Allahs Boek of Facebook?

Welke open jij het meest?

Qoraan ofAlle lof zij Allah, wij prijzen Hem en zoeken Zijn hulp en vergeving. Wij zoeken toevlucht bij Allah tegen het kwaad van onszelf en van onze slechte daden. Wie Allah leidt, niemand kan hem doen dwalen en wie Hij laat dwalen, niemand kan hem leiden.

Beste broeder/zuster. As-salaamoe ‘alaykoem wa rah’matoellaahie wa barakaatoeh.

Denk eens na over de volgende vraag: welke open jij het meest? Allahs Boek of Facebook?

De Koran (al-Qor-aan) onderscheidt de waarheid van valsheid, zoals Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) dat zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Gezegend is Degene Die al-Foerqaan (de Onderscheider) neerzond op Zijn dienaar (Moh’ammed), om voor de werelden (mensen en djinn) een waarschuwer te zijn.” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 1.]

Al-Foerqaan is al-Qor-aan: het is Foerqaan genoemd omdat het onderscheid maakt tussen de waarheid en de valsheid door zijn oordelen, en die onderscheid maakt tussen degene die de waarheid volgt en degene die de valsheid volgt – d.w.z. de gelovigen en de ongelovigen. (Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)

Het is tevens een richtsnoer voor de godvrezenden, zoals Allah de Verhevene dat zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Dit (de Qor-aan) is het Boek waar geen twijfel aan is [dat het geopenbaard is door Allah (#1)], een leidraad voor al-moettaqien [de vromen, godvrezenden (#2)].” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 2.]

Logische argumenten<<< (#1) Zie het boek Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen: Moh’ammed ﷺ, hoofdstuk 2: “De bevestiging dat de Qor-aan niet afkomstig is van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem)”, van dr. Abdulmuhsen Almutairi, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Te bestellen via onze webshop.>>>

<<< (#2) Al-Moettaqoen of moettaqien: degenen met taqwaa (godsvrees, vroomheid). Het wordt vaak vertaald als ‘godvrezenden’, maar dit geeft niet de volledige betekenis weer. Het beduidt meer de vrome gelovigen in het islamitische monotheïsme die Allah veel vrezen (en daardoor alle soorten zonden en slechte daden die Hij heeft verboden of waar Hij een afkeer van heeft mijden) en veel van Allah houden (en daardoor alle soorten goede daden verrichten die Hij heeft opgedragen of waar Hij van houdt).>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

De Qor-aan is ook een medicijn voor de zieken en een beschermer tegen ziektes! Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En Wij zenden van de Qor-aan (Koran) neer wat genezing en barmhartigheid is voor de gelovigen en het vermeerdert bij de onrechtvaardigen slechts verlies.” [Soerat al-Israa-e (17), aayah 82.]

‘Een genezing en barmhartigheid voor de gelovigen’ wil zeggen dat het alles wat in hun harten is aan twijfel, hypocrisie, shirk (polytheïsme), verwarring en neiging naar de valsheid wegneemt. De Qor-aan geneest dit alles (indien men de Qor-aan veelvuldig leest en er in gelooft). Het is ook een barmhartigheid waardoor men geloof en wijsheid verwerft en goedheid gaat zoeken en ernaar gaat streven. Dit geldt alleen voor degene die erin gelooft en het accepteert als waarheid en het volgt, het is voor hem een genezing en een barmhartigheid. Wat betreft de ongelovige die zichzelf onrecht aandoet door zijn ongeloof, wanneer hij de Qor-aan hoort, raakt hij slechts verder verwijderd van de waarheid en zijn ongeloof vermeerdert. Het probleem ligt bij de ongelovige zelf, niet bij de Qor-aan. (Tefsier Ibn Kethier.)

Tevens is het een vermaning, barmhartigheid, leiding en geneesmiddel voor de harten, zoals Allah al-Wadoed (de Liefhebbende) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid! Werkelijk, er is een vermaning (de Qor-aan) van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie borstkassen (harten) is en een leiding en een barmhartigheid voor de gelovigen.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 57.]

Zonder dit Boek en zonder ons mooie geloof de Islaam zouden we nergens zijn!!

Ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De Qor-aan is een bemiddelaar en een voorspraak (op de Dag der Opstanding) welke geaccepteerd is, en een maahil (#3) en een betrouwbaar (Boek). Eenieder die het voor zich plaatst, het zal hem leiden naar het Paradijs; en eenieder die het achter zich neer gooit, het zal hem naar de Hel slepen.” (At-Tabaraanie.)

<<< (#3) Een maahil is iemand die volhardend is in zijn voorspraak en die tot het extreme gaat om een persoon te redden. Zie an-Nihaayah, vol. 4, p. 303.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

En dan Facebook: het kan leuk en nuttig zijn – het is een gemakkelijke manier om contact te onderhouden met familie en vrienden, om da’wah te verrichten (zie Da’wah ideeën) en om op de hoogte te blijven van updates van je favoriete website, bijvoorbeeld.

Maar het is ook een bron van fitnah – het bevat zowel leiding als dwaling en zowel waarheid als onwaarheid, broeders en zusters die religieuze uitspraken doen op basis van begeerten en emoties in plaats van kennis, vrouwen die hun schoonheid aan de wereld ten toon stellen (#4), nutteloze discussies en roddels/laster die verspreid worden, bijvoorbeeld. [Zie de artikelen Regelgeving aangaande Facebook en Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw (khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone).]

<<< (#4) Zie Vraag 69: mag een vrouw haar foto op Facebook plaatsen?>>>

We moeten beseffen welke van de twee boeken we meer aandacht moeten geven!!

Welke open jij het meest? Allahs Boek of Facebook?

De realiteit is dat velen meer tijd doorbrengen op Facebook dan lezend in en nadenkend over de Koran. Hoe zal het dan met onze kinderen gaan!? Als wij kietaab face (Facebook) meer openen dan Kitaab Allaah (de Koran)!

Wie van ons kent de betekenis van soerat al-faatih’ah en welke voordelen in deze belangrijke soerah zich bevinden!? Wie van ons begint zijn dag met de Koran en eindigt zijn dag met de Koran!?

Ga nu even alleen zitten met jezelf en denk goed na!! Hoeveel tijd besteed ik aan Facebook en hoeveel aan de Koran? Als ik deze tijd aan de Koran had besteed, dan zou ik meer van de Koran onthouden en begrepen hebben!! (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Maak met jezelf een afspraak, nu!! Dat je alvorens Facebook opent je minstens 1 bladzijde van de Qor-aan leest. En dan niet alleen even snel lezen, maar ook nadenken over de betekenissen en eventueel dingen opzoeken in boeken van tefsier [zie Tefsier (uitleg)]. Want de Qor-aan is geen leesboek ter vermaak, maar het Boek met de Woorden van onze Schepper dat ons leidt naar Zijn Tevredenheid en dat de weg naar al-Djennah verduidelijkt. Als gelovigen in Allah de Alwetende en in al-Djennah en in Djahannam kunnen we het lezen in en het bestuderen van de Qor-aan dus niet zien als een vervelende verplichting, maar iets dat we met alle liefde en plezier zouden moeten doen. Tenminste, als je van jezelf houdt!

Ik vraag Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) dat Hij ons in zijn Barmhartigheid neemt en dat Hij het voor ons vergemakkelijkt om de Qor-aan te lezen en begrijpen en leren en praktiseren!! Zodat onze kinderen dit van ons overnemen en niet dat onze kinderen van ons overnemen dat we de hele dag achter Facebook zitten!!

Als jouw kind jou ziet bidden van jongs af aan, dan wil hij dat ook! Als hij je constant Qor-aan ziet lezen, dan wil hij dat ook – dat komt omdat JIJ de voorbeeldfunctie draagt en dit is gewoon ook de natuurlijke aanleg van een mens en vooral voor een kind dat alles kopieert van zijn ouders!

Moge Allah de Verhevene ons vrome echtgenotes/echtgenoten schenken en vrome kinderen die de Qor-aan lezen, leren, begrijpen en praktiseren!

 

Relevante artikelen:

Regelgeving aangaande Facebook

Profetische vriendschapsprincipes voor het tijdperk van de sociale media

Durf jouw dromen waar te maken

Tijd is geen geld

Artikelen over de Koran

De voldoening van een iPhone

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan