7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

Tawfieq is het in staat zijn EN de kans krijgen om iets goeds te doen, en dit komt alleen door Allah.

Door Khawlah bint Yahya.
Vertaald door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

Soms hebben we de mogelijkheid om iets goeds te doen, maar hebben we niet het vermogen (we zijn er niet toe in staat). En soms hebben we het vermogen iets goeds te doen, maar hebben we niet de mogelijkheid (niet de kans). Uiteindelijk komt het allemaal neer op tawfieq (توفيق).

In de aayah die deze week centraal staat omschrijft Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) de woorden van de profeet Shoe’ayb (‘alayhie as-salaam – vrede zij met hem) (Nederlandstalige interpretatie): “Hij zei: ‘O mijn volk! Vertel me, indien ik steun op een duidelijk bewijs van mijn Heer en Hij mij een goede voorziening schenkt van Zijn Zijde (is het daarna dan gepast voor mij om ongehoorzaam aan Hem te zijn)!? En ik wil jullie niet opdragen om afstand van iets te nemen en het vervolgens zelf doen. Ik wil slechts verbetering volgens mijn vermogen. En mijn tawfieq (succes) komt slechts door Allah, op Hem alleen vertrouw ik en tot Hem alleen keer ik terug in berouw.’” [Soerat Hoed (11), aayah 88.]

Wat is tawfieq? En hoe kan dat tot jou komen? Laten we leren over de betekenis van tawfieq en hoe we deze aayah in ons leven kunnen toepassen, in shaa-a Allaah!

 

Wat is tawfieq?

O dienaren van Allah! Tawfieq is een prachtig woord waar iedereen naar verlangt. Het verwijst hier naar het bereiken van goedheid, waarheid en correctheid (in je aangelegenheden). Tawfieq wordt vaak vertaald als succes, maar tawfieq heeft een diepere betekenis. Tawfieq komt van de basis waaw-faa-qaaf, dat ‘overeenstemmen’ of ‘verenigen’ betekent. Tawfieq is zowel het vermogen (in staat zijn) EN de mogelijkheid (de kans hebben) om iets te doen en dit gebeurt alleen wanneer alle middelen samenkomen zodat je het goede kunt doen wat je wilt doen, en dit komt alleen van Allah ‘Azza wa Djel.

“…Want tawfieq komt alleen door Allah en Hij plaatst het op de tong van Zijn awliyaa-e, de mensen van Zijn dien (religie, manier van leven) en degenen die kennis hebben van Zijn sharie’ah (wetgeving) en die alleen verlangen naar de waarheid…” – ‘Abdoellaah ibn Mas’oed (moge Allah tevreden over hem zijn)

 

De beste vorm van leiding

Het beste wat jou kan overkomen is dat Allah ‘Azza wa Djel jou leidt naar datgene wat jou werkelijk voordeel brengt in dit leven en in het volgende, en de beste leiding (of hidaayah) is wanneer de Heer der werelden (oftewel de volledige schepping) jou tawfieq schenkt. Degene aan wie tawfieq geschonken wordt wordt moewaffaq genoemd. De aayah “en mijn tawfieq komt slechts door Allah” [Qor-aan 11:88] verwijst naar het verwerven van goedheid en waarheid en correct zijn in je aangelegenheden.

Tawfieq is leiding van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) voor een dienaar, naar alles wat goed is. [Zie het artikel De vier soorten van leiding (hidaayah).]

Maar hoeveel mensen herkennen tawfieq niet!? Wanneer Allah jou tawfieq schenkt, dan komen jouw aangelegenheden samen en ben je in staat om jouw doelen te bereiken. Het is echter zeer belangrijk dat jij de eerste stap zet. Om er voor te zorgen dat Allah jou kiest voor deze specifieke vorm van leiding, dien je actief tawfieq te zoeken van Hem in al jouw aangelegenheden, groot of klein, in deze wereld of in het Hiernamaals.

 

7 Dingen die je kunt doen om tawfieq te verkrijgen

 

1. Heb een oprechte intentie.

Als jouw intentie (niyyah) oprecht wordt en wanneer je verlangt naar datgene dat goed en correct is, dan zal Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) jou tawfieq schenken. Dit is waarom geleerden oprechtheid (ikhlaas) noemen als behorend tot de belangrijkste oorzaken voor tawfieq. Zoals Shoe’ayb (‘alayhie as-salaam) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Ik wil slechts verbetering volgens mijn vermogen. En mijn tawfieq (succes) komt slechts door Allah…” [Soerat Hoed (11), aayah 88.] Dus verlang oprecht naar de waarheid en voor jezelf om goedheid en correctheid in jouw aangelegenheden te verwerven, en blijf jezelf herinneren aan de belangrijkheid van een oprechte intentie in alles wat je doet voor Allah ‘Azza wa Djel!

[Zie o.a. de artikelen Op zoek naar al ikhlas (oprechtheid) en De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding), en zie ook H’adieth 1 (De daden worden beoordeeld op basis van de intentie) van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie.]

 

2. Wees absoluut overtuigd; vertrouw op en wend je naar Allah.

Een andere oorzaak voor het krijgen van tawfieq is het hebben van yaqien (zekerheid) dat deze tawfieq alleen kan komen van Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) en, en dit is zeer belangrijk, door op Hem te vertrouwen en je berouwvol naar Hem te wenden. Hoe vaak schrijven mensen succes in hun carrière of het verrichten van goede daden toe aan zichzelf, zonder ook maar een seconde te denken dat het alleen door de tawfieq van Allah is!? Dus heb waar geloof dat tawfieq alleen komt door Allah (en niet door je eigen inspanning), vertrouw op Hem en toon berouw: “…op Hem alleen vertrouw ik en tot Hem alleen keer ik terug in berouw.” [Qor-aan 11:88.]

[Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah).]

[Noot van de vertaler: in het artikel De 99 Namen van Allah staat bij de 81ste Naam – الوَهَّاب al-Wahhaab (de veelvuldige Schenker) – vermeld: “Degene Die Zijn giften overal en onafgebroken schenkt, gul zonder vergoeding, Degene Die Zijn giften door de eeuwen heen schenkt aan alle bewoners van de hemelen en de aarde, Degene Die als Enige gezondheid, welzijn en kracht schenkt, Degene Die leiding schenkt alsook succesvolle verwerving van wat correct is – tawfieq (succes – zowel het vermogen als de kans om het goede te doen) en standvastigheid op Zijn religie – aan de gelovigen.” En bij de 94ste en de 95ste Naam – المُقَدِّم al-Moeqaddim (Degene Die Bevordert) en المُؤَخِّر al-Moe-akhkhir (Degene Die Tegenhoudt) – staat onder andere: “Weten dat Allah Ta’aalaa (Verheven is Hij) Degene is Die bevordert zorgt ervoor dat moslims een gevoel van tevredenheid met de Wil van Allah ontwikkelen. Zij zijn tevreden met de posities in het leven die Allah Ta’aalaa hen gegeven heeft. Zij blijven zich inspannen om hun doelen te bereiken, maar tegelijkertijd begrijpen zij dat Allah Ta’aalaa alle gebeurtenissen in het leven beheerst. Weten dat Allah Ta’aalaa Degene is Die tegenhoudt zorgt voor bezorgdheid in het hart van de gelovigen. Zij vrezen dat Allah Ta’aalaa door Zijn Macht met hen kan doen wat Hij wil als zij Hem ongehoorzaam zijn, dus spannen zij zich in om de wetten van Allah na te leven. Tegelijkertijd weten zij dat Allah Ta’aalaa volledige controle heeft over hun lotbestemmingen, dus zoeken zij hulp bij Allah Ta’aalaa.” (Uit het boek Who is Allah? van Umm Abdurrahman Sakina Hirschfelder, p. 247 en 249.) – Einde noot.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

3. Verlang naar het Paradijs en vraag erom.

De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wie al-Aakhirah (het Hiernamaals) zijn hoofdbezigheid maakt, Allah zal dan vrijheid van behoeftigheid in zijn hart plaatsen, zijn aangelegenheden verzamelen en ad-doenyaa (het wereldse) zal tot hem komen ondanks dat het onwillig is dit te doen. En wie ad-doenyaa zijn hoofdbezigheid maakt, Allah zal zijn armoede dan voor zijn ogen plaatsen, zijn aangelegenheden verspreid maken en niets van ad-doenyaa zal tot hem komen behalve datgene wat voor hem voorbeschikt is.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie.]

Allah Ta’aalaa geeft tawfieq aan de dienaar wanneer hij om het Paradijs vraagt; dus vraag erom!

Een bedoeïen kwam bij de boodschapper van Allah (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) terwijl hij aan het reizen was en hij nam het halster of de teugels van zijn kameel vast en zei: “O boodschapper van Allah! Vertel me iets dat mij dichter bij het Paradijs zal brengen en op een afstand zal houden van het Hellevuur.” Hij zei: “De profeet keerde zich om en keek naar zijn metgezellen en zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hem is werkelijk tawfieq geschonken. Hem is werkelijk tawfieq geschonken.’” Vervolgens zei hij: “Wat zei je?” Dus herhaalde hij (de bedoeïen) het en de profeet zei: “Dat je Allah aanbidt en geen deelgenoten aan Hem toekent, dat je de gebeden onderhoudt, de zakaat betaalt en banden (met familie) aanhaalt. Laat de kameel los.” [Overgeleverd door Moeslim.]

Merk op dat de wil van de bedoeïen om het Paradijs te verkrijgen een voorbeeld is van tawfieq. Dus vraag Allah dagelijks om het Paradijs!

 

4. Bid het istikhaarah gebed.

Het bidden van dit soennah (vrijwillige) gebed wanneer je beslissingen in jouw leven moet nemen betekent dat je tawfieq zoekt. Het bidden van dit prachtige gebed met de doe’aa-e (dua, smeekbede) voor istikhaarah is een oorzaak voor het krijgen van tawfieq!

[Zie het artikel Salaat al-Istikhaarah voor informatie over dit belangrijke gebed.]

 

5. Vraag om een goed einde.

Realiseer je het belang dat tawfieq geschonken wordt tijdens de laatste momenten van jouw leven. De profeet (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Als Allah het goede wil voor een dienaar, dan maakt Hij gebruik van hem.” Er werd gezegd: “Hoe maakt Hij gebruik van hem, o boodschapper van Allah?” Hij zei: “Hij schenkt hem tawfieq om rechtschapen daden te verrichten vóór de dood.” [Overgeleverd door at-Tirmidzie.]

Moge wij behoren tot degenen van wie Allah gebruik maakt. Amien!

 

6. Denk na over jouw vriendschappen.

De selef zeiden: “Als iemand van de soennah tawfieq wordt geschonken, dan is de grootste zegening die Allah aan hem schenkt tawfieq in het vinden van een (andere) metgezel van de soennah die hem bij de hand neemt en hem leidt naar de waarheid.”

Een mooi voorbeeld is Khaythamah ibn Abie Sabra, die zei: “Ik arriveerde in Medienah en ik vroeg Allah om mij te voorzien van een rechtschapen metgezel. Dus Hij schonk mij Aboe Hoerayrah. Ik zat bij hem en zei: ‘Waarlijk, ik vroeg Allah om mij te voorzien van rechtschapen gezelschap, dus mij werd tawfieq geschonken.’ Hij zei tegen mij: ‘Waar kom je vandaan?’… (tot aan het einde van de overlevering).” [Overgeleverd door at-Tirmidzie.]

Dit is hoe degenen die oprecht waren jegens Allah in hun intenties tawfieq geschonken werden in het ontmoeten van degenen van de sah’aabah (moge Allah tevreden over hen zijn). Dus vraag Allah om tawfieq in vriendschappen!

 

7. Wees dankbaar telkens wanneer je tawfieq geschonken krijgt.

Telkens wanneer Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) jou in staat stelt die goede daad te verrichten die je graag wilde verrichten, dank Hem daarvoor en realiseer je met hart en ziel dat jij uitgekozen bent om tawfieq te krijgen. En wie dankbaar is, Allah zal hem meer geven. Wees dus dankbaar voor elke tawfieq en Hij zal je meer schenken, in shaa-a Allaah!

O Allah! Laat ons altijd om tawfieq vragen, erkennen dat tawfieq alleen door U komt en laat ons op U vertrouwen. Schenk ons tawfieq in alles wat goed is, maak gebruik van ons op Uw pad en houd ons verwijderd van het Vuur en alle daden die daar naartoe leiden. Amien!

 

Relevante artikelen:

Op zoek naar al ikhlas (oprechtheid)

De vier soorten van leiding (hidaayah)

Hoe kun je succesvol zijn in het leven?

Durf jouw dromen waar te maken

De voorwaarden voor acceptabele ‘ibaadah (aanbidding)

De weg naar al-Firdaws al-A’laa (de hoogste rang van het Paradijs)

Hoe word je een vip op de Dag des Oordeels

Het beste van het beste

10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan