al-Fitrah – de natuurlijke aanleg

Iedereen is geschapen op monotheïsme.

Fitrah 2Verzameld en vertaald door ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah, en moge Zijn zegeningen en vrede neerdalen op Zijn boodschapper Moh’ammed, zijn familie, metgezellen en eenieder die hun voorbeeld volgt.

“Dus richt jouw gezicht (volledig) naar de religie als een h’anief (zuivere monotheïst). Houd je vast aan de natuurlijke aanleg [fitrah (#1)] van Allah, waarmee Hij de mens geschapen heeft. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de rechte religie, maar de meeste mensen weten het niet.” [Soerat ar-Roem (30), aayah 30.]

<<< (#1) Fitrah is het innoveren van iets zonder dat er een gelijke daaraan voorheen aanwezig was, zoals in de Woorden van Allah de Verhevene (Nederlandstalige interpretatie): “Alle lof is voor Allah, Voortbrenger (Faatir) van de hemelen en de aarde.” [Soerat Faatir (35), aayah 1.]… Dit vers wordt versterkt door de authentieke h’adieth (Nederlandstalige interpretatie): “Elke geborene wordt geboren volgens de natuurlijke aanleg (al-fitrah), zijn ouders maken van hem een jood of een christen of een vuuraanbidder.” [Al-Boekhaarie (1359) en Moeslim (2658) van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem).] Indien schepselen overgelaten worden aan hun natuurlijke aanleg, dan zouden zij niemand aanbidden behalve Allah…” (Uit Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>

Deze verhandeling over het onderwerp al-fitrah bevat de volgende onderwerpen:

A.) De betekenis van fitrah

B.) De Soenan al-Fitrah (handelingen die in overeenstemming zijn met de natuurlijke neigingen van de mens)
1.) Het knippen van de snor
2.) Het laten groeien van de baard (lih’ya)
3.) Het gebruiken van het tandenstokje (siwaak of miswaak)
4.) Het opsnuiven van water met de neus
5.) Het knippen van de nagels
6.) Het wassen van de vingergewrichten
7.) Het verwijderen van het haar onder de oksels
8.) Het verwijderen van het schaamhaar
9.) Het reinigen na ontlasting of urineren met water
10.) Het spoelen van de mond
11.) De besnijdenis

 

A.) De betekenis van fitrah

Allah de Verhevene zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “En gedenk toen jouw Heer van de kinderen van Adam uit hun lendenen hun nakomelingen voortbracht en hen tegen zichzelf liet getuigen (zeggende): ‘Ben Ik niet jullie Heer?’ Zij zeiden: ‘Jawel! Wij getuigen,’ opdat jullie op de Dag der Opstanding niet zullen zeggen: ‘Waarlijk, wij waren onachtzamen betreffende dit.’” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 172.]

Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie zei in zijn Tefhiem al-Qor-aan over deze aayah: “De hele mensheid (alle zielen) werd in één keer tot bestaan gebracht en tegelijkertijd begiftigd met gezond verstand en in Zijn Aanwezigheid gebracht en gevraagd te getuigen dat Allah de Verhevene hun Heer is. Een overlevering van Oebayy ibn Ka’ab (moge Allah tevreden zijn met hem), ongetwijfeld gebaseerd op de kennis die hij ontving van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), is de beste uitleg van dit vers. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah verzamelde de gehele mensheid en rangschikte ze in verschillende groepen in overeenstemming met hun soorten of perioden en gaf hen menselijke vormen en bekwaamheid om te spreken. Vervolgens sloot Hij een verbond met hen en liet hen getuigen betreffende zichzelf en vroeg: ‘Ben Ik niet jullie Heer?’ Zij antwoordden: ‘Zeer zeker, U alleen bent onze Heer.’ Allah zei vervolgens: ‘Ik vraag de aarde en de hemelen en jullie vader Adam om te getuigen hieromtrent opdat jullie op de Dag der Opstanding niet zullen zeggen dat jullie hier geen kennis over hadden. Dus neem hier nota van, dat niemand anders dan Ik het waard is om te aanbidden en dat er geen andere Heer is dan Ik. Jullie dienen Mij geen enkele deelgenoot toe te kennen. Ik zal Mijn boodschappers naar jullie zenden, die jullie zullen herinneren aan dit verbond dat jullie sluiten met Mij; Ik zal ook Mijn Boek naar jullie zenden.’ Daarop antwoordde de volledige mensheid: ‘Wij getuigen hiervan: U alleen bent onze Heer en onze God, wij hebben geen andere heer of god naast U.’”

Deze hele passage is een verwijzing naar de fitrah, de natuurlijke aanleg (het onderbewustzijn). Iedereen heeft geloof in God en de juiste geloofsleer in zijn hart, maar na de geboorte raken velen beïnvloed door ouders, vrienden, misleidende boeken etc. en wordt het geloof bedekt door begeerten en arrogantie. Grote angst (door een oorlog, ziekte, storm etc.) kan dit geloof weer blootleggen waardoor men God aanroept, zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. Maar als de angst voorbij is, zal het geloof vaak weer bedolven raken onder die enorme berg van onwetendheid, begeerten en hoogmoed.

Iyyaadh ibn H’imaar (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verhaalde van zijn Heer (Nederlandstalige interpretatie): “Ik schiep al Mijn dienaren op het pure monotheïsme. Vervolgens kwamen de satans [duivels] naar hen toe en lieten hen zich van hun religie afkeren.” (Overgeleverd door Moeslim.) Er zijn zowel satans onder de mensen als onder de djinn (#2); het zijn de kwaadaardigen onder hen, die anderen tot hun kwaad oproepen, aansporen en uitnodigen.

<<< (#2) Djinn: voor de mens onzichtbare schepsels geschapen door Allah de Verhevene van rookloos vuur. Zie het artikel De wereld van de djinn.>>>

AtTabarie (moge Allah hem genadig zijn) zei in zijn tefsier: “Fitrah is de dien (weg of religie) van Allah.”

Dit woord (fitrah) is ook genoemd in de h’adieth verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Vijf dingen behoren tot de fitrah: het verwijderen van het schaamhaar, de besnijdenis, het knippen van de snor, het verwijderen van het okselhaar, het knippen van de nagels.’” [Overgeleverd door al-djamaa’ah (de groep).]

Wat bedoeld wordt met dat deze vijf dingen deel uit maken van de fitrah, is dat het verrichten ervan in overeenstemming is met de natuurlijke aanleg zoals Allah de Verhevene de mensheid geschapen heeft en aangespoord heeft om te volgen, zodat zij beter zullen zijn. Dit is de oude soennah (weg) die gevolgd werd door alle profeten (vrede zij met hen) en die opgelegd werd door alle wetten die zij brachten. (#3) Het is een natuurlijke en aangeboren weg. [As-Shawkaanie, Nayl al-Awtaar, Baab (hoofdstuk) Soenen al-Fitrah.]

<<< (#3) Bijvoorbeeld de besnijdenis: “En God zei tegen Abraham: ‘Jij dient je dus te houden aan Mijn verbond, jij en jouw nakomelingen in hun generaties. Dit is Mijn verbond die jullie in acht dienen te nemen, tussen Mij en jou en jouw nakomelingen; elk mannelijk kind onder jullie dient besneden te worden.” (Genesis 17:9-10.) En Jezus (vrede zij met hem) heeft hierover gezegd: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten teniet te doen (de religie, boodschap blijft hetzelfde); Ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (te bevestigen, uit te voeren). Want waarlijk, ik zeg tot jullie: totdat hemel en aarde vergaan, zal er op geen enkele manier een jota (het allergeringste) of tittel (punt) van de wet vergaan, totdat alles vervuld is (deze tijdelijke wereld ten einde komt). Wie dan zelfs één van de kleinste van deze geboden afschaft, en de mensen zo onderwijst, hij zal het kleinst gekwalificeerd worden in het hemelse koninkrijk (het Hiernamaals): maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot gekwalificeerd worden in het hemelse koninkrijk.” (Matteüs 5:17-19.)>>>

Dit is in tegenstelling tot waartoe de satan de mens aanspoort (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah, ik zal hen zeker… …opdragen om de schepping van Allah te veranderen…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 119.] Dit verwijst naar het tatoeëren, het epileren van de wenkbrauwen, het veilen van de tanden en andere influisteringen van de satan om het uiterlijk op verboden manieren te veranderen. Ook plastische chirurgie valt hieronder indien er geen medische noodzaak voor is. Materialisten en voorstanders van “vrijheid” denken dat de mens vrij is en kan doen met zijn lichaam wat hij wil, maar dit is onjuist; het lichaam behoort aan Allah de Verhevene en Hij kan bevelen wat Hij wil in verband hiermee.

In Fiqh-oes-Soennah (Fiqh 1.21) lezen we dat Allah de Meest Barmhartige voor al Zijn profeten en hun volgelingen bepaalde handelingen heeft gekozen om uit te voeren. Deze daden onderscheiden hen van de rest van de mensheid en zij zijn bekend als soenan al-fitrah (de daden die overeenkomen met de aard van de mensheid).

Oemm al-Moe-eminien ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Tien zijn de daden volgens de fitrah: het knippen van de snor, het laten groeien van de baard, het gebruiken van het tandenstokje (siwaak of miswaak), het opsnuiven van water met de neus, het knippen van de nagels, het wassen van de vingergewrichten, het verwijderen van het haar onder de oksels, het verwijderen van het schaamhaar, en het reinigen van je geslachtsdelen (na ontlasting of urineren) met water.’” De overleveraar zei: “Ik ben de tiende vergeten, maar het zou kunnen zijn dat dit het spoelen van de mond was.” (Soenen van Aboe Daawoed en een Sah’ieh’ Moeslim h’adieth.)

Fitrah wordt ook wel omschreven als een geboorterecht: iedereen heeft het geloof in God in zich. Het is overgeleverd door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Ieder kind wordt geboren met de natuurlijke gehoorzaamheid aan Allah (geboorterecht, fitrah), zijn ouders maken van (het kind) vervolgens een jood of een christen, of ze maken een vuuraanbidder van hem.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Iedereen wordt als moslim geboren en iedereen gelooft in God, alleen is het bij vele bedekt door wereldse aangelegenheden en begeerten en beïnvloed door de opvoeding en de omgeving. Een ernstige ziekte, bijvoorbeeld, kan de natuurlijke aanleg, het geloof in God, weer blootleggen. Ik herinner mij een gesprek met een collega die tegen mij zei dat hij niet geloofde in God. “Maar,” zei hij, “ik moet eerlijk bekennen dat toen ik hoorde dat mijn vrouw een hersentumor had, ik toch wel een gebedje tot God maakte en zei: ‘O God! Als je bestaat, help ons dan.’” Maar meestal raakt het aangeboren godsbesef weer bedekt door begeerten als de ziekte etc. voorbij is.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wanneer de tegenslag de mens treft, roept hij Ons aan, (liggend) op zijn zijde of zittend of staand. Maar als Wij dan zijn tegenslag van hem verwijderd hebben, gaat hij verder (in onachtzaamheid) alsof hij Ons niet heeft aangeroepen om een tegenslag te verwijderen die hem trof! Zo is voor de buitensporigen (#4) hetgeen zij plachten te doen schoonschijnend gemaakt.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 12.]

<<< (#4) Moesrifien: buitensporigen, degenen die Allah de Almachtige en Zijn profeten loochenen en die de grenzen van Allah overtreden door allerlei zonden en slechte daden te verrichten.>>>

Kortom: de fitrah is de natuurlijke aanleg waarmee men wordt geboren. De aangeboren zuiverheid die Allah de Alwetende in elk mens creëert: het verstand, de sharie’ah (islamitische wetgeving) en de zintuigen.

(Lees verder onder de afbeelding. De afbeelding mag gebruikt worden voor da’wah.)

 

B.) De soenan al-fitrah

(Handelingen die in overeenstemming zijn met de natuurlijke neigingen van de mens.)

Oemm al-Moe-eminien ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Tien zijn de daden volgens de fitrah: het knippen van de snor, het laten groeien van de baard, het gebruiken van het tandenstokje (siwaak of miswaak), het opsnuiven van water met de neus, het knippen van de nagels, het wassen van de vingergewrichten, het verwijderen van het haar onder de oksels, het verwijderen van het schaamhaar, en het reinigen van je geslachtsdelen (na ontlasting of urineren) met water.’” De overleveraar zei: “Ik ben de tiende vergeten, maar het zou kunnen zijn dat dit het spoelen van de mond was.” (Soenan van Aboe Daawoed en een Sah’ieh’ Moeslim h’adieth.)

We zullen ze nu een voor een bespreken:

 


1.) Het knippen van de snor

Fitrah snorIbn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Verschil van de polytheïsten: laat jullie baarden (groeien) en knip jullie snorren.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Men dient er voor te zorgen dat de snor niet zo lang is dat er voedselresten, drank en viezigheid er in achterblijft. Zayd ibn Arqam verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die niet iets van zijn snor afhaalt, behoort niet tot ons.” (Overgeleverd door Ah’mad, an-Nasaa-ie en at-Tirmidzie, die het als sah’ieh’ classificeerde.)

Het geniet de voorkeur om de snor eens per week te knippen, en dit is een zeer hygiënische handeling. Maar men mag het uitstellen gedurende veertig dagen, niet langer! Anes (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bepaalde een tijdslimiet voor ons om onze snorren te knippen, nagels te knippen, okselhaar te verwijderen en ons schaamhaar te scheren: we mochten het niet langer laten dan veertig dagen.” (Overgeleverd door Ah’mad, Moeslim en an-Nasaa-ie; deze versie is van overgeleverd door Ah’mad.)

Er is door Ah’med, Aboe Daawoed en anderen overgeleverd: “De tijdsperiode voor ons om de snor bij te knippen, de nagels te knippen, het okselhaar te verwijderen en het schaamhaar te scheren, was veertig nachten.”

Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hen beide) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het kort knippen van de snor is kenmerkend voor de fitrah.’” (Een Sah’ieh’ al-Boekhaarie h’adieth.)

In een al-Moewatta-e h’adieth (49.4) over de soennah van de fitrah lezen we: “Yah’ya verhaalde tegen mij van Maalik van Yah’ya ibn Said, dat Sayd ibn al-Moesayyoeb zei: ‘Ibraahiem (vrede zij met hem) was de eerste die gastvrijheid gaf aan zijn gast en de eerste persoon die besneden werd en de eerste persoon die de snor bijknipte en de eerste persoon die grijs haar zag. Hij zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘O Heer! Wat is dit?’ Allah de Verhevene zei: ‘Het is waardigheid, Ibraahiem.’ Hij zei: ‘Heer, laat mijn waardigheid toenemen!’

Yah’ya zei dat hij Maalik heeft horen zeggen: “Men dient de snor te knippen tot de rand van zijn lip verschijnt, dat is de rand. Men dient niet de hele snor te verwijderen waardoor men zichzelf verminkt.”

 


2.) Het laten groeien van de baard (lih’ya)

Fitrah baardDe meeste geleerden zijn het er over eens dat het scheren van de baard h’araam (verboden) is, omdat de sterke ah’aadieth dit helder vaststellen en om de algemene toepassing van de teksten die het verbieden om op de koeffaar (ongelovigen) te lijken.

Een van deze overleveringen is de h’adieth van Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) die zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Wees anders dan de moeshriekien (afgodenaanbidders): laat jullie baarden groeien en knip jullie snorren bij.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Er zijn andere ah’aadieth die dezelfde betekenis mededelen. Dit duidt aan dat men de baard moet laten zoals hij is en het lang moet laten groeien, zonder het te scheren, te plukken of bij te knippen.

‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden zijn met hem) keurde de getuigenis af van degene die zijn baard plukte. Imaam Ibn ‘Abd al-Barr zei in al-Tamheed: “Het is verboden om de baard te scheren en niemand doet dit behalve mannen die zijn verwijfd (degene die de vrouwen nadoen).”

Het is niet toegestaan om een deel van de baard te scheren vanwege de algemene betekenis van de teksten die dit verbieden. (Fataawa al-Ladjnah al-Daa-iemah, 5/133.)

Sommige geleerden staan toe dat het haar van de baard geknipt mag worden dat verder reikt dan wat men met een vuist kan vasthouden, omdat Ibn ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met vader en zoon) dit gedaan zou hebben. Maar de meeste geleerden beschouwen dit als makroeh (afkeurenswaardig), wat correcter is in het licht van wat hierboven is aangegeven. An-Nawawie zei: “Het beste is om het te laten zoals het is en het niet te verkorten.” (Toehfat al-Ahwaadhie, 8/39.)

Sheikh Ibn al-‘Oethaymien zei: “De definitie van de baard (lih’ya), zoals dat door de geleerden van de (Arabische) taal is aangegeven, is: het haar van het gezicht, kaakbeen en wangen, in de zin van dat al het haar op de wangen, het kaakbeen en kin behoort tot de baard, en het verwijderen van iets daarvan wordt beschouwd als een zonde, omdat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): ‘Laat de baarden groeien,’ ‘laat jullie baarden met rust,’ ‘laat jullie baarden toenemen,’ ‘laat jullie baarden vol zijn’ etc. Dit toont aan dat het niet toegestaan is om ook maar iets van de baard te verwijderen. Maar de zonde kan variëren in ernstigheid – het volledig scheren van de baard is veel erger dan het verkorten, aangezien het een veel duidelijkere tegenstrijdigheid is aan de Soennah.”

Het laten groeien van de baard is waadjib (verplicht) voor alle mannen die een baardgroei hebben. Er is hiervoor voldoende bewijs uit de Soennah. Het is de eensgezinde mening van de geleerden van de Islaam. Men moet zich niet laten misleiden door een aantal hedendaagse shoeyoekh, door hun fataawaa die hun daden (scheren van de baard) ondersteunen. Door zich zo te gedragen laten ze mensen hen volgen naar het verkeerde pad. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hij die met een goede soennah (weg) begint, zal daarvoor beloond worden, met een toevoeging van degene die hem hierin volgen. Hij die een slechte soennah (weg) begint, hij zal ermee belast worden, met een toevoeging van de last van al degene die hem hierin volgen.” (Overgeleverd door Moeslim.)

En hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah haalt niet abrupt de kennis weg van de harten van de mensen, maar hij haalt de kennis weg door (de levens) van de geleerden weg te halen. Wanneer er geen geleerden meer over zijn gebleven, zullen de mensen onwetende personen als hun leiders nemen. Die zullen hen fataawaa geven zonder kennis. Door dit te doen, zullen zij dwalen en anderen laten dwalen.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Het scheren van de baard resulteert in een reeks van islamitische overtredingen, wat duidelijk blijkt uit het Boek van Allah de Verhevene en de Soennah van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Het volgende is een opsomming (niet noodzakelijk alomvattend) van dergelijke overtredingen:

Het scheren van de baard betekent ongehoorzaamheid aan Allah de Verhevene. De heerser van Jemen, aangesteld door de keizer van Perzië, stuurde eens twee afgezanten om de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te berispen. Toen zij verschenen, merkte hij op dat zij hun baarden scheerden en hun snorren lieten groeien. Hij haatte het om naar hen te kijken (vanwege hun vreemd voorkomen) en hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wee jullie! Wie heeft jullie bevolen om zo te doen?” Zij antwoordden: “Onze heer (verwijzend naar Kisra, hun keizer)!” De boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei toen: “Maar mijn Heer, Verheven en Verheerlijkt is Hij, heeft mij bevolen om mijn baard te laten en mijn snor bij te knippen.” [Door al-Albaanie als h’asan (goed) geclassificeerd.]

Het scheren van de baard betekent ongehoorzaamheid aan de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). In vele ah’aadieth beveelt de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de mannen om hun baarden met rust te laten. Deze verschillende ah’aadieth hebben dezelfde betekenis: knip de snor bij en laat de baard staan. (Al-Boekhaarie en Moeslim.) Het (on)gehoorzamen van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) staat gelijk aan het (on)gehoorzamen van Allah de Verhevene, Die in Zijn Qor-aan zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Wie de boodschapper (Moh’ammed) gehoorzaamt, gehoorzaamt dan werkelijk Allah…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 80.]

<<<Waarlijk, al wat Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) uitspreekt is niet uit eigen begeerte (zie aayah 53:3), maar een openbaring geïnspireerd aan hem (zie aayah 53:4 en 75:19). Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die mij gehoorzaamt, hij gehoorzaamt Allah; en eenieder die ongehoorzaam is jegens mij, is ongehoorzaam jegens Allah; en eenieder die gehoorzaam is jegens de leider die ik aanstel, hij gehoorzaamt mij; en eenieder die ongehoorzaam is jegens hem, is ongehoorzaam jegens mij.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 9/7173.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde ook: “Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Al mijn volgelingen zullen het Paradijs binnengaan behalve die weigeren.’ Zij (zijn metgezellen) zeiden: ‘O boodschapper van Allah! Wie zal weigeren?’ Hij zei: ‘Eenieder die mij gehoorzaamt zal het Paradijs binnengaan, en wie mij niet gehoorzaamt is degene die weigert (het binnen te gaan).’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie, 9/7280.) Zie het 225 pagina’s tellende boek van Jamaal al-Din M. Zarabozo, Het Belang en de Autoriteit van de Soennah, vertaald door Oem Soelaym, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.>>>

Het scheren van de baard betekent een afwijking in het volgen van de leiding van de boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), die een grote baard had (Moeslim). Men dient er naar te streven om hem (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te imiteren in al zijn handelingen, zoals Allah de Meest Genadevolle zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Werkelijk, er is voor jullie in Allahs boodschapper (Moh’ammed) een goed voorbeeld (om te volgen, in al zijn woorden en daden) voor degene die verlangt naar (de ontmoeting met) Allah en de Laatste Dag en die Allah veel gedenkt.” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 21.]

Men dient ook voor ogen te houden dat een persoon opgewekt wordt zoals hij stierf. Dus als je (inshaa-a Allaah) opgewekt wordt met de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) en de gelovigen, zou je dan zonder baard willen zijn, terwijl zij allemaal een baard hebben?

Het scheren van de baard betekent een afwijking van de weg van de gelovigen. Alle profeten (vrede zij met hen), de sah’aabah (metgezellen van de profeet), de grote geleerden en de vrome voorgangers van deze oemmah (gemeenschap) lieten hun baarden groeien. Er is geen overlevering dat één van hen ooit zijn baard heeft geschoren. Aldus is dit hun weg, en Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En wie in tegenstrijd is met de boodschapper (Moh’ammed) – nadat de leiding duidelijk is geworden voor hem – en een andere weg volgt dan de weg van de gelovigen [d.w.z. Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah, oftewel as-selef as-saalih’ (#5)], Wij laten hem volgen wat hij gekozen heeft en Wij zullen hem in de Hel doen branden – en wat een slechte bestemming is dat!” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 115.]

<<< (#5) Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah: degenen die de pure Soennah van de boodschapper Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) volgen en die zich aansluiten bij de gemeenschap van de oprechte moslims die de juiste menhadj (methodologie) hanteren, namelijk de menhadj van as-selef as-saalih’: de vrome voorgangers – de eerste drie generaties van de moslimgemeenschap, dus de sah’aabah (de metgezellen van de profeet), hun volgelingen (de taabi’ien) en de leerlingen daarvan. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) omschrijft de geredde groep als volgt (Nederlandstalige interpretatie): “Dat waar ik en mijn metgezellen op zijn.” (H’asan door haar ketens en door andere overleveringen die het ondersteunen.) De woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) “dat waar ik en mijn metgezellen op zijn” maken het duidelijk dat: “De geredde groep de groep is met dezelfde kenmerken als de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en zijn metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen).” (As-Shaatibie, al-‘Itisaam, vol. 2, p. 252.) De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “De beste van alle mensen zijn mijn metgezellen (de sah’aabah), dan degenen die hen zullen volgen (de taabi’ien), dan degenen die hen zullen volgen (de khalaf of taabi’ at-taabi’ien) (deze drie generaties vormen de selef).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)>>>

Het scheren van de baard betekent het veranderen van de schepping van Allah de Verhevene, zonder Zijn Toestemming (het gaat tegen de fitrah in), en het is een daad van verminking! Imams Ah’med, at-Thawrie en Aboe H’aniefah waren het eens dat het verwijderen van de baard een daad van verminking is en dat degene die de baard verwijderd het volledige diyah of bloedgeld dient te betalen alsof hij een oog of een ledemaat van een slachtoffer verwijderd heeft.

De profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verklaarde dat de vrouwen die veranderen wat Allah heeft geschapen (zoals het weghalen van de wenkbrauwen), het vijlen van hun tanden en het tatoeëren van hun lichaam) om hun uiterlijk te verbeteren, door Allah zijn vervloekt. (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

De h’adieth noemt de vrouwen in het bijzonder omdat zij het meestal zijn die zich willen verfraaien. Maar het scheren van de baard valt ook onder deze waarschuwing, omdat het veel erger is dan het verwijderen van wenkbrauwen dat door sommigen vrouwen wordt gedaan. Dit leidt tot het gehoorzamen van de shaytaan, die zei (Nederlandstalige interpretatie): “En bij Allah, ik zal hen zeker laten dwalen (van het rechte pad) en hen zeker laten begeren (hetgeen verboden is) en hen zeker opdragen om de oren van het vee in te snijden (#6) en hen zeker opdragen om de schepping van Allah te veranderen…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 119.]

<<< (#6) De afgodenaanbidders (waren zeer bijgelovig en) sneden een deel van de oren van het vee met bepaalde kenmerken in om ze een geweide status te geven en ze vrij te stellen van hun taken. Ze werden niet als rijdieren genomen, er werden geen goederen op hen gedragen en van hun melk werd niet gedronken etc. (Zie Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.)>>>

De baard is een groot onderscheid tussen de man en de vrouw. Het scheren van de baard haalt dit onderscheid weg en is dus een weg naar het imiteren van (en lijken op) de vrouw. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah vervloekt de mannen die de vrouwen imiteren en hij vervloekt de vrouwen die de mannen imiteren.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie.)

Door het scheren van de baard en het goedkeuren/houden van deze daad, treed men in de voetstappen van de ongelovigen. Tegenwoordig is de zienswijze van vele moslims zo erg vervormd dat zij een gladgeschoren man aantrekkelijker en mannelijker vinden dan een man met een baard. Precies het tegenovergestelde van wat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verklaarde in bovenstaande ah’aadieth.

Voor het scheren van de baard geven sommigen mannen het rare excuus dat hun vrouwen dit prefereren! Alsof hun doel in dit leven het volgen van hun misleide vrouwen is, in plaats van het volgen van de regels van Allah de Verhevene en Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Anderen beweren dat het laten groeien van hun baard irritatie en krabben tot gevolg heeft. Dit kan niet gebeuren als men zich neerlegt bij de pure fitrah, maar dit komt door redenen zoals het niet goed wassen bij de woedhoe-e, zoals dat is voorgeschreven in de Soennah.

Alle geleerden van de selef, inclusief de vier a-immah (imams), waren het er over eens dat het scheren van de baard h’araam (verboden) is. Zij beschouwden dit als een ontoelaatbare verminking, zoals is verhaald door ‘Oemar ibn ‘Abdoel-‘Aziez. Zij beschouwden degene die zijn baard scheerde als vrouwelijk, verwijfd. Velen van hen zouden zijn getuigenis niet accepteren of lieten hem het gebed niet leiden.

De grote geleerde Ibn Taymiyyah heeft gezegd: “Het scheren van de baard is h’araam (verboden) – geen geleerde heeft het ooit toegestaan.”

Zie ook het artikel Het islamitische oordeel over de baard.

 


3.) Het gebruiken van het tandenstokje (siwaak of miswaak)

In onze islamwinkel is siwaak verkijgbaar in twee varianten.Fitrah Miswaak

Siwaak betekent het reinigen van de mond en tanden met een siwaak, wat de naam is die gegeven is aan het voorwerp dat gebruikt wordt. De siwaak is een stokje of takje van de arakboom waarvan het uiteinde zacht is en dat gebruikt wordt als een tandenborsteltje.

Siwaak is een methode om de mond te reinigen en tevens een manier om de Tevredenheid van Allah de Verhevene te verkrijgen, zoals is bewezen in de h’adieth van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), die zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): Siwaak reinigt de mond en stelt de Heer tevreden.’” [Overgeleverd door al-Boekhaarie in zijn Sah’ieh’, 2/274; Ah’mad, 6/47; en an-Nasaa-ie, 1/50. De isnaad (keten van overleveraars) is sah’ieh’, zie al-Irwaa-e 1/105.]

Het gebruik van de siwaak wordt herhaaldelijk aangemoedigd, zoals in de h’adieth van Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem), die verhaald heeft dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Het is een feit dat ik het niet te moeilijk wil maken voor mijn oemmah, anders had ik hen bevolen om de siwaak te gebruiken op elke tijd van het gebed.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 2/299; en Moeslim, 1/151.) Volgens een andere overlevering van al-Boekhaarie, zei hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…op elke tijd van het verrichten van woedhoe-e.”

Siwaak wordt te allen tijde aanbevolen om te gebruiken, dag en nacht, vanwege de algemene betekenis van de hierboven vermelde h’adieth van ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar): Siwaak reinigt de mond en stelt de Heer tevreden.”

De geleerden hebben ook enkele momenten genoemd waarop het gebruik van de siwaak zelfs nog meer aangemoedigd wordt. Deze omvatten:

Bij het verrichten van de woedhoe-e en vlak voor het gebed.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Het is een feit dat ik het niet te moeilijk wil maken voor mijn oemmah, anders had ik hen bevolen om de siwaak te gebruiken op elke tijd van het gebed.” Volgens een andere overlevering zei hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “…op elke tijd van het verrichten van woedhoe-e – zoals hierboven al vermeld is.

Wanneer iemand zijn huis binnengaat om bij zijn familie te zijn.

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) werd gevraagd wat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) als eerste deed wanneer hij thuis kwam. Zij zei: “Wanneer hij zijn huis binnenging, het eerste wat hij deed was de siwaak gebruiken.” (Overgeleverd door Moeslim, 1/220.) (Zodat je mond schoon is en lekker ruikt als je je familie ontmoet.)

Bij het opstaan na geslapen te hebben.

Hoedzayfah ibn al-Yamaan (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat toen de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) opstond tijdens de nacht, dat hij dan zijn mond goed reinigde met de siwaak. (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 1/98; en Moeslim, 1/220.)

Wanneer de geur van je mond verandert.

Of dit nu door het eten van voedsel is met een sterke geur, of vanwege het niet eten en drinken gedurende lange tijd etc. Siwaak is er om de mond te reinigen, wat betekent dat het gebruikt dient te worden wanneer de mond gereinigd moet worden.

Wanneer je naar de moskee gaat.

Het gebruik van de siwaak maakt onderdeel uit van de versiering welke we zijn bevolen te dragen voor elk gebed, zoals Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O nakomelingen van Aadam (Adam)! Neem (draag) jullie versiering [fatsoenlijke en schone kleding (#7)] naar alle moskeeën (d.w.z. bij elk gebed)…” [Soerat al-A’raaf (7), aayah 31.] Het is ook belangrijk vanwege de engelen die aanwezig zijn in de moskee, en men gaat in de moskee andere aanbidders ontmoeten.

<<< (#7) Al-Imaam Ah’med leverde over dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Draag witte kleding, want het behoort tot jullie beste kleding…” (Aboe Daawoed, at-Tirmidzie en Ibn Maadjah leverden het ook over, en at-Tirmidzie zei: “H’asan sah’ieh’.”) ‘Abdoellaah ibn Mas’oed heeft overgeleverd dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die het gewicht van een stofdeeltje aan arrogantie in zijn hart bezit, zal het Paradijs niet betreden.” Een man zei: “Waarlijk, een persoon houdt ervan om goede kleding en schoenen te dragen.” Hij (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Allah is Mooi en Hij houdt van schoonheid. Arrogantie is dat men de waarheid verwerpt en een minachting heeft voor mensen.” (Sah’ieh’ Moeslim.)>>>

Wanneer je Qor-aan gaat lezen en bijeenkomsten bijwoont waar Allah wordt herdacht (dzikr).

Omdat de engelen aanwezig zijn bij zulke aangelegenheden.

Gebruik de siwaak als je aan het vasten bent.

De geleerden (moge Allah hen genadig zijn) zijn het met elkaar eens dat er niets mis is met het gebruiken van de siwaak tijdens de dag wanneer iemand aan het vasten is, maar zij verschillen van mening betreffende het gebruik na het middaguur (12 uur), wat sommige van hen afkeurden (beschouwden als makroeh: afkeurenswaardig). De juiste mening is dat het soennah is voor degene die aan het vasten is, net zoals het dat is voor alle anderen, vanwege de algemene betekenis van de overleveringen die aantonen dat het soennah is. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) maakte geen uitzonderingen of bepaalde geen specifieke tijd, en een verklaring die algemeen van aard is dient als algemeen gezien te blijven worden tenzij er bewijs is dat aantoont dat het specifiek in toepassing is. De h’adieth die gebruikt wordt als bewijs om het gebruik van de siwaak na het middaguur te verbieden, wordt toegeschreven aan ‘Aliy ibn Abie Taalib (moge Allah tevreden zijn met hem), van wie gezegd wordt dat hij gezegd heeft dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Als je vast, gebruik de siwaak in de ochtend maar gebruik het niet in de middag.” (Overgeleverd door ad-Daaraqoetnie.) Dit is echter een dha’ief (zwakke) ha’dieth. Ibn H’adjar zei in Talkhees al-Habeer, 1/62: “Een dha’ief (zwakke) isnaad (keten van overleveraars). Er is geen bewijs dat dit toegeschreven kan worden aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).”

Betreffende het gebruik van de h’adieth als bewijs dat “de geur die komt van de mond van een vastende persoon is geliefder bij Allah dan de geur van muskus” (overgeleverd door al-Boekhaarie, 2/29; en Moeslim, 2/806), deze geur uit de mond zal niet verdwijnen door het gebruik van de siwaak omdat het wordt veroorzaakt doordat de maag leeg is en dit kan ook al vroeg op de dag verschijnen als een persoon geen soeh’oer heeft gegeten. Alle geleerden zijn het er over eens dat het voor een vastende persoon toegestaan is om de siwaak vroeg op de dag te gebruiken. Dit toont aan dat het gebruik van de siwaak aangemoedigd wordt ook al vast men, en er is geen verschil tussen het gebruik vroeg op de dag en later op de dag. (Men dient echter wel op te letten dat men de stukjes die los kunnen komen niet doorslikt, en ook dient men geen siwaak te gebruiken met een smaakje, omdat dit toegevoegde smaakstoffen zijn die men niet door dient te slikken.)

De geleerden zijn het eens dat men het beste de mond kan reinigen met de takjes van de arakboom, vanwege de goede geur en zijn vezels die lijken op een borsteltje die effectief zijn voor het verwijderen van voedselrestjes etc. van en tussen de tanden. En vanwege de h’adieth van ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden zijn met hem) die zei: “Ik verzamelde siwaakstokjes van de arakboom voor de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).” (Overgeleverd door Ah’mad, 3991; de isnaad is h’asan, zie al-Irwaa-e 1/104.)

Als er geen araktakjes beschikbaar zijn, bevelen de geleerden de stengels van palmbladeren aan, of takjes van de olijfboom. De ah’aadieth die zijn overgeleverd betreffende dit, zijn echter niet sah’ieh’.

De juiste mening is dat wanneer er geen siwaak beschikbaar is, elk soort stokje gebruikt kan worden, als het maar reinigt en niet schadelijk is, om de mond te reinigen en viezigheid tussen de tanden te verwijderen. Dit omvat ook de moderne tandenborstels waarvan het nut bekend is betreffende dit. Het doel is de mond te reinigen.

De geleerden hebben echter wel aangegeven dat het verboden is om giftige stokjes te gebruiken, of dingen die niet taahir (puur, rein) zijn, en alles dat bloedingen, ziektes of enige vorm van schade kan veroorzaken.

De foeqahaa-e (fiqh – jurisprudentie – geleerden) hebben de siwaak omschreven als een stokje van gemiddelde lengte en dikte, niet dikker dan je pink, en vrij van knoesten. Het dient niet zo nat te zijn dat het zal verwringen, omdat het dan geen vuil verwijderd, noch dient het zo droog te zijn dat het de mond pijn doet of breekt tijdens het gebruik. Dit omschrijft zonder twijfel de ideale siwaak, overigens specificeren de overleveringen niet een bepaalde soort van siwaak. Het is toegestaan om elke soort siwaak te gebruiken waarmee het doel bereikt wordt.

De geleerden verschillen van mening of de siwaak nu met de rechterhand of de linkerhand gebruikt moet worden. De ene groep – de meerderheid – denkt dat het beter is om de rechterhand te gebruiken, vanwege de algemene betekenis van de h’adieth verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), die zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) hield er van om rechts te beginnen wanneer hij zijn schoenen aandeed, (van zijn kameel) afsteeg, wanneer hij zichzelf reinigde, en in alle dingen” (Moettafaqoen ‘alayh – dit betekent letterlijk “zij tweeën zijn het hiermee eens”, d.w.z. dat deze h’adieth terug te vinden is in de h’adiethverzamelingen van zowel al-Boekhaarie als Moeslim.) (Zij zeggen ook dat) siwaak een daad van aanbidding is en het naderen van Allah de Verhevene, dus dient het niet met de linkerhand te gebeuren.

Andere geleerden zeggen dat het beter is om de linkerhand te gebruiken voor de siwaak, omdat het valt onder het verwijderen van viezigheid. Dit is de bekende mening van imaam Ah’meds madz’ab (wetschool), en het is de mening die de voorkeur geniet van Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyah (moge Allah hem genadig zijn).

Sommige geleerden hebben gezegd dat wanneer een persoon de siwaak gebruikt met de intentie (niyyah) om de Soennah te volgen, dan dient hij de siwaak te gebruiken met zijn rechterhand, en als hij het doet om viezigheid te verwijderen dan dient hij zijn linkerhand te gebruiken. De juiste mening is dat deze kwestie open is, omdat er geen afdoend daliel (bewijs) of overlevering is, en elke mening is gebaseerd op een redelijk argument.

De foeqahaa-e suggereren dat als men de siwaak gebruikt, dat men dan rechts dient te beginnen en een zijdelingse beweging moet toepassen in plaats van een op-en-neer beweging, omdat deze laatste het tandvlees kan beschadigen.

Tot de etiquette van het gebruik van de siwaak behoort het volgende:

1.) Een persoon dient de siwaak niet te gebruiken in aanwezigheid van anderen of in het openbaar, omdat dit onbeleefd is.

2.) Dat de siwaak na gebruik gewassen dient te worden, om enige viezigheid te verwijderen die er in blijft hangen. ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) heeft gezegd: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gebruikte de siwaak, vervolgens gaf hij het aan mij om te wassen. Ik gebruikte het dan, waste het en gaf het vervolgens terug aan hem.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed, 1/45.)

3.) De siwaak dient op een schone plaats bewaard te worden.

4.) Men dient elke dag een stukje van de siwaak te verwijderen omdat er anders bacteriën in kunnen groeien en dat kan schadelijk zijn voor tanden en tandvlees.

De geleerden verschillen van mening of het acceptabel is dat men de vingers gebruikt om de mond te reinigen als er niets anders beschikbaar is. De juiste mening is dat het gebruiken van de vingers niet gezien kan worden als een plaatsvervanger voor de soennah handeling, omdat er in de Islaam geen basis is om dit te doen, en deze methode reinigt de mond niet zoals de siwaak of soortgelijk hulpmiddel dat doet. Moderne methoden om de tanden te reinigen, zoals tandenborstels etc., die viezigheid verwijderen en de mond een goede geur geven, zijn acceptabel.

Er is niets mis met het gebruiken van de siwaak die gearomatiseerd is met munt, citroen etc., zolang zij geen schade veroorzaken. Maar een persoon die vast dient deze van smaak voorziene siwaak te mijden en alleen de natuurlijke siwaak te gebruiken wanneer hij vast. [Lisaan al-‘Arab (definitie van sawaka); al-Madjmoo’ li’l-Nawawi, 1/269; Nihaayat al-Moehtaadj li’l-Ramli, 1/162; Haashiyat Ibn ‘Aabinien, 1/78; Nayl al-Awtaar li’l-Shawkaani, 1/24; al-Moeghni li Ibn Qoedaamah, 1/78; al-Foetoohaat al-Rabaaniyah ‘ala adhkaar al-Nawawi li Ibn ‘Allaan, 3/256; al-Sharh al-Moemti’ li’l-Shaykh Ibn ‘Oethaymien, 1/137).]

In onze islamwinkel is siwaak verkijgbaar in twee varianten.

 


4.) Het opsnuiven van water met de neus

Fitrah neus 2Het opsnuiven van water met de neus vindt o.a. plaats tijdens de woedhoe-e (de kleine rituele wassing) en de ghoesl (de grote rituele wassing). Het is één van de verplichte handelingen van woedhoe-e en ghoesl, naast het wassen van het gezicht (volledig), het spoelen van de mond, het wassen van de armen tot aan de ellebogen (tot en met de vingertoppen), het vegen over het hoofd inclusief het wassen van de oren, het wassen van de voeten tot aan de enkels. [Zie de artikelen Complete vs. acceptabele ghoesl, De woedhoe-e, stap voor stap en De wijsheid achter de woedhoe-e.]

Tijdens het wassen van de neusgaten voert men ook een preventieve gezondheidshandeling uit, omdat de ziektekiemen die in de neus (door de kleine haartjes in de neus) uit de lucht worden ‘gevangen’ en verwijderd worden zodat ze niet verder gaan naar het ademhalingssysteem. Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door een team doktoren van de Universiteit van Alexandrië (Egypte), heeft de Soennah met betrekking tot het goed wassen van de neusgaten door water in de neusgaten op te snuiven en vervolgens krachtig uit te snuiven, positieve effecten op het laagje binnen in de neusgaten. Degenen die de wassing op de juiste manier verrichtten, hadden schone en glanzende neusgaten, zonder stof aan de kleine haartjes in de neusgaten. Degenen die de wassing niet verrichten, hadden lichtgekleurde en glibberige neusgaten en de haartjes vielen gemakkelijk uit. (Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik de afbeelding voor da’wah.)

 

40 dagen

 


5.) Het knippen van de nagels

Fitrah nagelsHet geniet de voorkeur om de nagels kort te houden, en dit is een zeer hygiënische handeling. Maar men kan het uitstellen gedurende veertig dagen, niet langer! Anes (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bepaalde een tijdslimiet voor ons om onze snorren te knippen, nagels te knippen, okselhaar te verwijderen en ons schaamhaar te scheren: we mochten het niet langer laten dan veertig dagen.” (Overgeleverd door Ah’mad, Moeslim en an-Nasaa-ie; deze versie is overgeleverd door Ah’mad.)

Er is door Ah’med, Aboe Daawoed en anderen overgeleverd: “De tijdsperiode voor ons om de snor bij te knippen, de nagels te knippen, het okselhaar te verwijderen en het schaamhaar te scheren, was veertig nachten.”

Eenieder die zijn nagels niet knipt gaat tegen de fitrah in. De reden achter het knippen van de nagels is reinheid en hygiëne, omdat er vuil onder de nagels kan ophopen. Het dient er ook voor om ons anders te laten zijn dan degenen onder de koeffaar (ongelovigen) die hun nagels lang laten groeien, alsook de dieren met klauwen. (Fataawa al-Ladjnah al-Daa-imah, 5/173.)

Veel vrouwen van tegenwoordig zijn gevallen in de val van het lijken op wilde dieren met hun lange op klauwen lijkende nagels, welke zij kleuren met nagellak. Deze lelijke verschijning ziet er uiterst walgelijk uit voor enig intelligent persoon wiens fitrah gezond is. Een andere slechte gewoonte die vele mensen hebben is het lang laten van één nagel. Dit alles gaat duidelijk tegen de manieren van de fitrah in en dient dus vermeden te worden.

(Zie het artikel Je nagels knippen volgens de Soennah.)

 


6.) Het wassen van de vingergewrichten

Fitrah vingersVeertien eeuwen geleden gaf onze geliefde profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), een wandelende encyclopedie als we hem zo mogen omschrijven, een omschrijving van 28 wasbewegingen (de woedhoe-e). Het is een wassing om ons een optimale gezondheid te geven, in shaa-a Allaah.

Tot deze wassing behoren ook de vingers (handen), die volgens de Soennah drie keer gewassen worden tijdens de woedhoe-e. Door het verrichten van de woedhoe-e reinigt men niet alleen de essentiële lichaamsdelen van stof en viezigheid, maar “verwent” en verfrist het ze ook. [Zie het artikel De wijsheid achter de woedhoe-e (de rituele wassing).]

De handen dienen schoon te zijn omdat zij vele ziektekiemen kunnen overdragen naar andere lichaamsdelen of andere personen. Ook tijdens het eten moeten je handen altijd schoon zijn om de kans dat je ziektekiemen binnenkrijgt te verkleinen.

 


7.) Het verwijderen van het haar onder de oksels

Fitrah okselHet verwijderen van het okselhaar behoort ook tot de fitrah. Het is hygiënisch waardoor de oksels minder snel een vieze geur geven.

Men kan het haar verwijderen door het uit te trekken, te scheren, was te gebruiken of op andere manieren. (Fataawa al-Ladjnah al-Daa-imah, 5/171.)

Het uittrekken is beter, als men dit kan verdragen, omdat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Vijf dingen behoren tot de fitrah: de besnijdenis, het bijknippen van de snor, het knippen van de nagels, het uittrekken van het okselhaar, en het scheren van het schaamhaar.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

 


8.) Het verwijderen van het schaamhaar

Fitrah scherenOok het verwijderen van het schaamhaar behoort tot die handelingen die we niet langer mogen uitstellen dan veertig dagen en dient dus minimaal één keer in deze periode verricht te worden. Anes (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft gezegd: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bepaalde een tijdslimiet voor ons om onze snorren te knippen, nagels te knippen, okselhaar te verwijderen en ons schaamhaar te scheren: we mochten het niet langer laten dan veertig dagen.” (Overgeleverd door Ah’mad, Moeslim en an-Nasaa-ie; deze versie is overgeleverd door Ah’mad.)

Maar wat wordt nu beschouwd als schaamhaar (al-‘aanah)? Al-H’aafidhz zei in al-Fat-h’ (10/343): “An-Nawawie heeft gezegd: ‘Wat er bedoeld wordt met al-‘aanah is het haar dat boven en rond om het geslachtsdeel van de man en rond om het geslachtsdeel van de vrouw groeit.’”

Het is overgeleverd door Aboe l-‘Abbaas ibn Soeraydj dat dit het haar is dat groeit rond om de anus. We kunnen uit dit alles concluderen dat het moestah’ab (#8) is om al het haar te scheren van voren en van achteren en alles wat rond om de geslachtsdelen groeit. Scheren is genoemd omdat dit de meest voorkomende manier is, maar men kan het haar ook verwijderen door was te gebruiken, uit te trekken etc.

<<< (#8) Moestah’ab: aanbevelenswaardig, aanbevolen (of nafielah, soennah, mendoeb). Als men het verricht dan wordt men hiervoor beloond, maar als men het niet verricht dan wordt men niet bestraft.>>>

Aboe Shaamah heeft gezegd: “Al-‘Aanah is het haar dat groeit in het gedeelte onder de zwelling van de buik en boven de geslachtsdelen.” Of er werd gezegd dat dit het uitwendige was van de geslachtsdelen, zowel van de man als de vrouw.

Het is moestah’ab om het haar van voren en van achteren te verwijderen. Eigenlijk is het belangrijker om het haar van achteren te verwijderen, zodat er geen ontlasting aan blijft kleven wat niet verwijderd kan worden door het te reinigen met water of met stenen of toiletpapier etc. Men kan ontharingsmiddelen gebruiken in plaats van scheren, of het haar kan uitgetrokken worden of geknipt. Ah’med werd gevraagd over het verwijderen van het schaamhaar met een schaar. Hij zei: “Ik hoop dat dit voldoende is.” Hem werd gevraagd: “Wat betreft het uittrekken?” Hij zei: “Kan iemand dat doen?”

Ibn Daqieq al-‘Ied heeft gezegd: “De geleerden van de Arabische taal zeiden: ‘Al-‘Aanah is het haar dat groeit rond om de geslachtsdelen, of er werd gezegd dat het is waar het haar groeit.’” Dit is wat er bedoeld werd in de overlevering.

Aboe Bakr ibn al-‘Arabie heeft gezegd: “Het schaamhaar is het lichaamshaar wat het belangrijkste is dat verwijderd dient te worden, want het groeit dik en viezigheid komt er in vast te zitten.”

Ibn Daqieq al-‘Ied heeft ook gezegd: “Het lijkt erop dat degenen die gezegd hebben dat het moestah’ab is om het haar rond om de anus te scheren, dit noemen op grond van analogie.

Sheikh Moh’ammad ibn Saalih’ al-‘Oethaymien heeft gezegd betreffende het verwijderen van het haar op de testikels: “Dit maakt geen deel uit van de soenen al-fitrah, maar als er te veel haar is, dan dient het verwijdert te worden zodat het niet vies wordt door onreinheden (nadjaasah).”

De foeqahaa-e hebben de juiste etiquette betreffende het verwijderen van het schaamhaar besproken en zeiden dat het moestah’ab is om het schaamhaar vanaf onder de navel te scheren, en te beginnen aan de zijde van je rechterhand, en men dient zich ook uit het zicht van anderen te houden als men dit doet.

 


9.) Het reinigen na ontlasting of urineren met water

Fitrah reinigenEén van de schoonheden van de Islaam is dat de Islaam ons alles onderwijst wat goed is voor de mensheid en verbiedt wat slecht voor hen is. Dit geldt ook voor zaken zoals hoe men onreinheden dient te verwijderen door zichzelf te reinigen na een bezoek aan het toilet: na geürineerd te hebben of ontlasting te hebben gehad.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vertelde ons dat het niet goed reinigen van de geslachtsdelen na urineren of ontlasting, één van de oorzaken is van de straf in het graf. (Zie het 83 pagina’s tellende boek van H’oesayn al-‘Awayishah, al-Qabr – het Graf: Zegeningen en Bestraffingen, vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah. Te bestellen via onze webshop, en met uw aankoop steunt u de da’wah van www.uwkeuze.net.) Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) liep langs één van de tuinen van al-Medienah en hoorde het geluid van twee mannen die werden gestraft in hun graven. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ze worden gestraft, maar ze worden niet gestraft voor enige grote zonde. Eén van hen had de gewoonte zichzelf niet behoorlijk te reinigen na te hebben geürineerd en de andere had de gewoonte boosaardige roddels te verspreiden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie; zie Fath’ al-Baarie, 1/317.)

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft inderdaad gezegd dat “de meeste bestraffingen in het graf vanwege urine zullen zijn.” (Overgeleverd door imaam Ah’mad, 2/326; zie ook Sah’ieh’ al-Djaami’, 1213.) Jezelf niet goed reinigen na het urineren houdt tevens ongepaste haast in, in het voltooien van de daad, opzettelijk urineren in een positie of plaats waar de urine terug kan komen en zichzelf naderhand niet of niet voldoende reinigen. Moderne imitatie van de ongelovigen heeft zo’n mate bereikt dat sommige wachtkamers voor mannen urinoirs bevatten die open zijn, dus iemand die ze gebruikt urineert zonder schaamte in volle zicht van iedereen die komt en gaat te midden van onreinheid. Hij combineert twee verboden handelingen in één daad: het niet verbergen van zijn geslachtsdeel (d.w.z. ‘awrah – hetgeen verborgen moet blijven voor anderen) uit het zicht van anderen, noch zichzelf behoorlijk te reinigen na te hebben geürineerd.

Het is aanbevolen om zittend of gehurkt te urineren, zodat de omgeving, je kleding (denk aan het gebed) en jezelf niet verontreinigd raakt. Probeer jezelf te reinigen met water (al-istindjaa-e), maar als dat er niet is, kun je ook toiletpapier gebruiken, stenen of bladeren etc. (al-istidjmaar). Gebruik hierbij een oneven aantal en minimaal drie. Gebruik geen voedsel, botten of papier waarvan Allah de Verhevene bevolen heeft ze met respect te behandelen. (Zie het artikel Toiletbezoek en istindjaa-e.)

 


10.) Ik ben de tiende vergeten, maar het zou kunnen zijn dat dit het spoelen van de mond was

Fitrah mondHet spoelen van de mond behoort ook tot de verplichte zaken van al-woedhoe-e, alsook de ghoesl. Het is om de mond te reinigen zodat er geen voedselresten of andere zaken die schade aan het gebit kunnen aanrichten in de mond achterblijven waardoor de mond gezond blijft, inshaa-a Allaah. Ook dient de mond schoon te zijn wanneer we bijvoorbeeld voor Allah de Almachtige in gebed staan zodat we met een schone mond tot Hem spreken, want een persoon in gebed voert werkelijk een gesprek met zijn Heer.

De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: ‘Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Als de dienaar zegt (tijdens het gebed): ‘Alle lof is voor Allah, de Heer van al-‘aalamien,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.’ Als de dienaar zegt: ‘Bezitter van de Dag des Oordeels,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheven.’ En Hij zei ook: “Mijn dienaar heeft zijn zaak aan mij toevertrouwd. Wanneer de dienaar zegt: ‘U (alleen) aanbidden wij en U (alleen) vragen wij om hulp,’ dan zegt Allah: ‘Dit is tussen Mij en Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw gunst geschonken hebt, niet (het pad) van degenen die door (Uw) Toorn getroffen zijn, noch dat van de dwalenden,’ dan zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’” [Sah’ieh’ Moeslim, Kietaab as-Salaah, baab (hoofdstuk) woedjoeb qiraa-at al-Faatih’ah fi koellie rak’ah.]

Dit “gesprek” met Allah de Verhevene moet gerespecteerd worden overeenstemmend met de juiste waarde. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer iemand van jullie staat te bidden, is hij in conversatie met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken hoe hij tot Hem spreekt.” (Al-H’aakiem, al-Moestadrak, 1/236; Sah’ieh’ al-Djaami’, 1538.)

Hier valt ook onder dat je mond schoon is en goed ruikt, dus reinig je mond met de siwaak en spoel je mond met water.

Na dit alles besproken te hebben, blijft er nog één kwestie over die is genoemd in een h’adieth verhaald door Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem), die zei: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Vijf dingen behoren tot de fitrah: het verwijderen van het schaamhaar, de besnijdenis, het knippen van de snor, het verwijderen van het okselhaar, het knippen van de nagels.’” (Overgeleverd door al-djamaa’ah.)

 


11.) De besnijdenis

Fitrah besnijdenisZie ook het korte artikel Aan de tegenstanders van besnijdenis.

Besnijdenis, of circumcisie, is één van de eigenschappen van de fitrah (natuurlijke aard van de mens) en het is één van de kenmerken van de moslims.

Besnijdenis, zoals dat in de Islaam voorgeschreven wordt, betekent het verwijderen van de voorhuid die de eikel van de penis bedekt. Degenen die de huid om de penis wegsnijden of de hele penis besnijden, zoals gedaan wordt in sommige primitieve landen, en in hun onwetendheid beweren dat dit de besnijdenis is zoals dat wordt voorgeschreven in de Islaam, dit is niets anders dan iets wat door de shaytaan (satan) wordt voorgeschreven en aantrekkelijk wordt gemaakt voor de onwetenden, en het is een marteling voor degene die zo wordt besneden. Dit gaat tegen de Soennah van de profeet Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en de islamitische sharie’ah (wetgeving) in, dat gebaseerd is op gemak en het behoud van leven oplegt

Het is h’araam (verboden) om verschillende redenen, waaronder:

a.) De Soennah noemt alleen het wegsnijden van de voorhuid dat de eikel van de penis bedekt.

b.) Dit is marteling en verminking, en de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) verbood verminking en marteling van dieren door gewelddaden op hen toe te passen of hun ledematen er af te hakken. Het is juist passender dat de marteling van de zonen en dochters van Aadam meer verboden is en een serieuzere zonde.

c.) Dit is strijdig met de menselijkheid en vriendelijkheid dat door de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werd aangemoedigd, toen hij zei (Nederlandstalige interpretatie): “Allah heeft menselijkheid bepaald in alle dingen.”

d.) Dit kan leiden tot ziekten of de dood van degene die zo besneden is, en dat is niet toegestaan omdat Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…werp je door eigen toedoen niet in de ondergang…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 195.] Allah Ta’aalaa zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…En dood jullie zelf niet (noch elkander)…” [Soerat an-Nisaa-e (4), aayah 29.]

Wat betreft het samenkomen van mannen en vrouwen op een bepaalde dag om de besnijdenis bij te wonen en het kind ontbloot voor hen te vertonen, dit is h’araam omdat het de ontbloting van de ‘awrah (datgene van het lichaam dat bedekt moet zijn voor anderen) met zich meebrengt terwijl de Islaam juist verbied om dit te doen. Ook is het mixen van mannen en vrouwen een aangelegenheid wat niet is toegestaan vanwege de fitnah (verleiding) die dit met zich meebrengt en omdat dit tegen de pure sharie’ah in gaat. [Kitaab Madjmoo’ Fataawaa wa Maqaalaat Moetanawwi’ah lie Samaahat as-Shaykh al-‘Allaamah, ‘Abd al-‘Aziez ibn ‘Abd-Allaah ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn), vol 4, p. 423.]

Ibn al-Qayyiem schreef betreffende de betekenis van besnijdenis (khitaan): “Khitaan is een zelfstandig naamwoord dat de handeling omschrijft van de besnijder (khaatin). Het wordt ook gebruikt om de plaats van besnijdenis te omschrijven, zoals in de h’adieth: ‘Als de twee besneden delen (al-khitaanaan) elkaar ontmoeten (d.w.z. geslachtsgemeenschap) wordt ghoesl verplicht.’ In het geval van een vrouw wordt het woord khafad gebruikt. Bij een man wordt het ook wel i’dhaar genoemd. Degene die besneden is wordt aghlaf of aqlaf genoemd.” (Toehfat al-Mawloed, 1/152.)

De besnijdenis is de Soennah van Ibraahiem (Abraham – vrede zij met hem) en de profeten na hem. Al-Boekhaarie (6298) en Moeslim (2370) leverden over dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) gezegd heeft: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Ibraahiem besneed zichzelf toen hij tachtig jaar oud was, en hij besneed zichzelf met een houw.’

Een houw (qadoem) behoort tot het gereedschap van een timmerman; er is ook gezegd dat al-Qadoem een plaats is in Syrië. Al-Haafidhz Ibn H’adjar heeft gezegd: “Het is het meest waarschijnlijk dat er in de h’adieth verwezen wordt naar het gereedschap. Aboe Ya’laa verhaalde dat ‘Aliy ibn Rabaah heeft gezegd: ‘Ibraahiem werd bevolen zichzelf te besnijden, dus besneed hij zichzelf met een houw en het was zeer pijnlijk voor hem. Vervolgens openbaarde Allah aan hem, zeggende (Nederlandstalige interpretatie): ‘Jij haastte je om het uit te voeren voordat Wij jou vertelden wat voor gereedschap je moest gebruiken.’ Hij zei: ‘O Heer! Ik wilde het gehoorzamen van Uw bevel niet uitstellen.’”

Ibn al-Qayyiem heeft gezegd: “De besnijdenis was één van de dingen waarmee Allah Ibraahiem, Zijn boezemvriend (al-khaliel), mee testte. Hij verrichtte ze perfect zodat Allah hem de leider van de mensheid maakte. Het is overgeleverd dat hij de eerste was die besneden was, zoals hierboven vermeld is. Wat er vermeld is in as-Sah’ieh’ is dat Ibraahiem (vrede zij met hem) tachtig jaar oud was. Na hem bleven de boodschappers en hun volgelingen de besnijdenis toepassen, zelfs de Messias (Jezus – vrede zij met hem). Hij was besneden en de christenen bevestigen dit en ontkennen dit niet, zoals zij ook bevestigen dat hem het vlees van het varken verboden was…” (Toehfat al-Mawdoed, p. 158-159.) [Jezus (vrede zij met hem) heeft de besnijdenis ook nooit afgeschaft, zie #3.]

Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah hem genadig zijn) heeft gezegd: “De meest juiste mening is dat het waadjib (verplicht) is wanneer het een man betreft, en soennah (aanbevolen) in het geval van een vrouw. Het verschil tussen hen is dat in het geval het een man betreft, het een belang dient welke te maken heeft met één van de condities voor het gebed, namelijk reinheid (tahaarah), omdat als de voorhuid blijft en als er urine uit de urinebuis komt, dan zal een bepaalde hoeveelheid zich daar ophopen en dit kan een branderig gevoel en een infectie veroorzaken telkens als de persoon zich beweegt, en telkens als de voorhuid samengedrukt wordt, kan er een druppel urine uit komen en aldus nadjaasah (onreinheid) veroorzaken. In het geval van vrouwen dient het een nuttig doel om de begeerte te verminderen. Dit is het zoeken van perfectie, niet het verwijderen van iets schadelijks.” (Al-Sharh’ al-Moemti’, 1/133-134.)

Dit is de mening van imaam Ah’med (moge Allah hem genadig zijn). Ibn Qoeddaamah zei in al-Moeghnie (1/115): “Wat betreft de besnijdenis, het is verplicht voor de man en het is goed in het geval van een vrouw, maar het is niet verplicht voor hen.”

(De besnijdenis van vrouwen is onder andere in Nederland verboden! Vele mensen zijn fel tegen de besnijdenis van vrouwen en beschuldigen de Islaam ervan dat het de verminking van vrouwen toestaat. Maar uit dit artikel zal blijken dat waar zij zo op tegen zijn, zelfs ook door de Islaam wordt afgekeurd en niet wordt voorgeschreven. Maar helaas zijn deze mensen zo vooringenomen dat zij niet verder kijken dan hun neus lang is en de waarheid niet onderzoeken of de Islaam de verminking van vrouwen daadwerkelijk toestaat of dat dit gedaan wordt uit onwetendheid.)

Ibn al-Qayyiem (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Aboe’l-Barakaat zei in zijn boek al-Ghaayah: ‘Bij de besnijdenis van de man wordt de huid aan de top van de penis (de voorhuid) verwijderd; als hij slechts het grootste gedeelte verwijderd dan is dat toegestaan. Het is moestah’ab om vrouwen te besnijden op voorwaarde dat het niet op een extreme manier gedaan wordt.’”

Het is overgeleverd dat ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met hem) tegen een vrouw zei die vrouwen besneed: “Laat er wat van als je (een meisje) besnijdt.”

Al-Khallaal zei in zijn Djaami’: “Wat wordt er weggesneden bij de besnijdenis: Moh’ammed ibn al-H’oesayn zei tegen mij dat al-Fadl ibn Ziyaad tegen hen zei: ‘Ah’med werd gevraagd hoeveel dient er weg gesneden te worden bij de besnijdenis? Hij zei: ‘totdat de eikel (de top van de penis) zichtbaar wordt.’”

Ibn al-Sabbaagh zei in al-Shaamil: “Wat verplicht is in het geval van een man, is het wegsnijden van de huid op de top van de penis totdat de volledige eikel zichtbaar wordt. In het geval van een vrouw betekent dit het wegsnijden van de huid dat lijkt op de kam van een haan boven aan de vagina, tussen de twee schaamlippen; als het weggesneden wordt, dan dient de basis er van te blijven als een dadelpit.”

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De welbekende juiste mening is dat alles wat de eikel bedekt weggesneden dient te worden.” (Al-Madjmoo’, 1/351.)

Al-Djoewaynie heeft gezegd: “De h’adieth toont aan dat er niet te veel verwijderd dient te worden (bij een vrouw), omdat hij zei: ‘Laat er iets uitsteken en ga niet naar het extreme in het snijden.’” (Toeh’fat al-Mawdoed, 190-192.)

Het punt is dat wanneer het een man betreft, alle huid die de top van de penis bedekt weggesneden dient te worden, maar in het geval van vrouwen (niet verplicht) dient er slechts een klein gedeelte van de huid, dat lijkt op de kam van de haan, boven aan de vagina gesneden te worden. Men dient altijd naar de belangen van de vrouw te kijken: als de clitoris groot is, dan kan men er iets van afnemen, anders dient men er van af te blijven. De grootte van de clitoris verschilt van vrouw tot vrouw en er kan een verschil zijn tussen de vrouwen uit een heet klimaat en uit een koud klimaat.

De wijsheid achter de besnijdenis van de man: hij kan niet rein van urine zijn tenzij hij besneden is, omdat druppels urine zich onder de voorhuid ophopen en hij kan niet zeker zijn dat zij er niet uitdruppelen en zijn kleding en lichaam onrein maken. ‘Abdoellaah ibn ‘Abbaas was zeer strikt betreffende de kwestie van besnijdenis. Imaam Ah’med zei: “Ibn ‘Abbaas was zeer strikt betreffende deze zaak, en het is verhaald dat er geen h’adj en geen gebed voor hem was, d.w.z. als een persoon niet besneden is, dan zijn zijn h’adj en gebeden niet geldig.” (Al-Moeghnie, 1/115.)

Met betrekking tot de wijsheid achter de besnijdenis van vrouwen, het is om hun begeerte te verminderen zodat het afneemt.

Er is een h’adieth die wordt toegeschreven aan de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), dat hij gezegd zou hebben (Nederlandstalige interpretatie): “De besnijdenis is een soennah voor de man en een eer voor de vrouw.” Maar er is een discussie over de authenticiteit van deze h’adieth. (Zie Silsilat al-Ah’aadieth ad-Dha‘iefah van sheikh al-Albaanie, nr. 1935.)

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah (moge Allah hem genadig zijn) werd gevraagd of vrouwen nu wel of niet besneden dienen te worden. Hij antwoordde: “Alle lof is voor Allah. Ja, zij dienen besneden te worden, d.w.z. de top van het stukje huid dat lijkt op de kam van een haan dient gesneden te worden. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd tegen de vrouw die besnijdenissen uitvoerde (Nederlandstalige interpretatie): ‘Laat er iets uitsteken en ga niet naar het extreme in het snijden. Dat maakt haar gezicht opgewekter en het stelt haar man meer tevreden.’ Dat is omdat het doel van de besnijdenis van de man is om hem te reinigen van onreinheden die zich onder de voorhuid kunnen ophopen. Maar het doel van de besnijdenis van vrouwen is om hun begeerte te verminderen, want als een vrouw niet besneden is, zal haar begeerte sterker zijn. De woorden ‘O zoon van een onbesneden vrouw’ worden gebruikt als een belediging, want de onbesneden vrouw heeft een sterkere begeerte. Immorele daden komen vaker voor bij de vrouwen van de Tataren en de Franken (#9) dan dat zij voorkomen onder de moslimvrouwen. Als de besnijdenis te ernstig is, dan zal de begeerte volledig verdwijnen, wat onprettig voor de man is; maar als de vrouw besneden wordt zonder naar het extreme te gaan, zal het gewenste doel bereikt worden en dat is de vermindering van begeerte. En Allah weet het best.” (Madjmoo’ al-Fataawa, 21/114.)

<<< (#9) In 1991 hield het Nederlands Instituut voor Sociaal Seksuologisch Onderzoek een enquête waaruit bleek dat 15% van de mannen met een relatie zo nu en dan vreemdgaat. Slechts 9% van de vrouwen antwoordde destijds wel eens een slippertje te maken. Uit een onderzoek dat een bekende condoomfabrikant tien jaar later liet uitvoeren, blijkt dat dit beeld inmiddels moet worden bijgesteld. In 2002 bekende inmiddels 22% van de vrouwen wel eens vreemd te gaan. De mannen maakten het wederom iets bonter: 26% verkoos tijdens een duurzame relatie wel eens het bed van een ander.>>>

Een niet-religieuze persoon vroeg zich af waarom moslims (en joden) de besnijdenis als verplicht beschouwen. Hij dacht dat een moslim elk mens zag als een perfecte creatie van Allah, dus waarom wordt Gods schepping dan veranderd? Hij zei: “Ik weet natuurlijk over de hygiënische redenen, maar ik hoop echt dat u een antwoord op mijn vraag kunt geven.” Sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid antwoordde als volgt:

“Alle lof is voor Allah. Moslims gehoorzamen het bevel van Allah. Dit is de betekenis van Islaam, wat overgave/onderwerping aan Allah inhoudt en gehoorzaamheid tegenover Zijn bevel (#10), of de wijsheid er achter nu duidelijk is bij hem of niet, want Degene Die het bevel uitvaardigt – Allah, de Verhevene – is de Schepper, de Alwijze, Die de mensheid schiep en weet wat goed is voor hen en wat niet goed is voor hen. Besnijdenis is één van de bepalingen van de sharie’ah die de moslims vrijwillig uitvoeren, in overgave aan en uit liefde voor Allah, en zij zoeken de beloning er voor bij Hem. Hij is overtuigd dat Allah niets beveelt tenzij er een wijsheid achter is en goed is voor Zijn dienaren, of de mensen het nu weten of niet. Aangezien uw vraag verwijst naar de gezondheidsvoordelen van de besnijdenis, zullen we, na het bekijken van de shar’i (religieuze) voordelen, uw vraag beantwoorden over de gezondheidsvoordelen, om ook het geloof van de gelovigen te versterken en zodat niet-moslims één aspect van de grootsheid van deze sharie’ah (islamitische wet) kunnen zien welke kwam om voordeel te brengen en om kwaad af te wenden.

<<< (#10) Jezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Onderwerp je dus aan God (= Islaam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot Islaam.>>>

De shar’i (religieuze) voordelen

Besnijdenis is één van de bevelen betreffende het verfraaien opgelegd door Allah, wat Allah heeft voorgeschreven voor zijn dienaren om hen zowel uitwendig als inwendig (lichamelijk en spiritueel) mooi te maken. Het is de perfectie van de fitrah (natuurlijke aard van de mens) waarmee hij hen geschapen heeft en het is de perfectie van de h’aniefiyyah (het pure monotheïsme) van de religie van Ibraahiem (Araham – vrede zij met hem). De oorsprong van de gewoonte betreffende de besnijdenis als de perfectie van h’aniefiyyah was toen Allah een verbond aanging met Ibraahiem en hem beloofde om hem een imaam (leider) van de mensheid te maken, en hem beloofde dat hij de vader zou zijn van vele mensen en dat profeten en koningen van zijn afstamming zouden komen en dat zijn nakomelingen talrijk zullen zijn. En Hij zei tegen hem dat er tussen hem en zijn nakomelingen het teken van het verbond zou zijn, wat was dat elke pasgeborene van het mannelijke geslacht onder hen besneden zou worden, en aldus had dit verbond zijn teken op hun lichamen. De besnijdenis is een teken dat men tot de religie van Ibraahiem is toegetreden, en dit is in overeenstemming met de interpretatie van de aayah (Nederlandstalige interpretatie): “[Onze sibghah – kleuring (#11), religie – is] Allahs sibghah (religie – de Islaam), en welke sibghah (religie) is beter dan die van Allah? En wij zijn aanbidders van Hem (alleen)” [soerat al-Baqarah (2), aayah 138], verwijzend naar de besnijdenis.

<<< (#11) Sibghah: een bepaalde kleur, kenmerk. De religie van Allah (de Islaam) geeft kleur aan de volgelingen doordat hun gedrag uitmuntend is (dient te zijn), het geeft hen een speciale tint waarmee zij zich onderscheiden.>>>

Voor de h’oenafaa-e (pure monotheïsten, d.w.z. moslims) heeft de besnijdenis dezelfde status als het dopen voor de aanbidders van het kruis (d.w.z. de christenen). Zij reinigen hun kinderen – zoals zij zeggen – wanneer zij hen dopen in doopwater, en zij zeggen; nu is hij een christen geworden. Allah heeft voor de h’oenafaa-e hun eigen ritueel voorgeschreven: de besnijdenis. Aldus heeft Allah de besnijdenis een symbool gemaakt voor diegenen die tot Hem en tot Zijn religie behoren, en die erkennen dat zij zich slechts aan Hem overgeven, zij aanbidden Hem alleen, zonder Hem een deelgenoot of partner toe te schrijven…

Kortom, de religie van Allah is h’aniefiyyah (het pure monotheïsme) wat het hart vult met kennis en liefde voor Hem en oprechtheid tegenover Hem. Dit markeert het lichaam met de eigenschappen van de fitrah, namelijk de besnijdenis, het verwijderen van het schaamhaar, het bijknippen van de snor, het knippen van de nagels, het verwijderen van het okselhaar, het spoelen van de mond, het spoelen van de neus, het gebruik van de siwaak (tandenborstel gemaakt van takjes van de arakboom) en het reinigen na het uitscheiden van urine of ontlasting. Aldus manifesteert de fitrah van Allah zich in de harten van de h’oenafaa-e en op hun lichamen. (Toehfat al-Mawdoed bi Ah’kaam al-Mawloed door Ibn al-Qayyiem, p. 351.)

De gezondheidsvoordelen

De besnijdenis heeft ook gezondheidsvoordelen. Dr. Moh’ammed ‘Aliy al-Baar (lid van het Koninklijk College van Chirurgen in de UK en een consulterend geneesheer voor het Islamitisch Geneeskundig Departement van het Koning Fahd Centrum voor Medisch Onderzoek in de Koning ‘Abdoel-‘Aziez Universiteit in Djeddah) zegt in zijn boek al-Khitaan (de Besnijdenis):

“Besnijdenis van pasgeboren jongetjes (d.w.z. binnen hun eerste levensmaand) brengt een aantal gezondheidsvoordelen, waaronder:

1.) Bescherming tegen lokale infectie in de penis, wat kan optreden door de aanwezigheid van de voorhuid, wat een vernauwing van de voorhuid kan veroorzaken, wat kan leiden tot het vasthouden van urine of infecties van de eikel (de top) van de penis – wat besnijdenis noodzakelijk maakt om deze problemen te behandelen. In chronische gevallen kan het kind blootgesteld worden aan een aantal ziekten in de toekomst, waarvan de meest serieuze kanker in de penis is.

2.) Infecties in het urinekanaal (urethra). Vele onderzoeken hebben aangetoond dat onbesneden jongens meer blootgesteld zijn aan infectie in het urinekanaal. Door sommige onderzoeken kwam naar voren dat het 39 keer vaker voorkwam bij onbesneden jongens. Uit andere onderzoeken bleek het bij hen tien keer vaker voor te komen. Andere onderzoeken tonen aan dat 95% van de kinderen die leden aan infecties van het urinekanaal, onbesneden waren, terwijl het aantal besneden kinderen niet hoger was dan 5%.

Bij kinderen kan een infectie van het urinekanaal in sommige gevallen zeer ernstige gevolgen hebben. In het onderzoek door Wisewell bij 88 kinderen die leden aan een infectie van het urinekanaal, werd bij 36% van hen dezelfde bacterie ook in hun bloed aangetroffen. Drie van hen liepen een hersenvliesontsteking op, en twee leden aan een nierstoornis. Twee anderen overleden aan de gevolgen van het verspreiden van de micro-organismen door hun hele lichaam.

3.) Bescherming tegen kanker in de penis: de onderzoeken tonen aan dat kanker in de penis bijna niet voorkomt bij besneden mannen, terwijl het aantal onder de onbesneden mannen niet onbeduidend is. In de VS is het percentage van peniskanker onder besneden mannen nul, terwijl onder de onbesneden mannen het percentage ligt op zo’n 2,2 op elke honderdduizend onbesneden mannen. Aangezien de meeste mannen van de VS besneden zijn (vaak niet om religieuze redenen maar alleen vanwege gezondheidsvoordelen), ligt het aantal gevallen van deze vorm van kanker tussen de 750 en 1000 per jaar. Als de bevolking niet besneden zou zijn, zou het aantal gevallen waarschijnlijk de 3000 bereiken. In landen waar jongens niet besneden worden, zoals in China, Uganda en Puerto Rico, vertegenwoordigt peniskanker tussen de 12-22 % van alle vormen kanker die bij mannen gevonden worden; dit is een zeer hoog percentage.

4.) Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA’s). Onderzoekers hebben ontdekt dat de SOA’s, die via seksueel contact worden overgedragen (normaal gesproken door ontucht/overspel en homoseksualiteit), zich meer verspreiden onder degenen die niet besneden zijn, vooral herpes, weke sjanker, syfilis, candida, gonorroe [of druiper (#12)] en genitale wratten.

<<< (#12) Bij baby’s die tijdens de geboorte besmet zijn geraakt met de gonorroe bacterie, zijn voornamelijk de ogen geïnfecteerd. Er ontstaat dan een bindvliesontsteking die tot blindheid kan leiden.>>>

Er zijn talrijke moderne onderzoeken die bevestigen dat de besnijdenis de mogelijkheid op het oplopen van AIDS vermindert. Maar dit sluit de mogelijkheid dat een besneden man AIDS oploopt als hij geslachtsgemeenschap heeft met een partner die AIDS heeft niet uit. Besnijdenis is er geen bescherming tegen en er is niet echt een manier om jezelf te beschermen tegen de vele seksueel overdraagbare aandoeningen, behalve het vermijden van ontucht/overspel, vrij seksueel verkeer, homoseksualiteit en andere weerzinwekkende praktijken. (Hierdoor zien we o.a. de wijsheid van de islamitische sharie’ah met betrekking tot het verbieden van ontucht/overspel en homoseksualiteit.)

5.) Bescherming van vrouwen tegen baarmoederhalskanker. Onderzoekers hebben ontdekt dat de vrouwen van besneden mannen minder risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker dan de vrouwen van onbesneden mannen. (Referentie: Professor Wisewell, gepubliceerd in het American Family Doctor Magazine, uitgave nr. 41, 1991.)

Bekeerde moslims

Vaak vormt de besnijdenis een hindernis voor degenen die zich tot de Islaam willen bekeren, vooral als zij pas op latere leeftijd de waarheid van de Islaam ontdekken. De hierboven vermelde voordelen zullen deze hindernis waarschijnlijk grotendeels verwijderen. Maar in werkelijkheid is deze kwestie eenvoudiger dan velen denken. Men dient zich er van bewust te zijn dat de besnijdenis verplicht is voor de moslimman als hij daartoe in staat is. Maar als hij daar niet toe in staat is, ofwel door angst voor letsel of als een gerenommeerde arts hem verteld heeft dat hij zal leiden aan hevige bloedingen of als de besnijdenis gezondheidsrisico’s met zich mee brengt, dan vervalt de verplichting op de besnijdenis en hij begaat geen zonde door het niet te doen.

Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan dat de besnijdenis een belemmering vormt voor het omarmen van de Islaam. De geldigheid van iemands bekering tot de Islaam is niet afhankelijk van de verrichting van de besnijdenis en zijn acceptatie van de Islaam is geldig ook al laat hij zichzelf niet besnijden.

Dus als een persoon zich op volwassen leeftijd tot de Islaam bekeert en zich niet laat besnijden, dan is daar niets mis mee. Zijn gebed is gewoon geldig en kan zelfs imaam in het gebed zijn. (Fataawaa al-Ladjnah al-Daa-imah, 5/117.)

Zie Vraag 43: Is het verplicht om mij te besnijden als ik moslim wil worden?

Tijdstip van besnijdenis

Het beste is dat de besnijdenis plaatsvindt wanneer het kind nog klein is, omdat dit het kind de minste last bezorgt en zodat het kind in een perfecte vorm opgroeit.

An-Nawawie heeft gezegd: “Het is moestah’ab voor de verzorger van het kind om hem te besnijden wanneer het klein is, omdat dit beter (gemakkelijker) voor hem is.” (Al-Madjmoo’, 1/351.)

Al-Bayhaqie (8/324) verhaalde dat Djaabir gezegd heeft: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) deed ‘aqieqah voor al-H’asan en al-H’oesayn, en hij besneed hen toen zij zeven dagen oud waren.” De isnaad van deze h’adieth is echter dha’ief (zwak). (Zie Irwaa-e al-Ghaliel, 4/383.)

Imaam Ah’med werd gevraagd over de tijd van besnijdenis, en hij zei: “Wij hebben hier niets over gehoord.” Ibn al-Moendzir heeft gezegd: “Er is geen overlevering waar men naar kan verwijzen betreffende de tijd van besnijdenis, en er is geen soennah die men hierin kan volgen.”

Met betrekking tot de tijd wanneer het verplicht wordt: sommige geleerden zijn van mening dat het niet verplicht is tot na de pubertijd, omdat de verplichtingen van de sharie’ah niet verplicht zijn voordat men de pubertijd bereikt.

An-Nawawie heeft gezegd: “Onze metgezellen zeiden: ‘De tijd wanneer de besnijdenis verplicht wordt is na de pubertijd.’” (Al-Madjmoo’, 1/351.)

Ibn al-Qayyiem gaf de voorkeur aan de mening dat het verplicht was voor de pubertijd, zodat het kind de pubertijd bereikt in besneden toestand, maar de verplichting hier rust bij de opvoeder en niet bij het kind. Bovendien beval de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vaders om hun kinderen te laten bidden als zij tien jaar zijn en hen een beledigende/corrigerende tik te geven als zij niet bidden wanneer zij de leeftijd van tien hebben bereikt.

<<<Sheikh Ibn ‘Oethaymien (moge Allah genadevol zijn jegens hem) heeft gezegd: “Het bevel impliceert dat het een verplichting is, maar het is slechts beperkt tot die gevallen waar een (corrigerende) tik nuttig is. Want soms brengt een tik helemaal geen voordeel, maar laat hem alleen maar meer schreeuwen en huilen. Bovendien wordt met het slaan hier bedoeld een zachte pijnloze tik die het doel dient en geen enkele schade veroorzaakt.” (Einde citaat.) (Liqa’ al-Baab il-Maftooh’, 95/18.)

De edele sheikh zei ook: “Het dient geen klap te zijn waardoor er een wond ontstaat en het dient geen klap in het gezicht te zijn…; het dient eerder een tik op de schouder of de hand en dergelijke te zijn… Het is verboden om in het gezicht te slaan.” (Einde citaat.) (Fataawa Noor ‘ala al-Darb, 13/2.)

Sheikh al-Fawzaan heeft gezegd: “(Licht) slaan behoort tot de middelen om een kind op te voeden… Maar dit dient binnen bepaalde grenzen te zijn en het dient geen klap te zijn die pijn veroorzaakt of een wond veroorzaakt; het dient eerder alleen te geschieden wanneer er echt een noodzaak voor is.” (Einde citaat.) (Ighaathat al-Mustafeed bi Sharh Kitaab al-Tawheed, 282 – 284.)

Ook dienen we rekening te houden met de eigenwaarde en waardigheid van het kind en hem niet te slaan in aanwezigheid van zijn vrienden en anderen.>>>

Shaykh al-Islaam Ibn Taymiyyah heeft gezegd: “Met betrekking tot de besnijdenis, hij kan besneden worden wanneer hij wil, maar als hij de leeftijd van de pubertijd nadert, dan moet hij besneden worden zoals de Arabieren dat deden, om er voor te zorgen dat hij de pubertijd niet bereikt wanneer hij onbesneden is.” (Al-Fataawaa al-Koebraa, 1/275.)

Men kan dus het moment van de besnijdenis zelf bepalen, maar men dient altijd de belangen van het kind voor ogen te houden.

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze verhandeling over de fitrah. Moge Allah ons leiden op Zijn weg met een diepe kennis waar we naar handelen oprecht en alleen voor Hem.

Alle lof is voor Allah en tot Hem keren we allemaal terug.

(Klik op onderstaande afbeelding om het vergroot weer te geven. Gebruik deze afbeelding voor da’wah.)

 

Fitrah

 

Relevante artikelen:

Trots…

Aan de tegenstanders van besnijdenis

Het islamitische oordeel over de baard

Toiletbezoek en istindjaa-e

De woedhoe-e, stap voor stap

Gezondheid (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan