Al-Wahn, een dodelijke ziekte

 Verlang naar de ontmoeting met Allah.

WahnUit Nidaa-oe l-Islaam Magazine, Vol. 9, maart 2002
Vertaald door Aboe Dardaa-e

Op gezag van Thawbaan (moge Allah tevreden zijn met hem) is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “De gemeenschappen zullen spoedig elkaar oproepen om jullie aan te vallen, zoals mensen die eten anderen uitnodigen om hun voedsel van een teil te delen.” Iemand vroeg: “Zal dat zijn als gevolg van ons kleine aantal op dat moment?” Hij antwoordde: “Nee, jullie zullen met velen zijn op dat moment, maar jullie zullen zoals het schuim zijn (dat naar beneden wordt gedragen) door een stortvloed (van water), en Allah zal de vrees voor jullie wegnemen uit de borstkassen (harten) van jullie vijand en al-wahn in jullie harten werpen.” Iemand vroeg: “O boodschapper van Allah! Wat is al-wahn?” Hij antwoordde: “Liefde voor de wereld en afkeer van de dood.” [Sah’ieh’ (authentiek), overgeleverd door Aboe Daawoed en imaam Ah’mad.] (Zie het artikel De dood.)

In een poging om de woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te begrijpen in bovenstaande h’adieth, zal men al snel de volgende uitspraak van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) waarderen (Nederlandstalige interpretatie): “Mij zijn woorden gegeven die beknopt zijn, maar omvattend in betekenis.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) was gezegend met het diepgaande vermogen om slechts enkele woorden uit te spreken maar waarover hele volumes geschreven kunnen worden.

In bovenstaande treffende overlevering beschrijft de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de situatie van de moslims met grote nauwkeurigheid en tevens beschrijft hij een remedie voor de kwaal. Kort na de val van het khalifah (kalifaat) werd de moslimwereld door de Europese machten verdeeld in vele verschillende staten; elk van hen had hierbij de rijke bronnen voor ogen waarmee Allah de moslims gezegend heeft.

Kolonisatie en corruptie volgden snel in deze landen en de zaden van tirannieke despotische regimes werden geplant. Nu, terwijl de oemmah (gemeenschap) verdeeld is en elke overheid zich enkel bezighoudt met haar eigen belangen, zijn de vijanden van de Islaam vrij om elke regio aan te vallen, zoals wilde beesten hun prooi aanvallen – Palestina, Irak, Afghanistan…

Iemand vroeg: “Zal dat zijn als gevolg van ons kleine aantal op dat moment?” Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Nee, jullie zullen met velen zijn op dat moment…”

Dit is krachtig bewijs dat aantallen in de Islaam van gering belang zijn. De moslims waren zegevierend tijdens de slag van Bedr, waar de ongelovigen de moslims in aantallen overtroffen (in verhouding) van 3 tot 1. De moslims waren tevens zegevierend bij Yarmoek, waar de Romeinen de moslims in aantallen overtroffen, (in verhouding) van 70 tot 1. De huidige situatie is precies het tegenovergestelde. De moslimgemeenschap bedraagt meer dan een miljard en groeit erg snel. Echter, deze fenomenale aantallen zijn van gering belang wanneer de massa van de populatie wezenlijk verslaafd is door het Westen; zonder verstand bijeen gehokt zoals vee volgens de wil van hun meesters.

“…maar jullie zullen zoals het schuim zijn (dat naar beneden wordt gedragen) door een stortvloed (van water)…”

Hier is een ander beeld! Deze buitengewone beschrijving draagt een zware betekenis onder haar uiterlijk als men de eigenschappen van het “schuim” in overweging neemt.

Ten eerste, het schuim bedekt het onderliggende water, een gevoel van trots en zelfvertrouwen suggererend. Ten tweede is het schuim bijna gewichtsloos en met weinig substantie, zodanig dat een licht briesje het kan vernietigen. Dus, de trots en zelfvertrouwen is onterecht en in werkelijkheid dient het niet te bestaan. Het is enkel een product van zelfbedrog. Ten derde heeft het schuim en vuil geen controle over haar pad – dat wil zeggen, over de stroom van het onderliggende water.

Het enige dat het doet is het meestromen naar haar eindbestemming, terwijl het vergiftigd is met zijn denkbeeldige positie. (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

“…en Allah zal de vrees voor jullie wegnemen uit de borstkassen (harten) van jullie vijand en al-wahn in jullie harten werpen.”

Er waren dagen dat de strijdkrachten van de moslims gevreesd werden door iedereen die hen tegenstand bood; in deze dagen reisde men over de hele wereld naar de landen van de moslims om onderwijs te genieten, waarbij het Arabisch de taal van het succes was. Deze dagen zijn geheel voorbij. Men kijkt tegenwoordig neer op de moslims en de Islaam! Waarom? De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei, dat het komt door al-wahn. Technisch gezien betekent het een duffe levenloosheid en verzwakking. Echter, de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) beschreef het woord in zijn ware betekenis:

Iemand vroeg: “O boodschapper van Allah! Wat is al-wahn?” Hij antwoordde (Nederlandstalige interpretatie): “Liefde voor de wereld en afkeer van de dood.”

Het probleem en de oplossing zijn dus geïdentificeerd. Na het bombardement van de kapitalisten en de socialistische ideologieën is de moslimwereld te materialistisch geworden, wanhopig de beloningen en geneugten van deze wereld nastrevend, met slechts weinig gedachtenis aan het Hiernamaals. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei in een andere overlevering (Nederlandstalige interpretatie): “Gedenk de dood veelvuldig, hetgeen de vernietiger is van plezier.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie.)

Allah zegt in de Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “…Zeg: ‘De genieting van deze (tijdelijke) wereld is gering en het (eeuwige) Hiernamaals is beter voor wie (Allah) vreest. En jullie zal geen vezeltje onrecht aangedaan worden. Waar jullie ook zijn, de dood zal jullie bereiken, ook al zijn jullie in stevige hooggebouwde torens.’” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 77-78.]

Imaam Ah’mad heeft overgeleverd dat Aboe d-Dardaa-e zei: “Als jullie enkel wisten wat jullie zeker zullen zien na jullie dood, dan zouden jullie nooit weer een enkele hap eten uit verlangende eetlust, en jullie zouden nooit weer een extra teug water drinken voor het plezier van onverzadigbare dorst.”

Wanneer moslims realiseren dat de dood niet het einde is, maar het begin – het Hiernamaals met ultieme rechtvaardigheid en ofwel ondraaglijke pijniging of gelukzalige beloning – dan zal onze situatie zeker veranderen.

Tot die tijd zegt Allah (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk! Allah zal de (goede) toestand van een volk niet veranderen totdat zij hun (goede) toestand (zelf) veranderen (#1)…” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 11.]

<<< (#1) Door het begaan van zonden en door ondankbaar en ongehoorzaam te zijn tegenover Allah de Verhevene. Hierdoor bewijzen zij dat zij deze gunst onwaardig zijn.>>> (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

Toevoeging van uwkeuze.net:

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die niet verlangen naar een ontmoeting met Ons en tevreden zijn met het wereldse leven en zich daarin gerust voelen, alsook degenen die onachtzaam zijn jegens Onze aayaat (bewijzen, verzen, tekenen). Zij zijn het wier verblijfplaats het Vuur (de Hel) is, vanwege hetgeen zij plachten te verwerven.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 7-8.]

Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die houdt van de ontmoeting met Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

 

Relevante artikelen:

De dood

Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger!

In een Afrikaans bos

Een Amerikaanse zakenman en een Mexicaanse visser

Jihad in de Islam

 

(Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

 

 

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan