Allaahoe Akbar

We kunnen duidelijk zien waarom degenen met arrogantie zich hierdoor bedreigd voelen.

Allaahoe Akbar klGeschreven door Khalid Baig.
Vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Dit artikel is opgenomen in het boek Wie is Allah?, met diverse andere artikelen over Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij). Zie onder aan deze pagina voor meer informatie over dit boek en een link om het te bestellen in onze islamwinkel.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet Moh’ammed, zijn gezinsleden, metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt.

Allaahoe Akbar – Allah is het Grootst, dit zijn de eerste woorden die een moslimkind hoort nadat hij op deze wereld is verschenen. De vader verricht de oproep tot het gebed (al-adzaan) in het oor van de pasgeborene als de welkom-tot-deze-wereld boodschap. (Zie het artikel Het verwelkomen van een pasgeboren kind.) Dezelfde oproep wordt gehoord overal waar moslims zijn, vijf keer per dag. (In feite is het op elk tijdstip van de dag ergens in de wereld te horen – zie het artikel De adzaan: een verbazingwekkende ontdekking.) De gebeden beginnen ook met deze verkondiging. Dit is met zekerheid het ‘symbool’ van de islam (Arabisch: islaam). Er is geen macht in de wereld gelijk aan de Macht van de Enige God. Allah is het Grootst.

Dit is de islamitische boodschap vanaf het allereerste begin. De allereerste soerah of hoofdstuk dat aan profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) geopenbaard werd, was soerat al-Moeddaththir, dat het volgende gebod bevat (Nederlandstalige interpretatie): “En verkondig de Grootheid van jouw Heer (Allah) (#1)!” [Soerat al-Moeddaththir (74), aayah 3.] Het Arabische woord is kabbir: verklaar Allaahoe Akbar. Verkondig dat Allah het Grootst is.

<<< (#1) Noot van de vertaler: dit is de belangrijkste taak van een profeet die hij in deze wereld dient te verrichten. Zijn voornaamste taak is het weerleggen van de grootheid van al diegenen die de onwetende mensen als groot kunnen zien (d.w.z. het bestrijden van shirk – polytheïsme) en publiekelijk verkondigen dat de werkelijke grootheid in dit universum alleen behoort aan Allah de Verhevene (d.w.z. het oproepen tot tawh’ied – zuiver monotheïsme). Om juist deze reden werd de kernspreuk “Allaahoe Akbar (Allah is het Grootst)” uiterst belangrijk in de islam: de adzaan (oproep tot het gebed) begint met Allaahoe Akbar, de moslim begint het gebed met Allaahoe Akbar en herhaalt Allaahoe Akbar telkens wanneer hij buigt, knielt en zit, hij zegt Bismiellaahie Allaahoe Akbar wanneer hij een dier slacht etc. (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Zie het artikel De Grootheid van Allah.>>>

De heidenen van Arabië vonden het maar niets. De joden en de christenen hielden er ook niet van. De ironie is dat op datzelfde moment zij allen geloofden in deze verklaring. De heidenen geloofden in vele goden, maar geloofden ook in het Opperwezen. Zij verkondigden gezag voor hun kleinere goden, maar beweerden niet dat zij groter dan Allah waren. Joden en christenen geloofden ook duidelijk in God, de Schepper en Heer van het universum. Met de uitzondering van een kleine groep atheïsten, zoals tot aan heden geldt. Zo verklaart het dollarbiljet van de V.S. aan de hele wereld: “Wij vertrouwen in God.” De vraag is dan, waarom dan zou iemand problemen hebben met Allaahoe Akbar? Waarom voelt men zich er ongemakkelijk door of er door bedreigt? Is dit niet het zeggen van iets waar zij al in geloven!? Het antwoord ligt in het islamitische concept van God.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

In de westerse literatuur wordt God voorgesteld als een wijze man. Maar de islam waarschuwt ons vooral voor antropomorfisme, de neiging om God – Allah – voor te stellen volgens ons eigen model, idee of voorstellingsvermogen, een bedrieglijke neiging dat te allen tijde en bij alle mensen binnen kan sluipen. (Voor feministen is Hij in toenemende mate een Zij.) Voor de filosofische wiskundige kan Hij een superwiskundige zijn, of zelfs een differentiaalvergelijking. Voor de wetenschapper is Hij de onbewogen beweger (#2), Die het voertuig van dit universum startte waarna het uit zichzelf voortbeweegt. Voor hen allen is Hij een goed onderwerp van een hobby, maar irrelevant voor onze dagelijkse aangelegenheden. Zoals een wetenschapper eens zei: “Ik schrijf me in voor de religie van Einstein. Het is een immens gevoel; er is daar een groot ding dat behoorlijk wonderbaarlijk is.” Ding!?

<<< (#2) Noot van de vertaler: de onbewogen beweger is een filosofisch concept dat de Griekse filosoof Aristoteles introduceerde als een rationalistische hypothetische verklaring voor het ontstaan van de wereld. (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Onbewogen_beweger.)>>>

Einstein, die zichzelf naar verluidt spiritueel maar niet religieus beschouwde, zei: “Ik wil weten hoe God deze wereld geschapen heeft.” [E. Salaman, A Talk with Einstein, The Listener 54 (1955): 370-371; Jammer, p. 123.] Dit beduidt dat Hij het eens deed. Ik bestudeer en verover nu Zijn universum. Maar wegens intellectuele nieuwsgierigheid is het goed om een beetje over Hem te leren. “Hij heeft mogelijkerwijs de wetten der natuur geschapen, maar sinds de schepping heeft Hij ze nogal alleen gelaten. Hij komt niet binnen om ze nogmaals te beroeren.”

Om een idee te krijgen wat voor corruptie iemands religie ondergaan heeft, dient men eerst te kijken naar zijn concept van God. Laten we bovenstaande misvattingen eens vergelijken met de islamitische verklaring van een Alwetende, Almachtige God Die het universum geschapen heeft en Die het elke seconde bestuurt. Zijn Eigenschappen worden het best beschreven in de bekende Aayatoe l-Koersie. Kijk eens naar deze prachtige en diepzinnige verklaring, welke voorbij enige menselijke capaciteit gaat om het te verklaren, maar binnen ieders vermogen het te voelen (Nederlandstalige interpretatie): “Allah! Er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, al-H’ayy (de Eeuwig Levende – zonder begin, zonder eind), al-Qayyoem [de Zelfbestaande – alles en iedereen is afhankelijk van Hem, terwijl Hij niets of niemand nodig heeft (#3)]. Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem behoort (alles) wat er in de hemelen en (alles) wat er op de aarde is. Wie is degene die bij Hem voorspraak doet behalve met Zijn Toestemming? (#4) Hij weet wat voor hen is (de toekomst) en wat achter hen is (het verleden). En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. (#5) Zijn koersie (#6) strekt zich uit over de hemelen en de aarde en het waken over en het in stand houden van beide vermoeit Hem niet. (#7) En Hij is al-‘Aliyy (de Allerhoogste), al-‘Adhziem (de Bezitter van Grootheid).” (#8) [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Wat een geweldige krachtgevende geloofsbelijdenis! Van het kleinste tot het grootste in het hele universum, alles is afhankelijk van Hem: maar Hij is van niets afhankelijk. Alle andere machten zijn denkbeeldig. Hij is de Enige Echte Macht. Wanneer Hij aan onze kant is, hoeven wij niemand te vrezen. Als Hij niet tevreden is met ons, zal de steun van de hele wereld voor ons waardeloos zijn. Wereldse machten proberen de mensen te manipuleren door hen te vertellen wat zij kunnen doen voor hen en wat zij kunnen doen tegen hen. Maar iemand die bezield is met Allaahoe Akbar zal niet in verleiding gebracht worden door de eerste of geïntimideerd worden door de tweede. De macht van “wereldse machten” verdampt door de takbier: het uitroepen van Allaahoe Akbar. Er is in feite geen bevrijding buiten dit geloof, alsook geen onderwerping aan andere mensen met deze overtuiging in je hart! We kunnen duidelijk zien waarom degenen die aanspraak maken op wereldse macht zich hierdoor bedreigd voelen.

Wat een geweldige bevrijdende geloofsbelijdenis! Het bevrijdt ons ook van de slavernij jegens onze eigen begeerten. Zijn Kennis is onbeperkt. Die van ons extreem beperkt. Wat kunnen we doen behalve Zijn geboden volgen!? Hij kijkt voortdurend naar ons. We kunnen niet met ongehoorzaamheid wegkomen door Zijn Alziendheid. Hij zal over ons oordelen en niemand kan namens ons voorspraak verrichten behalve met Zijn Toestemming. We kunnen duidelijk zien waarom degenen die bang zijn voor verantwoordelijkheid zich hierdoor bedreigd voelen.

Wat een geweldige nederigheid gevende geloofsbelijdenis! Het herinnert ons aan onze nederige positie in het leven met betrekking tot God, zoals de Koran (Arabisch: Qor-aan) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die redetwisten over de verzen van Allah zonder bewijs dat naar hen gekomen is (#9), hebben slechts trots in hun borstkassen (harten) die zij nooit kunnen bereiken. (#10)…” [Soerat Ghaafir (40), aayah 56.] We kunnen duidelijk zien waarom degenen met arrogantie zich hierdoor bedreigd voelen.

Dit omvat de arrogantie van wetenschap. We zien het in de wetenschapper die verklaart dat er geen noodzaak is om een spirituele hand van God aan te roepen, omdat alles een rationele basis heeft. Of de arts die denkt dat hij de biologische processen kan controleren. (Kijk eens naar alle verklaringen van de genetische manipulatie experts, euthanasie bepleiters en bevolkingsbeheersing goeroes.) Aan de andere kant zal een wetenschapper die vrij is van een dergelijke ziekte kijken naar de processen van dit universum, het grote ontwerp daarin, de geweldige doelen in elke schepping, en zichzelf gedwongen voelen om te zeggen: Soebh’aan Allaah (Glorieus is Allah). (Zie het artikel Wordt evolutie verkeerd begrepen? – Over openbaring, wetenschap en zekerheid.)

Allaahoe Akbar! Glorieus is Allah! Allah is het Grootst! Evenzo zal een arts telkens de Hand van God vinden in de levens- en doodstrijd van zijn patiënten; sommigen bezwijken aan vrij kleine problemen, anderen overleven ernstige problemen. Allaahoe Akbar!

Allaahoe Akbar is het wapen dat ons de moed geeft om de uitdaging van alle onderwerping aan te gaan, zowel op politiek als intellectueel gebied. Het laat ons onze aandacht richten op de Schepper en andere schepsels zoals onszelf negeren. Tijdens de djihaad in Afghanistan, Kasjmir, of Bosnië, alsook elders, is de kracht van dit wapen gevoeld door mensen aan beide kanten van het conflict. Tijdens elk conflict zorgde de uitroep van Allaahoe Akbar voor angst in de harten van de onderdrukkers. Het versterkte de morele veerkracht van de moedjahidien met nieuwe niveaus van hoop en moed. En dit is hoe het moet zijn. Want Allah is het Grootst.


Het boek Wie is Allah?

Uwkeuze.net recommandeert het zeer interessante en leerzame boek Wie is Allah?, dat bestaat uit diverse artikelen en verhandelingen van deze website. Het is uitgegeven door Uitgeverij Hadieth Benelux, vertaald en samengesteld door ‘Abdoellaah Bekx en te bestellen in onze islamwinkel, waar ook meer informatie over en de inhoudsopgave van dit boek te lezen is.

 

<<< (#3) Noot van de vertaler: zo heeft God ook geen tijd nodig om iets te scheppen. Sommige wetenschappers stellen dat met de Big Bang de tijd begon en dat tijd vóór de Big Bang niet bestond. Zij gebruiken dit als bewijs dat God het universum niet geschapen heeft, want God had immers geen tijd om iets te scheppen. (Zie het boek The Grand Design van Stephen Hawking en Leonard Mlodinow.) Maar omdat zij God niet kennen, weten zij niet dat God, de Schepper van tijd, geen onderdeel uitmaakt van de schepping en dus geen tijd nodig heeft om iets te scheppen.>>>

<<< (#4) Noot van de vertaler: dit weerlegt het onjuiste idee van degenen die in de waan verkeren dat heiligen en engelen etc. grote invloed uitoefenen op God en dat zij bij Hem zullen bemiddelen en Hem dwingen om hen te vergeven. Zij worden gewaarschuwd dat geen schepsel van Hem voorspraak kan doen voor anderen, laat staan Hem dwingen. Geen profeet (waaronder Jezus – vrede zij met hem), engel of heilige zal een woord durven te uiten zonder de Toestemming van de Soeverein van het universum. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<< (#5) Noot van de vertaler: dit vers kaart de absolute bron van polytheïsme aan. De kennis van mensen is zo onvolkomen dat niemand van hen het systeem van het universum en het leven exact kan begrijpen. Toch denken velen het beter te weten dan God en rebelleren tegen Hem, wat constant leidt tot chaos in de wereld. Het is dus duidelijk dat men volledig vertrouwen dient te hebben in de leiding van Allah de Verhevene Die de werkelijke Bron van alle kennis is. (Naar Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)>>>

<<< (#6) Noot van de vertaler: koersie betekent letterlijk een voetenbank of stoel, en wordt soms onjuist vertaald als Troon. De koersie genoemd in dit vers dient onderscheiden te worden van de ‘arsh (troon) genoemd in vers 7:54, 10:3, 21:22, 85:15 en elders. Aldus verwijst koersie in dit vers naar een voetenbank. Aboe Dzarr (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De koersie vergeleken met de ‘arsh is niets dan als een ring gegooid in de woestijn.’” Als de koersie zich uitstrekt over het volledige universum, en in verhouding tot de ‘arsh is het slechts een ring in de woestijn, hoeveel groter is dan de ‘arsh, het grootste object dat Allah de Almachtige geschapen heeft!? Waarlijk, Allah, de Schepper van zowel de koersie als de ‘arsh, is nog groter: Allah is het Grootst – Allaahoe Akbar!>>>

<<< (#7) Noot van de vertaler: dit, alsook “sluimer noch slaap overmant Hem”, weerlegt de opvatting aangaande Allah de Verhevene welke gebaseerd is op de veronderstelling dat Hij zwakheden en beperkingen heeft zoals de onvolmaakte mens. Dit vers is een weerlegging van de godslastering in Exodus 20:11: “Want in zes dagen maakte Jehovah hemel en aarde, de zee, en alles wat in hen is, en rustte de zevende dag…”, alsook Genesis 2:2: “En op de zevende dag voltooide God Zijn werk dat Hij gemaakt had; en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had.” Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn tefsier aan dat in een Urdu vertaling van de Bijbel “rustte” nu vertaald is als “farigh hua (hield op met werken)”. De vertalers van Groot Nieuws Bijbel voelden deze gêne wellicht ook, waardoor zij deze godslastering in Genesis 2:2 (maar niet in Exodus 20:11!) vertaalden als: “…op de zevende dag hield hij op met al zijn werk”. Maar andere Nederlandstalige vertalingen, alsook de American Standard Version (ASV) en de King James Version (KJV) en vele anderen, bevatten nog steeds deze blasfemie.>>>

<<< (#8) Noot van de vertaler: dit vers is Aayatoel-Koersie (zie het artikel Aayatoe l-Koersie). Geen vers geeft zo’n perfecte informatie over Allah de Verhevene dan Aayatoe l-Koersie. Daarom heeft een overlevering in Sah’ieh’ Moeslim, overgeleverd door Oebayy ibn Ka’b, dit vers het beste vers van de Qor-aan verklaard. Zie voor vele belangrijke lessen het 139 pagina’s tellende boek Uitleg van Aayatoe l-Koersie van sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah – te bestellen in onze islamwinkel.>>>

<<< (#9) Noot van de vertaler: zij proberen de waarheid te weerleggen met valsheid, en zij weerleggen betrouwbaar bewijs met dubieuze argumenten, zonder bewijs van Allah. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

<<< (#10) Noot van de vertaler: zij zijn te arrogant om zich aan de waarheid over te geven en degene die het gebracht heeft te volgen. Maar hun pogingen om de waarheid te onderdrukken en de valsheid te verheffen zal falen. Integendeel, de waarheid zal zegevieren en hun uitspraken en inspanningen zullen verslagen worden. (Tefsier Ibn Kethier.)>>>

 

Relevante artikelen:

De Grootheid van Allah

De 99 Namen van Allah

Hoe ziet God er uit?

De Handen van Allah (Hoe dienen de Eigenschappen van Allah begrepen te worden?)

Wat God niet is

De verwarring aangaande God

God in de islam

Artikelen over Allah (diverse artikelen)

Monotheïsme – tawh’ied (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan