An-Nikaah’ fie al-Islaam – het huwelijk in de islam

Het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed.

(salallaahoe ‘alayhie wa sallam – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)

Huwelijk 4Voordat u deze verhandeling gaat lezen, willen wij even uw aandacht vragen voor het volgende. Deze verhandeling over het huwelijk is een veel gelezen item op onze website www.uwkeuze.net. Hoewel het een belangrijk onderwerp betreft, is dit niet het belangrijkste onderwerp van de islam. Tawh’ied [het toeschrijven (van Allah) aan Eenheid] is het onderwerp waar een moslim prioriteit aan dient te geven. Daarom willen wij uw aandacht richten op onze rubriek Monotheïsme – Tawh’ied, waar diverse artikelen over het belangrijkste onderwerp van de islam te lezen zijn. En lees ook eens de verhandelingen Verplichte kennis voor elke moslim en Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah, een samenvatting van de fundamentele principes van de mensen van de Soennah en de Djamaa’ah aangaande de geloofsleer, twee echte aanraders. Moge Allah de Meest Barmhartige al het goede voor u vergemakkelijken en al het slechte bij u vandaan houden. Amien. Lees ook het artikel Qawaama: de essentie van mannelijkheid.

Tip: verras jouw man of vrouw eens met een leuk geschenk uit onze islamwinkel. En deze verhandeling die u nu gaat lezen is ook als boek te koop in onze islamwinkel, alsook een boek over seksualiteit in de islam, in shaa Allah.

Dan volgt nu de verhandeling over het huwelijk.

Samengesteld door ‘Abdoellaah Bekx (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah).

Bismillaahie r-Rah’maanie r-Rah’iem, in de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

“Er zijn drie zaken die serieus moeten worden genomen: an-nikaah’ (het huwelijk), at-talaaq (de scheiding) en ridja’at (een vrouw terugnemen na talaaq).” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Het doel van deze verhandeling is het verschaffen van een algemeen inzicht betreffende het proces voorafgaand aan een huwelijk en hoe het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gesloten dient te worden. De verhandeling is verdeeld in de volgende negen delen, die na de inleiding volgen:

1. Redenen om te trouwen
2. Partnerkeuze
3. De khitbah – verloving
4. De walie en de getuigen
5. De mahr – bruidsschat
6. De nikaah’ – het huwelijk(scontract)
7. De waliemah – het huwelijksfeest
8. De huwelijksnacht
9. Tijdens het huwelijk

 

Inleiding

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet Moh’ammed, zijn gezinsleden, metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt.

Wanneer intelligente mensen, die vrij zijn van misleidende bevliegingen, psychologisch vernietigende begeerten en lusten die iemands verstand verwarren en inzicht bedekken, nadenken over de manier hoe Allah de Verhevene de wereld controleert en de aangelegenheden regelt, dan zien zij duidelijk hoe perfect Zijn wetgeving is en hoe wijs Zijn bestuur is. Doch kunnen mensen de toepassingen en effecten nooit volledig omschrijven of beseffen. Hoe waar zijn de volgende goddelijke woorden (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zenden van de Qor-aan (Koran) neer wat genezing en barmhartigheid is voor de gelovigen…” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 82.] Het huwelijk is één van die aspecten van deze perfectie.

Als jongeren, man of vrouw, de pubertijd bereiken met levendigheid en hoop in het leven, zullen zij proberen hun bloeiende begeerten te bevredigen. Aan top van deze begeerten staan de seksuele begeerten. Als men kijkt naar de door de mens gemaakte wetten betreffende het seksuele instinct, kan men zien dat zij zijn als een halfgeruïneerde muur die geconfronteerd wordt met een stormvloed vanaf een hoge berg; de muur is niet geschikt om fatsoenlijk weerstand te bieden! Tegelijkertijd kunnen mensen niet wegrennen omdat zij omgeven zijn door allerlei vormen van beproevingen en immoraliteit.

Er zijn talrijke psychologische ziekten, lichamelijke kwalen, ethische lichtzinnigheden en sociale wantoestanden. Deze smartelijke toestand heeft geleid tot de vernietiging van vele families en samenlevingen. Er wordt veel geld uitgegeven om de vele problemen te genezen. Maar zolang men niet beseft dat de wetgeving een zwakke muur is, wordt het geld in een bodemloze put gegooid.

Het beschermen van de samenleving begint bij de bescherming van het familieleven en de gezinsleden. Stabiliteit binnen een gezin op basis van een sterke wetgeving zorgt voor een gezonde maatschappij, in shaa-a Allaah. Het begint al tijdens de opvoeding van kinderen. (Zie de verhandeling Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam.) Daar ligt de basis. Op deze basis bouwt men voort om een stabiel gezin te bouwen nadat men zelf in het huwelijk treedt. (Zie het artikel Op de tandem.) Als men nadenkt over de wetgeving van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) aangaande de bescherming van de mens tegen de verwoestende effecten van zijn instinct indien het onbeteugeld wordt gelaten, dan kan men zien dat het hem voorziet van de leiding die hij nodig heeft tijdens de verschillende fases van zijn leven.

Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie zich van Mijn gedenking afwendt, dan is er waarlijk een leven vol ontbering (#1) voor hem…” [Soerat Taa Haa (20), aayah 124.]

<<< (#1) Een benauwd leven door stress en zorgen om het wereldse en het tot het uiterste gaan om meer van het wereldse te verkrijgen en de angst voor de vermindering ervan. Vrekkigheid overmeestert zijn gedachten en gierigheid is diep geworteld in zijn aard; in tegenstelling tot de gelovige die streeft naar het verkrijgen van het Hiernamaals. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En huw de alleenstaanden onder jullie en de rechtschapenen onder jullie slaven en slavinnen. Indien zij arm zijn, zal Allah hen verrijken met Zijn gunst. En Allah is Alomvattend (met Zijn Kennis en Macht), Alwetend.” [Soerat an-Noer (24), aayah 32.]

De bedoeling is dat de moslims zich zouden moeten inspannen om er voor te zorgen dat niemand (die wenst te trouwen) in de samenleving ongetrouwd blijft. Familieleden, vrienden en buren dienen de nodige belangstelling te tonen in deze zaak. En waar zulke hulp niet beschikbaar is, zou de staat de nodige maatregelen moeten treffen. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)

 


1. Redenen om te trouwen

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En tot Zijn tekenen behoort dat Hij vanuit jullie zelf (jullie eigen soort) echtgenotes schiep voor jullie, zodat jullie bij hen rust vinden en Hij bracht tussen jullie genegenheid en barmhartigheid. Waarlijk, daarin zijn zeker tekenen voor een volk dat nadenkt.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 21.]

Nikaah’ is een Arabisch woord dat letterlijk verwijst naar “huwelijk”. In de sharie’ah (islamitische wetgeving) beduidt het een contract tussen een man en een vrouw om seksuele omgang wettig te maken. Geslachtsgemeenschap (of enige andere seksuele handeling) is niet toegestaan zonder huwelijk. (Zie o.a. de artikelen De handdrukZinaa, een gruweldaad en een slechte wegWaarom legt de islam zulke harde bestraffingen op voor seks buiten het huwelijk.) Het is de aard van de mens om seksuele verlangens te hebben. De islam (Arabisch: al-islaam) beschouwt seks als een van de essentiële menselijke behoeften die op een correcte manier bevredigd dient te worden: namelijk binnen een huwelijk. Aldus vindt men rust binnen een huwelijk omdat het vuur van seksuele begeerten op een toegestane manier geblust kan worden.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Mensen gaan al-Djennah (het Paradijs) binnen voornamelijk op basis van taqwaa (godsvrees, vroomheid – respect en gehoorzaamheid jegens de bevelen van Allah en Zijn boodschapper) en op basis van hun goed gedrag (akhlaaq). (Terwijl) de meeste mensen het Hellevuur binnengaan wegens (het slechte gebruik van) de mond (door te liegen en roddelen etc.) en het geslachtsdeel (door ontucht en overspel etc.).” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei ook (Nederlandstalige interpretatie): “O jongemannen! Wie in staat is te trouwen, dient te trouwen, want het helpt jullie om jullie blikken neer te slaan (#2) en jullie kuisheid te bewaken.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

<<< (#2) Zie de artikelen De jihad van de ogen en De grote deugd van het neerslaan van de ogen.>>>

Dus zodra iemand kan trouwen dient diegene te trouwen, want daarmee bescherm je jezelf onder andere beter tegen onwettige seksuele handelingen.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) omschreef in een lange overlevering in Sah’ieh’ Moeslim verschillende daden van sadaqah (liefdadigheid) en hij noemde (Nederlandstalige interpretatie): “…en in de geslachtsgemeenschap van een man (met zijn echtgenote) is een sadaqah (in zijn voordeel).” Zij (de metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) zeiden: “O boodschapper van Allah! Is er een beloning voor degene onder ons die zijn seksuele passie bevredigt?” Hij zei: “Vertel me, als hij het zou toewijden aan iets dat verboden is, zou het dan geen zonde zijn voor hem? Evenzo, als hij het toewijd aan iets dat toegestaan is, dan dient hij een beloning te krijgen.”

Allah de Verhevene zegt over het huwelijk (Nederlandstalige interpretatie): “Het is toegestaan voor jullie om in de nacht(en) van het vasten geslachtsgemeenschap te hebben met jullie vrouwen. Zij zijn kleding (een beschutting tegen verboden handelingen) voor jullie en jullie zijn kleding voor hen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 187.]

Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…strevend naar kuisheid (#3) en niet naar ontucht…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 24.]

<<< (#3) Het huwelijk wordt in de Arabische tekst voorgesteld als een vesting; een fort dat beschermt tegen onzedelijkheid en alles wat onwettige geslachtsgemeenschap met zich mee kan brengen.>>>

Het belang van het huwelijk is ook terug te vinden in de onderstaande h’adieth (profetische overlevering). Want profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer een persoon trouwt, heeft hij de helft van zijn religie voltooid. Laat hem dus Allah vrezen ten aanzien van de andere helft.” (Overgeleverd door al-Bayhaqie.)

Het is dus heel erg belangrijk dat iemand trouwt, want de helft van het geloof wordt er mee voldaan. De andere helft van je geloof wordt voldaan door het geloof goed te praktiseren.

Het kan zijn dat iemand om een of andere reden bang is om het financieel gezien samen niet te halen terwijl dat in shaa-a Allaah helemaal nergens voor nodig is. Over broeders of zusters die om een of andere reden uit angst voor armoede niet willen trouwen heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Trouwen is mijn Soennah. Eenieder die zich hiervan af houdt (zonder geldige reden) behoort niet tot mij.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Dus als een broeder of een zuster om een of andere reden niet wil trouwen, dan volgt diegene niet de levenswijze (Soennah) van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en hij heeft aangegeven dat zulke personen niet tot hem behoren, oftewel niet tot de moslims behoren.

 


2. Partnerkeuze

De islam heeft zijn eigen principes om een echtgenoot/echtgenote te kiezen. De kwestie aangaande het huwelijk is in de islam niet louter een kwestie van seksuele bevrediging. De islam beschouwt het huwelijk als een instituut om een gezin te stichten. Daarom moedigt de islam zijn volgelingen aan om een partner te zoeken waarmee het huwelijk hoogstwaarschijnlijk succesvol zal zijn.

Een vrouw/man kan wellicht een mooi uiterlijk hebben of een bepaald vermogen hebben waar een man/vrouw voor valt, maar trouwen met iemand vanwege diens standvastigheid in zijn/haar geloof is vele malen beter. Onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft hierover gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een vrouw kan gehuwd worden omwille van vier dingen: haar bezittingen, haar afkomst, haar schoonheid en haar religieuze toewijding. Zoek degene die religieus toegewijd is! Moge jullie handen met stof gewreven worden (d.w.z. moge jullie slagen).” [Overgeleverd door al-Boekhaarie (4802) en Moeslim (1466).] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

Als je dus met een man/vrouw trouwt vanwege zijn/haar geloof (die bedachtzaam is en de bevelen van Allah de Verhevene naleeft), dan zal het huwelijk succesvol zijn, in shaa-a Allaah. Trouwt men om een andere reden, dan is de kans aanwezig dat het huwelijk gedoemd is te mislukken. Onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Trouw niet omwille van de schoonheid van een vrouw; het kan zijn dat haar schoonheid (vanwege arrogantie) haar vernedert. Trouw niet omwille van haar rijkdom; het kan zijn dat zij brutaal wordt vanwege haar rijkdom. Trouw omwille van (de standvastigheid) van haar geloof. Ik zweer bij Allah, een gelovige slavin met een afgesneden neus en een gat in haar oor is beter.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De wereld is slechts een voorziening en de beste voorziening van de wereld is een goede vrouw.” (Overgeleverd door Moeslim.) Dus als je als moslim met een goede moslimah trouwt, dan heeft hij de beste voorziening die er op aarde te vinden is. Een goed huwelijk zal zorgen voor rust en bijdragen aan het praktiseren van de islam, in shaa-a Allaah.

Over het huwelijksaanzoek heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer jullie een huwelijksaanzoek krijgen van iemand waarover jullie tevreden zijn met betrekking tot zijn geloof en karakter, huw hem dan. En wanneer jullie weigeren: er zal groot verderf en onheil op aarde zijn.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Wanneer een broeder dus om de hand gaat vragen van een zuster en zij is samen met haar vader (of vervangende walie) tevreden over de manier hoe de broeder zijn geloof praktiseert en hij heeft een goed karakter, dan mag hij niet voor het huwelijk geweigerd worden. Mocht het huwelijksaanzoek toch afgewezen worden (louter wegens zijn nationaliteit bijvoorbeeld), dan loop je het risico dat er fitnah ontstaat waar niemand op zit te wachten. En welke oprechte moslim wil de reden zijn van fitnah!?

Aan de andere kant kan ook een zondaar om de hand van een moslimah komen vragen. Daarover heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bij de Ene in Wiens Hand mijn ziel is! Jullie moeten de hand van de zondaar afwijzen en hem een strenge waarschuwing geven om tot de waarheid terug te komen, anders zal Allah zeker de harten van een paar van jullie tegen de anderen laten keren en jullie vervloeken zoals Hij hen vervloekt heeft.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie.)

Als er dus een man om de hand van de moslimah komt vragen en het is een zondaar, dan moet diegene afgewezen worden. De strenge waarschuwing is bedoeld om de zondaar weer terug te laten keren tot de islam – gehoorzaamheid jegens Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). Want een man die zijn gebed niet verricht (zie het artikel Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat), of die zinaa (onwettige geslachtsgemeenschap – ontucht, overspel) begaat, of die bijvoorbeeld in drugs handelt, of op een andere manier h’araam zijn geld verdient, die is geen geschikte huwelijkskandidaat voor een moslimah. Wordt zo een huwelijksaanzoek wel geaccepteerd, dan zal Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) de harten van bijvoorbeeld de familieleden tegen elkaar laten keren waardoor er ruzies ontstaan in families, of de zuster loopt zelfs het risico door de familie verstoten te worden.

De islam beoogt een langdurige huwelijksrelatie. Tijdens de kennismaking dient men te achterhalen of de potentiële huwelijkskandidaat een sterke religieuze toewijding en een gezonde morele achtergrond heeft. Daarnaast is het uiterlijk niet helemaal onbelangrijk. Een bruidegom en zijn bruid dienen beide (#4) tevreden en volledig overtuigd te zijn van hun partnerkeuze.  Daarom staat de islam zowel de man als de vrouw het toe om naar elkaar te kijken.

<<< (#4) Een vrouw mag niet gedwongen worden om met iemand te trouwen, met andere woorden: uithuwelijken is niet toegestaan in de islam. Zie Vraag 21 – Is het toegestaan in de Islam om een vrouw uit te huwelijken, d.w.z. tegen haar wil met iemand te laten trouwen?>>>

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Ik was bij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en een man kwam naar hem toe en vertelde hem dat hij wilde trouwen met een vrouw van de Ansaar. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Heb je naar haar gekeken?” Hij zei: “Nee.” De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Ga en kijk naar haar. Er is iets (vreemds) aan de ogen van Ansaarie vrouwen.” (Overgeleverd door Ah’mad, 2/286, 299; Moeslim, 4/142; an-Nisaa-ie, 2/73.)

[Sommige Ansaarie vrouwen keken scheel, daarom stuurde profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de man terug om naar de vrouw te kijken.]

Dit is natuurlijk een wijs advies zodat de bruidegom (alsook de bruid) later geen spijt krijgt. Er is overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen een man die bij hem kwam en hem vertelde over zijn verloving met een bepaalde vrouw (Nederlandstalige interpretatie): “Heb je naar haar gekeken?” De man antwoordde ontkennend. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Ga en zie haar. Hopelijk raken jullie beide aangetrokken tot elkaar.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

De islam ziet liefde en genegenheid tussen een echtgenoot en echtgenote als normale gevoelens; en zo lang als deze liefde puur, onschuldig en wettig is, rekent de islam het niet aan en voedt het met toegestane middelen.

Al-Moeghirah verhaalde dat toen hij zich met een vrouw verloofde, dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Kijk naar haar, want het zorgt wellicht voor meer genegenheid en instemming tussen jullie.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie en an-Nasaa-ie.)

Er is idjmaa’ (consensus) onder de geleerden dat wanneer iemand een vrouw wil huwen, dat het voor hem toegestaan is meer dan eens te kijken naar alleen haar gezicht en handen omdat zij geen onderdeel uitmaken van haar ‘awrah, zonder dat hij alleen met haar is (#5) en zonder haar aan te raken (#6). Haar gezicht is een indicatie van haar schoonheid en haar handen van de forsheid van haar lichaam. Dit is toegestaan, ook al geeft de vrouw geen toestemming. Zo kan een vrouw ook kijken naar haar toekomstige echtgenoot.

<<< (#5) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een man is niet alleen met een vrouw of de derde van hen is shaytaan (satan) (die hen zal aansporen tot onzedelijkheid).” [Overgeleverd door at-Tirmidzie (nr. 1181) en Ibn Hibbaan (nr. 282), van Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem). Sheikh al-Albaanie classificeerde het sah’ieh’ (authentiek) in as-Sah’ieh’ah (nr. 430).]>>>

<<< (#6) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als één van jullie met een ijzeren naald in het hoofd zou worden gestoken, zou dat beter voor hem zijn dan het aanraken van een vrouw die voor hem geen mah’ram is.” (Overgeleverd door at-Tabaraanie, 20/212; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 4921.) Zie het artikel De handdruk.)>>>

Het is ook toegestaan voor een man om de vrouw waarmee hij wil trouwen te ontmoeten en met haar te praten, in aanwezigheid van een van haar mah’aariem (mannelijke verwanten waar zij niet mee kan trouwen). Dit is om elkaar te leren kennen zodat men op de hoogte is van elkaars meningen, manieren en hoe men spreekt.

Bij het nemen van zo een belangrijke beslissing is het belangrijk dat men de leiding van Allah de Verhevene zoekt door doe’aa-e (smeekbeden) te verrichten en salaat al-istikhaarah te bidden. Zie het artikel Salaat al-Istikhaarah. An-Nawawie meent dat “na het verrichten van salaat al-istikhaarah, een persoon moet doen wat hij hartgrondig geneigd is te doen en wat goed voelt en hij dient niet vol te houden aan de begeerte die hij had voordat hij al-istikhaarah verrichtte. Als zijn gevoelens veranderen, dan dient hij afstand te nemen van hetgeen hij van plan was te doen…”

 


3. De khitbah – verloving

Zodra de zuster samen met haar vader (of vervangende walie) akkoord zijn gegaan met het huwelijksaanzoek, zijn de broeder en zuster met elkaar verloofd en kunnen de voorbereidingen voor het huwelijk beginnen. Zodra de zuster eenmaal verloofd is, is het voor geen enkele broeder meer toegestaan om ook om de hand van de zuster te gaan vragen. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft hierover gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Pas op voor achterdocht (van anderen) zoals verdenkingen en slecht spreken, en bespioneer elkaar niet, en luister niet naar kwaadaardige gesprekken van de mensen over andermans zaken, en leef niet in vijandschap met elkaar, maar wees broeders. En niemand mag vragen om de hand van een vrouw die al verloofd is met zijn broeder, maar hij moet wachten totdat zijn broeder trouwt met haar of dat hij haar verlaat.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Uit deze h’adieth kunnen we opmaken dat het niet toegestaan is om te roddelen of te lasteren, noch dat men een ander mag bespioneren (zoeken naar fouten) of met een ander in vijandschap mag leven. Tevens valt er uit deze h’adieth op te maken dat het niet toegestaan is om de hand te vragen van een moslimah die al verloofd is totdat de broeder beslist of het huwelijk wel of niet door zal gaan. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft over dit punt ook het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een man mag een vrouw geen voorstel doen voor een huwelijk als zijn broeder dat al gedaan heeft. En hij mag geen prijs (bruidsschat) bieden voor iets waar zijn broeder al een prijs (bruidsschat) voor geboden heeft. En een vrouw mag niet samen worden gehuwd met de zus van haar vader, nog met de zus van haar moeder, en een vrouw mag haar zuster niet vragen te scheiden om haar af te nemen wat van haar is, maar ze moet trouwen, want ze zal krijgen wat Allah voor haar bepaald heeft.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Hier wordt dus nogmaals aangegeven door de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) dat het niet toegestaan is om een moslimah die al verloofd is een huwelijksaanzoek te doen. Net als in een andere soort transactie is het ook in deze situatie niet toegestaan om een broeder te overbieden door een hogere bruidsschat aan te bieden dan de bruidsschat die door hem is aangeboden. In de volgende h’adieth is dit nogmaals duidelijk terug te lezen (Nederlandstalige interpretatie): “Geen van jullie mag elkaar overbieden in een transactie, noch mag hij een huwelijksaanzoek doen nadat iemand anders al een huwelijksaanzoek heeft gedaan.” (Overgeleverd door Moeslim.)

De hand van een moslimah die al verloofd is mag je ook niet opeisen door bijvoorbeeld de zuster of haar familie onder druk te gaan zetten met melodramatische dreigementen om alsnog voor elkaar te krijgen dat de moslimah overstag gaat. Als een man dat doet, dan zit hij op zo een moment samen met de shaytaan (satan) te stoken tussen twee aanstaande partners die met elkaar gaan trouwen omwille van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en dan moet je als man zijnde gewoon sterk zijn en de conclusie trekken dat het voor het verloofde paar voorbestemd is. In de volgende h’adieth kunnen we er het volgende over lezen: “Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood de verkoop van goederen door een stadbewoner ten behoeve van een woestijnbewoner, zo werd nadjsh (iemand overbieden) ook verboden. En men moet niet aandringen dat iemand zijn goederen terugbrengt naar de verkoper om zijn eigen goederen te kunnen verkopen, noch zou een man de hand van een vrouw die al verloofd is met iemand anders moeten opeisen, en een vrouw moet niet proberen een scheiding te veroorzaken voor een andere vrouw om haar plaats in te nemen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Naast dat het dus voor een man niet toegestaan is om de hand op te eisen van een moslimah die al verloofd is, is het voor een vrouw niet toegestaan om te proberen een scheiding te veroorzaken zodat zij de plek van haar zuster kan innemen door met haar man te trouwen.

Over de zegeningen van een vrouw heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, een teken van zegening voor een vrouw is dat haar verloving, huwelijksgift en bevalling makkelijk zijn.” [Overgeleverd door Ah’mad, al-Hakim en anderen; met een goede isnaad (keten van overleveraars) volgens al-Albanie.]

Dus als de verloving van een moslimah net als haar bevalling eenvoudig verloopt en de bruidsschat die zij samen met haar partner is overeengekomen door hem voldaan kan worden, dan zijn dit tekenen van zegeningen voor haar.

Om het gedeelte over verloven af te sluiten, willen we graag de volgende h’adieth delen: “Een man passeerde profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg aan de man naast hem (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wat is jouw mening over deze persoon die voorbij loopt?’ De man antwoordde: ‘Deze persoon behoort tot de rijkste van de moslims; als hij om de hand van een vrouw zou vragen, dan zou zij ten huwelijk gegeven moeten worden aan deze man. En als deze persoon voor iemand zou pleiten, dan zal zijn voorspraak worden geaccepteerd.’ Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bleef voor een tijdje stil totdat een andere man passeerde. Opnieuw vroeg de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) aan de man naast hem: ‘Wat is jouw mening over deze persoon die voorbij loopt?’ De man antwoordde: ‘Deze persoon, O boodschapper van Allah, deze persoon is een van de armste moslims. Als deze persoon om de hand van een vrouw zou vragen, dan zal niemand haar aan hem ten huwelijk geven. En als deze persoon voor iemand zou pleiten, dan zal niemand zijn voorspraak accepteren.’ Toen zei profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): ‘Deze arme man is beter dan een groot aantal van de rijkste van de moslims om de wereld mee te bevolken.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Deze h’adieth toont aan dat de rijkere broeders niet altijd beter zijn dan de broeders die het niet zo breed hebben. Een broeder die het minder breed heeft is zich over het algemeen er veel meer van bewust dat hij Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) nodig heeft en Hem dient te aanbidden. Daarnaast kan het ook zijn dat een broeder die het financieel gezien minder breed heeft meer kennis heeft dan de rijkere broeder. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft daar nog het volgende over gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, het wereldse leven behoort slechts toe aan vier soorten mensen: (1) een dienaar die van Allah rijkdom en kennis heeft gekregen, waardoor hij zijn Heer vreest, zijn familiebanden onderhoudt en waarvan hij weet dat Allah er recht op heeft. Deze bevindt zich in de hoogste gradaties. (2) Een dienaar die van Allah kennis gekregen heeft, maar geen rijkdom. Toch is hij oprecht in zijn intentie en zegt hij: ‘Als ik geld zou hebben, dan zou ik zoals die of die doen.’ Waarlijk, hij wordt (beloond) middels zijn intentie en hij zal dezelfde beloning krijgen als de eerste. (3) Een dienaar die van Allah rijkdom gekregen heeft, maar geen kennis. Hij geeft zijn geld losbandig uit zonder kennis, zonder zijn Heer te vrezen en zonder daarmee zijn familiebanden te onderhouden en zonder het recht van Allah te kennen. Deze persoon bevindt zich in de meest bedorven gradaties. (4) Een dienaar die van Allah geen rijkdom en geen kennis heeft gekregen, maar die zegt: ‘Als ik geld zou hebben, zou ik hetzelfde doen als die of die.’ Waarlijk, hij wordt (beloond) middels zijn intentie en hij zal dezelfde last ondergaan.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

 


4. De walie en de getuigen

Dan komen we nu aan bij de walie en de betrouwbare getuigen die nodig zijn bij een islamitisch huwelijk. De walie, oftewel de voogd van de moslimah die gaat trouwen, is in eerste instantie haar vader. Mocht haar vader om een of andere reden niet aanwezig (kunnen) zijn, dan kan zijn plaats bijvoorbeeld ingenomen worden door haar oom (de broer van haar vader of moeder, niet een aangetrouwde oom) of grootvader. Indien zij niet als walie kunnen optreden, dan zou het bijvoorbeeld ook nog haar broer of eigen zoon kunnen zijn die zij heeft verkregen uit een eerder huwelijk. Mocht de moslimah helemaal geen familieleden hebben die als walie kunnen optreden, of zij is bekeerd tot de islam en zij heeft verder geen islamitische familieleden, dan kan een moslimleider haar walie zijn, of voor de situatie in Nederland een betrouwbare persoon uit de gemeenschap.

Over de walie heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen huwelijk zonder de toestemming van de walie.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Dus als een man om de hand van een zuster komt vragen en de vader (of plaatsvervangende walie) geeft om gegronde redenen geen toestemming voor een huwelijk, dan kan een huwelijk niet plaatsvinden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een huwelijk is niet geldig zonder walie en twee betrouwbare mannelijke getuigen.” (Overgeleverd door Ah’mad, Ibn Hibbaan en anderen; authentiek geclassificeerd door al-Albaanie. At-Tabaraanie en Sah’ieh’ al-Djaami’, 7558.)

Een zuster kan dus niet trouwen als haar walie niet aanwezig is en/of als er geen twee betrouwbare mannelijke getuigen zijn. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Welke vrouw ook trouwt zonder de toestemming van haar walie, haar huwelijk is baatil (ongeldig), haar huwelijk is baatil, haar huwelijk is baatil. Als hij (de echtgenoot) gemeenschap met haar heeft terwijl het huwelijk niet geldig is, dan is de bruidsschat haar recht vanwege de toegang die hij tot haar geslachtsdeel heeft gehad.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Mocht een zuster om een of andere reden toch trouwen terwijl haar walie er op tegen is, dan is het gesloten huwelijk volgens de islam niet geldig. Het gesloten huwelijk kan vervolgens zonder al te veel problemen ongeldig verklaard worden en de bruidsschat die de echtgenoot heeft betaald krijgt hij niet terug, want de zuster heeft recht op de bruidsschat omdat zij geslachtsgemeenschap met elkaar hebben gehad ondanks dat dit niet toegestaan was.

Om het huwelijk geldig te laten zijn, is het noodzakelijk dat er twee moslimgetuigen met een goed karakter getuigen van zijn, want de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Er is geen huwelijk behalve met een walie en twee getuigen met een goed karakter.” (Overgeleverd door al-Bayhaqie van de h’adieth van ‘Imraan en ‘Aa-ieshah; als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ al-Djaami’, nr. 7557.)

De voorwaarden voor een geschikte getuige is dat hij een man dient te zijn, moslim, volwassen en geestelijk gezond. In Sharh’ Moentaha’l-Iraadaat (2/648) staat: “Het huwelijkscontract kan niet plaatsvinden zonder de getuigenis van twee mannen die volwassen zijn, geestelijk gezond, in staat te spreken en horen, moslims – ook al betreft het de vrouw die een dzimmie [jood of christen (#7) die onder moslimbestuur leeft] is – en met een goed karakter, ook al is het slechts uitwendig.” (Einde citaat.)

<<< (#7) Zie het artikel Trouwen met vrouwen van de mensen van het Boek.>>>

Als het aanzoek en de acceptatie opgeschreven zijn en een getuige is doof, bijvoorbeeld, en hij getuigt van hetgeen opgeschreven wordt tijdens het huwelijkscontract, dan is zijn getuigenis geldig, want Allah zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…behalve wie getuigen van de waarheid, terwijl zij weten.” [Soerat az-Zoekhroef (43), aayah 86.] Als kennis over hetgeen plaatsvindt de getuige bereikt, dan is dat voldoende. (Al-Sharh’ al-Moemti’, 5/162.)

Volgens de H’anafie fiqh kan de plek van één broeder als getuigen door twee zusters ingenomen worden indien er niet genoeg mannelijke getuigen aanwezig kunnen zijn bij het huwelijk, dit omdat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En laat twee van jullie mannen getuigen. Indien er dan geen twee mannen (beschikbaar) zijn, dan een man en twee vrouwen, van hen die jullie goedkeuren als getuigen, zodat als één van hen (de twee vrouwen) zich vergist, de ander haar herinnert…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 282.

 


5. De mahr – bruidsschat

Het volgende onderwerp is de mahr, oftewel de bruidsschat, een exclusief recht van de vrouw waar zij mee mag doen wat zij wil (mits het h’alaal is natuurlijk). Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En geef de vrouwen (met wie jullie trouwen) hun (verplichte) bruidsschatten als geschenk (van harte). Als zij dan uit welbehagen iets daarvan aan jullie teruggeven, eet dan ervan en geniet zonder vrees voor de gevolgen (aangezien Allah het toegestaan heeft gemaakt).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 4.]

Vandaag de dag worden er extreem hoge bruidsschatten gevraagd door de vader of door de zuster, al dan niet onder druk van haar familie. Maar is dit wel volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), of hebben we hier te maken met een veredelde vorm van vrouwenhandel of zelfs nog erger? Bij de mahr gaat het niet om de hoogste bieder, maar om hetgeen wat de broeder zich kan veroorloven. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen een man (Nederlandstalige interpretatie): “Ga trouwen, zelfs al is de mahr een ijzeren ring.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Dit geeft al aan dat de mahr niet veel hoeft te zijn als een broeder niet veel kan besteden aan de mahr. De mahr kan ook nog op een andere manier gegeven worden en dat kan gelezen worden in de volgende h’adieth: “Een vrouw kwam naar profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zei: ‘Ik presenteer mezelf aan u voor het huwelijk.’ Ze bleef daarna een tijdje staan, waarna een man zei: ‘Als u niet met haar wil trouwen, laat mij dan met haar trouwen.’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Heb je iets om haar als mahr (bruidsschat) te kunnen betalen?’ De man zei: ‘Ik heb niets bij me, behalve mijn izaar (lendendoek).’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Probeer iets anders te vinden, al is het een ijzeren ring.’ Maar de man was niet in staat om zelfs dat te kunnen vinden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei tegen de man: ‘Kun je iets van de Nobele Qor-aan reciteren?’ ‘Ja,’ zei de man, ‘ik ken deze en deze soewar reciteren,’ en de man noemde de soewar die hij kon reciteren. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘We laten jou met haar trouwen voor hetgeen jij weet van de Nobele Qor-aan (uit jouw hoofd).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

De mahr kan dus ook de soewar zijn die de broeder kan reciteren en die hij aan zijn vrouw kan leren en waar ze samen naar kunnen leven. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De beste bruidsschat is datgene met de minste lasten. Gezegend is de vrouw wier verloving en bruidsschat gemakkelijk zijn.” (Overgeleverd door Ah’med.)

En de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook dit gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, een teken van zegening voor een vrouw is dat haar verloving, huwelijksgift en bevalling makkelijk zijn.” [Overgeleverd door Ah’mad, al-Hakim en anderen; met een goede isnaad (keten van overleveraars) volgens al-Albaanie.]

Alsook (Nederlandstalige interpretatie): “De beste bruidsschatten zijn de gemakkelijkste.” (Overgeleverd door al-H’aakim, sah’ieh’.)

Deze ah’aadieth betekenen niet dat je moet gaan trouwen voor vijf euro of een ijzeren ring (ondanks de protesten van de romantici onder jullie!). Mannen dienen geen misbruik te maken van zulke ah’aadieth om er goedkoop van af te komen. Dergelijke ah’aadieth beduiden dat de bruidsschat een waarde dient te hebben die de bruidegom makkelijk kan betalen, naar alle redelijkheid, en niet dat hij een bruidje gratis en voor niets kan ophalen.

De zuster is dus gezegend als de bruidsschat die zij vraagt gemakkelijk is voor de broeder. Daarnaast is de zuster gezegend als haar verloving en bevalling gemakkelijk verlopen.

At-Tirmidzie (1114) leverde over dat ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ga niet naar het extreme met betrekking tot de huwelijksgiften voor vrouwen. Als dat iets eerbaar zou zijn in deze wereld, of een teken van vroomheid bij Allah, dan zou de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) daar het meeste recht op hebben. Maar ik heb nooit gehoord dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als bruidsschat voor enig van zijn vrouwen meer bood, of als bruidsschat voor enig van zijn dochters meer accepteerde dan twaalf oeqiyyah.” (Als sah’ieh’ geclassificeerd door al-Albaanie in Sah’ieh’ at-Tirmidzie.)

Nu zijn er ook broeders die met hun vrouwen een bepaalde mahr afspreken maar dat de broeders dit vervolgens niet willen geven aan hun vrouwen. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei hierover (Nederlandstalige interpretatie): “Als men een vrouw trouwt voor een bepaalde bruidsschat en hij wil haar niets geven, dan wordt hij als een bedrieger gezien. Als hij sterft zonder haar recht te betalen, zal hij Allah op de Dag des Oordeels als een overspelige ontmoeten.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Een broeder die zijn vrouw niet de mahr geeft die zij samen hebben afgesproken zal op de Dag des Oordeels als een overspelige voor Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) komen te staan.

De mahr hoeft dus niet een hoog bedrag te zijn, het kan ook een ijzeren ring zijn, of bijvoorbeeld een moesh’af. De mahr kan direct bij het huwelijk gegeven worden, maar er kan ook afgesproken worden dat de broeder de mahr later aan de zuster geeft: dan wordt het gezien als een schuld die de broeder aan zijn vrouw verschuldigd is en die kan de zuster ook opeisen als het afgesproken moment is aangebroken. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Huwelijk rood

 


6. De nikaah’ – het huwelijk(scontract)

Nu de redenen om te trouwen zijn aangegeven, de khitbah (verloving), de walie, de getuigen en de mahr zijn beschreven, zijn we nu aangekomen bij de nikaah’, oftewel het huwelijk of huwelijkscontract (‘aqd al-nikaah’) welke zowel thuis als in de moskee gesloten kan worden.

Een huwelijk kan mondeling gesloten worden, maar ook schriftelijk vastgelegd worden. Zeker tegenwoordig is het belangrijk dat het huwelijk schriftelijk vastgelegd wordt om de rechten van de vrouw te waarborgen in shaa-a Allaah. In een samenleving met zwakke islamitische sociale controle kunnen mannen gemakkelijk misbruik maken van goedwillende vrouwen. (Zie het artikel De ontsluiering van de huwelijksbandieten.)

Degene die het huwelijk opschrijft is bekend als de registrator of met andere titels. Het kan de imaam (leider) van de plaatselijke moskee zijn. Tot zijn taken behoort het controleren dat de bruid instemt met het huwelijk (want een vrouw mag niet tegen haar wil uitgehuwelijkt worden, zie #4) en dat er geen belemmeringen voor het huwelijk zijn. Hij dient ook te controleren dat de walie volgens de sharie’ah acceptabel is als walie, alsook de identiteit van de getuigen te bevestigen en hun getuigenis en eventuele afspraken met betrekking tot het huwelijk (waaronder de mahr) te noteren.

De registrator dient zelf ook aan enkele voorwaarden te voldoen, waaronder het zijn van een moslim, man, volwassen, geestelijk gezond en verstandig. Voor een vrouw is het toegestaan om te helpen bij het voorbereiden van het huwelijkscontract met betrekking tot de mahr en instemming van beide partijen etc. Maar het is voor een vrouw niet toegestaan om de huwelijkssluiting te doen. Hierover is er een overlevering van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar). Er is overgeleverd dat Ibn Djoeraydj zei: “Toen ‘Aa-ieshah het huwelijk van een van haar vrouwelijke familieleden wilden regelen, riep ze enkelen van haar familie en reciteerde de shahaadah. Toen er niets over was behalve de nikaah’, zei ze: ‘O die-en-die! Sluit het huwelijk, want vrouwen kunnen geen huwelijken sluiten.’” [Moesannaf ‘Abd ar-Razzaaq (6/201); als sah’ieh’ geclassificeerd door al-H’aafidhz Ibn H’adjar in Fath’ al-Baarie (9/186).]

De registrator schrijft voor het huwelijkscontract eerst de namen op van de broeder en zuster die volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gaan trouwen. Vervolgens schrijft de registrator de namen op van de walie en de twee betrouwbare getuigen. Daarna schrijft de registrator de mahr op die de broeder en zuster zijn overeengekomen. Als laatste schrijft de registrator eventueel nog afspraken op die de broeder en zuster gezamenlijk gemaakt hebben en die in het huwelijkscontract (‘aqd al-nikaah’) vermeld moeten worden.

Vóór of na de huwelijkssluiting kan de registrator (of de bruidegom) een korte preek geven.

De huwelijkssluiting kan op de volgende manier geschieden

De walie zegt: “Ik bied jou mijn dochter/beschermelinge (die en die) aan volgens de wet van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en de Soennah van Zijn boodschapper salallaahoe ‘alayhie wa sallam (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en volgens de mahr en voorwaarden die we zijn overeengekomen.”

Dan zegt de bruidegom: “Ik aanvaard het om jouw dochter/beschermelinge (die en die) te trouwen volgens de wet van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa en de Soennah van Zijn boodschapper salallaahoe ‘alayhie wa sallam, en volgens de mahr en voorwaarden die we zijn overeengekomen.”

Het opschrijven van het contract en de afspraken die mensen onderling maken is een manier om ze te bevestigen en formeel te maken, maar het is geen voorwaarde voor de geldigheid van het contract. Het huwelijkscontract kan mondeling gesloten worden door middel van een aanbod van de kant van de walie van de bruid (bijvoorbeeld “ik huw mijn dochter aan jou”) en acceptatie van de kant van de bruidegom (bijvoorbeeld “ik accepteer het”). Het opschrijven is geen voorwaarde, maar het is goed om het contract te documenteren en bevestigen, vooral tegenwoordig. (Islam Q&A – sheikh Muhammed Saalih’ al-Munajjid.) (Zie het artikel De ontsluiering van de huwelijksbandieten.)

Zodra het huwelijkscontract volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is gesloten, zijn alle rechten en verantwoordelijkheden voor de twee echtgenoten – inclusief de (uitgestelde) mahr van de vrouw – onmiddellijk geldig. Er is dan sprake van een wettelijk islamitisch huwelijk. Ieder huwelijk die op een andere manier wordt gesloten is niet geldig volgens de islamitische wetgeving.

Veel broeders en zusters sluiten tegenwoordig een huwelijk alleen op het Consulaat of bij de Gemeente en denken dat dit voldoende is. Het kan zijn dat zij bij een moskee zijn geweest waar het bestuur de grote fout maakt om het aanstaande paar naar de Gemeente te sturen voor een huwelijk, terwijl eerst het islamitische huwelijk gesloten dient te worden.

Een eventueel geregistreerd partnerschap bij de Gemeente zodra er met de Wil van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) kinderen komen is voldoende. De koeffaar hebben hier niets over te zeggen, want zij staan het ook toe als mensen gaan samenwonen terwijl zij niet getrouwd zijn, of zelfs dezelfde zondes begaan als het volk van profeet Lot (vrede zij met hem). Een huwelijk op het Consulaat voldoet net als een huwelijk bij de Gemeente niet aan de eisen van een islamitisch huwelijk en is dus ook niet geldig.

Mocht het dus zo zijn dat het huwelijk is gesloten zonder toestemming van de vader (of plaatsvervangende walie), of uit onwetendheid op de verkeerde manier is voltrokken, of om de islamitische wetgeving te proberen te omzeilen, dan kan het huwelijk nietig verklaard worden. In het gedeelte over de walie kon gelezen worden dat een eventuele bruidsschat door de zuster niet teruggegeven hoeft te worden vanwege de onwettige geslachtsgemeenschap die zij met elkaar gehad hebben.

Het kan zijn dat de zuster aan haar (aanstaande) man vraagt om te blijven wonen in de stad waar haar ouders wonen. In de volgende h’adieth kunnen we lezen wat Said ibn al-Moesayyab hierover heeft gezegd: “Yah’yaa vertelde mij dat Maalik had gehoord dat Said ibn al-Moesayyab vragen werden gesteld over een vrouw die haar man had verzocht om haar niet weg te nemen uit haar stad. Said ibn al-Moesayyab zei: ‘Hij neemt haar weg als hij dat wil.’” (Overgeleverd door Maalik.)

Dus stel de zuster woont ergens in het zuiden van Nederland en haar man komt uit het noorden van Nederland, dan kan hij beslissen dat hij met zijn vrouw gewoon in het noorden van Nederland gaat wonen. Uiteraard behoort het tot de goede manieren om dit vooraf te bespreken en aan te geven. Maar mocht de situatie veranderen, dan heeft de man dit recht.

Een moe’tah huwelijk – tijdelijk huwelijk

Er is ook iets dat bekend is als een moet’ah (of mu’tah) huwelijk, een vorm van een tijdelijk huwelijk – een huwelijk waarbij een bepaalde termijn wordt afgesproken waarna het huwelijk wordt ontbonden. Dit soort huwelijk werd afgeschaft en maakt geen deel uit van de islamitische wet. Tijdens de vroege periode van de islam was het gedurende een korte tijd toegestaan, toen de samenleving in een overgangsperiode verkeerde. Maar uiteindelijk werd het definitief en voor altijd afgeschaft tijdens het leven van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

Ar-Rabie’ ibn Sabrah verhaalde dat zijn vader zei: “Op de Dag van de Verovering (van Mekkah) verbood de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het tijdelijke huwelijk (moe’tah) met vrouwen.” (Sah’ieh’ Moeslim, 2506.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Huwelijk

 

Zie ook Vraag 71: is het toegestaan een trouwring te dragen? en Vraag 72: mag een vrouw de familienaam van haar echtgenoot aannemen?.

 


7. De waliemah – het huwelijksfeest

Lees ook ons artikel Trouwen met de ware op de verkeerde manier.

Nadat het huwelijk volgens de Soennah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is voltrokken, volgt de waliemah. Afhankelijk van hoeveel het bruidspaar te besteden heeft op dat moment, kan dit thuis of in de moskee plaatsvinden. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft met betrekking tot het uitnodigingen voor een huwelijksfeest het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als iemand van jullie voor een huwelijksfeest word uitgenodigd, dan moet hij de uitnodiging accepteren.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bevrijd de gevangenen, accepteer de uitnodigingen voor huwelijksfeesten en bezoek de zieken.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Iedereen die dus door of namens het bruidspaar wordt uitgenodigd om naar hun huwelijksfeest te komen dient de uitnodiging te accepteren. We kunnen ook lezen dat wij moslims ons moeten inzetten om de gevangenen te bevrijden en dat wij moslims de zieken moeten bezoeken.

Ook heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het ergste eten is het eten van een huwelijksfeest waarbij de rijkste mensen worden uitgenodigd terwijl de armste mensen niet worden uitgenodigd. En degene die een uitnodiging voor een huwelijksfeest niet accepteert is ongehoorzaam aan Allah en profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (tenzij men een geldig excuus heeft, zoals ziekte).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Hieruit kunnen we opmaken dat het niet accepteren van een uitnodiging voor een huwelijksfeest (zonder geldige reden) gelijk staat aan ongehoorzaamheid aan Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) en profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Daarnaast kunnen we uit deze h’adieth opmaken dat het ergste eten wat mensen op een huwelijksfeest kunnen eten, het eten is waar wel de rijkste mensen maar niet de armste mensen van kunnen eten. Als je dus mensen gaat uitnodigen voor een huwelijksfeest, dan moet je dus ook aan de broeders en zusters denken die het niet zo breed hebben.

Het is ook aanbevolen voor de rijken of rijkeren om met de voorbereidingen van het huwelijksfeest mee te helpen; dit is gebaseerd op een h’adieth overgeleverd door Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) over het huwelijk van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) met Safiyyah (moge Allah tevreden zijn met haar): “Toen we op weg waren, bereidde Oemm Soelaym haar (Safiyyah) voor hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) voor en bracht haar ‘s nachts naar hem toe, en dus werd de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de volgende ochtend als een nieuwe bruidegom wakker. Toen zei hij (Nederlandstalige interpretatie): ‘Laat degene die iets heeft het brengen.’” Anas ging verder: “En dus werden de leren eetlakens uitgespreid en de ene man bracht gedroogde yoghurt, de ander dadels, een ander boter en dus maakten ze hais (een mix van deze etenswaren). De mensen aten van deze hais en dronken van het regenwater dat ze dichtbij verzamelden; en zo was het huwelijksfeest van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

In een andere h’adieth over hetzelfde huwelijk van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kunnen we het volgende lezen: “Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbleef drie dagen tussen Khaybar en al-Medienah en daar consumeerde hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zijn huwelijk met Safiyyah bint Hoeyai. Ik (Anas) nodigde de moslims uit voor het huwelijksfeest waarbij geen vlees en brood werd aangeboden. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gaf de opdracht om leren eetlakens uit te spreiden en daarop werden dadels, gedroogde yoghurt en boter gelegd, en dit was het eten op het huwelijksfeest van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).” De mensen vroegen zich af: “Wordt Safiyyah beschouwd als de vrouw of de slavin van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)?” Toen zeiden de mensen: “Als de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) haar de opdracht geeft om zich bedekt te kleden, dan zal zij een van de moeders der gelovigen zijn; maar als de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) haar niet de opdracht geeft om zich bedekt te kleden, dan zal zij een slavin zijn.” Op dat moment liep de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) weg van daar, maakte (op zijn vrouwtjes kameel) wat ruimte vrij achter hem en plaatste een afscherming tussen Safiyyah en de mensen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Zoals gelezen kan worden was de maaltijd die de mensen te eten kregen eenvoudig en het eten werd zelfs door de gasten zelf meegenomen. Mocht het dus zo zijn dat iemand wil trouwen, maar diegene beschikt niet over (voldoende) middelen om alle lasten op zich te nemen, dan zou het heel mooi zijn als de sah’aabah van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als voorbeeld worden genomen, door een broeder en een zuster te helpen bij hun huwelijk.

In een andere h’adieth wordt over onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd: “‘Abdoer-Rah’maan ibn Awf kwam naar profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en hij had sufra parfum op. Toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hem naar die parfum vroeg, vertelde ‘Abdoer-Rah’maan ibn Awf dat hij met een vrouw van de Ansaar was getrouwd. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hoeveel mahr heb je haar gegeven?’ Hij zei: ‘Ik heb haar het gewicht van een dadel in goud gegeven.’ Daarop zei de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): ‘Geef een huwelijksfeest, al is het met één schaap als maaltijd.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

De mahr die door ‘Abdoer-Rah’maan ibn Awf aan zijn vrouw werd gegeven was het gewicht van een dadel in goud. Een dadel weegt ongeveer 10 gram en 10 gram goud is ongeveer 400,- Euro momenteel.

Uit deze h’adieth kunnen we ook opmaken dat een broeder parfum mag gebruiken op de dag van het huwelijksfeest, dit kan musk zijn wat heel erg lekker ruikt en ook nog eens geen alcohol bevat. (Zie Vraag 28 – Is parfum met alcohol toegestaan?)

Voor een vrouw is het niet toegestaan om parfum te gebruiken wanneer zij naar buiten gaat, opdat zij niet de aandacht trekt van vreemde mannen. Aboe ‘Iesaa at-Tirmidzie leverde over dat Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elk oog begaat ontucht. Wanneer de vrouw parfum opdoet en dan naar buiten gaat tussen mensen (zodat vreemde mannen haar geur kunnen ruiken) dan is zij dit en dit (d.w.z. een ontuchtige vrouw).”

Het dragen van parfum door een vrouw als zij naar buiten gaat of langs niet-mah’ram mannen komt is een gedraging die tegenwoordig wijdverspreid is, ondanks de afschrikwekkende waarschuwing van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), die zei (Nederlandstalige interpretatie): “Elke vrouw die parfum opdoet en dan naar buiten gaat en langs een groep mensen (mannen) passeert zodat zij haar geur kunnen ruiken is een zaaniyah (een vrouw die overspel pleegt).” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 4/418; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 105.)

Sommige vrouwen zijn zeer onverschillig jegens dit gegeven en nemen de zaak te licht op, vooral tegenover chauffeurs, winkeliers, schoolportiers etc., ook al vermeldt de sharie’ah zeer strikt dat de vrouw die parfum draagt zichzelf moet wassen, zoals iemand dient te doen die in een staat van onreinheid (djanaabah) dient te doen, als ze naar de moskee wil gaan. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Elke vrouw die parfum draagt en dan naar de moskee gaat, zodat de geur (van haar parfum) kan worden waargenomen, haar gebeden zullen niet worden aanvaard totdat ze de ghoesl (grote wassing) doet, zoals de ghoesl moet worden gedaan in staat van djanaabah (onreinheid, zoals bij menstruatie en na gemeenschap).” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 2/444; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 2703.)] (Zie het artikel Complete vs. acceptabele ghoesl.)

Wat de gasten tijdens een huwelijksfeest te drinken aangeboden zou kunnen worden, kan in de volgende h’adieth gelezen worden: “Aboe Oesaid as-Sa’die nodigde profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) uit om naar zijn huwelijksfeest te komen en de bruid bediende op die dag de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). En weet je wat zijn vrouw de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te drinken gaf? ’s Nachts had zij een aantal dadels laten weken in water en nadat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) klaar was met eten, gaf zij hem dat te drinken.”(Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) kreeg dus op een huwelijksfeest een zoete drank aangeboden wat bestond uit water waarin voor een nacht dadels hadden geweekt.

Vandaag de dag is het helaas gebruikelijk dat men geld verspild aan huwelijksfeesten door een zaal af te huren, een catering te regelen die op ieder huwelijksfeest dezelfde soort couscous schalen serveert, gerecyclede versiering van iemand anders zijn huwelijk dat wordt gehuurd om de kale zaal enigszins nog wat aanzicht te geven, een of ander dweilorkest die ondersteund wordt door een of meerdere zangers of zangeressen en aan een of meerdere dure jurken die daarna in de kast verdwijnen en nooit meer gedragen worden.

De volgende h’adieth gaat over degene die geld verspillen en muziek maken dan wel luisteren: “Moe’awiyah schreef aan al-Moeghirah: ‘Stuur mij een overlevering die je hebt gehoord van profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).’ Dus al-Moeghirah schreef hem: ‘Ik hoorde de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) na elk gebed zeggen: Laa ilaaha ill-Allaahoe wah’dahoe laa sharika lahoe, lahoel-moelk wa lahoeI-h’amd, wa hoewa ‘ala koellie shay-in qadier (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, Hij is de Enige, Die geen deelgenoten naast Zich heeft, tot Hem behoort de Heerschappij en alle lof behoort Hem toe en Hij heeft macht over alle zaken).’ De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood ook ijdele praatjes, teveel vragen stellen (over de godsdienst), het verspillen van geld, het voorkomen van wat gegeven moet worden, andere te vragen voor iets (behalve in grote behoefte), onbetrouwbaar zijn jegens hun moeders en het levend begraven van dochters.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Met ijdele praatjes kunnen mensen misleid worden. Telkens vragen naar de bekende weg kan behoorlijk vervelend zijn en vraag niet naar nutteloze dingen, of hele theoretische en fictieve zaken. Onbetrouwbaar zijn jegens je moeder kan ook niet, want profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft over de moeders gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het Paradijs ligt onder de voeten van je moeder.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

In de tijd vóór de komst van onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was het gebruikelijk dat mensen hun pasgeboren dochters begroeven. Dit deden de mensen onder andere uit angst voor armoede en omdat dochters niet sterk genoeg waren om later arbeid te verrichten en zo geld voor de familie te verdienen.

Deze h’adieth maakt dus ook duidelijk dat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het verboden heeft om geld te verspillen. En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En wees niet buitensporig (verkwist niet); waarlijk, Hij (Allah) houdt niet van de buitensporigen (degenen die verspillen door overdrijving).” [Soerat al-An’aam (6), aayah 141.]

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En maak jouw hand niet geboeid aan jouw nek (als een vrek) en strek deze niet geheel uit (als een verspiller), waarna je laakbaar en behoeftig zult zijn.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 29.]

Dus waarom een aftandse zaal afhuren en deze laten versieren met gerecyclede versiering van iemand anders zijn huwelijk? En waarom een catering inhuren die op ieder huwelijksfeest dezelfde soort couscous schalen serveert? Zouden de mensen niet eens een keer wat anders te eten willen hebben? Nemen de mensen vandaag de dag niet meer genoegen met bijvoorbeeld de gedroogde yoghurt, dadels en boter waar hais van gemaakt wordt? En zou een drankje bestaande uit water waarin een nacht dadels hebben geweekt niet meer lekker genoeg zijn? Het geld dat wordt verspild aan een huwelijksfeest kan beter aan andere zaken besteed worden.

Over muziek is het volgende overgeleverd:

Door Aboe Amir of door Aboe Maalik al-Ash’aarie is overgeleverd dat hij de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft horen zeggen (Nederlandstalige interpretatie): “Van mijn volgelingen zullen sommigen onwettige geslachtsgemeenschap, het dragen van zijde, het drinken van alcoholische dranken en het gebruik maken van muziekinstrumenten als toegestaan beschouwen. En er zullen een aantal mensen verblijven in de buurt van een berg en in de avond zal hun herder naar hen komen met hun schapen en hen om iets vragen, maar ze zullen als antwoord geven: ‘Kom morgen naar ons terug.’ Allah zal hen in de nacht vernietigen en de berg op hen laten vallen, en Hij zal de rest van hen veranderen in apen en varkens en ze zullen zo blijven tot de Dag der Opstanding.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Uit deze h’adieth kunnen we opmaken dat geslachtsgemeenschap buiten het huwelijk, het dragen van zijde, het drinken van alcoholische dranken (zie het artikel Kun jij de verleiding van C2H5OH weerstaan?) en het gebruik maken van muziekinstrumenten door profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) is verboden. Uit deze h’adieth kunnen we ook opmaken dat de mensen die werk voor je verrichten gegeven moet worden waar ze recht op hebben.

De volgende h’adieth gaat over muziekinstrumenten: Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De bel is het muziekinstrument van de shaytaan (satan).” (Overgeleverd door Moeslim.)

De bel is het muziekinstrument van de shaytaan, dus als aan het eind van het jaar het commerciële feest weer voorbij komt waar zelfs de koeffaar (ongelovigen) een steeds grotere hekel aan begint te krijgen en je ziet weer zo een bolle in een rood pakje staan met een bel in zijn hand waar hij mee loopt te rinkelen om de mensen in een happy mood te krijgen zodat zij geld gaan uitgeven, zeg dan: “A’oedzoe billaahie min as-shaytaan ir-radjiem (ik zoek mijn toevlucht bij Allah tegen de vervloekte satan).”

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En onder de mensen zijn er die afleidende spraak verkiezen (boven goddelijke leiding) zonder kennis om anderen te misleiden van de weg van Allah…” [Soerat Loeqmaan (31), aayah 6.]

Ibn Mas’oed zei: “Bij Allah, dit verwijst naar zang (dat gepaard gaat met muziek of onzedelijke bewoordingen).” Qatadah zei: “Bij Allah, misschien geeft hij er geen geld aan uit, maar zijn kopen betekent dat hij er van houdt (en er mee bezig is), en hoe meer misleid hij is, des te meer hij er van houdt (en hij meer tijd er aan spendeert) en des te meer hij valselijke spraak verkiest boven ware spraak, en schadelijke dingen boven nuttige dingen.”… Ibn Djarier heeft gekozen voor de betekenis dat het alle soorten (nutteloze) spraak is die mensen hindert om de tekenen van Allah te zien en om Zijn pad te volgen. (Tefsier Ibn Kethier.)

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie vermeldt in zijn Tefhiem al-Qor-aan ook de uitspraak van Ibn Mas’oed en zei: “Vergelijkbare overleveringen zijn verhaald van geleerden zoals ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas, Djaabir ibn ‘Abdoellaah, Moedjaahid, ‘Ikrimah, Sa’ied ibn Djoebayr, al-H’asan al-Basrie en Makh’oel.

Ibn Djarier, Ibn Abie H’aatim en at-Tirmidzie leverden over op gezag van Aboe Oemaamah al-Baahilie dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Verkoop geen zingende slavinnen en koop ze niet en leer hen niet (te zingen), noch is er goedheid in het handelen in hen en hun opbrengst is niet toegestaan…’ … Al deze overleveringen werpen licht op het feit dat het vers over afleidende spraak neergezonden werd in dit verband.

Al-Qaadhie Aboe Bakr ibn al-‘Arabie heeft in Ah’kaam al-Qor-aan een h’adieth aangehaald van ‘Abdoellaah ibn al-Moebaarak en imaam Maalik, op het gezag van Anas, die zei dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Degene die luistert naar het lied van een zangeres in een muzikaal optreden, zal gesmolten lood in zijn oor gegoten krijgen op de Dag des Oordeels.’

Men dient in dit verband in gedachten te hebben dat de muzikale cultuur in die tijd bijna geheel floreerde door middel van slavinnen: vrije vrouwen waren nog geen “artiesten” geworden. Daarom sprak de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) over het handelen in slavinnen en omschreef hij hun loon en verdiensten als hun prijs en gebruikte hij het woord qaynah voor het zingende meisje, wat in het Arabisch specifiek gebruikt wordt voor een slavin.” (Tefhiem al-Qor-aan.)

Ook is het niet toegestaan dat mannen en vrouwen die geen mah’aariem van elkaar zijn zich mengen tijdens de waliemah. Zie het artikel Bewijs voor het verbod op het mengen van mannen en vrouwen.

Degene die een pasgetrouwde wil feliciteren, kan de volgende doe’aa-e doen:

 

Smeekbede huwelijk 1

 

Baaraka Allaahoe laka, wa baaraka ‘alayka wa djama’a baynakoemaa fie khayr – moge Allah uw huwelijk zegenen en Zijn zegeningen over u neerzenden en jullie herenigen in het goede.” (Aboe Daawoed, Ibn Maadjah, at-Tirmidzie; zie ook Sah’ieh’ at-Tirmidzie 1/316.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Huwelijk strand

 


8. De huwelijksnacht

Dan zijn we nu aangekomen bij het volgende deel van deze verhandeling, namelijk de huwelijksnacht. Voordat het kersvers echtpaar tot elkaar komen, dient men eerst kennis op te doen wat toegestaan is en wat niet. [Zie de verhandeling Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam. Zie ook de uitgebreide verhandeling Seksualiteit in de islam: deze verhandeling is alleen voor gehuwden en degenen die op het punt staan te trouwen (lees ‘morgen’).] Tijdens de eerste ontmoeting van een man en een vrouw als kersvers echtpaar, dient de man zijn vrouw op een vriendelijke manier te benaderen, met lieve woordjes, goede geuren en aangename manieren. Dit is de eerste ontmoeting van een nieuwe levensstijl. Hierdoor zullen zij dichter bij elkaar komen en meer van elkaar gaan houden, in shaa-a Allaah. De man dient zijn vrouw altijd goed en met respect te behandelen zoals aangemoedigd wordt in o.a. de volgende h’adieth. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De meest volmaakte gelovigen zijn degenen met het beste karakter; en de beste van jullie zijn degenen die het beste gedrag tonen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Imaam Ah’mad ibn H’anbal, een van de grootste geleerden van de Soennah, gaf zijn zoon het volgende advies op zijn trouwdag: “Vrouwen houden van aandacht en zij stellen het op prijs dat er duidelijk tegen hen gezegd wordt dat er van hen gehouden wordt. Wees niet vrekkig in het uitdrukken van jouw liefde voor jouw vrouw. Als je gelimiteerd wordt in het uitdrukken van jouw liefde, dan zul je zorgen voor een barrière van ruwheid tussen jou en haar en er zal een vermindering van genegenheid zijn.”

Sommige geleerden beschouwden het als moestahab (aanbevelenswaardig) om twee rak’aat (gebedseenheden) te bidden voordat men het huwelijk voltrekt (d.w.z. vóór de eerste geslachtsgemeenschap), maar dit is niet in de Soennah van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) overgeleverd. Het is wel overgeleverd dat sommige sah’aabah (moge Allah tevreden zijn met hen) dit deden.

Er is o.a. overgeleverd dat Aboe Sa’ied, de bevrijde slaaf van Aboe Oesayd, zei: “Ik trouwde toen ik een slaaf was en ik nodigde enkele metgezellen van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) uit. Onder hen waren Ibn Mas’oed, Aboe Dzarr en Hoedzayfah. … En zij onderwezen mij en zeiden: ‘Wanneer jouw vrouw tot jou komt, bid dan twee rak’aat, vraag vervolgens Allah – moge Hij verheven worden – voor het goede van wat tot jou gekomen is en zoek toevlucht bij Hem tegen het kwade ervan: ga daarna door en benader jouw vrouw.’” [Overgeleverd door Ibn Abie Shaybah in al-Moesannaf (3/401) en ‘Abd al-Razzaaq in al-Moesannaf (6/191). Sheikh al-Albaanie zei: “De isnaad naar Aboe Sa‘ied is sah’ieh’.”] (Adaab al-Zafaaf, p. 22.)

Sheikh Ibn Baaz werd gevraagd: “Zij zeggen dat er een gebed is voor het trouwen en zij noemen het Soennah of Soennat al-zawaadj (de Soennah van trouwen), en het is vóór de voltrekking. En zij zeggen: ‘Bid twee rak’aat en daarna volgt de voltrekking.’ Adviseer ons alstublieft.”

Hij antwoordde: “Er is overgeleverd in sommige verslagen van de sah’aabah dat men twee rak’aat dient te bidden voordat men het huwelijk voltrekt (d.w.z. vóór de eerste geslachtsgemeenschap), maar er is geen betrouwbaar verslag daaromtrent wat betreft correctheid. Maar als je twee rak’aat bidt zoals enkele van de vroegere generaties dat deden, dan is daar niets mis mee; en als je dat niet doet, dan is daar niets mis mee. De kwestie is vrij open, maar ik weet geen enkele betrouwbare sah’ieh’ Soennah betreffende deze kwestie.” (www.binbaz.org.sa/mat/15590.)

In de avond en nacht dient men tijdens het gebed hardop te reciteren, gedurende de dag zacht. Men kan van de Qor-aan reciteren wat men wil. Men kan zowel vóór als na het gebed de volgende doe’aa-e (die wel aangeraden wordt) opzeggen, waarbij de man zijn hand op het voorhoofd van zijn vrouw legt en zegt:

Smeekbede huwelijk 2

Allaahoemma innie as-aloeka khayrahaa wa khayra maa djabaltahaa ‘alayhie wa a‘oedzoe bika min sharrihaa wa min sharri maa djabaltahaa ‘alayhie – O Allah, waarlijk, ik vraag U voor haar goedheid en het goede van wat U in haar geschapen heeft, en ik zoek toevlucht bij U tegen haar kwaadaardigheid en het kwade dat U in haar geschapen heeft.” [Overgeleverd door Aboe Daawoed (2160); als h’asan (goed) geclassificeerd door al-Albaanie in Soenan Abie Daawoed.]

Er is ook een doe’aa-e die men dient te zeggen vóór de geslachtsgemeenschap; en dit geldt niet alleen voor tijdens de huwelijksnacht, maar te allen tijde. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer ieder van jullie vóór het hebben van geslachtsgemeenschap met zijn vrouw zegt:

Smeekbede huwelijk 3

Bismiellaahie, Allaahoemma djanniebnie as-shaytaana wa djanniebie as-shaytaana maa razaqtana (in de Naam van Allah, O Allah, houd de satan van ons vandaan en houd de satan weg van de gunst dat U aan ons geeft)’ en het is voorbestemd dat zij een kind zullen krijgen, dan zal de shaytaan niet in staat zijn om het kind kwaad te doen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.) [De doe’aa-e is overgeleverd door al-Boekhaarie (6/141) en Moeslim (2/1028).]

Het is dus erg belangrijk om deze doe’aa-e te zeggen voordat een echtgenoot en zijn echtgenote met elkaar geslachtsgemeenschap hebben. Door dit te zeggen wordt een eventueel kind – die met de Wil van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) geboren zal worden – beschermd tegen de shaytaan.

De islam beschouwt het bevredigen van het seksuele instinct als iets gewoons, maar met bepaalde en specifieke voorwaarden. Een man mag zijn vrouw benaderen op een manier wat voor beide prettig is, zo lang het maar geschied via de vagina en niet tijdens de menstruatie. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Jullie vrouwen zijn (als) een akkerland voor jullie (#8), dus kom tot jullie akkerland hoe jullie willen (#9)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 223.]

<<<(#8) D.w.z. de plaats van zwangerschap. (Tefsier Ibn Kethier.) En zoals een boer goed zorgt voor zijn akkerland, zo ook dient een man zijn vrouw goed te verzorgen.>>>

<<< (#9) Heb geslachtsgemeenschap met jullie vrouwen op de manier die jullie willen, zolang het maar niet in het rectum is. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Vervloekt is degene die gemeenschap heeft met een vrouw in haar rectum.” (Overgeleverd door imaam Ah’med, 2/249; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5865.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft ook gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die geslachtsgemeenschap heeft met een menstruerende vrouw of met een vrouw in haar rectum, of naar een waarzegger gaat, heeft niet geloofd in wat is geopenbaard aan Moh’ammed.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem), 1/243; zie ook Sah’ieh’ al-Djaamie’, 5918.] Djaabir ibn ‘Abdillaah (moge Allah tevreden zijn met hem) gaf aan dat dit vers (2:223) geopenbaard werd als antwoord op een vraag van de Ansaar (inwoners van al-Medienah). De joden van al-Medienah beweerden namelijk dat als een persoon geslachtsgemeenschap had met zijn vrouw via de achterkant (hij had normale geslachtsgemeenschap met zijn vrouw, maar met haar rug naar hem toegekeerd), dan zou het kind geboren worden met een afwijking. Toen de Ansaar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroegen over dit bijgeloof, openbaarde Allah dit vers, hen instruerend dat zo’n geslachtsgemeenschap toegestaan was. (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)>>>

Na de geslachtgemeenschap dient men ghoesl (de grote rituele wassing) te verrichten. Zie het artikel Complete vs. acceptabele ghoesl.

 

Behandel jouw vrouw goed!

Behandel jouw vrouw goed!

 

Het behoort tot de taken van de ouders om hun kinderen goed voor te bereiden op het huwelijk en om hen te onderwijzen wat toegestaan is en wat niet. Als de ouders hun kinderen niet onderwijzen, zorgt de nieuwsgierigheid van hun kinderen er voor dat zij hun informatie elders gaan zoeken: en in een ongelovige maatschappij die zeer geseksualiseerd is, is dat zeer gevaarlijk. We dienen te begrijpen dat wanneer het neerkomt op het zoeken van islamitische kennis, dan kan verlegenheid geen belemmering zijn. Maar verlegenheid dient aanwezig te zijn bij de MANIER waarop zulke onderwerpen onderwezen worden. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd: “Hoe voortreffelijk waren de vrouwen van de Ansaar dat zij niet terugschrokken voor het leren en begrijpen van religieuze kwesties.” (Moeslim, Kitaab al-H’ayd.) Zie de verhandeling Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam. Zie ook de uitgebreide verhandeling Seksualiteit in de islam: deze verhandeling is alleen voor gehuwden en degenen die op het punt staan te trouwen (lees ‘morgen’).

Als een man naar zijn vrouw kijkt, of vice versa, dient hij op te letten dat hij geen boos oog op haar werpt. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die iets ziet in zichzelf, of in zijn bezittingen of in zijn broeder, dat hij leuk vindt, laat hem bidden voor zegeningen voor dit, want het boze oog is echt.” (Overgeleverd door Ibn as-Soennie in ‘Amal al-Yawm wa l-Laylah, p. 168; en door al-H’aakim, 4/216. Als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd door al-Albaanie in al-Kalim at-Tayyib, 243.)

Een man kan zijn vrouw dus schade berokkenen, en vice versa, door naar haar te kijken en haar schoonheid op te merken en haar te bewonderen, zelfs al zegt hij niet tegen haar: “Jij bent zo mooi.” Het is moestah’ab (aanbevelenswaardig) voor hem om te zeggen: “Allaahoemma baarik fiehaa (O Allah, zegen haar).” Zie het artikel Jaloezie en het boze oog.

Het kan wel eens voorkomen dat een echtpaar met elkaar ruzie heeft en dat de man de slaapkamer uit wordt gestuurd om op de bank te gaan slapen, of de vrouw gaat ergens anders slapen, zoals bij haar ouders of een ‘goede vriendin’. Over vrouwen die ‘s nachts van hun man wegblijven heeft profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als een man zijn vrouw naar zijn bed roept en zij weigert (zonder goede reden), en hij blijft de hele nacht boos op haar, de engelen zullen haar de hele nacht vervloeken, de engelen zullen haar vervloeken tot aan de ochtend.” [Verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem), overgeleverd door al-Boekhaarie, 3237; Moeslim, 1436.]

Er zijn ook mannen die vol trots aan hun vrienden of collega’s vertellen wat zij de nacht ervoor gedaan hebben met hun vrouw. Aboe Sa’ied al-Khoedrie (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De meest verdorven mensen onder het volk in de Ogen van Allah op de Dag des Oordeels zijn de mannen die tot hun vrouw gaan en zijn vrouw komt tot hem, en hij onthult haar geheim.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Het is dus geen stoere praat om te vertellen wat je allemaal met je vrouw hebt gedaan de nacht ervoor en het zorgt er zelfs voor dat degene die zich er wel schuldig aan maken tot de meest verdorven mensen behoort op de Dag des Oordeels. Als man zijnde kan je dus beter eerst twee keer nadenken voordat je het geheim van je vrouw onthult aan je vrienden of collega’s. (Deze waarschuwing geldt natuurlijk ook voor vrouwen!)

Een man dient ook te denken aan de seksuele begeerten van zijn vrouw. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als een echtgenoot geslachtsgemeenschap heeft met zijn echtgenote, dan dient hij eerlijk met haar te zijn. Als hij seksueel voldaan is voordat zij dat is, dan dient hij op haar te wachten zodat zij haar voldoening krijgt.” (Overgeleverd door Aboe Ya’la.)

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei eens tegen een man (Nederlandstalige interpretatie): “Benader jouw vrouw niet seksueel waarna je meteen geslachtsgemeenschap hebt. Je dient te wachten totdat zij seksueel opgewonden is zoals jij bent.” De man vroeg: “O boodschapper van Allah! Wat moet ik doen (om dat te bewerkstelligen)? Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) antwoordde: “Kus haar, streel haar en probeer haar op te winden. Als je merkt dat zij net zo seksueel gereed is als jij bent, verricht dan de geslachtsgemeenschap.” (Al-Moghnie, Vol. 8, p. 137.)

 


9. Tijdens het huwelijk

Ter afsluiting van deze verhandeling volgen een aantal ah’aadieth over hoe een broeder en een zuster met elkaar het beste om kunnen gaan tijdens het huwelijk. Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Geef elkaar cadeautjes, dat zal jullie van elkaar laten houden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

En onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een gelovige man behoort zijn gelovige vrouw niet te haten. Als hij een eigenschap in haar haat, dan vindt hij een andere eigenschap van haar waar hij tevreden over is.” (Overgeleverd door Moeslim.)

Daarnaast heeft onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) ook nog het volgende gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De beste gelovigen in het geloof zijn degenen met het beste karakter; en de beste van hen zijn degenen die zich het beste gedragen tegenover hun vrouwen.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.) (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Soennah 026

 

Tevens heeft onze profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Behandel vrouwen vriendelijk, want vrouwen zijn uit een rib geschapen en het meest gebogen gedeelte is het bovenstuk. Als je probeert haar recht te maken, breek je het; en als je het zo laat, blijft die gebogen. Behandel vrouwen dus vriendelijk.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Met betrekking tot de plichten van een broeder tot zijn vrouw is o.a. overgeleverd: “Een man vroeg: ‘Wat is mijn plicht tegenover mijn vrouw?’ Profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Dat je haar te eten geeft, wanneer je zelf eet, en voorzie haar van kleren, wanneer je jezelf van kleren voorziet en sla haar niet in het gezicht, mishandel haar niet en zonder je niet af in tijd van misnoegen.’” (Overgeleverd door Aboe Daawoed.)

Zie o.a. de artikelen Op de tandem10 Tips om een succesvolle echtgenoot te zijnGouden adviezen voor de echtgenoot en echtgenote.

Als laatste willen we het graag even hebben over de misvatting dat de islam een man toestaat om zijn vrouw naar eigen believen te slaan. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En van wie jullie noeshoez (arrogantie en ongehoorzaamheid) vrezen, vermaan hen dan; en (als zij de vermaning in de wind slaan,) verlaat hen en laat hen alleen in bed; en (als dat ook niet helpt,) sla hen. Als zij jullie dan gehoorzamen (in hetgeen Allah toegestaan heeft), tracht dan niets meer tegen hen te ondernemen. Waarlijk, Allah is Meest Verheven, Kabier (Bezitter van Grootheid).” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 34.]

Noeshoez is dat een vrouw zich arrogant gedraagt en zich verheven voelt boven haar echtgenoot. De vrouw die noeshoez begaat is een vrouw die de rechten van de man niet geeft en het leven met hem moeilijk maakt. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)

Natuurlijk worden niet alle moslimvrouwen onderdrukt en zijn er ook dominante moslimvrouwen die zich onbillijk gedragen tegenover hun echtgenoten waardoor zij hen het leven zuur maken. Zij worden hier gewaarschuwd. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als een vrouw haar man onrecht aandoet in deze wereld, dan zegt zijn echtgenote van onder de h’oori’s (#10): ‘Doe hem geen onrecht aan, moge Allah je bestrijden! Hij is bij jou slechts een gast die jou weldra zal verlaten om zich bij ons te voegen.’” [Overgeleverd door Ah’mad (v. 5, p. 242), at-Tirmidzie (1174), Ibn Maadjah (2014) en Aboe Noe’aym (in al-Hilyaa, v. 5, p. 220, met een betrouwbare keten van overlevering).]

<<< (#10) Zie het artikel al-H’oor al-‘Iyn – De vrouwen van het Paradijs.>>>

Mocht een vrouw de grenzen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) overschrijden, dient haar echtgenoot haar te vermanen en als dat niet helpt, dan dient hij haar te mijden in bed. Als een waarschuwing niet helpt en ook haar mijden in bed heeft niet het gewenste resultaat, dan is het voor de man toegestaan zijn echtgenote zachtjes te disciplineren. Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) tijdens de afscheidsbedevaart zei (Nederlandstalige interpretatie): “Vrees Allah ten opzichte van vrouwen, aangezien zij onder jullie hoede vallen. En het behoort tot jullie rechten te eisen dat zij degenen die jullie niet wenselijk achten jullie huizen niet binnenlaten. Als zij dit echter doen, dan is het jullie toegestaan hen licht te slaan en zij hebben het recht dat jullie hen op redelijke wijze onderhouden en hen van kleding voorzien.” (Overgeleverd door Moeslim).

Al-H’asan al-Basrie zei over het slaan: “Dit betekent dat het geen pijn dient te veroorzaken.” ‘Ataa-e zei: “Ik zei tegen Ibn ‘Abbaas: ‘Wat is de manier om licht te slaan?’ Hij zei: ‘Slaan met een siwaak en dergelijke.’” (Een siwaak of miswaak is een klein stokje dat gebruikt wordt om de tanden mee te reinigen, vergelijkbaar met een tandenborstel.) Het doel hierachter is niet om de vrouw te vernederen of pijn te doen, maar het is bedoeld om haar te laten beseffen dat zij de rechten van haar echtgenoot geschonden heeft en dat haar echtgenoot het recht heeft om haar te corrigeren en te disciplineren. (Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjjied.)

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Nederlandstalige interpretatie) heeft nooit een bediende of een vrouw geslagen.” (Soenan Abie Daawoed, p. 727, nr. 4786.)

Als de vrouw haar echtgenoot gehoorzaamt – mits hij haar niet oproept om iets te doen wat Allah de Verhevene verboden heeft – dan is het voor de man niet toegestaan om disciplinaire maatregelen tegen haar te nemen. In dat geval heeft de man niet het recht om haar te mijden in bed of om haar (zachtjes) te slaan, zoals in aayah 4:34 vermeld is, maar dient hij haar goed en met respect te behandelen zoals aangemoedigd wordt in vele aayaat en ah’aadieth, waarvan sommigen in deze verhandeling genoemd zijn. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

Huishouden

 

Hierbij zijn wij tot het einde gekomen van deze verhandeling. Al hetgeen wat wij correct hebben vermeld komt van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) en al hetgeen wat wij onjuist hebben vermeld komt van onszelf en de vervloekte shaytaan (satan).

En Allah is de Bron van succes.

 

Relevante artikelen:

Trouwen met de ware op de verkeerde manier

Qawaama: de essentie van mannelijkheid

De ontsluiering van de huwelijksbandieten

Seksualiteit in de islam (alleen voor gehuwden en degenen die op het punt staan te trouwen)

Polygamie in de Islam

Huwelijk/Familie (diverse artikelen)

Vragen & Antwoorden over het huwelijk en seksualiteit

Vrouwenrechten in de islam

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan