18 Eigenschappen waar Allah van houdt

Span je in om de Tevredenheid van Allah te verwerven!

18 eigenschappenVertaald en bewerkt door Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah.

“O degenen die geloven! Wie van jullie afvallig wordt jegens zijn religie (de Islaam), Allah zal dan een volk brengen van wie Hij houdt en zij houden van Hem, nederig (en mild) tegenover de gelovigen, krachtig [a’iezzah (#1)] tegenover de ongelovigen, strijdend op de weg van Allah en niemands verwijt vrezend (#2)…” [Soerat al-Maa-idah (5), aayah 54.]

<<< (#1) A’iezzah: het vertonen van kracht (en vastberadenheid), roem en trots voor het volgen van hun religie. (Tefsier al-Qor-aan al-Kariem van Ibn ‘Oethaymien.) Zie het artikel Trots…>>>

<<< (#2) Zijn enige zorg is het verwerven van de Tevredenheid van Allah de Verhevene en afkeuring, bezwaren en bespotting etc. door zijn tegenstanders deren hem niet.>>>

Dit artikel is een opsomming van 18 eigenschappen waar Allah de Verhevene, onze Schepper en Onderhouder, van houdt. Probeer deze eigenschappen te verwerven; of als je ze al hebt, verder te ontwikkelen. En denk daarbij aan je intentie.

[De Nederlandse vertaling van de betekenis van de aayaat (Koranverzen) en de ah’aadieth (profetische overleveringen) zijn interpretaties van de ware betekenissen. Vele uitdrukkingen en grammaticale structuren in de Qor-aan en profetische overleveringen kunnen niet letterlijk in de Nederlandse taal vertaald worden omdat de Nederlandse taal niet beschikt over voldoende en juiste equivalenten.]

 

1.) Geduld

“…En Allah houdt van de geduldigen.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 146.]

 

2.) Rechtvaardigheid

“…Waarlijk, Allah houdt van de rechtvaardigen.” [Soerat al-Maaidah (5), aayah 42.]

Ibn Abie H’aatim verhaalde dat ‘Abdoellaah ibn ‘Amr zei dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: “Waarlijk, degenen die rechtvaardig zijn in dit leven, zullen op een verhoging zijn gemaakt van parels tegenover ar-Rah’maan (de Meest Barmhartige), Glorieus en Verheven is Hij, wegens hun rechtvaardigheid in dit leven.” (Overgeleverd door an-Nasaa-ie.)

 

3.) Vertrouwen op Allah

“…waarlijk, Allah houdt van degenen die vertrouwen (op Hem).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 159.]

 

4.) Vriendelijkheid

‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar) verhaalde: “De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: ‘Allah houdt van vriendelijkheid in alle kwesties.’” (Al-Boekhaarie.)

 

5.) Berouw

“…Waarlijk, Allah houdt van degenen die continue berouw tonen…” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]

Zie het artikel De boetedoening voor zonden is berouw (tawbah).

 

6.) Vroomheid

“…Allah houdt van al-moettaqien (de vromen).” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 76.]

Al-Moettaqoen of moettaqien: degenen met taqwaa (godsvrees). Het wordt vaak vertaald als ‘godvrezenden’, maar dit geeft niet de volledige betekenis weer. Het beduidt meer de vrome gelovigen in het islamitische monotheïsme die Allah veel vrezen (en daardoor alle soorten zonden en slechte daden die Hij heeft verboden of waar Hij een afkeer van heeft mijden) en veel van Allah houden (en daardoor alle soorten goede daden verrichten die Hij heeft opgedragen of waar Hij van houdt).

 

7.) Goede daden verrichten

“…Waarlijk, Allah houdt van de weldoeners.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 195.]

Al-Moeh’sinien: de weldoeners, degenen die goede daden verrichten volledig omwille van Allah de Verhevene zonder enige vorm van indruk proberen te maken of opscheppen of om geprezen te worden of faam te verwerven, en in overeenstemming met de Soennah (manieren) van Allahs boodschapper Moh’ammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem).

 

8.) Reinheid

“…Allah houdt van degenen die zich reinigen.” [Soerat at-Tawbah (9), aayah 108.]

“…Waarlijk, Allah houdt van degenen die continue berouw tonen (innerlijke reinheid) en Hij houdt van degenen die zich reinigen (uiterlijke reinheid).” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 222.]

 

9.) Nederigheid van de rijken

Sa’d ibn Abie Waqqaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: ‘Allah houdt van de gelovige die vroom en rijk is, maar hij pronkt niet.’” (Moeslim.)

 

10.) Edelmoedigheid

Al-Haakim leverde over dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Allah is de Meest Vrijgevige en Hij houdt van vrijgevigheid bij verkopen, inkopen en oordelen.”

 

11.) Deugdzaamheid

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Allah houdt van de gelovige die arm is maar deugdzaam genoeg om niet te bedelen hoewel hij veel kinderen heeft.” (Moeslim en Ah’med.)

 

12.) Liefde omwille van Allah

At-Tabaraanie, Ibn Ya’laa, Ibn Hibaan en al-Haakim leverden over dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft: “Als twee individuen van elkaar houden omwille van Allah, Allah zal meer houden van degene die de meeste liefde voor zijn broeder heeft.”

 

13.) Continue verrichting van rechtschapen daden

De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “De meest geliefde daden voor Allah zijn die daden die ononderbroken zijn (die met regelmaat verricht worden) ook al zijn zij niet veel.” (Al-Boekhaarie en Moeslim.)

 

14.) Op tijd bidden

“Hetgeen waar Allah het meest van houdt, is wanneer mensen het gebed op tijd verrichten.” (Een al-Boekhaarie h’adieth.)

 

15.) Goede manieren en gedrag

At-Tirmidzie leverde over dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft: “De meest geliefde en meest nabije tot mij op de zetels op de Dag der Opstanding zijn diegenen die de beste manieren en gedrag hebben onder jullie, die vertrouwelijk zijn, die op vriendelijke voet staan met anderen en die nederig zijn; en de meest gehate door mij en die op de verste zetels van mij zijn, zijn diegenen die praatziek en arrogant zijn.”

 

16.) Strijden omwille van Allah

“Waarlijk, Allah houdt van degenen die strijden op Zijn weg (en alle regels aangaande djihaad in acht nemen)…” [Soerat as-Saf (61), aayah 4.]

 

17.) Houden van de ontmoeting met Allah

Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei: ‘Eenieder die houdt van de ontmoeting met Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

 

18.) Het volgen van de Soennah

“Zeg (O Moh’ammed): ‘Als jullie (werkelijk) van Allah houden, volg mij dan (mijn weg – de Soennah), Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven…’” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 31.]

Zie de rubriek De Soennah voor diverse  artikelen, waaronder Het volgen van Allahs boodschapper is een verplichting.

 

Tot slot

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: ‘Als Allah van een persoon houdt, roept Hij Djibriel (de engel Gabriël – vrede zij met hem), zeggende: ‘Allah houdt van die-en-die; O Djibriel, houd van hem!’ Hij zei: ‘Djibriel zal dan van hem houden.’ en vervolgens zal Djibriel een aankondiging maken onder de bewoners van de hemelen (d.w.z. de engelen): ‘Allah houdt van die-en-die, daarom dienen jullie ook van hem te houden.’ Hij zei: ‘Aldus zullen alle bewoners van de hemelen van hem houden en vervolgens zal zijn acceptatie op aarde verspreid worden…’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

Liefde voor Allah is (naast angst en hoop) de basis van aanbidding (‘ibaadah) dat alleen aan Hem gericht dient te worden. Elke andere liefde moet ook omwille van Hem zijn. Het werkelijke houden van Allah is alles doen wat Hij opdraagt en alles verlaten wat Hij verbiedt, naast het volgen van de Soennah van de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Eenieder die iemand of iets anders dan Allah en Zijn profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gehoorzaamt, of andere uitspraken dan die van hen volgt, of anderen dan Allah vreest, of de tevredenheid van anderen dan Allah zoekt, of zijn vertrouwen in anderen dan Hem stelt, houdt niet van Allah, noch houdt hij van Zijn boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Moslims dienen ook van elkaar te houden (omwille van Allah) en het beste voor elkaar te wensen. Allahs boodschapper (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd: “Iemand is geen ware gelovige tenzij hij voor zijn (gelovige) broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” (Al-Boekhaarie.)

 

Relevante artikelen:

De weg naar al-Firdaws al-A’laa

De liefde van Allah

Wanhoop niet aan de Barmhartigheid van Allah

Het verbod op innovaties (bid’ah)

Monotheïsme – Tawh’ied (diverse artikelen)

 

firdaws-02

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan