Alcohol, moeder van al het kwaad!

Islam, gezondheid en gezond verstand.

Alcohol 1Door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Lees ook het artikel Gezond drinken bestaat niet – een alarmerend verhaal over ‘onze’ lievelingsverslaving.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en moge de vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hun voetstappen volgt. Voorts:

Alcoholhoudende dranken worden veel gedronken als sociaal geaccepteerd genotmiddel. Alcohol is een drug die vanwege de fysiek verslavende eigenschappen door sommigen gerekend wordt tot de harddrugs.

Regelmatig drinken kan leiden tot alcoholisme, een verslaving die veroorzaakt dat degene die hieraan lijdt zoveel alcoholhoudende drank drinkt dat zijn of haar gezondheid, werk of sociaal leven daaronder te lijden heeft. Alcoholisme kan gezien worden als een progressieve aandoening (een chronische ziekte die steeds ernstiger wordt) die doorgaans geleidelijk ontstaat. Men begint met af en toe een drankje voor de gezelligheid, na verloop van tijd neemt de frequentie van die drinkmomenten toe en uiteindelijk komt de persoon in kwestie (of diens omgeving) tot de ontdekking dat hij of zij niet (of minder goed) meer kan functioneren zonder gedronken te hebben.

Gedragingen worden in steeds sterkere mate door de drank beïnvloed, en leiden tot onder meer plichtsverzuim, verwaarlozing, ruzie en geheugenstoornissen.

Alcohol is een maatschappelijk geaccepteerde drug. Daardoor wordt alcoholisme niet snel (h)erkend en is de grens tussen gezelligheids- en probleemdrinken onduidelijk. Veel mensen (bijvoorbeeld studenten) drinken jarenlang gevaarlijk veel: ieder jaar verlaat een aantal studenten de universiteit als alcoholist. Als alcohol nu pas ontdekt zou worden als “genotsmiddel” dan zou het volgens sommige deskundigen – vanwege de vele nadelen zoals verslaving, agressie, vandalisme, huiselijk geweld en de negatieve gevolgen voor de gezondheid – waarschijnlijk op de lijst van harddrugs komen.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Zij vragen jou (O Moh’ammed) over al-khamr (#1) en het gokspel (#2). Zeg: ‘In beide is grote zonde en (ook enige) voordelen voor de mensen, maar hun zonde is groter dan hun voordeel.’ (#3)…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 219.]

<<< (#1) Khamr: bedwelmende drank, hiermee wordt letterlijk het gefermenteerde sap van druiven bedoeld e.d., maar door analogisch te redeneren duidt het op alle gegiste dranken en verder ook op alle bedwelmende dranken en drugs.>>>

<<< (#2) Alle soorten gok- of kansspelen, waar twee of meer partijen aan deelnemen en waarbij zij (een deel van) hun bezit op het spel zetten, zodat één (of meer) deelnemer(s) winst behaalt (behalen) en de andere(n) verlies lijdt (lijden).>>>

<<< (#3) Een kleine hoeveelheid alcohol kan misschien gezond en gezellig zijn, maar kans op gewoontevorming is groot en veel mensen kunnen geen maat houden, wat vreselijke gevolgen heeft voor de samenleving, alsook gezondheidsrisico’s voor degene die te veel drinkt. Alles bij elkaar zijn de nadelen groter dan de voordelen, dus verbiedt de Islaam het nuttigen van alcoholische dranken om individuen en samenleving te beschermen.>>>

Allah de Verhevene zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Waarlijk, al-khamr (de wijn: alle alcoholische dranken en bedwelmende middelen) en het gokken en al-ansaab (#4) en al-azlaam (pijlen voor geluk en om iets te beslissen/te verloten) zijn onreinheden van het werk van satan. Mijd het dus, opdat jullie succesvol zullen zijn! Waarlijk, de satan (de duivel) wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van al-khamr en het gokken (#5) en hij tracht jullie te beletten van het gedenken van Allah en van as-salaah (het gebed). Houden jullie er dan mee op!?” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 90-91.]

<<< (#4) Al-Ansaab zijn dieren die voor afgoden geofferd (geslacht) worden op an-noesoeb (stenen altaren).>>>

<<< (#5) Het menselijke verstand en lichaam raken gemakkelijk verslaafd aan drugs en kansspelen. Eenmaal verslaafd leidt het menselijke verlangen om steeds weer impulsen te krijgen de mens naar allerlei vormen van corruptie en geweld jegens elkaar.>>>

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

In “normale” hoeveelheden bevordert alcohol, doordat het een ontspannen en vrolijk gevoel geeft, de sociale interactie en geeft het wat verlichting van de dagelijkse stress en ander psychisch ongemak. Matig gebruik (maximaal 1 tot 2 glazen per dag) zou een beschermend effect op hart- en bloedvaten hebben. Maar pas op! Dit laatste gunstige effect geldt echter alleen voor gezonde mannen boven de 40 en voor gezonde vrouwen na de overgang. (Zie het artikel Gezond drinken bestaat niet.) Echter, 1 of 2 glazen per dag (onder het mom van af en toe een drankje) kan echter groeien naar overmatig gebruik. Overmatig gebruik leidt tot lichamelijke en psychische klachten met vaak ernstige gevolgen voor de drinker en zijn/haar omgeving. Enkele gevaren voor de gezondheid op een rijtje:

– Hersenen: drinken heeft invloed op alle hersenfuncties. Na het drinken van 1 à 2 glazen werken de hersenen al minder goed dan normaal. Jarenlang teveel drinken kan, zeker in combinatie met een tekort aan vitamine B1, leiden tot onherstelbare hersenschade. De hersenen werken niet alleen minder goed, ook het volume van de hersenen kan bij overmatige drinkers met wel 15% krimpen.

– Leveraandoeningen: alcohol is een giftige stof die door de lever afgebroken wordt. Door overmatig alcoholgebruik raakt de afbraakfunctie van de lever verstoord. Er kan ook leververvetting ontstaan: de lever kan gaan opzwellen, wat gepaard kan gaan met pijn, slechte eetlust, misselijkheid, braken en soms geelzucht. Men heeft een verhoogde kans op leverontsteking en er kan levercirrose ontstaan: een aandoening waarbij de normale structuur van de lever meer en meer vernietigd wordt. Levercirrose ontstaat geleidelijk, is niet te genezen en is vaak dodelijk!

– Maag: overmatig alcoholgebruik kan het slijmvlies van de maag beschadigen. De binnenkant van de maag is met dit slijmvlies bekleed om de maagwand tegen maagzuur (dat nodig is om voedsel te verteren) te beschermen. Ook heeft men een verhoogde kans op ontstekingen en maagzweren.

– Hart- en bloedvaten: het drinken van alcohol kan hart- en vaatziekten tot gevolg hebben, zoals hoge bloeddruk, hartritmestoornissen en hersenbloedingen.

– Kanker: het drinken van meer dan 3 glazen alcohol per dag verhoogt de kans op kanker in de mond- en keelholte, het strottenhoofd en de slokdarm. De kans op deze vormen van kanker is extra groot voor degene die zowel drinkt als rookt (ook verboden in de Islaam – zie het artikel De sigaret – een sluipende moordenaar). Vrouwen die meer dan 2 glazen alcohol per dag gebruiken, hebben daarbij een verhoogd risico op borstkanker. Zware drinkers hebben bovendien kans op kanker in de lever en de dikke darm.

Dit is voor een verstandige persoon al reden genoeg om geen alcoholische dranken meer te nuttigen. Tevens zou de verstandige persoon een grote afkeer moeten hebben van dit vergif en het boycotten opdat het uit onze maatschappij geweerd wordt. Maar er is nog meer.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

“Alcohol- en drugsgebruik zijn de oorzaak van eenderde van alle verkeersdoden in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van R. Mathijssen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), dat vrijdag is bekendgemaakt. Bestuurders die onder invloed achter het stuur kruipen, veroorzaken jaarlijks 350 verkeersdoden, ongeveer eenderde van alle verkeersdoden (1088).” (Bron: Nu.nl – 24/09/2004.)

“In 2002 zijn bijna 1.800 personen overleden aan of met een alcoholgerelateerde aandoening. Onder hen zijn meer mannen dan vrouwen.” [Anouschka van der Meulen (CBS), Jacqueline Verdurmen en Margriet van Laar (beiden Trimbos-instituut te Utrecht). Bron: Bevolkingstrends 3/2004 p. 32-39 (PDF).]

Verkrachting: de meeste slachtoffers van verkrachting zijn wat oudere meisjes en jonge vrouwen. Zowel alcoholgebruik van de dader als het slachtoffer vergroot de kans op verkrachting door een mannelijke dader. [Abbey, A. et al. (2001). Alcohol and sexual assault. In: Alcohol Research & Health Vol. 25, Nr. 1, pp. 43-51. Abbey, A. (2002) Alcohol-related sexual assault: A common problem among college students. In: Journal of Studies on Alcohol, Suppl. 14, pp. 118-128.]

Het volgende komt uit Ranking van drugs. Een vergelijking van de schadelijkheid van drugs [Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), RIVM rapport 340001001, 98 p in Dutch, 2009 (dit RIVM-onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS), J.G.C. van Amsterdam, A. Opperhuizen, M.W.J. Koeter (Psychiatrie, AMC-AIAR, Amsterdam), L.A.G.J.M. van Aerts, W. van den Brink (Psychiatrie, AMC-AIAR, Amsterdam).]:

Alcohol en tabak scoren hoog op de schaal van schadelijkheid voor de volksgezondheid en zijn daarmee relatief schadelijker dan veel andere soorten drugs. Dit blijkt uit een nieuwe risico-evaluatie van het RIVM, waarin 19 genotmiddelen zijn gerangschikt naar hun schadelijke karakter. Heroïne en crack blijken samen met alcohol en tabak relatief het meest schadelijk te zijn.

De rangschikking is bepaald op basis van de driedeling: hoe giftig is het middel (op korte en lange termijn), hoe verslavend is het en wat is de maatschappelijke schade. Voorbeelden van de laatste factor zijn agressie, verkeersonveiligheid, arbeidsverzuim en zijn zowel op individueel niveau gemeten als op het niveau van de samenleving in zijn geheel.

 

Figuur ‘Totale schade' voor de sociale schade op gebruikersniveau en populatieniveau

Figuur ‘Totale schade’ voor de sociale schade op gebruikersniveau en populatieniveau

 

In hogere doseringen is alcohol een verdovend middel dat het bewustzijn en de motoriek beïnvloedt. In zeer hoge dosis vermindert alcohol de pijn en induceert het hypothermie (afkoeling van het lichaam tot onder de normale lichaamstemperatuur), lage bloeddruk, coma en de dood ten gevolge van ademhalingsdepressie en cardiovasculaire collaps.

De frequente consumptie van grote hoeveelheden alcohol kunnen echter tot vele verschillende neveneffecten leiden (waarvan we hierboven al enkele hebben aangehaald). Initieel leidt overmatig alcoholgebruik tot duizeligheid, braken, slaperigheid en bewustzijnsverlies. Hoofdpijn (kater), een slecht seksueel functioneren en tijdelijk geheugenverlies zijn andere typische symptomen van te hoge alcoholconsumptie. Bij zeer hoge bloedwaardes kan een gevaarlijke letale ademhalingsdepressie of coma volgen, en bloedalcoholconcentraties van 4 – 5 ‰ kunnen fataal zijn.

Door een verminderd reactievermogen leidt alcoholgebruik tot (ernstige en soms fatale) verkeersongevallen. Het leidt ook tot onverantwoord en risicovol gedrag, waardoor ongevallen, verdrinkingen, onveilige seks, HIV-infecties en dergelijke op kunnen treden. Het risico op overlijden door zelfmoord, moord, brand en verdrinking is in alcoholisten verdubbeld.

De consumptie van alcohol leidt in de Verenigde Staten tot 85.000 dodelijke slachtoffers per jaar. Ter vergelijking: druggebruik is verantwoordelijk voor 17.000 doden per jaar.

Alcoholconsumptie is gerelateerd aan meer dan 60 ziektebeelden, waaronder lever- en alvleesklierontsteking, epilepsie, verschillende carcinoma, cardiovasculaire aandoeningen, beroertes en effecten op het ongeboren kind. Er zijn aanwijzingen dat de consumptie van 10 gram alcohol (één alcoholische consumptie) per dag nadelige effecten geeft op de reproductie (verminderde vruchtbaarheid, vaker een spontane abortus, foetale sterfte, voortijdige geboorte, gedragsafwijkingen en langzamere mentale ontwikkelingen bij de kinderen).

Jonge mensen zijn in het bijzonder gevoelig voor de schadelijke effecten van alcohol. Tijdens de adolescentie (de leeftijdsperiode tussen puberteit en volwassenheid, waarin reeds geslachtelijke rijpheid bereikt is, maar nog geen volledige geestelijke rijpheid, globaal van 16–20 jaar) vertraagt alcohol de ontwikkeling en groei van het brein. Als zodanig is overmatig drinken (‘binge drinking‘) door adolescenten funest en tast het gemoed, de motivatie, het geheugen en het leer- en concentratievermogen aan en dus ook de schoolprestaties. Alcoholgebruik op jonge leeftijd kan tot structurele veranderingen in de hippocampus (een hersengebied betrokken bij het leerproces) leiden.

Excessief alcoholgebruik is verantwoordelijk voor 4,5% van de kosten voor de gezondheidszorg (exclusief de kosten van aan alcohol gerelateerde ongevallen). In Europa kan naar schatting 6,1% van alle sterfgevallen toegeschreven worden aan alcoholgebruik. Deze ziektelast omvat niet de sociale schade die familieleden van alcoholisten, de slachtoffers van geweld en ongevallen lijden. De hoogste aan alcohol gerelateerde kosten zijn de ‘indirecte kosten’ van voortijdig overlijden gebaseerd op lagere economische activiteit. Andere kosten verbonden aan alcoholproblemen zijn werkverzuim, werkeloosheid, schade door misdaad en verkeersongevallen, medische zorgverlening, juridische bijstand en sociale hulpverlening. De kosten van ‘sociale schade’ zijn hoger dan de kosten van de gezondheidszorg. Jaarlijks bedragen de alcohol-gerelateerde kosten in de EU ongeveer € 270 miljard.

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

In 1996 werden in Nederland 37.200 bestuurders aangehouden en bestraft wegens rijden onder invloed. Vermoedelijk rijdt 1 op de 5 bestuurders een keer per maand onder invloed van alcohol, wat in 2005 leidde tot 130 sterfgevallen (25-30% van alle autoverkeersslachtoffers) en ongeveer 2600 zwaargewonden. (Is dit de prijs die zij voor deze ‘vrijheid’ willen betalen?) Als de bestuurder een alcoholpromillage heeft van 1,3 is het risico om bij een verkeersongeval betrokken te raken 87 keer verhoogd. De kosten voor de maatschappij die hieruit voort vloeien zijn ongeveer 2,5 miljard euro per jaar. Vergelijk het gebruik van gsm’s tijdens autorijden, dat verantwoordelijk is voor 50 sterfgevallen en 600 zwaargewonden.

Britse onderzoekers lieten zien dat 44% van alle overtreders van geweldsdelicten alcohol hadden gebruikt. Op Eerste Hulpposten constateert men een duidelijke relatie tussen alcoholgebruik en verwondingen, die het gevolg zijn van ongevallen of geweld. Het geweld varieert van seksuele verkrachtingen, kindermishandeling, huiselijk geweld tot moord.

In Nederland is het jaarlijkse alcoholgebruik 8 liter per hoofd van de bevolking (equivalent aan 600 standaard drankjes) wat neerkomt op een jaarlijkse uitgave door consumenten van 3,2 miljard euro en inkomsten aan accijns van bijna 1 miljard euro. Hier zijn 300.000 banen mee gemoeid. (Einde RIVM rapport.)

Op de website van STAP (Stichting Alcoholpreventie) is de volgende informatie te lezen: “Hoeveel overmatig alcoholgebruik onze maatschappij kost”:

In Nederland werd in 2002 volgens de omzetcijfers 8,1 liter pure alcohol per persoon gedronken. Daarmee hoort Nederland in Europa qua alcoholgebruik tot de middenmoot. Het cijfer 8,1 is een goede indicator voor de totale schade door overmatig alcoholgebruik. Als dit cijfer hoger wordt zullen er meer probleemdrinkers zijn, wordt er meer onder invloed gereden, en sterven er meer mensen door ziektes als levercirrose etc. Als het cijfer omlaag gaat, zullen de nadelige invloeden afnemen. Om de nadelige gevolgen van alcoholgebruik terug te dringen, is het dus van belang dat het totale alcoholgebruik in de samenleving afneemt.

De Nationale Drugmonitor geeft aan dat op jaarbasis 820.000 mensen afhankelijk zijn van alcohol. Van hen worden er jaarlijks slechts 22.365 behandeld in de verslavingszorg. Jaarlijks ontvangen ongeveer 13.000 personen spoedeisende hulp in een ziekenhuis voor ongevalletsel waarbij alcohol een rol speelt. In het jaar 2000 waren naar schatting 831 doden te betreuren door alcoholgerelateerde aandoeningen (minimale schatting, CBS), een kwart meer dan in 1994. Doden waarbij alcohol indirect een rol heeft gespeeld zijn hier niet meegerekend, dus het daadwerkelijke aantal ligt nog hoger.

Alcohol in het verkeer ‘draagt bij’ aan ongeveer 200 tot 250 doden en 3.000 tot 3.500 zwaar gewonden per jaar. Enkele tientallen mensen sterven jaarlijks aan alcoholgerelateerde agressie. Daarnaast speelt overmatig alcoholgebruik een rol bij allerlei ziekten zoals hoge bloeddruk, hartstoornissen, onvruchtbaarheid, hersenschade en kanker. Voor mensen die afhankelijk zijn van alcohol, levert alcoholgebruik ook veel geestelijke schade op. Het Ministerie van VWS schat het totale aantal jaarlijkse alcoholdoden op 3.000 à 4.000 (VWS, 2000).

De schade die veroorzaakt wordt door overmatig alcoholgebruik levert een grote onkostenpost op voor onze maatschappij. In 2001 heeft KPMG een voorzichtige schatting gemaakt van de kosten die alcoholgebruik voor Nederland met zich meebrengt. Het KPMG schatte de totale jaarlijkse maatschappelijke kosten van overmatig alcoholgebruik op 2,58 miljard euro.

KPMG berekende de volgende kosten (per jaar) van overmatig alcoholgebruik per sector:

 

Alcohol 5

 

Veel nadelige gevolgen van overmatig drinken zijn moeilijk te kwantificeren zoals die van agressie tegenover familie en kinderen, geweld, overlast door openbare dronkenschap, verloedering, normverval, verlies van vrienden en relaties, depressies enz. Deze schade is door KPMG niet berekend. De indirecte schade van alcoholgebruik (bijvoorbeeld voor partners en kinderen van probleemdrinkers, van slachtoffers van alcoholgerelateerd geweld en van rijden onder invloed) is ook niet meegeteld (KPMG, 2001). Veel schade door overmatig drinken is niet vast te stellen omdat de registratie daarvoor te kort schiet.

Het is bekend dat overmatig alcoholgebruik een rol speelt bij verdrinkingen, ongevallen thuis en bij branden. Daarom is het goed denkbaar dat de werkelijke schade door alcoholgebruik aan onze samenleving nog veel groter is dan geschat. [Bronnen: * Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Alcoholnota. Nota over de intensivering van het beleid tegen alcoholmisbruik (2001-2003). * Laar, M van (2002). Hoeveel mensen hebben een overmatig alcoholgebruik? In: Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 14 november 2002. * KPMG (2001). Kosten en baten van alcoholzorg en -preventie. Eindrapport. Hoofddorp: KPMG, februari 2001. * Laar, M van (2002). Met welke ziekten en aandoeningen hangt alcoholgebruik samen? In: Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, 14 november 2002. * Bureau NDM. Nationale Drug Monitor. Jaarbericht 2002. Utrecht , Bureau NDM, oktober 2002. * Commission for Distilled Spirits (2003). World Drink Trends 2003. Henly-on-Thames UK : World Advertising Research Center Ltd.]

Soebh’aan Allaah, deze cijfers, zoals de 3.000 à 4.000 alcoholdoden (in de Verenigde Staten tot 85.000 dodelijke slachtoffers per jaar) en 2,58 miljard euro financiële onkosten, gelden voor 1 jaar! Toch blijft men het dodelijke en zeer schadelijke gif maar drinken. De regering doet er niets aan, behalve geld verdienen aan de ellende van anderen. Beste broeders en zusters, confronteer anderen met deze gegevens en met name de niet-moslims.

 

De islamitische wetgeving en het verbod op alcohol

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Waarlijk, al-khamr (de wijn: alle alcoholische dranken en bedwelmende middelen) en het gokken en al-ansaab [de dieren die voor afgoden geofferd (geslacht) worden op an-noesoeb (stenen altaren)] en al-azlaam (pijlen voor geluk en om iets te beslissen/te verloten) zijn onreinheden van het werk van satan. Mijd het dus, opdat jullie succesvol zullen zijn! Waarlijk, de satan (de duivel) wil slechts vijandschap en haat tussen jullie veroorzaken door middel van al-khamr en het gokken en hij tracht jullie te beletten van het gedenken van Allah en van as-salaah (het gebed). Houden jullie er dan mee op!?” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 90-91.]

In Sah’ieh’ al-Boekhaarie (2295) en Sah’ieh’ Moeslim (86) is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Niemand die zinaa (ontucht, overspel) begaat is een (ware) gelovige op het moment dat hij zinaa begaat, en niemand die wijn (alcoholische dranken) drinkt is een (ware) gelovige op het moment dat hij het drinkt, en geen dief is een (ware) gelovige op het moment dat hij aan het stelen is, en geen rover is een (ware) gelovige op het moment dat hij aan het roven is en de mensen aan het toekijken zijn.’

Het feit dat een persoon geen (ware) gelovige is, betekent dat hij op dat moment geen compleet geloof heeft, met andere woorden: zijn geloof schiet op dat moment ernstig te kort vanwege het verrichten van die afschuwelijke daad. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Het is ook overgeleverd in Sah’ieh’ al-Boekhaarie (5147) en Sah’ieh’ Moeslim (3736), op gezag van ‘Abdoellaah ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon), dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die wijn (alcoholische dranken) drinkt in deze wereld en geen berouw daarvoor toont, het zal hem ontnomen worden in het Hiernamaals.”

In Soenan Abie Daawoed (3189) is overgeleverd dat Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah vervloekte (#6) ten aanzien van alcohol (wijn): de drinker ervan, degene die het inschenkt, degene die het verkoopt, degene die het koopt, degene die het perst (de druiven etc.), degene voor wie het geperst wordt, degene die het draagt en degene naar wie het gedragen wordt.’” (Geclassificeerd als sah’ieh’ door sheikh al-Albaanie in Sah’ieh’ Abie Daawoed, 2/700.)

<<< (#6) Vervloeken (verdoemen): (1) dat Allah iemand of iets uit Zijn Genade verwijdert, (2) Allah vragen iemand of iets uit Zijn Genade te verwijderen.>>>

Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Allah ging een overeenkomst aan met diegenen die alcohol drinken, dat Hij hen teenat al-khabaal zal laten drinken.” Zij zeiden: “O boodschapper van Allah! Wat is teenat al-khabaal?” Hij zei: “Het zweet van de mensen van de Hel…” [Overgeleverd door Moeslim (3732)].

In Soenan an-Nasaa-ie (5570) is overgeleverd dat Ibn al-Daylamie tegen ‘Abdoellaah ibn ‘Amr zei: “O ‘Abdoellaah ibn ‘Amr! Heb jij de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) iets horen zeggen over wijn (alcoholische dranken)?” Hij zei: “Jawel, ik hoorde de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘Als iemand van mijn oemmah (gemeenschap) wijn drinkt, dan zal Allah zijn gebed niet accepteren gedurende veertig dagen.’” [Deze h’adieth is als sah’ieh’ geclassificeerd door sheikh al-Albaanie in al-Silsilat al-Sah’ieh’ah (709).]

Dit betekent dat zo’n persoon niet beloond zal worden voor zijn gebeden, doch is hij nog steeds verplicht om te bidden. Hij is dus verplicht om alle gebeden te verrichten, maar hij wordt er niet voor beloond. Als hij tijdens deze periode niet bidt, dan begaat hij zelfs een van de ergste der grote zonden, een zonde die volgens sommige geleerden neerkomt op koefr (ongeloof) wat hem buiten de oevers van de Islaam laat treden! Moge Allah ons daarvoor beschermen. (Zie de artikelen Het belang van het gebed en Het islamitische oordeel over degene die het gebed nalaat.)

Er zijn vele ah’aadieth en verslagen die aangeven dat alcohol nadrukkelijk verboden is en dat het de moeder van alle kwaadaardigheden is (#7); eenieder die in deze zonde valt, het zal hem leiden naar andere slechte daden. We vragen Allah de Verhevene om ons veilig en wel te houden.

<<< (#7) De term oemm (let. “moeder”) heeft vaak de idiomatische gevoelswaarde van “oorsprong” of “bron” (asl), en soms van “basis” of “kern”.>>>

(Lees verder onder de afbeelding. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

 

De islamitische bestraffing voor het drinken van alcohol

Volgens de consensus (idjmaa’) van de foeqahaa-e [fiqh (jurisprudentie)-geleerden] is de bestraffing voor de drinker van alcohol in het wereldse leven dat hij gegeseld wordt. Het is namelijk overgeleverd door Moeslim (3281) op gezag van Anas (moge Allah tevreden zijn met hem), dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) opdracht gaf om degene die wijn gedronken had met palmtakken – ontdaan van hun bladeren – en met schoenen te slaan.

Er bestaat echter een meningsverschil met betrekking tot het aantal slagen. De meerderheid van de geleerden is van mening dat het tachtig slagen zijn voor een vrije man en veertig voor anderen. Zij halen als bewijs de h’adieth van Anas (moge Allah tevreden zijn met hem) aan (waarnaar hierboven is verwezen), waarin gezegd wordt dat er een man die wijn gedronken had naar de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gebracht werd en hij liet hem veertig keer slaan met twee palmtakken die ontdaan waren van hun bladeren. Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) handelde insgelijks (tijdens zijn khalifaat). Toen ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) de khalief was, raadpleegde hij de mensen en ‘Abdoer-Rah’maan zei: “De minimale bestraffing is tachtig,” dus dat was wat ‘Oemar beval.

De sah’aabah (metgezellen – moge Allah tevreden zijn met hen) waren het met ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) eens en redetwistten niet. De Raad van Grote Geleerden hebben tevens de uitspraak gedaan dat de bestraffing voor degene die wijn (bedwelmende dranken) drinkt, de hadd-bestraffing is, wat neerkomt op tachtig slagen.

Sommige geleerden – zoals Ibn Qoeddaamah en Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (in al-Ikhtiyaaraat) – zijn van mening dat het geven van meer dan veertig zweepslagen overgelaten dient te worden aan het oordeel van de moslimleider. Als hij denkt dat er een noodzaak is om meer dan veertig zweepslagen te geven, zoals gebeurde in de tijd van ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem), dan mag hij er tachtig van maken. En Allah weet het beste. (Zie Tawdieh al-Ah’kaam, 5/330.)

Met betrekking tot de gebeden en het vasten van de alcoholdrinker: er bestaat geen twijfel over het feit dat hij verplicht is om de gebeden op tijd te verrichten en om gewoon te vasten gedurende de maand Ramadhaan. Als hij enige van zijn gebeden of vasten veronachtzaamt, dan begaat hij een grote zonden die erger is dan de zonde van het drinken van alcohol. Als hij alcoholische drank drinkt tijdens de dag in Ramadhaan, dan begaat hij twee grote zonden: de eerste is het verbreken van het vasten in Ramadhaan, en de tweede is het drinken van alcohol.

Men dient op te merken dat als een moslim in zonden valt en niet in staat is om berouw te tonen en te stoppen met het drinken van alcohol omdat zijn imaan (geloof) te zwak zou zijn, dat dit geenszins een rechtvaardiging voor hem vormt om te volharden in de zonde. Het is tevens niet toegestaan om te falen in het verrichten van handelingen van aanbidding en er onachtzaam in te zijn. Integendeel! Een dergelijk persoon dient te doen wat hij kan aan daden van aanbidding en zich in te spannen om de grote zonden die hij begaat op te geven en te corrigeren.

We vragen Allah de Verhevene om ons te helpen om zonden te mijden, zowel de grote als de kleine, want Hij is as-Samie’a (de Alhorende), al-Waliy (de Beschermer, de Helper). (Einde citaat www.islam-qa.com.)

Na deze uitgebreide uiteenzetting van alle ellende die alcohol veroorzaakt, alsook de bespreking van het islamitische standpunt aangaande alcohol, zijn we aangekomen bij het einde van dit artikel. Eenieder die alcohol drinkt of het niet probeert te weren uit onze samenleving, steunt de afschuwelijke gevolgen van alcohol en is in feite mede schuldig aan al het leed dat alcohol veroorzaakt.

“En wanneer er tot hen gezegd wordt: ‘Veroorzaak geen verdorvenheid op de aarde,’ dan zeggen zij: ‘Wij zijn slechts (deugdzame) verbeteraars.’ Welnee (integendeel)! Waarlijk, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen dit niet.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 11-12.]

En Allah is de Bron van alle succes.

 

Relevante artikelen:

Gezond drinken bestaat niet – een alarmerend verhaal over ‘onze’ lievelingsverslaving

De sigaret – een sluipende moordenaar

Submission (Iedereen onderwerpt zich, maar de vraag is aan wie of wat?)

Religie is het opium voor het volk

Gezondheid (diverse artikelen)

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan