114 soerah introducties

114 introducties tot de hoofdstukken van de Koran

– – – – –

Wil jij jouw band met de Koran versterken? Wil jij de Koran beter begrijpen?

Uit het werk: Tafhim al-Qur’anThe Meaning of the Qur’an.

Geschreven door: Sayyid Abul Ala Maududi.

Vertaald door: ‘Abdoellaah Bekx (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah).

Uitgegeven door: Uitgeverij Hadieth Benelux in samenwerking met www.uwkeuze.net.

Bismillaahie r-Rah’maanie r-Rah’iem.
In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Dit leerzame en waardevolle boek is een musthave dat niet mag ontbreken in jouw boekencollectie. Het is te bestellen in onze islamwinkel. Op www.uwkeuze.net zijn enkele hoofdstukken proef te lezen. De online beschikbare hoofdstukken zijn:

Voorwoord door de uitgever
Introductie tot soerah 1: al-Faatih’ah (de Opening)
Introductie tot soerah 2: al-Baqarah (de Koe)

Introductie tot soerah 30: ar-Roem (de Romeinen)

Introductie tot soerah 59: al-H’ashr (de Verzameling)
Introductie tot soerah 60: al-Moemtah’ienah (de Beproefde)
Introductie tot soerah 61: asSaf (het Gelid)
Introductie tot soerah 62: al-Djoemoe’ah (de Vrijdag)
Introductie tot soerah 63: al-Moenaafiqoen (de Hypocrieten)

Introductie tot soerah 66: at-Tah’riem (het Verbod)

Introductie tot soerah 72: al-Djinn (de Djinn)

Introductie tot soerah 83: al-Moetaffifien (de Fraudeurs)

Introductie tot soerah 111: al-Masad (de Vezel)
Introductie tot soerah 112: al-Ikhlaas (de Toewijding)
Introductie tot soerah 113 en 114: al-Falaq (het Ochtendgloren) en an-Naas (de Mensheid)

 


Voorwoord door de uitgever

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. De zegeningen en vrede van Allah zijn met de profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt. Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, Hij is één, Hij heeft geen deelgenoten, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en boodschapper is. Voorts:

Alvorens men begint met het lezen van dit boek, dient men zijn/haar intentie te bekijken waarom men dit boek leest, want alle handelingen worden beoordeeld naar hun intentie. ‘Oemar ibn al-Khattaab (moge Allah tevreden over hem zijn), heeft gezegd: “Ik heb de boodschapper van Allah ﷺ horen zeggen: ‘Waarlijk, de (beloningen voor) daden worden bepaald door de intentie, en waarlijk, ieder mens zal krijgen wat hij als intentie had. Dus wiens emigratie is omwille van Allah en Zijn boodschapper (Mohammed ﷺ), dan is zijn emigratie omwille van Allah en Zijn boodschapper (en zal hij/zij er in het Hiernamaals voor beloond worden). En wiens emigratie is omwille van een wereldse zaak, of vanwege een vrouw om haar te huwen, dan is zijn emigratie voor datgene waarvoor hij emigreert (zijn voordeel zal alleen werelds voordeel zijn).’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

Wij hopen dat iedereen die dit boek leest, het zal lezen met een zuivere intentie. Op deze wijze zal het geaccepteerd en beloond worden door Allah, de Heer der werelden, en bestaat de hoop dat de lezer profijt zal hebben van hetgeen hij of zij gelezen heeft.

Het nadenken over de Koran (al-Qor-aan) is een fundamentele reden voor het doen neerdalen van de Koran en de enige manier om de bedoeling van God te begrijpen. De zin van het leven enzovoort kan niet op de juiste manier begrepen worden, behalve door het goed beredeneren van de Koran en het nadenken over zijn ayaat (verzen) om te achterhalen welke wijsheid en welk begrip er aan gekoppeld zijn.

Een sleutel tot een goed begrip van de Koran, en dus de islam, is dit boek dat voor u ligt, 114 introducties tot de hoofdstukken van de Koran, geschreven door Sayyid Abul Ala Maududi en afkomstig uit zijn uitgebreide werk Tafhim al-Qur’an (The Meaning of the Qur’an). Het bespreekt onder andere de periode van openbaring en de sociale en historische omstandigheden in die periode, het geeft historische achtergrond informatie en een toelichting op de thema’s en onderwerpen van de hoofdstukken (soewar – meervoud van soerah #1). Met deze informatie in het achterhoofd zal men de hoofdstukken en verzen van de Koran anders gaan lezen en beter begrijpen, in shaa-a Allaah.

[#1 Noot van de vertaler: een soerah (سورة‎ surah, hoofdstuk) is in vaktermen van de geleerden “een aantal verzen van de Koran die verzameld en samengevoegd zijn totdat deze de lengte hebben bereikt die Allah daarvoor bepaald heeft.” (Al-Medkhaloe lie Diraasatie al-Qor-aanie al-Kariem, p. 320.) – Einde noot.]

De islam dient niet alleen maar gevoelsmatig te worden beleefd, men behoort de islam analytisch, historisch en kritisch te bestuderen, want de islam heeft veel ontwikkelingen meegemaakt en het heeft verschillende aspecten.

Gerespecteerde broeder/zuster, neem een actieve houding aan betreffende het zoeken van kennis. Maalik ibn Anas zei: “Het is niet de kennis die naar jou toe moet komen, het is jij die naar de kennis toe moet komen.” (‘Adaab Shar’iyyah 2/144.)

In de introducties wordt aangegeven of de betreffende soerah een Mekkieyyah of een Medenieyyah soerah is:

Mekkieyyah of al-Mekkie – de meerderheid van de geleerden is van mening dat al-Mekkie hetgeen geopenbaard is vóór de emigratie (naar al-Medienah), ook al is deze niet neergezonden in Mekkah. Hiertoe behoort ook wat neergezonden is op de profeet ﷺ gedurende zijn emigratie. Zie hoofdstuk “6. Introductie tot soerat al-An’aam (het Vee)” voor meer informatie over de achtergrond van Mekkieyyah soewar (hoofdstukken).

Medenieyyah of al-Medanie: hetgeen neergezonden is na de emigratie (naar al-Medienah), ook al is deze niet neergezonden in al-Medienah. Hiertoe behoort ook hetgeen neergezonden is op de profeet ﷺ gedurende zijn reizen na de emigratie (hidjrah). [Zie al-Medkhaloe lie Diraasatie al-Qor-aanie al-Kariem, p. 220. Zie ook de introductie tot soerat al-An’aam (6) voor meer informatie over Mekkieyyah en Medenieyyah hoofdstukken.]

Tevens willen wij benadrukken dat de Nederlandse vertaling van de verzen van de Koran en de ah’aadieth (overleveringen) slechts interpretaties zijn van de ware betekenissen. Vele uitdrukkingen en grammaticale structuren in de Koran en ah’aadieth kunnen niet letterlijk in de Nederlandse taal vertaald worden, omdat de Nederlandse taal niet beschikt over voldoende en juiste equivalenten. Om de Koran en ah’aadieth goed te kunnen begrijpen, dient men o.a. de Arabische taal, de wetenschappen betreffende de Koran (‘oeloem al-Qor-aan) en de islamitische geschiedenis goed te bestuderen.

De vertaler – ‘Abdoellaah Bekx, die onder de koenya Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah veel vertaalwerkzaamheden heeft verricht, voor www.uwkeuze.net en uitgeverij Momtazah – heeft in voetnoten verschillende nuttige opmerkingen en aanvullende informatie toegevoegd. Verschillende voetnoten, alsook de Nederlandstalige interpretaties van de verzen van de Koran die in dit boek zijn opgenomen, zijn afkomstig van het werk De interpretatie van de betekenissen van de Nobele Koran van uitgeverij Momtazah.

We danken iedereen die met ons heeft samengewerkt om deze taak te volbrengen en het aan u te presenteren in een toonbare vorm.

We vragen Allah bij Zijn Schone Namen en Zijn Verheven Eigenschappen, dat Hij dit werk zuiver voor Zijn Edele Gezicht laat zijn en dat Hij het van iedereen accepteert die hier aan hebben meegewerkt en er voordeel uit laat halen in hun leven en na hun dood.

O Allah! “Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw Gunst geschonken hebt, niet (het pad) van degenen die door (Uw) Toorn getroffen zijn, noch dat van de dwalenden.” [Nederlandstalige interpretatie van soerat al-Faatih’ah (1), aayah 6-7.]

Moge Allah de Meest Verhevene onze bescheiden inspanningen accepteren en Zijn zegeningen en vrede doen neerdalen op onze profeet Mohammed, zijn metgezellen en zijn volgelingen. Onze laatste smeekbede is dat alle lof aan Allah is, de Heer der werelden.

En tot Allah keren wij allemaal terug.

Bestel dit interessante en leerzame boek in onze islamwinkel. Tevens recommanderen wij het volgende boek: Een Introductie tot de Wetenschappen Betreffende de Qor-aan. Dit waardevolle boek is geschreven door Aboe Ammaar Yaasir Qaadhi en ook vertaald door broeder ‘Abdoellaah Bekx (Aboe Yoesoef ‘Abdoellaah). Al-h’amdoelillaah. Ook dit boek is te bestellen in onze islamwinkel.

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan