletten en bijgeloof

Handje van Fatima

Monotheïsme (tawh’ied) (diverse artikelen)

De Hemelen – een uitnodiging om na te denken

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan