Allah is met ons

Heb geduld, de overwinning is uiteindelijk voor ons!

Allah 2Door Dr. ‘Aa-idh al-Qarniey.
Vertaald door Oem Sayfouddin.

De vervelende op rancune gebaseerde maatregelen jegens de moslims door hun vijanden, heeft in de oemmah (gemeenschap) de behoefte aan terugkeer naar Allah de Verhevene vermeerderd en heeft geholpen aan de ontwaking van moslims.

Een van de gerenommeerde wetten (soenen) van Allah is de eeuwigdurende strijd tussen de waarheid en de leugen, tussen het goede en het kwade. Dit conflict zal blijven voortduren totdat Allah de aarde op de Dag des Oordeels terugneemt. Door dit conflict verheft Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) de rangen van de oprecht gelovigen en onderscheidt de niet-standvastige gelovigen van de standvastigen, en de gelovigen van de hypocrieten. De aanhoudende reeks van aanvallen tegen de islam (al-islaam) en de moslims van tegenwoordig, zal met de Wil van Allah resulteren in de zuivering van de gelovigen en het scheiden van het kaf van het koren.

Dit conflict van degenen die zich toegewijd hebben aan Allah aan de ene kant en Zijn vijanden aan de andere kant, wordt gedetailleerd uitgelegd in de Koran (al-Qor-aan), vooral door de verhalen van de Kinderen van Israël (Banoe Israa-iel). De frequente vermelding van Banoe Israa-iel komt door hun fundamentele overeenkomst met de islamitische oemmah. (Zie o.a. het artikel Waarom de Joden vervloekt werden.) Nadat zij jaren in vernedering en slavernij onder het gezag van Fir’awn (de Egyptische farao) hadden geleefd, vergaten zij wat hen onderwezen was door de profeten en zij werden geheel in beslag genomen door deze wereld. Met de komst van Moesaa (Mozes – vrede zij met hem) werden zij zelfs met meerdere testen beproefd, en zij klaagden (Nederlandstalige interpretatie): “Zij zeiden: ‘Wij leden voordat jij tot ons kwam en nadat jij tot ons kwam.’ Hij (Mozes) zei: ‘Wellicht zal jullie Heer jullie vijand vernietigen en jullie opvolgers op aarde maken waarna Hij zal kijken hoe jullie handelen (#1).’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 129.]

Zij leefden gedurende vele jaren in deze erbarmelijke toestand, totdat Allah de Meest Barmhartige de welbekende uittocht door de zee beval.

<<<(#1) Toevoeging uwkeuze.net: de Israëlieten, veracht en onderworpen, zouden gered worden en heersers in Palestina gemaakt (na de Kanaänieten). Profeet Daawoed (David) en profeet Soelaymaan (Salomo) (vrede zij met hen) waren grote koningen en speelden een aanzienlijke rol in de geschiedenis. Maar de grootheid van de Israëlieten was voorwaardelijk en zij werden beoordeeld naar hun daden: waren zij dankbaar en gehoorzaam jegens Allah de Verhevene of niet? Toen zij tot zonden vervielen, werd hen de eer en macht ontnomen. O beste moslimbroeders en moslimzusters! Leer een les uit hun verhalen en wees gewaarschuwd! Er zijn een aantal verzen in de Qor-aan die gaan over degenen die niet oordelen met wat Allah heeft neergezonden, dat zij zware zondaren zijn. Een aantal leerlingen van Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden over hem zijn) vroegen hem: “Werden deze niet geopenbaard over de joden en de christenen?” Hij zei: “Soebh’aan-Allaah! Zijn alle blijde tijdingen in de Qor-aan voor ons en alle vermaningen voor hen? Als wij doen wat zij deden, zal ons einde als hun einde zijn.”>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

In bovenstaand verhaal van Banoe Israa-iel is een duidelijk bewijs dat de hulp van Allah ophanden is voor de gelovigen, behalve dat Zijn meting van tijdsperioden niet hetzelfde is als die van ons. Onze test is dat we niet de hoop in Hem moeten verliezen en ‘allen vast blijven houden aan het stevige touw van Allah’ en ons moeten onderwerpen aan het Boek van Allah en de Soennah van de boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem). De recente crisis en tragedies die de wereld hebben geschud, de moslimoemmah in het bijzonder, zouden voor ons, ironisch genoeg, een oorzaak kunnen zijn van vele voordelen en kracht, met de Wil van Allah. Een aantal van de opmerkenswaardige voordelen worden hieronder opgesomd:

 

1.) Zekerheid dat men zich op het rechte pad bevindt.

De waarheid en gerechtigheid van de ware moslimgelovigen is zonder twijfel. Degenen die deze storm doorstaan hebben zijn alleen maar sterker en zekerder geworden van de hulp van Allah. Aan de andere kant komen de tirannen elke dag dichter bij de Bestraffing van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke), Die zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En dat zijn de steden (zoals de volken van ‘Aad, Thamoed en Lot) die Wij vernietigden toen zij onrecht begingen (niet in Ons geloofden). En Wij stelden een tijdstip vast voor hun vernietiging.” [Soerat al-Kahf (18), aayah 59.]

 

2.) Arrogantie leidt tot vernietiging.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wat betreft ‘Aad, zij waren ten onrechte hoogmoedig in het land en zeiden: ‘Wie is sterker dan wij!?’ Zien zij niet dat Allah – Degene Die hen schiep – sterker is dan zij!? En zij waren gewoon Onze aayaat (bewijzen, verzen, tekenen) te loochenen.” [Soerat Foessilat (41), aayah 15.]

De arrogantie van de vijanden van Allah de Alziende kent tegenwoordig geen grenzen, en het is dat hun einde nabij is.

 

3.) Onderscheiding van de hypocrieten van de gelovigen.

Net zoals op de dag van Oeh’oed en de Dag van de Ah’zaab (de slag van de greppel) zien wij calamiteiten die het kaf van het koren zullen scheiden. De hypocrieten, de aanbidders van deze wereld, en de verkopers van de verzen van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke), zullen apart staan van degenen die volhouden op de weg van Allah, Die in Zijn Nobele Qor-aan zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie je bevinden totdat Hij de slechte onderscheidt van de goede…” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 179.]

 

4.) Ontwaking van moslims.

De vervelende op rancune gebaseerde maatregelen jegens de moslims door hun vijanden heeft in de oemmah de behoefte aan terugkeer tot Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) vermeerderd en het heeft geholpen tot de bewustwording van moslims.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

5.) Onderscheiding tussen de waarheid en de valsheid.

Met het ontwikkelen van de gebeurtenissen worden de plannen van de vijanden van de islam en Allah steeds duidelijker en de waarheid en de valsheid staan recht tegenover elkaar. De moslims staan duidelijk voor de uitdaging van al-walaa-e (loyaliteit tegenover en liefde voor de gelovigen) en al-baraa-e (distantiëring en afkeer van Allahs vijanden). (Zie het artikel al-walaa-e wa al-baraa-e – loyaliteit en distantiëring.) De vijanden van de islam ‘noemen het kind bij de naam’ en roepen openlijk op tot uitroeiing van de ware islam. Sommige ellendige ongelovigen vallen de islam en de geliefde, verkozen boodschapper van Allah (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) direct aan, terwijl anderen ervoor kiezen te werken onder het mom dat zij slechts bepaalde groepen radicalen aanvallen terwijl zij in werkelijkheid oproepen tot de gehele uitroeiing van de islam. Dit dwingt zelfs de onbereidwillige moslims de duidelijke vijandigheid van de vijanden van Allah te zien.

In de Nobele Qor-aan lezen we (Nederlandstalige interpretatie): “…Maar (jullie troffen elkaar – in de veldslag bij Bedr) zodat Allah een kwestie tot stand zou brengen die reeds geschiedde (in Zijn Kennis), zodat degene die vernietigd zou worden, vernietigd wordt na een duidelijk bewijs; en zodat degene die zou blijven leven, blijft leven na een duidelijk bewijs. En waarlijk, Allah is Alhorend, Alwetend.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 42.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

6.) Een blik op de globalisering.

De recente polarisatie van de islamitische wereld heeft de moslims, individuen en regeringen, wakker geschud, en er is een gevierde beweging om de vele globale bedrijven die de oorlog tegen de islam en moslims ondersteunen te boycotten.

 

7.) Toename in bekeringen tot de islam.

Terwijl de arrogante leiders oorlog voeren tegen de islam, omhelzen over de gehele wereld de oprecht zoekende mensen de boodschap van hun God met open armen en warme harten, en vooral in het Westen. De recente gigantische toename van bekeringen tot de islam in het Westen is een welbekend feit. Dit is waarlijk het meest positieve resultaat van de sombere realiteit van onze wereld tegenwoordig, en de moslims dienen op deze drijfkracht te bouwen en mensen te onderwijzen over de ware boodschap van de islam. (Zie Bekeringsverhalen en Hoe wordt u moslim?)

 

8.) De versterking van de moslimaangelegenheden.

De toegenomen dreigementen tegenover de islam hebben ook gezorgd voor een toename in de gehechtheid van de moslims aan de oemmah en haar aangelegenheden. Moslims zijn over de gehele wereld bezorgder geworden en bewuster geworden van elkaar. De Palestijnse zaak, bijvoorbeeld, leeft weer voor ons allen. (Zie de artikelen in de rubriek Palestina.)

 

9.) Gezonde dialoog binnen de oemmah.

Er is een toegenomen mogelijkheid voor een gezonde dialoog binnen de moslimoemmah. Degenen die aan de macht zijn beseffen steeds meer dat het niet langer meer mogelijk is om de bezorgdheid van de islamitische bewustwording te veronachtzamen. De geradicaliseerde groepen zijn als een tweesnijdend zwaard, en als men een juiste en vertrouwenswaardig leiderschap biedt, zal dit positief bijdragen aan het welzijn van de oemmah en de wereld. De woeste aanvallen op de islam tegenwoordig, maken duidelijk dat iedereen die voor de islam werkt zich dienen te verenigen en dat niemand alleen kan werken en dat er geen vervanging is voor de profetische methodologie van geduld, genade, da’wah en wijsheid.

We bidden tot Allah de Almachtige dat deze dialoog zal leiden tot een weg van vereniging van de gehele oemmah.

 

10.) Een vermaning van Allah de Verhevene.

Wij, de moslimoemmah, leven in een toestand van een krachtige oorlog (zie De ideologische aanval), waarvan de belangrijkste fronten cultureel en intellectueel zijn. Deze dodelijke oorlog tegen het ware geloof is zeer bedrieglijk en zonder enig ultimatum. Deze schijnbaar eindeloze tragedies van tegenwoordig zijn waarlijk het goddelijke ultimatum voor de moslimoemmah om wakker te worden en vervolgens op te staan en zich de ware beloftes van de Almachtige Allah te herinneren (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, Wij zullen Onze boodschappers en degenen die geloven zeker bijstaan in het wereldse leven en op de Dag dat de getuigen zullen opstaan.” [Soerat Ghaafir (40), aayah 51.]

“…En het was een plicht op Ons de gelovigen te helpen.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 47.]

“En wees niet zwak en wees niet verdrietig (door wat jullie ondervonden) en jullie zullen superieur (in overwinning) zijn indien jullie (ware) gelovigen zijn.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 139.]

 

Relevante artikelen:

De ideologische aanval

Zorgen om de moslimwereld

Jihad in de islam

De grotere jihad

Je Suis Wie?

Handelaars in angst

Aanval Charlie Hebdo een product van Franse staatsterreur

De anti-Islam film van ‘illusionist’ Wilders

Laat je niet misleiden m.b.t. de aanval op de niqaab

Da’wah (diverse artikelen)

Waarom onze smeekbeden niet verhoord worden

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan