Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie’ah

Zij hebben geld als een god genomen!

CrisisEen afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe. Zo wordt er ook overdreven aandacht geschonken aan materialistische waarden en deze worden de voornaamste zorg van de mensen en worden koste wat het kost in stand gehouden. Aldus worden mensen niet meer dan machines, terwijl spirituele en morele waarden verloren raken en met voeten worden getreden. Maar dit geschiedt niet toevalligerwijs! Het geschiedt allemaal volgens een geniepig plan (van satan) die de oude afgoden tracht te vervangen met nieuwe en deze behandelt als de oppermachten die aan het roer zitten van alle waarden en normen. Wanneer materialisme dus transformeert in een afgod waar de mensen eerbied aan bewijzen [hun hele leven wordt hierdoor bepaald, alles wordt gemeten in geld (#1)], zullen alle waarden en overwegingen – inclusief moraliteit, familie, eer, vrijheid en veiligheid – opgeofferd worden voor diens belang.

<<<(#1) Ibn al-Qayyim heeft gezegd: “Als je geld in je hand hebt maar niet in je hart, dan zal dit jou niet schaden, ook al is het veel; maar als het in je hart zit, zal het jou schaden, ook al heb je niets in je handen.” (Madaaridj as-Saalikien 1/463.)>>>

 

Analyse van de financiële crisis in het licht van de sharie’ah

Een artikel van sheikh Muhammad Saalih’ al-Munajjid.
Vertaald door zuster Umm Mus’ab voor www.uwkeuze.net.
Aangevuld door uwkeuze.net.

Het is voor iedereen duidelijk dat de financiële crisis de hele wereld doet schudden, van het oosten tot het westen. Het is een ingrijpende gebeurtenis welke politici, beleidsmakers, prominente denkers en economen slapeloze nachten bezorgt. Het is een enorme en complexe ramp welke vele implicaties heeft. Dit verklaart de grote onrust die economen en politici ervaren. Het verklaart eveneens waarom er zoveel over geschreven wordt. Ze verkeren in een staat van grote verwarring en geven elkaar de schuld voor hetgeen er gebeurd is.

Deze crisis vraagt om enige uitleg om een aantal belangrijke shar’i aspecten die er mee te maken hebben naar voren te brengen.

 

1. De crisis is echt

Het heeft geleid tot de ineenstorting van grote banken en financiële instellingen; internationale aandelenmarkten zijn achteruitgegaan, biljoenen dollars zijn in rook opgegaan, miljarden zijn van de financiële markt verdwenen, vele landen in de wereld zijn enorm in de problemen geraakt, miljoenen hebben hun rijkdom verloren, zij het in de vorm van aandelen, spaargeld of beleggingen; de investeringen van het Amerikaanse volk in de aandelenmarkten hebben vierduizend miljard dollar verloren. Deze crisis is als een tsunami geworden welke de economieën van vele landen heeft getroffen.

 

2. “het dak viel boven op hen neer”

Economie en geld zijn de belangrijkste fundamenten van de westerse samenleving, en zij waren daar tevreden mee en verlieten de wetten van Allah, “waarna Allah hun bouwwerken bij de fundamenten greep, waarna het dak op hen viel, van boven hen. En de kwelling kwam tot hen van waar zij het niet bemerkten.” (#2) [Nederlandstalige interpretatie van soerat an-Nah’l (16), aayah 26.]

<<<(#2) Opstandigen jegens Allah de Verhevene zullen altijd complotten smeden (stiekeme streken uithalen en mensen manipuleren om hun zin te krijgen) tegen de profeten en op alle mogelijke manieren trachten om anderen te laten participeren in hun afgoderij. Maar de imposante bouwwerken die de goddelozen bouwen (zowel letterlijk als figuurlijk), storten volledig in op bevel van Allah de Almachtige en door redenen die men vaak het allerminst verwacht. (Naar A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.)>>>

De grootschalige verwoesting die we vandaag de dag zien staat op het punt hen volkomen te vernietigen. De economische structuur waar ze over opscheppen en waarvan ze denken dat het hen beschermen zal, is uitgegroeid tot de oorzaak van hun onrust en verval. De ramp is van onder hen en van boven hen tot hen gekomen. Ze dachten dat hun financieel systeem perfect was, maar vanuit dat systeem is hetgeen voortgekomen dat zij nooit verwacht hadden. “…En de kwelling kwam tot hen van waar zij het niet bemerkten.”

 

3. “…Zeg (tegen hen): ‘Dat komt door jullie zelf (vanwege jullie ongehoorzaamheid).’…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 165]

Net zoals calamiteiten en rampen bekende, materiële oorzaken hebben, hebben zij ook spirituele oorzaken. Het feit dat er materiële oorzaken voor bestaan is niet in tegenspraak met het feit dat er ook spirituele oorzaken voor zijn.

Onderdrukking, overtreding, zondes, ongehoorzaamheid jegens Allah en het ontzeggen van rechten van anderen zijn allemaal oorzaken van rampen die de mensen zowel individueel of gezamenlijk treffen, en zelfs op globaal niveau, zoals we nu zien met deze crisis, waarbij de ene ramp de ander volgt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Verderf is duidelijk geworden op het land en de zee ten gevolge van wat de handen van de mensen hebben aangericht. Aldus laat Hij (Allah) hen een gedeelte van wat zij gedaan hebben proeven opdat zij (berouwvol) zullen terugkeren.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 41.]

<<<De effecten van zonden zijn duidelijk zichtbaar in deze wereld. De snelle achteruitgang van het sociale leven van de mens, de veelzijdige toename van seksuele perversiteit, misdaad en geweld – wat allemaal het gevolg is van de mens’ vergetelheid jegens God en dus van alle zuivere en hoogstaande waarden, en hun vervanging van het geloof door de overtuiging dat materialistische “vooruitgang” de enige zaak is die er toe doet – heeft tot gevolg dat onze natuurlijke omgeving toenemend achteruitgaat, hier omschreven als “een resultaat van wat onze handen aangericht hebben”. Dit zou er voor moeten zorgen dat de mensen wakker geschud worden en terugkeren naar de rechte weg.>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En wat jullie ook treft aan tegenspoed, dat is dan wegens hetgeen jullie handen hebben verworven (als resultaat van wat zij deden). En Hij vergeeft veel.” [Soerat as-Shoeraa (42), aayah 30.]

En in de sah’ieh’ had’ieth staat (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer zinaa (ontucht, overspel) en ribaa (rente) in een stad zichtbaar worden, dan hebben zij de bestraffing van Allah over zichzelf gebracht.” [Overgeleverd door at-Tabaraanie in al-Kabier, en als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’ (679).]

Wat de mensen is overkomen is niet een probleem vanuit de hemel, maar veeleer een ramp die hen heeft getroffen als gevolg van hun zondes en wat hun eigen handen hebben voortgebracht.

 

4. Allah geeft uitstel maar vergeet niet

Allah de Meest Barmhartige heeft hen uitstel gegeven terwijl zij handelden in ribaa (rente) en er met meervoudige verdubbeling van aten [verg. Aal ‘Imraan 3:130 (#3)] en al zoveel jaar oorlog tegen Hem voeren, totdat Hij hen bestrafte met een tekort aan gewassen en vernietiging, zoals Hij Fir’awn en zijn volk eerder bestrafte. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah, Wij grepen het volk van Fir’awn werkelijk met droogte en schaarste aan vruchten, opdat zij (hun zwakte tegenover de Macht van Allah) zouden gedenken.” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 130.]

<<<(#3) (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Eet niet van ar-ribaa (de rente), verdubbeld en vermenigvuldigd, en vrees Allah, opdat jullie succesvol zullen zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 130.]>>>

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah schenkt een onrechtpleger (polytheïst, zondaar etc.) uitstel, maar wanneer Hij hem grijpt, laat Hij hem nooit meer los.” Vervolgens reciteerde hij (Nederlandstalige interpretatie): “En zo is de greep van jouw Heer wanneer Hij de (bewoners van de) steden grijpt, terwijl zij onrecht begaan (door Allah niet te gehoorzamen). Waarlijk, Zijn greep is pijnlijk, hard.” [Soerat Hoed (11), aayah 102.] (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Niemand moet denken dat Allah in Zijn Verhevenheid, Macht en Kracht deze mensen vrijlaat om anderen onrecht aan te doen en te rebelleren (ongehoorzaam zijn jegens Allah) op aarde zonder het recht daartoe te hebben [verg. Yoenoes 10:23 (#4)], terwijl zij niet in Hem geloven en elke grote zonde verrichten, en dat Hij vervolgens Zijn Toorn en bestraffing niet op hen doet neerdalen.

<<< (#4) (Nederlandstalige interpretatie): “Toen Hij hen gered had, handelden zij dan ten onrechte buitensporig (#5)! O mensheid! Waarlijk, jullie onrecht is slechts tegen julliezelf (jullie zullen zelf de kwade gevolgen van deze overtreding ervaren), het is maar een genieting van het wereldse leven. Vervolgens is jullie terugkeer tot Ons, dan zullen Wij jullie informeren over hetgeen jullie plachten te doen.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 23.] (#5) Zij werden weer ongehoorzaam tegenover Allah de Verhevene en keerden terug naar hun oude gewoontes alsof Allah hen niet van gevaar had gered.>>>

 

5. De bestemming van de valsheid is zwakte en verval

Ongeacht hoe hoog de valsheid is opgerezen, er zal een dag komen dat het onvermijdelijk neergehaald zal worden. Dit is een van de wetten die Allah nooit verandert. “Het is Allahs belofte dat er niets in deze doenyaa verrijst, behalve dat Hij het neer zal halen.” (Al-Boekhaarie, 2872.)

De westerlingen bezetten de top van de mondiale economie en zeiden: “Wie is er sterker dan ons?,” dus Allah voerde hen uit hun financiële forten en burchten, en boezemde angst in hun harten en legde de valsheid van hun beweringen bloot.

 

6. Het breken van de stok van de westerse wereld

De houtworm van ribaa en de onwettige zaken rondom geld verslond de stok waarop de westerse wereld leunde en waarmee zij de wereld de indruk gaf dat zij sterk waren en rechtop stonden, terwijl zij in feite op een stok leunden die van binnen rot was, waarop, toen het viel, zowel de djinn als de mensen, zowel Oost als West, duidelijk werd dat het bouwwerk hol was en de fundamenten verrot waren en het niet gered of hersteld kon worden. De Duitse minister van financiën, Peer Steinbruck, zei: “De wereld zal nooit meer worden zoals het vóór de crisis was.”

 

7. Allah verklaart oorlog aan degenen die in ribaa (rente) handelen

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Vrees Allah en neem afstand van wat overblijft van ar-ribaa (de rente) (#6) indien jullie (werkelijk) gelovigen zijn. Als jullie dat dan niet doen, verwacht dan zeker een oorlog van Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 278-279.]

<<<(#6) D.w.z.: neem na het horen van deze waarschuwing afstand van ar-ribaa welke de mensen jou nog verschuldigd zijn.>>>

Deze oorlog manifesteert zich vandaag de dag op vele manieren: op de harten en gedachten, op overvloed en welvaart, op bezit en macht, geluk en gemoedsrust.

Het is een oorlog van zorgen en angst, vernietigend en verpletterend als gevolg van dit afschuwelijk systeem dat op ribaa is gebaseerd, welke tot op heden nog steeds gevoerd wordt en alles op haar pad vernietigt.

Zij worden vandaag de dag, als gevolg van de financiële crisis, getroffen door depressie, bezorgdheid, frustratie en zenuwinzinkingen, in zodanige mate dat de Amerikaanse psychologe Nancy Molitor zei: “Ik heb nog nooit in de twintig jaar dat ik werkzaam ben in dit beroep een dag gezien als deze. De niveaus van bezorgdheid breken alle records.”

Het heeft een niveau bereikt waarop moorden en zelfmoorden plaatsvinden als gevolg van de druk van deze crisis.

 

8. “Allah zal de rente vernietigen”

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zal ar-ribaa (rente) vernietigen (door de zegeningen ervan te ontnemen) en Hij zal de sadaqaat (liefdadigheid omwille van Allah) vermeerderen. (#7) En Allah houdt niet van enige zondige ongelovige (#8).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 276.]

<<<(#7) Dit klopt vanuit een sociaal, economisch, moreel en spiritueel oogpunt. Hoewel rente ogenschijnlijk verrijkt en liefdadigheid verarmt, is in werkelijkheid het omgekeerde waar. Volgens de wet van Allah is rente op zichzelf een belemmering voor sociale, economische, morele en spirituele vooruitgang en liefdadigheid (inclusief een renteloze lening) helpt de ontwikkeling ervan. (Zie Tefhiem al-Qor-aan van Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie voor details – klik hier. Dit wordt in een nieuw tabblad geopend.)>>>

<<<(#8) Al-Imaam Moeslim heeft in zijn authentieke verzameling het volgende vermeld van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem): “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft degene vervloekt die rente (ribaa) consumeert en het anderen laat consumeren, hij die het noteert en die er getuige van is.” En hij zei: “Ze zijn allen gelijk.” (Sah’ieh’ Moeslim nr. 2995.) Ibn Maadjah leverde over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) gezegd heeft dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): Ribaa bestaat uit zeventig soorten, waarvan de minst erge gelijk is aan het hebben van geslachtsgemeenschap met je moeder.”>>>

Vernietiging is zowel materieel als immaterieel. Het neemt de zegeningen van de rijkdom weg zodat de bezitter ervan er niet van profiteert. Of het doet de rijkdom geheel verdwijnen, zoals de twee triljoen dollar van de Amerikaanse pensioenfondsen die in vijf dagen geheel verdwenen zijn. De crisis heeft geleid tot het verdwijnen van zestien banken, waaronder de IndyMac Bank die toezicht hield op de activa ter waarde van 32 miljard dollar en de deposito’s ter waarde van 19 miljard dollar. Er zijn zelfs faillissementsprocedures ingesteld tegen zeven grote banken in Europa.

Een aantal analisten verwachten dat er meer dan 110 banken, met een vermogen tot ongeveer 850 miljard dollar, halverwege volgend jaar gesloten zullen worden.

 

9. Degene die in ribaa (rente) handelt zal zodanig gestraft worden dat zijn doel vernietigd wordt

Allah de Alwijze zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wat jullie als geschenk (#9) geven om meer terug te krijgen van de bezittingen van de mensen, het zal niet vermeerderen (gezegend zijn) bij Allah…” [Soerat ar-Roem (30), aayah 39.]

<<<(#9) Normaliter wordt ribaa vertaald als rente, maar in deze context beduidt het datgene wat gegeven wordt als geschenk aan anderen in de hoop dat zij meer terug zullen geven dan dat aan hen gegeven was. Er is bij Allah de Verhevene geen beloning voor zulk soort ‘liefdadigheid’. Dit is hoe deze aayah geïnterpreteerd werd door Ibn ‘Abbaas, Moedjaahid, ad-Dhahh’aak, Qataadah, ‘Ikrimah, Moh’ammed ibn Ka’b en as-Sha’bie. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

In een sah’ieh’ h’adieth staat (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand handelt in ribaa om te vermeerderen (om zijn rijkdom te doen toenemen) behalve dat hij zal eindigen met weinig (zijn rijkdom zal afnemen).” (Overgeleverd door Ibn Maadjah en als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie.)

Dit is op vele manieren aan de mensen bewezen, zoals de tien rijkste mensen in Groot-Brittannië die veertig miljard dollar verloren; een van de grootste handelaren in ribaa verloor zijn rijkdom in vier maanden tijd tegen een tarief van zeven miljoen dollar per uur; de verliezen geleden door de zakenlieden in Rusland hebben bijna de 230 miljard dollar bereikt, wat 62 procent representeert van de totale rijkdom van de rijke Russen! Hoe diep zal het spijtgevoel van deze mensen wel niet zijn!?

 

Liefde voor geld

 

10. Het samenkomen van ribaa en gokken is een teken van ondergang en vernietiging

Een van de gevolgen van deze combinatie is dat grote Amerikaanse banken zich failliet verklaarden, zoals Leman Brothers, Integrity, Washington Mutual; en de grootste verzekeraar, AIG, die elf miljard dollar betaalde ter compensatie, stortte ineen en leed de grootste verliezen in haar negentigjarige geschiedenis.

Tussen de twee en drie miljoen Amerikanen worden geconfronteerd met het risico hun huis te verliezen omdat ze niet in staat zijn de maandelijkse termijnen te betalen.

Ondanks deze berichten vragen sommigen – in wier harten een ziekte is – ons om onze deposito’s te verzekeren tegen een faillissement!

 

11. Het gevolg van gierigheid

Hebzucht, gierigheid, bedrog en afzetterij in contracten, alsmede het misleiden van mensen en het profiteren van hun behoefte zijn allemaal factoren die een duidelijk effect hebben op de crisis. Sommige van deze banken gingen tot het uiterste in het verlenen van geld dat zestig maal meer bedraagt dan hun feitelijk kapitaal, vanuit hebzucht en verlangen naar meer winst. Sommige kranten reageerden met de volgende woorden op deze crisis: geef hebzucht de schuld.

 

12. De gevaren van het handelen in illusionaire activa

De crisis heeft aangetoond dat er een groot verschil is tussen de materiële sector, welke goederen, diensten en echte producten omvat, en de moderne financiële derivaten zoals elektronisch geld, financiële obligaties, creditcards die te vergelijken zijn met illusionair geld, en elektronische fondsen die nergens bestaan behalve in computergeheugens en die hun waarde verkregen hebben door de garantie van de banken. Zodra het vertrouwen in de banken en de financiële instituties verloren gaat, verdwijnt hun waarde.

Wat zullen ze doen als de astronomische cijfers van biljoenen en triljoenen, die over de schermen van de beurzen heen dansten, verdwijnen?

 

13. De vrije economie en de mislukking

De crisis is het grootste bewijs van de mislukking van de theorie van de vrije economie die de deur wijd open laat voor ieder individu zodat die kan doen wat hij wil, zonder enige beperking of richtlijn aangaande zijn economische transacties, opdat zijn rijkdom zal groeien. Dit leidde tot een verhoging van het kapitaal voor één groep in de samenleving, waarop de balans kantelde en het klassensysteem ontstond, met gevolgen die het tegenovergestelde zijn van de Woorden van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “…zodat het (de rijkdom) geen kringloop wordt tussen de rijken onder jullie (#10)…” [Soerat al-H’ashr (59), aayah 7.]

<<<(#10) Dit is een van de belangrijkste verzen van de Qor-aan, waarin het basisprincipe van het economische beleid van de islamitische gemeenschap en regering wordt neergelegd. Rijkdom dient onder de gehele gemeenschap te circuleren en niet alleen onder de rijken waardoor de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer. Dit beleid is niet louter afgekondigd in de Qor-aan, maar om dit doel te bereiken is rente verboden (zie aayah 2:275), zakaah verplicht, khoems (eenvijfde) van de oorlogsbuit opgelegd (zie aayah 8:41) en vrijwillige liefdadigheid sterk aanbevolen. Bovendien zijn er verschillende vormen van boetedoeningen voorgesteld waardoor de circulatie van rijkdom gericht wordt op de arme klassen van de samenleving (zie b.v. aayah 2:184), alsook is de wet aangaande erfenis zo ingesteld dat de rijkdom van een overleden persoon zich verspreid over een zo groot mogelijke kring. Daarnaast wordt vrekkigheid afgekeurd en gulheid geprezen als een edele morele eigenschap (zie o.a. aayah 4:37). (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Ondanks de zogenaamde vrijheid zien we dat hun oplossing voor het probleem de bemoeienis van de staat is, met diens gezag, om de banken en financiële instellingen te nationaliseren en geld te pompen in het kopen van activa, het veranderen van het systeem en het beperken van de vrijheid van de eigenaars om zo de economische instellingen te beschermen tegen instorting.

 

14. Daling van de kapitalistische principes

Deze crisis heeft het falen van het kapitalistische systeem blootgelegd en haar onvermogen om financiële zekerheid, evenwicht en economische rechtvaardigheid tussen de verschillende groepen in de samenleving te bereiken. Hoe vaak schepte het Westen niet op over haar financieel systeem en beweerde dat het de meest perfecte was die ooit door de mensheid bereikt is, zodanig dat Fukuyama zei: “De Amerikaanse samenleving is het toppunt van menselijke volmaaktheid, waarna er niks zal zijn.” Westerse leiders geven vandaag de dag het falen van hun financieel systeem toe en beschrijven het zelfs als versleten en waardeloos.

De Franse president Sarkozy zei zelfs: “We moeten het wereldwijde financiële en valuta systeem vanaf de wortels weer opbouwen.”

Ze zetten een top op waarin de leiders van de grootste landen elkaar ontmoetten om een nieuw financieel wereldsysteem op te zetten vóór het eind van het jaar.

 

15. Waar zijn degenen die misleid zijn door dit economisch wereldsysteem?

Degenen die dachten dat zij hun toevlucht hadden gevonden bij een machtige kracht [verg. Hoed 11:80 (#11)]? Ze zeiden: “Het financieel wereldsysteem is welgebouwd en kan geen enkele fout bevatten…” Vervolgens werd duidelijk dat zij een luchtspiegeling volgden waarin zich niets reëel bevind, en dat zij misleid zijn door valse schijn die al deze lof en aanprijzing niet verdient.

<<< (#11) (Nederlandstalige interpretatie): “Hij (Lot) zei: ‘Als ik maar kracht (mannen) tegen jullie had, of mijn toevlucht kon nemen bij een sterke steun (dan zou ik jullie tegen houden).’” [Soerat Hoed (11), aayah 80.]>>>

Er schuilt een grote wijsheid achter het uitstel van de val, welke diende als een beproeving en uitstel voor de onrechtvaardigen en zij die door hen misleid zijn, en eveneens diende het voor het blootstellen van de hypocrieten en degenen die werden verleid door de systemen van de niet-moslims.

 

16. Toen bogen zij hun hoofden uit schaamte (verg. al-Anbiyaa-e 21:65)

<<< (Nederlandstalige interpretatie): “Vervolgens keerden zij terug naar de valsheid (en zeiden): ‘Bij Allah! Jij (O Ibraahiem) weet werkelijk dat deze (afgodsbeelden) niet spreken!’” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 65.]>>>

Na het doorlopen van de eerste gevolgen van de financiële ineenstorting stonden er een aantal hypocrieten en kapitalisten op om hun versleten financieel systeem te verdedigen. Ze beweerden dat het probleem niet in het systeem lag maar in de slechte toepassing ervan en het ontbreken van een aantal beperkingen en dat het niet nodig was om het systeem te veranderen; het behoefde slechts een aantal aanpassingen. Dit is koppigheid van de kant van degenen die niets leren van gebeurtenissen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En er komt tot hen geen enkele aayah van de aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) van hun Heer, of zij wenden zich daarvan af.” [Soerat Yaa Sien (36), aayah 46.]

Allah de alwetende zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Zeg (O Moh’ammed): ‘Aanschouw wat er in de hemelen en de aarde is (#12),’ hoewel de aayaat (bewijzen, tekenen) en de waarschuwers niet zullen baten voor een volk dat niet gelooft.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 101.]

<<<(#12) Zie bijvoorbeeld Wonderen in ons en rondom ons.>>>

 

17. De gevaren en schade van het scheiden van economie van de Islaam

Een lange tijd hebben de hypocrieten gezegd dat het essentieel is om economie en religie gescheiden te houden, maar hiermee zeggen zij impliciet wat het volk van Shoe’ayb (eeuwen geleden ook) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Zij zeiden (sarcastisch): ‘O Shoe’ayb! Beveelt jouw salaah (gebed) dat wij hetgeen onze vaders aanbidden verlaten, of dat wij niet met ons bezit kunnen doen wat wij willen? (#13) Waarlijk, jij bent zeker de verdraagzame, de verstandige.’” [Soerat Hoed (11), aayah 87.]

<<<(#13) Zo’n drieduizend jaar geleden stonden de mensen erop te doen met hun bezit wat zij wilden, zonder acht te slaan op een goddelijke wet, net zoals dat velen tegenwoordig dat zelf willen beslissen. Het is een absoluut feit dat zij zich vergissen als zij veronderstellen dat de huidige manieren de resultaten zijn van het ‘licht’ dat viel op de mensheid door de “intellectuele vooruitgang” die de mens geboekt heeft. Het is dus duidelijk dat het geen licht maar duisternis is dat tegenwoordig de overhand heeft met dezelfde intensiteit als duizenden jaren geleden, en dat de strijd van de Islaam tegen deze duisternis (b.v. rente) zo oud is als dat. (Zie Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

Wat heeft religie te maken met het persoonlijk gedrag van mensen en hoe zij met hun bezittingen omgaan? En wat heeft het te maken met hun politieke, sociale en economische leven, hun wijze van productie en distributie?

De crisis heeft ons laten zien dat de economie, wanneer die ontdaan wordt van de shar’i regelgevingen en principes, zal dwalen in het donker en leidt tot rampen en problemen.

 

18. De financiële principes in de sharie’ah zijn een veiligheidsklep voor de economie

Omdat de mensen deze principes van de sharie’ah over het hoofd zagen in hun financiële transacties en de heilige grenzen van Allah overtraden door leningen te verschaffen en te lenen op basis van ribaa, de verkoop van schulden, illusionaire transacties, verkopen alvorens goederen in bezit te nemen, het verkopen van dingen die zij niet bezitten, bedrieglijke en dubbelzinnige transacties en het handelen in gokken en verzekeringen, die leidden tot rampen en de ineenstorting van hun bedrijven en banken. De omvang van de noodlottige financiële derivaten die de oorzaak zijn van het onheil in de wereld bedraagt meer dan zeshonderd biljoen dollar.

 

19. Een solide fundament leidt tot een solide bouwwerk

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Is hij die zijn bouwwerk fundeerde op vrees voor Allah en Diens Tevredenheid beter, of hij die zijn bouwwerk fundeerde op de rand van een klif die op instorten staat, waarna het met hem in het Vuur van de Hel stortte? En Allah leidt het onrechtvaardige volk niet.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 109.]

Er kan geen economie bestaan zonder het licht van de openbaring, niet zoals de hypocrieten beweren dat “er geen economie kan zijn zonder banken en geen banken zonder ribaa.”

<<<De Schepper heeft een perfect systeem voor de mens gemaakt, een perfect rond wiel dat rijdt als een trein. Maar mensen houden zich bezig (door o.a. democratie) met bakkeleien over dat perfecte ronde wiel en proberen de vorm aan te passen in hun dwaze veronderstelling het wiel beter te kunnen laten rollen.>>>

 

20. Een gouden kans voor da’wah

Wat er is gebeurd moet beschouwd worden als een grote kans voor de volgelingen van het islamitische economisch systeem om uit te leggen dat dit het enige succesvolle systeem is dat kan bereiken wat de wereld nodig heeft.

Dit feit zijn de westerlingen zelf nu beginnen te realiseren. De grootste economische krant in Europa heeft opgeroepen om de islamitische wet toe te passen op economisch gebied om op die manier te ontsnappen aan de klauwen van het kapitalistische systeem; het systeem dat achter de economische ramp zit en de wereld nu overweldigt.

Een van hen schreef zelfs, zich afvragend: “Is Wall Street bereid om de beginselen van de islamitische sharia te omhelzen?”

Sawati Taneja, een financieel expert in Europa, zei: “De financiële crisis in Amerika biedt de islamitische economie, welke tegengesteld is aan transacties met rente, een gouden kans.”

 

21. Bereidheid van politieke en financiële systemen om het islamitisch systeem te accepteren

Nadat het systeem zich er voorheen vijandig tegenover opstelde, is er onlangs een boek gepubliceerd door de Italiaanse onderzoekster Loretta Napoleoni, onder de titel Rogue Economics, waarin zij wijst op het belang van islamitische financiering. Ze zegt: “De islamitische banken kunnen een geschikt alternatief zijn voor westerse banken.”

Sommige Arabische banken zijn serieus na gaan denken over het beëindigen van vele financiële handelsovereenkomsten van een westerse aard, zoals het verkopen van schulden en het verkopen van aandelen.

Helaas begonnen zij daar pas over na te denken nadat het Westen daartoe besloten heeft, hen stap voor stap volgend.

 

22. Investeren in deze crisis om de waarheid aan de mensen te verkondigen

Een van de plichten van de islamitische experts op financieel gebied is uit te zoeken wat de basisprincipes zijn van het islamitisch financieel systeem in de Qor-aan en de Soennah en om dit te presenteren aan de mensen als een compleet onafhankelijk systeem, zonder hierin andere systemen te volgen of het te vermengen met andere systemen.

Het islamitisch systeem is niet slechts rentevrij en is niet beperkt tot enkele regels in uitsluiting van andere. Het is geen systeem dat westerse producten aanbiedt in een islamitische verpakking; het is een compleet en onafhankelijk systeem die de doelstellingen van de sharie’ah en rechtvaardigheid bewerkstelligt in alle financiële transacties.

 

23. Het aantonen van Allahs Wijsheid in de wetgeving

Het is voor eenieder die beschikt over een verstand en diep begrip duidelijk geworden dat Allah niets gebiedt dan datgene wat in het voordeel is van de mensen, en Hij verbiedt niets dan datgene wat schadelijk is voor hen in dit leven en in het Hiernamaals.

Deze financiële crisis heeft duidelijk het kwaad laten zien dat is veroorzaakt door rente en financiële transgressie. Verheerlijkt zij Degene Die het verboden heeft en dit verbod heeft benadrukt.

Het komt dan ook niet als een verassing dat de hoofdredacteur van het tijdschrift Challenges heeft gezegd: “Als de mensen die onze banken onder hun hoede hadden de leer en de uitspraken van de Quraan hadden geprobeerd te respecteren, dan zouden deze rampen en crisissen ons niet getroffen hebben.”

 

24. Genezing en herstel kunnen niet plaatsvinden door middel van datgene wat Allah verboden heeft

Het geld dat bestemd was voor het redden van de banken en het financieel systeem, zoals zij zeggen, werd verkregen door te lenen op basis van rente of door ten onrechte de belastingen te verhogen of door meer geld te drukken zonder hiervoor een draagvlak te hebben ter ondersteuning, wat tot inflatie leidt. De Franse krant Le Parisien vermeldde dat de Franse regering 10,5 miljard euro aan zes banken zou geven met een rentetarief van acht procent. Dit geld is zelf ook weer een op rente gebaseerde lening van andere banken en landen.

Wat zij eigenlijk zeggen is: behandel mij met datgene wat de reden was van mijn ziekte.

 

 

Crisis quote

 

25. Materiële kracht dat in het bezit is door ieder ander dan de gelovige, misleidt en maakt arrogant

Het maakt dat zij arrogant worden op aarde en dat zij anderen tot slaven maken, en het maakt dat zij de Macht van Allah vergeten en ongelovig worden in Hem en Zijn tekenen ontkennen.

Dit is het ernstige probleem dat het volk van ‘Aad overkwam (Nederlandstalige interpretatie): “…zij waren arrogant op de aarde zonder het recht (daartoe) en zij zeiden: ‘Wie is er sterker dan ons qua kracht?’…” [Soerat Foessilat (41), aayah 15.]

Hoeveel tirannieke volkeren en mensen uit het verleden en het heden gedragen zich exact hetzelfde? Allah zal ze vernietigen zoals Hij de mensen van ‘Aad vernietigde.

De ongelovigen van vandaag hebben geen enkele bescherming tegen de Toorn van Allah, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zijn jullie ongelovigen beter dan deze (de volkeren van Noeh’, Loet, Saalih’ en Fir’awn)!? Of is er voor jullie een ontheffing in de (vroegere) Geschriften!?” [Soerat al-Qamar (54), aayah 43.]

 

26. De consequenties van onrecht, overtreding en arrogantie zijn slecht

Degenen die onrechtvaardig handelen op aarde, misdaden plegen en zonder recht arrogant zijn, zijn niet veilig voor een slecht einde en zij zullen niet welslagen. Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, de onrechtplegers zullen niet succesvol zijn.” [Soerat al-An’aam (6), aayah 21.]

Allah de Alwetende zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En degenen die onrecht begaan zullen te weten komen welke (slechte) terugkeer zij zullen hebben (#14)!” [Soerat as-Shoe’araa-e (26), aayah 227.]

<<<(#14) Degenen die zichzelf onrecht hebben aangedaan, met het polytheïsme en het woordelijk aanvallen van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en diens metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) en met het zich afkeren van het overpeinzen van deze verzen, zullen te weten komen welke terugkeer zij zullen hebben. Hun eindbestemming zal het Hellevuur zijn en dit is de slechtste bestemming. Zij zullen teruggekeerd worden naar de kwelling en dat is de slechtste terugkeer. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>>

Het sterkste land ter wereld heeft hulp nodig en wil op wat voor manier dan ook geld lenen, nadat zij dit heeft gespendeerd aan de ongerechtvaardigde oorlog in Irak, zoals sommige politici hebben toegegeven.

Sommigen van hun eigen onderzoekers hebben de kosten van hun militaire avonturen over de gehele wereld geschat op drie triljoen dollar.

 

27. De manier waarop Allah handelt met de onrechtvaardige volkeren is één en dezelfde

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En hoeveel steden (volkeren) ruïneerden Wij die onrechtvaardig waren en waarna Wij een ander volk voortbrachten!?” [Soerat al-Anbiyaa-e (21), aayah 11.]

En Allah de Almachtige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En dat zijn de steden (zoals de volken van ‘Aad, Thamoed en Lot) die Wij vernietigden toen zij onrecht begingen (niet in Ons geloofden). En Wij stelden een tijdstip vast voor hun vernietiging.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 59.]

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En een calamiteit zal niet ophouden met het treffen van degenen die ongelovig zijn vanwege hetgeen zij deden, of het zal vlakbij hun huizen plaatsvinden, totdat de belofte van Allah komt (de overwinning). Waarlijk, Allah verbreekt de belofte niet!” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 31.]

Het woord qaari’ah (hierboven vertaald als ‘een calamiteit’) wordt vermeldt in onbepaalde tijd en is algemeen in betekenis. Het kan dus verwijzen naar elke soort calamiteit, zoals bliksemflitsen en stormen, of het inboezemen van paniek en angst in de harten van de mensen, zoals de angst voor financieel verlies of crisissen.

Het is een stille angst op de beeldschermen!

De Britse professor van politieke en economische wetenschappen, John Grey, schreef een artikel in The Observer onder de titel “Het beslissende moment in de val van Amerika’s macht”, waarin hij zei: “Het tijdperk van de Amerikaanse dominantie is ten einde.” Soortgelijke uitspraken zijn ook gedaan door Russische politici en anderen.

 

28. De negatieve consequenties van zonden treffen iedereen

Dit is duidelijk zichtbaar in de schade die mondiaal alle economieën heeft getroffen en is bevestigd door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties: “De financiële crisis bedreigt het levensonderhoud van miljarden mensen over de hele wereld.”

In een brief van de Voedsel- en Landbouworganisatie gezonden aan 34.000 bureaus voor voedselveiligheid over de gehele wereld staat: “De instorting van de geldmarkten over de hele wereld zal leiden tot een ernstige hongersnood die, aan het begin van 2009, zesendertig landen in Azië, Afrika en Latijns Amerika zal treffen.”

De wereldwijde verliezen op de beurzen heeft een som bereikt van bijna drie triljoen dollar en op de beurzen in de Golfstaten ging in één week 155 miljard dollar in rook op.

De president van de Internationale Arbeidsorganisatie waarschuwde dat tegen het einde van het volgend jaar ongeveer twintig miljoen mensen hun baan zullen verliezen als gevolg van de crisis.

Allah de Verhevene spreekt de waarheid als Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En vrees een beproeving die niet alleen degenen van jullie die onrecht plegen treft [maar het kan zowel de goede als de slechte mensen treffen (#15)] en weet dat Allah streng is in de bestraffing.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 25.]

<<< (#15) Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Allah beval de gelovigen om het gedijen van het kwaad onder hen te stoppen zodat Allah hen niet allemaal zou omvatten in de bestraffing (fitnah).” Imaam Ah’med leverde over dat Djarier (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Elk volk onder wie zonden worden begaan terwijl zij machtiger en talrijker zijn dan degenen die onrecht plegen, doch zij deden niets om hen te stoppen, Allah zal hen dan allemaal omgeven met bestraffing.” (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Het is door de Wijsheid van Allah dat degenen die zich in het epicentrum van de financiële aardbeving bevonden gehaat werden door mensen over de hele wereld omdat zij hen verantwoordelijk stellen voor deze ramp.

 

29. Allah heeft een geweldige Wijsheid in Zijn Wil en Bepaling

Zijn Bepaling is gebaseerd op Zijn Wijsheid en Rechtvaardigheid; dit is het Besluit van de Almachtige, de Alwetende. Niets in het universum gebeurt in contrast met Zijn Wijsheid, daar Hij de Meest Wijze is, Degene Die van alles op de hoogte is.

Door Zijn Wijsheid heeft Hij ter vermaning calamiteiten en rampen gecreëerd om de mensen te herinneren en om hen te doen terugkeren naar Hem. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Wij zullen hen zeker de meest nabije kwelling [tijdens het wereldse leven (#16)] doen proeven vóór de grootste kwelling (in het Hiernamaals), opdat zij zullen terugkeren (berouw tonen).” [Soerat as-Sadjdah (32), aayah 21.]

<<<(#16) Dit kan op zes manieren uitgelegd worden: (1) Dat dit verwijst naar hetgeen hen overkomen was op de dag van de veldslag van Bedr. Dit is overgeleverd van Masroeq van Ibn Mas’oed en dit was ook de mening van Qataadah en as-Soeddiey. (2) Droogtes die hen (de bewoners van Mekkah) getroffen hebben, en dit is overgeleverd door Aboe ‘Oebaydah en Ibn Mas’oed en dit was ook de mening van an-Nakha’iey. Moqaatiel zei: “Zij werden zeven jaar lang getroffen door een hongersnood.” (3) De rampen van het wereldse, zoals Oebay ibn Ka’b zei en Ibn ‘Abbaas in de overlevering van Ibn Abie Talh’ah en Aboe l-‘Aaliyah, al-H’asan, Qataadah en ad-Dhahh’aak. (4) De wettelijke straffen, dit is overgeleverd door ‘Ikriemah van Ibn ‘Abbaas. (5) De kwelling in het graf, zoals al-Baraa-e zei. (6) Moord en hongersnood, zoals Moedjaahid zei. (Zaad al-Masier fie ‘ielmie t-Tefsier van Ibn al-Djawzie.)>>>

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Verderf is duidelijk geworden op het land en de zee ten gevolge van wat de handen van de mensen hebben aangericht. Aldus laat Hij (Allah) hen een gedeelte van wat zij gedaan hebben proeven opdat zij (berouwvol) zullen terugkeren.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 41.]

Er zijn mensen die door deze crisis naar Hem zullen terugkeren, maar er zijn er velen voor wie de bestraffing gerechtvaardigd is [verg. al-H’adj 22:18 (#17)]; zij zullen nooit berouw tonen of terugkeren naar Allah, Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Werden zij dan nederig toen Onze bestraffing tot hen kwam? Echter hun harten verhardden en de satan (de duivel) verfraaide voor hen hetgeen zij deden (wat betreft ongeloof, polytheïsme en opstandigheid).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 43.]

<<< (#17) (Nederlandstalige interpretatie): “Zie jij niet dat eenieder die in de hemelen en eenieder die op de aarde is en de zon en de maan en de sterren en de bergen en de bomen en de voortbewegende (levende) schepselen en velen van de mensen zich (gewillig) neerknielen voor Allah!? En voor velen (degenen die hoogmoedig en koppig weigeren te knielen) is de kwelling gerechtvaardigd. En wie Allah vernedert, niemand kan hem eren. Waarlijk, Allah doet wat Hij wil.” [Soerat al-H’adj (22), aayah 18.]>>>

 

30. Ware superioriteit behoort aan Allah

Hij vertrouwde de mensen deze rijkdom toe; Hij laat wat Hij wil en Hij neemt wat Hij wil; Hij maakt rijk wie Hij wil en Hij maakt arm wie Hij wil; Hij geeft wat Hij wil en Hij onthoudt wat Hij wil. De crisis is een les voor degenen die misleidt en bedrogen waren, degenen die zeiden wat Qaaroen (hoogmoedig) zei (Nederlandstalige interpretatie): “…Het werd mij slechts gegeven vanwege de kennis die ik bezit (#18)…” [Soerat al-Qasas (28), aayah 78.] Zij vergaten dat Allah in staat is om hen te straffen en om onverwacht al hun rijkdom ineens weg te nemen.

<<<(#18) Ik ben niet behoeftig aan hetgeen jullie verkondigen. Allah de Verhevene heeft mij dit bezit gegeven vanwege Zijn Kennis dat ik dit verdien en omdat Hij van mij houdt. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

 

31. De mens is ongeduldig en prikkelbaar

Deze crisis heeft de mate van ongeduld en prikkelbaarheid die de mensen treft blootgelegd, zoals Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de mens werd ongeduldig geschapen. (#19) Wanneer het slechte hem treft, raakt hij van streek. En wanneer het goede hem treft, wordt hij gierig. (#20) Behalve de biddenden (die as-salaah – het gebed – onderhouden).” [Soerat al-Ma’aaridj (70), aayah 19-22.]

<<<(#19) De mens werd geschapen in de beste vorm (zie aayah 95:4). Maar om zijn verheven bestemming te vervullen (de kans om eeuwig in het Paradijs te vertoeven), werd hem een beperkte vrije wil gegeven. Een verkeerd gebruik van deze vrije wil maakt zijn aard zwak (zie aayah 4:28) of gehaast (zie aayah 17:11) of ongeduldig (zoals hier wordt aangegeven). (A. Yusuf Ali Quran Commentary, de herziene versie.) Het is de aard van de mens, of zijn natuurlijke zwakheid, om ongeduldig te zijn. We dienen echter voor ogen te houden dat op vele plaatsen in de Qor-aan, na het noemen van de normale morele zwakheden van de mens, degenen die geloven en rechtschapenheid toepassen een uitzondering gemaakt zijn; dit wordt in de volgende verzen (aayah 70:22-35) ook tot uitdrukking gebracht. Dit beduidt dat deze erfelijke zwakheden niet onveranderlijk zijn; als de mens de leiding accepteert die God neer heeft gezonden en probeert zichzelf praktisch te verbeteren, dan kan hij ze verwijderen. Maar als hij zichzelf de vrije teugel laat, dan raken zij diep ingeworteld in hem. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<< (#20) In tegenspoed klaagt hij en wordt hij wanhopig. In voorspoed wordt hij arrogant en vergeet de rechten van anderen en het feit dat hij ook eens in tegenspoed verkeerde.>>>

Als hem iets slechts overkomt, raakt hij in paniek en wanhoopt hij, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah! Als Wij de mens (#21) barmhartigheid laten proeven van Ons en het vervolgens van hem ontnemen, waarlijk, dan is hij wanhopig, ondankbaar.” [Soerat Hoed (11), aayah 9.]

<<< (#21) De algemene term “mens” verwijst hier (alsook op vele andere plaatsen in de Qor-aan) voornamelijk naar de agnostici die ofwel niet overtuigd zijn aangaande het bestaan van God, of die geneigd zijn naar het ontkennen van de waarheid. In bredere zin beduidt het ook diegenen die, hoewel zij wel geloven in God, zwak zijn in hun geloof en daarom gemakkelijk beïnvloed worden door externe omstandigheden, vooral door hetgeen hen persoonlijk overkomt. Daardoor schrijven zij hun voorbijgegane voorspoed toe aan een toevallige reeks oorzaken en gevolgen – wat men gewoonlijk beschouwt als “geluk” – en niet aan Gods Genade. (The Message of the Qur’aan, Moh’ammed Asad.)>>>

Deze crisis heeft geresulteerd in gevallen van zelfmoord, moord, hartaanvallen, beroertes, chronische ziekten, zenuwinzinkingen, mentale ziekten… uit sommige onderzoeken werd geconcludeerd dat 57% van de medewerkers op aandelenbeurzen getroffen zijn door psychosomatische ziekten. In een verklaring die gepubliceerd werd door de Wereld Gezondheidorganisatie staat: “De financiële crisis zal de mate van mentale ziekten wereldwijd toe laten nemen.”

Wat de gelovige betreft, zijn zaak is volledig anders. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hoe wonderlijk is de situatie van de gelovige; al zijn zaken zijn goed! Wanneer hem iets goeds overkomt is hij dankbaar en dat is goed voor hem; wanneer hem iets slechts overkomt draagt hij het met geduld en dat is goed voor hem. En dit geldt voor niemand anders, behalve voor de gelovige.” [Overgeleverd door Moeslim (2999).]

 

32. De mens is erg gehecht aan geld

Deze crisis is een duidelijk voorbeeld van het feit dat Allah noemt in het vers (Nederlandstalige interpretatie): “En jullie houden buitensporig van bezittingen.” [Soerat al-Fadjr (89), aayah 20.]

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Voor de mensen is liefde voor de begeerten verfraaid, zoals vrouwen, zonen, grote hoeveelheden aan goud en zilver (geld, bezittingen), versierde paarden, vee en akkerland: dat is de genieting van het (vergankelijke) wereldse leven terwijl bij Allah de goede terugkeer is (met de eeuwige genietingen).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 14.]

Het gevolg hiervan is dat sommigen onder degenen die hun bezit verloren zelfmoord pleegden, want het bezit was voor hen alles in hun leven. Toen zij dit dus kwijtraakten, hadden zij niets meer om voor te leven. Zodoende pleegden zij zelfmoord nadat zij de slaven waren geworden van de dinar, dirham en dollar. Dit is het resultaat van het hart dat gehecht is geraakt aan iets anders dan Allah.

<<<Ibn al-Qayyim heeft gezegd: “Als je geld in je hand hebt maar niet in je hart, dan zal dit jou niet schaden, ook al is het veel; maar als het in je hart zit, zal het jou schaden, ook al heb je niets in je handen.” (Madaaridj as-Saalikien 1/463.)>>>

 

Begeerten als god

 

33. Zwakte van het vertrouwen in Allah met betrekking tot iemands levensonderhoud

Deze crisis heeft de mate van bezorgdheid om de toekomst blootgelegd; de bezorgdheid als gevolg van angst voor het niet in staat zijn om te voorzien in de basisbehoeften en het niet kunnen afbetalen van schulden en de gevolgen daarvan. Als de mensen zouden geloven in de Woorden van Allah (Nederlandstalige interpretatie): “En er is geen bewegend wezen op aarde, of aan Allah is de voorziening ervan…” [soerat Hoed (11), aayah 6], alsook: “Waarlijk, Allah is ar-Razzaaq (de Schenker van onderhoud, de Voorziener), Bezitter van Kracht, al-Matien (de Standvastige)” [soerat ad-Dzaariyaat (51), aayah 58], dan zou Hij hen voorzien van het goede en het gemakkelijk verkrijgbare net zoals Hij de vogels voorziet.

 

34. In het verlies van de rijkdom van de tiran is een les die ons doet denken aan de houding van de twee groepen ten opzichte van de tiran Qaaroen

Toen hij (Qaaroen) voor de mensen verscheen in zijn pracht en praal, “…zeiden degenen die het wereldse leven wensten: ‘O, hadden wij maar hetzelfde als hetgeen aan Qaaroen gegeven is! Waarlijk, hij is bezitter van een geweldig fortuin.’” [Soerat al-Qasas (28), aayah 79.] Dit is wat degenen die misleid zijn in elk tijdperk zeggen. “En degenen aan wie kennis gegeven was, zeiden: ‘Wee jullie! De beloning van Allah is beter voor wie gelooft en rechtschapen handelt! (#22) En het zal aan niemand worden geschonken behalve de geduldigen!’” [Soerat al-Qasas (28), aayah 80.]

<<< (#22) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah de Verhevene zegt: ‘Ik heb voor Mijn rechtschapen dienaren voorbereid wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat nooit in de gedachte van de mens is opgekomen.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)>>>

Toen Allah hem (Qaaroen) in de aarde deed wegzinken, was het resultaat (Nederlandstalige interpretatie): “En degenen die gisteren verlangden naar zijn positie begonnen te zeggen: ‘O wee! Het is Allah Die het levensonderhoud doet verruimen voor wie Hij wil van Zijn dienaren en Hij beperkt het voor wie Hij wil! Ware het niet dat Allah ons begunstigd had, dan zou Hij ons in de aarde hebben laten verdwijnen! Weet je niet dat de ongelovigen niet zullen slagen!’” [Soerat al-Qasas (28), aayah 82.]

 

35. Deze wereld zal niet hetzelfde blijven en het zal verdwijnen. “Alles wat op haar (de aarde) is, zal vergaan.” [soerat ar-Rah’maan (55), aayah 26]

Deze wereld is een steeds kleiner wordende schaduw; haar genietingen vervagen en haar versiering is niet echt. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En het wereldse leven is niets behalve een bedriegende genieting.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 185.]

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Hoewel het (eeuwige) Hiernamaals beter en van langere duur is (#23).” [Soerat al-A’laa (87), aayah 17.]

<<< (#23) Hoe kan een verstandig iemand hetgeen vergankelijk is verkiezen boven hetgeen eeuwig is!? Hoe kan hij al zijn aandacht schenken aan dat wat kortstondig is, en dat wat blijvend is negeren!? Imaam Ah’med leverde over van Aboe Moesaa al-Ash’arie (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wie zijn wereldse leven liefheeft, benadeelt zichzelf in het Hiernamaals, en wie zijn Hiernamaals liefheeft, benadeelt zichzelf in het wereldse leven. Verkies daarom dat wat eeuwig is boven dat wat tijdelijk is.” (Zie het artikel Al-Wahn, een dodelijke ziekte.)>>>

Allah de Meest Barmhartige zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En waarlijk, het Hiernamaals is de blijvende verblijfplaats!” [Soerat Ghaafir (40), aayah 39.] Dat wil zeggen: het Hiernamaals is de plaats van vestiging, vrede en rust.

Deze wereld is groen en zoet en ze misleidt mensen. (Zie het korte artikel In een Afrikaans bos.) Toen de ongelovigen dachten dat hun bezittingen eeuwig zouden blijven bestaan, nadat zij succesvol waren in de handel en industrie en vooruitgang hadden geboekt in de technologie en in uitvindingen, trof het bevel van Allah hen en ving hen onverhoeds, zoals Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…totdat – wanneer de aarde haar versiering verworven heeft en verfraaid is en haar mensen denken dat zij daar macht over bezitten (dat zij haar kunnen cultiveren en oogsten) – Ons Bevel ‘s nachts of overdag tot haar komt waarna Wij haar als een gemaaid veld maken (alle gewassen zijn verdwenen) alsof het voorheen niet bestond! Zo verduidelijken Wij de aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) voor een volk dat nadenkt.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 24.]

En Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Weet (O mens) dat het wereldse leven slechts (kortstondig) spel en vermaak en prachtvertoon en gepoch is onder jullie en vermeerdering in (rivaliteit m.b.t.) het bezit en de kinderen (zie aayah 3:14) – als de parabel van regen (na een periode van droogte): de gewassen (die Allah daardoor laat groeien) verblijden de boeren (#24); vervolgens verdorren ze, waarna je ze geel ziet worden; vervolgens worden ze gebroken stukjes (ze vergaan tot stof). (#25) En in het Hiernamaals is er een strenge bestraffing (voor de ongelovigen en zondaren die weigerden berouw te tonen), alsook vergeving van Allah en tevredenheid (voor de gelovigen). En het wereldse leven is niets behalve de misleidende genieting.” [Soerat al-H’adied (57), aayah 20.]

<<<(#24) En zoals een boer zijn gewassen bewondert, bewondert een ongelovige zijn leven; hij verlangt hevig naar de geneugten ervan en het is hem zeer dierbaar, zo zeer dat hij wellicht zelfs denkt dat dit het enige leven is en er geen leven meer na komt. Dit wil niet zeggen dat we dit wereldse leven moeten verachten, want het is een waardevol geschenk van Allah de Verhevene. Maar we dienen het op zijn juiste waarde in te schatten en er geen voorrang aan te geven ten koste van het Hiernamaals.>>>

<<<(#25) D.w.z., degenen die hierdoor vermaand worden – en er een les uit trekken – dat het ondermaanse (wereldse) leven is zoals dit: het is groen, aangenaam en mooi, vervolgens wordt het oud en lelijk (het is niet blijvend, maar iets tijdelijks). De sterke jonge man zal een zwakke, seniele oude man worden, en daarna is er de dood (zie aayah 30:54). De gelukkige persoon is degene wiens toestand na de dood goed zal zijn. Allah de Alwijze vergelijkt vaak het leven van deze wereld met de manier waarop hij water (de ziel) neerzendt uit de hemel, en gewassen en vruchten (het lichaam) groeit daardoor, vervolgens worden zij gebroken stukjes (gaan dood). (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

 

36. Tekortkomingen van de mensheid in het analyseren en voorspellen van crisissen

Een aantal studies naar toekomstige ontwikkelingen in het Westen suggereerden dat (de economie) zou blijven groeien en dat de markten zich zouden blijven verbeteren. Eén van de centra voor dergelijke studies voorspelden zelfs dat 2009 een jaar van economische welvaart zou zijn.

De Amerikaanse Morgan Stanley Bank verwachtten dat de prijs van een vat olie tot een prijs van 150 dollar zou oplopen. Ze zeiden: “Het tijdperk van goedkope olie is tot een einde gekomen.” Anderen verwachtten dat de prijs zou oplopen tot 200 dollar per vat.

Met de vooruitgang van de wiskundige wetenschap en kanstheorieën en de uitvinding van computers die zeer complexe vergelijkingen analyseren en uitwerken dachten sommige westerlingen dat dat voldoende was om de toekomst te beoordelen en die precies te kennen. Zij vertrouwden dus voor een groot deel op de resultaten van hun onderzoeken. Deze crisis was daarom een grote teleurstelling en in strijd met hun verwachtingen en studies, een schok die hen ertoe dwong hun tekortkomingen en onbekwaamheid toe te geven en hen deed toegeven dat zij hun voorspellingen zullen moeten herberekenen en aan moeten passen. Allah spreekt de waarheid als Hij zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…en jullie is slechts weinig kennis gegeven.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 85.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “Zij kennen hetgeen zichtbaar is van het wereldse leven (#26) terwijl zij onachtzaam zijn jegens het Hiernamaals.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 7.]

<<< (#26) De meeste mensen hebben slechts kennis over wereldse zaken en de verdiensten ervan. Zij zijn slim en intelligent in het verkrijgen en regelen ervan, terwijl zij onachtzaam zijn m.b.t. religieuze zaken en wat hen voordeel brengt in het Hiernamaals. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

Sommige wijze mannen onder hen hebben gewaarschuwd tegen deze ineenstorting en de oorzaken ervan, maar zij sloegen daar pas acht op toen het te laat was en nadat het niet meer mogelijk was om het te vermijden.

Tenslotte vragen we Allah de Verhevene Zijn religie te helpen en Zijn Woord het hoogste te maken, de Islaam en de moslims te doen zegevieren en de hypocrieten en ongelovigen te vernederen en de getroffen moslims te compenseren met het goede en hun beloning te vermeerderen. Moge Hij ons allen helpen datgene te doen waar Hij van houdt en waar Hij tevreden mee is. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En Allah heeft volledige controle over Zijn zaken, maar de meeste mensen weten het niet.” [Soerat Yoesoef (12), aayah 21.]

 

Relevante artikelen:

Het consumeren van ribaa (rente)

Verboden zakelijke transacties

 

 

Aarde begeerten

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan