‘Aqiedah (geloofsleer)

De belangrijkste kennis en het meest edel!

Bulb“Zeg (O moslims): ‘Wij geloven in Allah en hetgeen neergezonden is tot ons en hetgeen neergezonden is tot Ibraahiem (Abraham) en Ismaa’iel (Ismaël) en Ish’aaq (Izaak) en Ya’qoeb (Jakob of Israël) en al-asbaat (de 12 zonen van Ya’qoeb, de 12 stammen) en hetgeen gegeven is aan Moesaa (Mozes) en ‘Iesaa (Jezus) en hetgeen gegeven is aan de profeten (openbaringen en boeken) van hun Heer. Wij maken geen onderscheid tussen één van hen (wij geloven in hen allemaal en verwerpen er niet één) en wij hebben ons onderworpen aan Hem (Allah, in Islaam).’” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 136.]

“O mensen van het Boek (christenen)! Overdrijf niet in jullie religie en zeg slechts de waarheid over Allah. Waarlijk, al-Masieh’ (de Messias), ‘Iesaa ibn Maryam (Jezus zoon van Maria), was een boodschapper van Allah en (geschapen door) Zijn Woord (of Bevel) dat Hij tot Maryam zond en een ziel door Hem geschapen; dus geloof in Allah (als Enige Ware God) en Zijn boodschappers (waaronder Jezus) en zeg niet dat Allah drie is (een drie-eenheid)! Houd op (met deze bewering)! Dat is beter voor jullie. Waarlijk, Allah is één God, Verheven is Hij (boven hetgeen zij Hem valselijk toeschrijven) dat er voor Hem een zoon zou zijn. Aan Hem behoort alles wat in de hemelen en alles wat op aarde is. En Allah is voldoende als Wakiel (Vertrouweling en de Beste Rangschikker van kwesties voor ons).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 171.]

 

Artikelen:

Artikelen over Allah (diverse artikelen over Allaah Ta’aalaa)

Monotheïsme (tawh’ied) (diverse artikelen)

Verplichte kennis voor elke moslim – de religieuze aspecten die elke moslim en moslimah behoren te weten (sheikh Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah (moedjmal oesool Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah fil-‘aqiedah – samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer) (sheikh Naasir al-‘Aql)

De 99 Namen van Allah (sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien en Aboe Talh’ah Daawoed Burbank)

De Eigenschappen van Allah & de geloofsleer van Ahloe s-Soennah wa l-Djamaa’ah – de correcte methodologie met betrekking tot al-Asmaa-e wasSifaat (de Namen en Eigenschappen van Allah) (sheikh Saalih’ ibn Fawzaan al-Fawzaan)

Hoe Allahs Namen en Eigenschappen geïnterpreteerd moeten worden (imam as-Shawkaanie, sheikh Ibn Baaz en sheikh Ibn ‘Oethaymien)

Kennis over Allah is de basis van alle andere kennis (gebaseerd op het werk van sheikh Ibn ‘Oethaymien, uitgelegd door Dr. Saalih’ as-Saalih’)

Allah schiep Adam naar Zijn evenbeeld – de betekenis van deze h’adieth (sheikh Ibn Baaz)

Het behouden van de geloofsleer (‘aqiedah) en het ontstaan van sekten (sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien)

Allaahoe Akbar (Khalid Baig)

Amuletten en bijgeloof (sheikh dr. Saalih’ ibn Fawzaan ibn ‘Abdiellaah al-Fawzaan & Islam Q&A)

Ons vergeten goud (Aya Sallat)

God in de Islam

Hoe ziet God er uit? (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Wat God niet is (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

De Handen van Allah (Hoe dienen de Eigenschappen van Allah begrepen te worden?)

Waar is Allah? – Een weerlegging van o.a. de Jahmiyyah. (Vertaald en samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.)

Over de belangrijkheid van tawh’ied (monotheïsme) (Jamaal ud-Deen az-Zarabozo)

De voorwaarden van as-shahaadah (Jamaal al-Din Zarabozo)

Ih’saan – de kern van de Islaam (Ibn al-Qayyim al-Djawziyyah)

Vormen van koefr en shirk (Ibn Kethier)

De oorsprong van shirk (sheikh Moh’ammad Naasir oed-Dien al-Albaanie)

Uitleg van “Ma’anaa at-Taaghoet – de betekenis van taaghoet (Moh’ammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab – uitgelegd door dr. Moh’ammed ibn ‘Abdoer-Rah’maan al-Khoemayyis)

Tawh’ied voor jonge moslims (Jasmine Ahmad – uit het boek “De drie fundamenten en de vier basisregels” van sheikh Moh’ammed Soelayman at-Tamimi)

Is het mogelijk om Allah te zien? (sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Aayatoe l-Koersie (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Engelen (al-malaa-ikah) (sheikh Muhammed Salih al-Munajjid)

Het aantal engelen bij iedere persoon en hun taken (sheikh Muhammed Salih al-Munajjid)

Astrologie en horoscopen (Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid)

Islam en evolutie (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

“Waarlijk, het toekennen van deelgenoten aan Allah is zeker een geweldig onrecht” (sheikh Saalih’ al-Zahraanie)

De mensheid was één gemeenschap met één godsdienst – was er religieuze evolutie? (‘Aliy Moh’ammed as-Salaabie)

As-Selefiyyah – tussen de uitnodigers en de vijanden (PDF – 1,3 mb)

De duivelsverzen (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Het volgen van Allahs boodschapper – d.w.z. de Soennah – is een verplichting (dr. Moestafa as-Siba’i)

Qadiyaanisme in het licht van de Islaam (sheikh Mohammed Salih al-Munajjid)

Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de geloofsleer (sheikh ‘Abdoer-Rah’maan al-Mah’moed)

Eén God, één Boodschap!

De Schone Namen van Allah, en de namen van de profeet Mohammed (samengesteld door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah)

Vier basisregels voor het pure monotheïsme (Shaykh oel-Islaam Moh’ammed ibn ‘Abdel-Wahhaab)

Inleiding tot de Soennah

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan