Aayatoe l-Koersie

Vers 2:255.

Aayat al-Koersie klSamengesteld door ‘Abdoellaah Bekx.

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden, en vrede en zegeningen zijn met de profeet, zijn familieleden, metgezellen en eenieder die hen in het goede volgt.

Voorzeker, het meest betrouwbare woord is het Boek van Allah (de Koran – al-Qor-aan), en de beste leiding is die van Moh’ammed (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Het ergste kwaad zijn de moeh’dathaat [toevoegingen in de dien (#1)], en elke toevoeging in de dien is een bid’ah (innovatie – zie het artikel Het verbod op innovaties), en elke bid’ah is een dhalaalah (dwaling), en elke dhalaalah leidt naar het Vuur van de Hel.

<<<(#1) Dien: de praktische en leerstellige aspecten van de dien zijn veelomvattender dan het westerse begrip religie. De dien der Islaam is de manier van leven die door Allah de Verhevene beschreven is.>>>

Wil je Aayat al-Koersie uit het hoofd leren, ga dan naar Ayat al Kursi leren.

Aayatoe l-Koersie is aayah (vers) 255 van het tweede hoofdstuk van de Qor-aan, namelijk soerat al-Baqarah. Deze aayah is de belangrijkste aayah in het Boek van Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij). Dit blijkt uit de volgende h’adieth (overlevering). ‘Oebayy ibnoe Ka’b (Aboe l-Moendzir) zei: “De boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘O Aboe l-Moendzir! Ken jij de aayah van het Boek van Allah die, volgens jou, het belangrijkst is?’ Ik zei: ‘Allah en Zijn boodschapper weten dit het best.’ Hij zei toen weer: ‘Aboe l-Moendzir, ken jij het vers van het Boek van Allah dat volgens jou het belangrijkste is?’ Ik zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Allah! Er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, al-H’ayy, al-Qayyoem.’ Daarop klopte hij me op mijn borst en zei: ‘Moge kennis jou plezier geven, O Aboe l-Moendzir!’” [Zie Sah’ieh’ Moeslim bi-Sharh’ al-Imaam an-Nawawie (Arabisch) (Beiroet, Libanon: Daar al-Ma’rifah, 1ste ed., 1414/1994), deel. 6, nr. 1882, p. 334. Deze referentie bevat Sah’ieh’ Moeslim met opmerkingen door imaam an-Nawawie.]

Aayatoe l-Koersie is zo bijzonder omdat het de fundamenten van de Namen en Eigenschappen van Allah bevat; de Goddelijkheid, de Uniciteit, het Eeuwig Leven, de Alomvattende Kennis, het Zelfbestaan en Onderhoud, het Heerschap, de Almachtigheid, de Wil. Dit zijn de fundamenten van de Namen en Eigenschappen van Allah. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) is de Meest Geweldige Die genoemd wordt, en datgene wat Zijn Uniciteit en Almachtigheid gedenkt, behoort tot de geweldigste gedenking. (Uit Tefsier H’adaa-ieq ar-Rawh’ wa ar-Rayh’aan fie Rawaabie ‘Oeloemie al-Qor-aan.)

Shaykh al-Islaam Ibn Taymieyyah zei: “Er is geen aayah in de Qor-aan die het gelijke bevat als wat er wordt gezegd in Aayatoe l-Koersie.” (Madjmoe’ al-Fataawaa, deel 17, p. 130.)

Aayatoe l-Koersie is van groot belang en de moslim die het begrijpt en het in zijn hart heeft zitten heeft een goede basis voor zijn geloof.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

De aayah

Aayatoe l-Koersie luidt als volgt. Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt in Zijn Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Allah, er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Hij, al-H’ayy (de Eeuwig Levende), al-Qayyoem (de Zelfbestaande, de Onderhouder) (#2). Sluimer noch slaap overmant Hem. Aan Hem alleen behoort wat er in de hemelen en wat er op aarde is. Wie is degene die bij Hem voorspraak doet behalve met Zijn Toestemming!? (#3) Hij weet wat voor hen is (de toekomst) en wat achter hen is (het verleden). En zij kunnen niets van Zijn Kennis omvatten, behalve dat wat Hij wil. (#4) Zijn koersie (#5) strekt zich uit over de hemelen en de aarde, en het waken daarover vermoeit Hem niet. (#6) En Hij is al-‘Aliyy (de Allerhoogste), al-‘Adhziem (de Bezitter van Grootheid).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 255.]

<<<(#2) Al-Qayyoem is Degene Die de volledige Qayyoemiyyah bezit, en dit omvat twee zaken: (1) Hij is de Zelfbestaande, Zijn Eigenschappen zijn Almachtig en Hij is onafhankelijk van Zijn gehele schepping. (2) De aarde en de hemelen en alles wat daarin is, bestaan door Zijn onderhoud. Hij is Degene Die deze heeft geschapen, voorzien en voorbereid om te kunnen blijven bestaan en verbeterd. Hij is in alle opzichten daarvan onafhankelijk en zij zijn in alle opzichten afhankelijk van Hem. (Sharh’oe Asmaa-ie llaahie al-H’oesnaa fie Dhaw-ie l-Kietaabie wa s-Soennah, p. 157.)>>>

<<<(#3) Dit weerlegt het onjuiste idee van degenen die in de waan verkeren dat heiligen en engelen enzovoort grote invloed uitoefenen op Allah de Verhevene en dat zij bij Hem zullen bemiddelen en Hem dwingen om hen te vergeven. Zij worden gewaarschuwd dat geen schepsel van Hem voorspraak kan doen voor anderen, laat staan Hem dwingen. Geen profeet (waaronder Jezus – vrede zij met hem), engel of heilige zal een woord durven te uiten zonder de Toestemming van de Soeverein van het universum. (Tafheem-ul-Qur’an.)>>>

<<<(#4) Dit vers kaart de absolute bron van polytheïsme aan. De kennis van mensen is zo onvolkomen dat niemand van hen het systeem van het universum en het leven exact kan begrijpen. Toch denken velen het beter te weten dan God en rebelleren tegen Hem, wat constant leidt tot chaos in de wereld. Het is dus duidelijk dat men volledig vertrouwen dient te hebben in de leiding van Allah de Alwetende Die de werkelijke Bron van alle kennis is. (Naar Tafheem-ul-Qur’an.)>>>

<<<(#5) Koersie betekent letterlijk een voetenbank of stoel, en wordt soms onjuist vertaald als troon. De koersie genoemd in dit vers dient onderscheiden te worden van de ‘arsh (troon) genoemd in aayah 7:54, 10:3, 21:22, 85:15 en elders. Aldus verwijst koersie in dit vers naar een voetenbank. Aboe Dzarr (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Ik hoorde de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zeggen (Nederlandstalige interpretatie): ‘De koersie vergeleken met de ‘arsh is niets dan als een ring gegooid in de woestijn.’” Als de koersie zich uitstrekt over het volledige universum, en in verhouding tot de ‘arsh is het slechts een ring in de woestijn, hoeveel groter is dan de ‘arsh, het grootste object dat Allah de Verhevene geschapen heeft!? Waarlijk, Allah, de Schepper van zowel de koersie als de ‘arsh, is nog groter: Allah is het Grootst (Allaahoe Akbar)! Zie het artikel Allaahoe Akbar.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

<<<(#6) Allah de Almachtige is verheven boven de menselijke eigenschap van vermoeidheid en dergelijke: Hij wordt nooit moe! Dit vers is dan ook een weerlegging van de godslastering in o.a. Exodus 20:11: “Want in zes dagen maakte Jehovah hemel en aarde, de zee, en alles wat in hen is, en rustte de zevende dag…”, alsook Genesis 2:2: “En op de zevende dag voltooide God Zijn werk dat Hij gemaakt had; en Hij rustte op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had.” Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie gaf in zijn tefsier (Tafheem-ul-Qur’an) aan dat in een Urdu vertaling van de Bijbel “rustte” nu vertaald is als “farigh hua (hield op met werken)”. De vertalers van Groot Nieuws Bijbel voelden deze gêne wellicht ook, waardoor zij deze godslastering in Genesis 2:2 (maar niet in Exodus 20:11!) vertaalden als: “…op de zevende dag hield hij op met al zijn werk.” Maar andere Nederlandstalige vertalingen, alsook de American Standard Version (ASV) en de King James Version (KJV) en vele anderen, bevatten nog steeds deze blasfemie. Het punt is dat we moeten waken voor antropomorfisme, de neiging om God – Allah – voor te stellen volgens ons eigen model, idee of voorstellingsvermogen, een bedrieglijke neiging dat te allen tijde en bij alle mensen binnen kan sluipen. Zie o.a. het artikel Hoe ziet God er uit? alsook De Handen van Allah.>>>

 

Boek

Kaft Uitleg Aayat al-Koersie grUitgeverij Momtazah heeft een zeer belangrijk boek (124 pagina’s) uitgegeven, namelijk Uitleg van Aayatoe l-Koersie. Het is geschreven door sheikh Moh’ammed ibn Saalih’ al-‘Oethaymien en het bevat nuttige gerelateerde punten uit het commentaar van het boek van Shaykh al-Islaam Ibn Taymieyyah; Sharh’oe l-‘Aqiedah al-Waaseteyyah, alsook een introductie door dr. Saalih’ as-Saalih’.

Www.uwkeuze.net adviseert iedere moslim om dit boek aan te schaffen en goed te bestuderen. Dit waardevolle boek is voor maar € 5,50 te bestellen in onze islamwinkel. Veel kennis voor maar weinig geld dus!

Het boek bevat de volgende hoofdstukken:

– Voorwoord van de uitgever
– Introductie door dr. Saalih’ as-Saalih’
– Inleiding
– De Woorden van Allah in Aayatoe l-Koersie en de vertaling van de betekenis daarvan
– Opening & tefsier (uitleg) van de schrijver – sheikh Moh’ammed ibn al-‘Oethaymien
Tefsier Aayatoe l-Koersie
– Nuttige zaken afgeleid van Aayatoe l-Koersie
– Appendix A: Voorzichtigheid met betrekking tot bepaalde termen
– Appendix B: De Khaarijieten (al-Khawaaridj)
– Appendix C: De Moe’tazilah
– Appendix D: De oproep tot eenheid tussen de religies (wah’datoe l-adyaan): een valse en gevaarlijke oproep

 

Enkele voordelen

In het boek worden enkele voordelen van Aayatoe l-Koersie genoemd, waaronder:

1.) Het is overgeleverd door at-Tabaraanie dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die Aayatoe l-Koersie na het einde van elk verplicht gebed reciteert, hij is onder de bescherming van Allah totdat het volgende gebed begint.” Zie at-Tabaraanie’s at-Targhieb wa t-Tarhieb (2:435). Al-H’aafidhz al-Moendzirie zei: “At-Tabaraanie heeft het met een goede keten van overlevering overgeleverd.” Al-Haythamie stelde dezelfde conclusie vast (Moedjma’ az-Zawaa-id, 10:109).

2.) De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Degene die dit (Aayatoe l-Koersie) reciteert na elk verplicht gebed: de dood zal hem nog als enige weerhouden van het betreden van al-Djennah (het Paradijs).” [Deze h’adieth is overgeleverd door at-Tabaraanie, Ibn as-Soennie, Ibn H’ibbaan en anderen. Ibn H’ibbaan kwalificeerde het als sah’ieh’ (authentiek) in zijn boek as-Salaat. Al-Haythamie zei: “At-Tabaraanie heeft het in al-Kabier en al-Awsat met verschillende ketens overgeleverd, elk van hen is goed.” Al-H’aafidhz Ibn H’adjar zei: “Zijn isnaad (keten over overleveraars) is sah’ieh’…en Ibnoe l-Djawzie was onoplettend toen hij het in zijn Mawdhoe’aat (verzameling van verzonnen ah’aadieth) vermelde.” Sheikh al-Albaanie heeft het authentiek verklaard in as-Sielsielah as-Sah’ieh’ah (deel. 2, nr. 972) en zei: “Ibn Kethier verklaarde het als sah’ieh’ in zijn Tefsier (exegese).” Hij noteerde Shaykhoe l-Islaam Ibn Taymiyyah’s classificatie van deze h’adieth als zwak, zoals in zijn Fataawaa (22:508): “Het schijnt gemaakt te zijn in de fase van toen hij pas begonnen was met het vergaren van kennis. Zijn leerling imaam Ibnoe l-Qayyiem leverde over dat er verteld is dat hij (Ibn Taymiyyah) zei: “Ik heb het nooit opgegeven om het na elk (verplichte) gebed (te reciteren).” Na de verscheidene overleveringen opgesomd te hebben betreffende deze h’adieth, merkte Ibnoe l-Qayyiem op: “Het heeft zijn basis en het is niet mawdhoe’ (verzonnen).” [Zie Ibnoe l-Qayyiem’s Zaadoe l-Ma’aad (Beiroet, Libanon: Moe’assasatoer-Risaalah, gecontroleerd door Shoe’ayb en ‘Abdoe l-Qaadir al-Arna-oet, 2de ed., 1418/1997), p. 293-294.]

3.) Vanwege het grote belang van Aayatoe l-Koersie stelt Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) een engel aan voor degene dit het reciteert voor hij gaat slapen. Deze bewaker zorgt ervoor dat geen shaytaan (satan, duivel) hem nadert tot aan de volgende ochtend. Dit blijkt uit de bekende h’adieth overgeleverd door al-Boekhaarie in zijn Sah’ieh’ en waarin de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) aanwees om aan het hoofd te staan van de zakaat-inkomsten van de maand Ramadhaan. Iemand begon iets van de voedingsmiddelen te stelen. Toen Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) hem vastpakte en dreigde dat hij hem naar de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zou brengen, zei hij: “Ik ben behoeftig en heb veel ondergeschikten en ik verkeer in behoeftige omstandigheden.” Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) liet hem vrij en vertelde de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) wat er was gebeurd. Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, hij heeft je een leugen verteld en hij zal weer terugkomen.” Wetende dat de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) niets anders dan de waarheid zegt, wachtte Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) waakzaam. Hij betrapte hem weer, terwijl hij probeerde te stelen. Hij dreigde dat hij hem mee naar de profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zou nemen, maar liet hem vervolgens weer vrij toen hij klaagde over zijn grote behoeftigheid en beloofde dat hij niet meer terug zou komen. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei tegen Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, hij heeft je een leugen verteld en hij zal terugkomen.” Hij kwam terug en werd voor de derde keer op stelen betrapt. Deze keer vertelde hij Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) echter: “Ik zal je wat woorden leren waarmee Allah jou voldoening zal geven.” Ik vroeg: “Wat zijn zij?” Hij antwoordde: “Wanneer je naar bed gaat, reciteer dan Aayatoe l-Koersie totdat je het hele vers voltooid hebt. (Als je dit doet), zal Allah een wachter voor jou aanstellen die bij je zal blijven en geen enkele shaytaan zal bij jou in de buurt komen tot de morgen.” De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei hierover (Nederlandstalige interpretatie): “Hij heeft de waarheid gesproken, al is hij echter een (absolute) leugenaar. Weet jij met wie jij gesproken hebt, deze drie nachten, O Aboe Hoerayrah?” Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) zei: “Nee.” Hij (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei: “Het was een shaytaan.” [Zie Sah’ieh’ al-Boekhaarie (Arabisch/Engels), deel 3, nr. 504.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Het belang van Aayatoe l-Koersie kan niet genoeg benadrukt worden en daarom nogmaals het advies om het boek Uitleg van Aayatoe l-Koersie aan te schaffen en te bestuderen.

Moge Allah de Meest Barmhartige alle moslims leiden naar de correcte ‘aqiedah (geloofsleer) en dienovereenkomstig laten handelen.

 

Relevante artikelen:

Ayat al Kursi leren

Artikelen over Allah (diverse artikelen)

Hoe ziet God er uit?

Wat God niet is

De Handen van Allah

Allaahoe Akbar

Artikelen over de Koran (diverse artikelen)

‘Aqiedah (geloofsleer) (diverse artikelen)

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan