10 Manieren om je imaan (geloof) te vermeerderen

Imaan is als het vliegen in een vliegtuig: hoe hoger je gaat, hoe kleiner de dingen op aarde lijken.

ImaanZie ook het boek Een zwak imaan: symptomen, oorzaken en hoe te genezen en de relevante artikelen die onder aan deze pagina genoemd wordt, waaronder Wat is er voor vrouwen in het Paradijs?.

Vertaald en bewerkt door ‘Abdoellaah Bekx. (Naar aanleiding van een artikel van Sumayyah Meehan, dat 7 manieren omschrijft.)

Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden. Allahs zegeningen en vrede zijn met de profeet Moh’ammed, zijn familie en metgezellen en iedereen die hen in het goede volgt.

Profeet Moh’ammed ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Geloof verslijt in het hart van eenieder van jullie, zoals kleren verslijten; dus vraag Allah om het geloof in jullie harten te vernieuwen.” (Moestadrak al-H’aakim.)

Ons imaan (geloof) is niet altijd zo goed en sterk als dat we willen, aangezien het vaak schommelt overeenkomstig onze levensomstandigheden. Er zijn verschillende oorzaken voor verzwakking van ons imaan, zoals gebreken in onze gebeden, of de insinuerende influisteringen van de shaytaan (satan). Ongeacht de reden, het is cruciaal voor ons allemaal om ons imaan in de gaten de houden. En als we voelen dat het op de een of andere manier aan het afnemen is, dan dienen we maatregelen te nemen om het te herstellen. Het is onze verantwoordelijkheid te weten welke dingen er zijn die ons imaan verzwakken en hoe we ze kunnen mijden, alsook te weten welke manieren er zijn om ons imaan te versterken en hoe we die kunnen aangrijpen. (Zie het artikel Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw.)

Hier zijn tien manieren om jouw imaan op te poetsen, waarmee je vandaag nog kunt beginnen!

 

1. Erken en heb berouw

Alle mensen begaan zonden, het maakt niet uit hoe hard iemand probeert het te mijden. Je bezig houden met slechte daden vermindert ons imaan. Daden als liegen, roddelen en stelen – om er enkele te noemen – eisen hun tol van het menselijk hart waardoor we meer ontvankelijk worden om misleid te worden van het pad van Allah (dat naar Hem en Zijn Paradijs leidt). Het is belangrijk voor ons dat we nadenken over onze handelingen, en die daden die strijdig zijn met de leringen van de Nobele Qor-aan en de Soennah van onze geliefde profeet Moh’ammed ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) verwijderen. Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) heeft ons begiftigd met een aangeboren gevoel van gerechtigheid en de mogelijkheid om na te denken en correcte oordelen te vormen. Onze fitrah (natuurlijke aanleg) noodzaakt dat we allemaal weten wanneer we een zonde begaan. En als we het niet weten, dan hebben we zeker meerdere middelen om er achter te komen!

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Wanneer een dienaar (een persoon) een zonde (slechte daad) begaat, wordt er een zwarte stip gestippeld op zijn hart. Als die persoon dan die slechte daad (zonde) opgeeft, Allah smeekt om hem te vergeven en berouw toont, dan wordt zijn hart gereinigd (van die stip op het hart); maar als hij de slechte daad (zonde) herhaalt, dan zal de bedekking toenemen totdat zijn hart volledig ermee bedekt is. En dat is ar-raan wat Allah noemde (in de Qor-aan) (Nederlandstalige interpretatie): ‘Nee! Maar raan (bedekking van zonden en slechte daden) is op hun harten vanwege wat zij verwierven’ [soerat al-Moetaffifien (83), aayah 14].’” (At-Tirmidzie, h’adieth nr. 3334.) (Zie o.a. de artikelen De boetedoening voor zonden is berouw en Het gebed van berouw – salaat at-tawbah.)

 

2. Bid op de meest perfecte manier

Het verrichten van de vijf dagelijkse gebeden, op tijd en volgens de Soennah (#1), is een uitstekende manier om ons imaan te vermeerderen. We verrichten niet alleen een verplichte daad, maar door het gebed hebben we een rechtstreeks gesprek met de Schepper van deze wereld en we kunnen vragen om hulp en barmhartigheid.

<<<(#1) Noot van vertaler: profeet Moh’ammed ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.) Zie de verhandeling Het gebed van de profeet ﷺ.>>>

De profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: ‘Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Als de dienaar zegt (tijdens het gebed): ‘Alle lof is voor Allah, de Heer van al-‘aalamien,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij verheerlijkt.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.’ Als de dienaar zegt: ‘Bezitter van de Dag des Oordeels,’ dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheven.’ En Hij zei ook: ‘Mijn dienaar heeft zijn zaak aan mij toevertrouwd.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘U (alleen) aanbidden wij en U (alleen) vragen wij om hulp,’ dan zegt Allah: ‘Dit is tussen Mij en Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’ Wanneer de dienaar zegt: ‘Leid ons op het rechte pad. Het pad van degenen aan wie U Uw gunst geschonken hebt, niet (het pad) van degenen die door (Uw) Toorn getroffen zijn, noch dat van de dwalenden,’ dan zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar, en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.’” (Sah’ieh’ Moeslim.)

Als iemand dit in gedachte houdt als hij aan het bidden is, verkrijgt hij een immense khoeshoo’ (nederigheid, concentratie) en al-Faatih’ah zal een grote invloed op hem hebben. Hoe kan het ook anders, wanneer hij voelt dat zijn Heer hem toespreekt en hem geeft wat hij vraagt? De boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Wanneer iemand van jullie staat te bidden, is hij in conversatie met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken hoe hij tot Hem spreekt.” (Al-H’aakim, al-Moestadrak, 1/236; Sah’ieh’ al-Djaami’, 1538.)

Het gebed heeft een verkoelend effect op de menselijke ziel, zoals profeet Moh’ammed ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) eens zei dat het zijn ogen verkoelde. De salaah verbindt ons met onze Schepper en het helpt ons om, naast gehoorzaam te zijn jegens Allah de Verhevene, op te leggen wat goed (al-ma’roef) is en verbieden wat slecht (al-moenkar) is.

<<<Noot van vertaler: al-ma’roef is het goede, het deugdzame, d.w.z. het islamitische monotheïsme en alles wat de Islaam opdraagt om te doen; al-moenkar is het afkeurenswaardige, het slechte, het verwerpelijke, d.w.z. koefr (ongeloof), shirk (polytheïsme) en alles wat de Islaam verbiedt.>>>

Allah de Almachtige zegt in de Nobele Qor-aan (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, de gelovigen zijn slechts degenen wier harten door angst bevangen worden wanneer Allah genoemd wordt. En wanneer Zijn verzen (deze Qor-aan) aan hen gereciteerd worden, doet dit hen in geloof toenemen (#2); en op hun Heer alleen vertrouwen zij. Degenen die as-salaah (het gebed) onderhouden en uitgeven van hetgeen waar Wij hen mee voorzien hebben (o.a. az-zakaah). Zij zijn het die de ware gelovigen zijn. Voor hen zijn er rangen bij hun Heer en vergeving en een edele voorziening (het Paradijs).” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 2-4.]

<<<(#2) Noot van vertaler: dit vers (en vergelijkbare verzen) is een van de sterkste bewijzen dat imaan (geloof) kan toenemen en afnemen in het hart, wat het geloof is van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah. Zie o.a. Algemene principes van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah.>>>

[Ga naar de rubriek Het gebed voor diverse artikelen over as-salaah (het gebed), waaronder 50 Veelvoorkomende fouten in het gebed.]

 

3. Reciteer de Qor-aan

Medische studies tonen aan dat het luisteren naar een recitatie van de Nobele Qor-aan een fysiologisch effect heeft op ons lichaam. Onderzoek heeft ook aangetoond dat de Qor-aan geneeskundige eigenschappen heeft voor lichaam, geest en ziel. Is er een betere manier om je imaan te vermeerderen dan door het luisteren naar een recitatie van de Nobele Qor-aan? Ja, door de Qor-aan zelf te reciteren en na te denken over de betekenissen.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O mensheid! Werkelijk, er is een vermaning (de Qor-aan) van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie borstkassen (harten) is en een leiding en een barmhartigheid voor de gelovigen.” [Soerat Yoenoes (10), aayah 57.]

De Qor-aan geneest de ziekte van onwetendheid, twijfel, hypocrisie, meningsverschillen en de onreinheid van shirk (polytheïsme), alsook verwarring en neiging naar de valsheid.

[Ga naar de rubriek Artikelen over de Koran voor diverse artikelen.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

4. Bezig jezelf met dzikr

Zie de artikelen:

Allah de Meest Barmhartige zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Voorzeker! Door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.” [Soerat ar-Ra’d (13), aayah 28.]

<<<Noot van vertaler: dzikroellaah is dat de dienaar zijn Heer gedenkt door Hem te verheerlijken en van Zijn eenheid te getuigen en Zijn Grootheid te prijzen etc. Het kan ook verwijzen naar de Qor-aan die Hij gezonden heeft als vermaning voor de gelovigen. In dat geval is het: door het kennen van de betekenis van de Qor-aan en zijn regelgevingen zullen de harten rust vinden. (Teysier al-Kariem ar-Rah’maan fie tefsier kalaam al-Mannaan van sheikh ‘Abdoer-Rah’maan ibn as-Sa’die.) Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Het voorbeeld van degene die zijn Heer gedenkt (dzikroellaah) in vergelijking tot degene die zijn Heer niet gedenkt, is dat van een levend schepsel vergeleken met een dood schepsel.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)>>>

Het veel gedenken van Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) door middel van dzikr zorgt voor rust in het hart. Het geeft ons ook een gevoel van taqwaa (vroomheid, godsvrees), een besef dat ons laat realiseren dat Allah de Almachtige altijd dicht bij is (met Zijn Kennis) en dat we altijd dienen te streven om Hem tevreden te stellen.

Enkele gemakkelijke dzikr:

a.) Djaabir (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hij die zegt: ‘Soebh’aan-Allaah wa bih’amdihie (Glorieus is Allah en alle lof komt Hem toe),’ een dadelpalm zal dan voor hem geplant worden in het Paradijs.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie en an-Nasaa-ie.)

b.) Al-Boekhaarie leverde over in zijn boek (Sah’ieh’) dat Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) zei dat de boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “(Er zijn) twee uitspraken die licht zijn op de tong, maar zwaar op de Weegschaal en zeer geliefd bij ar-Rah’maan (d.w.z. Allah): ‘Soebh’aan-Allaah wa bih’amdihie, Soebh’aan-Allaah al-‘Adhziem (Glorieus is Allah en alle lof komt Hem toe, Glorieus is Allah, de Bezitter van Grootheid)’.” (Overgeleverd door de Groep, met uitzondering van Aboe Daawoed.)

c.) Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): ‘Van wie op een dag honderd maal zegt: Soebh’aan-Allaah wa bih’amdihie (Glorieus is Allah en alle lof komt Hem toe), worden zijn fouten uitgewist, al zijn zij als het schuim van de zee.’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim.)

d.) De boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “O ‘Abdoellaah ibn Qays! Zal ik jou een schat van het Paradijs aanwijzen?” Ik zei: “Ja, O boodschapper van Allah.” Hij ﷺ zei: “(Het zeggen van) laa h’awla wa laa qoewwata iella biellaah (er is geen kracht noch macht behalve bij Allah).” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, van al-’Asqalaanie, Fath’ al-Baarie 11/213; Moeslim 4/2076.)

e.) De boodschapper van Allah ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Is iemand van jullie niet capabel om duizend h’asanaat (beloningen) iedere dag te verdienen?” Een persoon die de zitting bijwoonde vroeg: “Hoe kan iemand van ons duizend h’asanaat verdienen?” Hij ﷺ zei: “Prijs Allah honderd keer (door het zeggen van Soebh’aan-Allaah – Glorieus is Allah) en er zullen duizend h’asanaat voor je opgeschreven worden of duizend zonden zullen worden verwijderd.” (Moeslim 4/2073.)

<<<Noot van vertaler: zie o.a. het artikel Als je wilt dat… en H’adieth 25: De deugd van het gedenken van Allah (van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie), alsook Dagboek van een moslim. Voor meer informatie over de voortreffelijkheden van dzikr en voor authentieke adzkaar (meervoudsvorm van dzikr), zie het waardevolle boek Citadel van de moslim (pocket) van sheikh Sa’id ibn Ali ibn Wahf al-Qah’tani, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah, te bestellen in onze islamwinkel.>>>

 

5. Vast vrijwillig

Men kan vasten zien als een geneesmiddel voor ons, dat de kwalen van de menselijke ziel geneest. (Zie het artikel De ziel – maak kennis met je ware zelf.) Vrijwillig vasten zorgt voor talrijke voordelen. Vasten helpt ons om dankbaar te zijn jegens Allah de Verhevene voor Zijn Gulheid, het helpt ons onwettige begeerten te controleren, het zorgt voor medeleven met de armen en het verzwakt de effecten van weswaas, de insinuerende influisteringen van de shaytaan (satan).

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “O degenen die geloven! Naleving van as-siyaam [of as-sawm – het vasten (#3)] is jullie voorgeschreven zoals het ook degenen vóór jullie voorgeschreven was, opdat jullie moettaqoen [vroom (#4)] zullen zijn.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 183.]

<<<(#3) Noot van vertaler: as-siyaam (of sawm) betekent vasten; d.w.z. niet eten of drinken en geen geslachtsgemeenschap hebben, vanaf de adzaan (oproep tot het gebed) van het fadjr (ochtend) gebed tot aan de zonsondergang. (Ga naar de rubriek Vasten en de maand Ramadhaan voor diverse artikelen over het vasten.>>>

<<<(#4) Noot van vertaler: al-moettaqoen of al-moettaqien zijn degenen met taqwaa (vroomheid, godsvrees). Het wordt vaak vertaald als ‘godvrezenden’, maar dit geeft niet de volledige betekenis weer. Het beduidt meer de vrome gelovigen in het islamitische monotheïsme die Allah veel vrezen (en daardoor alle soorten zonden en slechte daden die Hij heeft verboden of waar Hij een afkeer van heeft mijden) en veel van Allah houden (en daardoor alle soorten goede daden verrichten die Hij heeft opgedragen of waar Hij van houdt).>>>

Vaak vragen mensen zich af waar het vasten voor dient. Het antwoord staat in deze aayah vermeld: “opdat jullie vroom zullen zijn”. De dagelijkse praktijk toont dit dan ook aan. Het leven van de gelovigen tijdens de maand Ramadhaan is totaal anders dan buiten deze maand. Moskeeën raken in geen andere maand zo vol als in de maand Ramadhaan. Maar ook het gedrag van de gelovige is in deze maand heel anders. Het effect van vasten op de gelovige is groot, waardoor het godsbesef hoog wordt, naast de lichamelijke voordelen van het vasten.

<<<Noot van vertaler: er is overgeleverd van Djarier ibn ‘Abd-Allaah (moge Allah tevreden over hem zijn) dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Elke maand drie dagen vasten is (gelijk aan) je hele leven vasten; en ayaam al-biedh (de dagen van volle maan) zijn de dertiende, veertiende en vijftiende.” [Overgeleverd door an-Nasaa-ie, 2420; door al-Albaanie als sah’ieh’ (authentiek) geclassificeerd in Sah’ieh’ at-Targhieb, 1040.] Zie het artikel Vrijwillig vasten voor meer informatie en meerdere manieren om vrijwillig te vasten.>>>

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

6. Verricht goede daden

Het verrichten van goede daden voor anderen kan zijn als het aandoen van een lamp in een donkere kamer. Ongeacht hoe ellendig we ons voelen, er is iets speciaals in het bieden van een helpende hand aan iemand die hulp nodig heeft, iets dat onze geest optilt en ons imaan opheldert.

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Waarlijk, degenen die geloven en rechtschapen daden verrichten, voor hen is er een ononderbroken beloning.” [Soerat Foessilat (41), aayah 8.]

En Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, de goede daden verwijderen de slechte daden (d.w.z. kleine zonden)…” [Soerat Hoed (11), aayah 114.]

Voorbeelden van goede daden die eenieder van ons kan verrichten omvatten bijdragen aan de da’wah (mondelinge, schriftelijke en gedragsmatige uitnodiging tot de Islaam) (zie o.a. Da’wah ideeën), het voeden van een arme, iets doneren aan liefdadigheid en glimlachen naar je broeder. Een goede daad brengt niet alleen voordeel voor iemand anders, maar ook voor onze eigen zielen door onze imaan te polijsten.

De profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem – Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) vroeg (aan ‘Aa-ieshah – moge Allah tevreden zijn met haar) hoeveel er over was van een schaap dat zij geslacht hadden, en toen zij hem vertelde dat alleen de schouder over was, antwoordde hij (Nederlandstalige interpretatie): “Alles ervan is over behalve de schouder.” [Verhaald door ‘Aa-ieshah (moge Allah tevreden zijn met haar), overgeleverd door at-Tirmidzie, die zei dat het sah’ieh’ (authentiek) is.] D.w.z., alles wat je weggeeft omwille van Allah de Verhevene blijft van jou en zul je in het Hiernamaals terugvinden, tien tot zevenhonderd keer zo veel, of nog meer, en alles wat je nu houdt zul je in het Hiernamaals niet meer hebben.

[Lees o.a. het artikel Help elkaar!, alsook H’adieth 36: Het voorzien in de behoefte van je broeder en H’adieth 38: De gunst van vrijwillige daden van aanbidding (van De veertig ah’aadieth van an-Nawawie).]

 

7. Vertrouw op Allah de Verhevene

De beste manier om ons imaan te versterken is om onze wil volledig te onderwerpen aan de Wil van Allah de Almachtige, door elk gebod en verbod in de Qor-aan en de Soennah te volgen. Als we zo leven, dan zullen we om elke hoek succes vinden, in shaa-e Allaah. Richt je tot Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zowel ten tijde van tegenspoed als van voorspoed, en wees dankbaar zowel ten tijde van tegenspoed als van voorspoed. Heb geduld met het Besluit van Allah en herinner altijd dat ongeacht de kwelling of beproeving die we ondergaan in deze wereld, op een Dag zullen we ter verantwoording geroepen worden voor onze daden en zal iedereen krijgen wat hij/zij verdient.

Allah ‘Azza wa Djel (de Almachtige en Majesteitelijke) zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En vertrouw op Allah en Allah is voldoende als Wakiel (Vertrouweling, Rangschikker van kwesties).” [Soerat al-Ah’zaab (33), aayah 3.]

En Hij, de Verhevene, zegt ook (Nederlandstalige interpretatie): “En gehoorzaam Allah en Zijn boodschapper (Moh’ammed ﷺ) en redetwist niet met elkaar waarna jullie de moed verliezen en jullie kracht (#5) verdwijnt. En wees geduldig, waarlijk, Allah is met de geduldigen.” [Soerat al-Anfaal (8), aayah 46.]

<<<(#5) Noot van vertaler: letterlijk “wind”; de gunstige wind voor een zeilend schip.>>>

 

8. Zoek kennis

[Dit punt is toegevoegd door de vertaler.]

Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, het zijn slechts Zijn dienaren met kennis die Allah vrezen. Waarlijk, Allah is Almachtig, Meest Vergevensgezind.” [Soerat Faatir (35), aayah 28.]

Voornamelijk kennis over Allah Soebh’aanahoe wa Ta’aalaa (Glorieus en Verheven is Hij) zal bijdragen aan een sterkere imaan. Probeer een bewustzijn van de Almacht van Allah te voelen (desnoods eerst te ontwikkelen), leer Zijn Namen en Eigenschappen, denk na over de betekenis van deze Namen, probeer ze te begrijpen en laat ze in je hart nestelen, zodat zij hun sporen op je daden nalaten.

Een van de aspecten van Zijn Grootsheid waarover Hij ons heeft verteld, is het volgende (Nederlandstalige interpretatie): “En zij (de polytheïsten) waardeerden Allah niet volgens Zijn ware Waarde. (#6) En de hele aarde zal op de Dag der Opstanding in Zijn Greep zijn, en de hemelen zullen in Zijn Rechterhand opgerold zijn. Glorieus is Hij en Verheven boven wat zij als deelgenoot toekennen (aan Hem).” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 67.]

<<<(#6) Het kennen van God – Allah – zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt en Hem vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor Hem verricht. Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over God ervoor zorgen dat men God niet volgens Zijn juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is. Dus leer God kennen door Zijn Namen en Eigenschappen te bestuderen. (Zie de artikelen Hoe ziet God eruit?, De Handen van Allah, Allaahoe Akbar en De 99 Namen van Allah.)>>>

Profeet Moh’ammed ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Op de Dag der Opstanding zal Allah de aarde pakken en de hemelen in Zijn Rechterhand oprollen en zal zeggen: ‘Ik ben de Koning, waar zijn de koningen van de aarde?’” (Overgeleverd door al-Boekhaarie, 6947.)

Imaam Ah’med heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan voedsel! Want zij hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan voedsel, maar zij hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.)

We dienen op te merken dat als men serieus islamitische kennis (al-‘ilm as-shar’ie) wenst op te doen, dat men zich dan niet dient te beperken tot het doorbladeren van Facebookpagina’s en surfen op internet. Dit is niet de manier om islamitische kennis op te doen. Je kunt op die manier misschien wel meer informatie verkrijgen over een bepaald onderwerp, maar dat is geen synoniem voor het opdoen van kennis. Heb jij ooit iemand geneeskunde zien studeren via Facebook? Heb jij ooit iemand zien specialiseren in een tak binnen de rechtswetenschappen door middel van het raadplegen van enkele websites, hier en daar? Je zou een dergelijke persoon zeker niet als arts raadplegen of als advocaat in de arm nemen! Maar waarom vragen wij dezelfde categorie mensen wel om een fatwaa en nemen wij hen als imams en geleerden?

Kennis opdoen geschied door het memoriseren van de Qor-aan, de moetoen (basisteksten) te leren en een gekwalificeerde imam te zoeken door wie ze onderwezen kunnen worden. Dat is kennis opdoen.

[Zie de rubriek Kennis is licht voor diverse artikelen, waaronder Valkuilen tijdens het zoeken van kennis.]

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

9. Bezoek islamitische bijeenkomsten en zoek goede vrienden

[Dit punt is toegevoegd door de vertaler.]

Bezoek regelmatig bijeenkomsten om Allah te gedenken, kennis op te doen en broederschap te onderhouden. Dit zal het geloof doen toenemen en het versterken, omdat dan de Naam van Allah wordt genoemd. Er daalt genade en rust neer op de aanwezigen, de engelen omgeven de aanwezigen met hun vleugels en Allah (Verheven en Glorieus is Hij) noemt de namen van de aanwezigen bij de engelen die dicht bij Hem zijn. Allah de Meest Barmhartige toont Zijn trots jegens hen tegenover de engelen en vergeeft hun zonden. Dit is in verschillende ah’aadieth overgeleverd. De profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Niemand van de mensen zit bij elkaar om Allah te gedenken, of de engelen omgeven hen, barmhartigheid wordt over hen verspreid, zij ondervinden rust en Allah heeft het over hen tegen de engelen die dicht bij Hem zijn.” (Sah’ieh’ Moeslim 2700.)

Een andere aanwijzing van het verhogen van iemands imaan door zulke bijeenkomsten, is het verslag dat overgeleverd is door imaam Moeslim in zijn authentieke verzameling van H’andzalah al-‘Oesaydie (moge Allah tevreden zijn met hem), die heeft gezegd: “Ik ontmoette Aboe Bakr en hij vroeg mij: ‘Hoe gaat het met jou, o H’andzalah?’ Ik zei: ‘H’andzalah is een hypocriet geworden.’ Hij zei: ‘Soebh’aan Allaah! Wat ben je aan het zeggen?’ Ik zei: ‘We zitten met de profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) en hij vertelt ons over de Hel en het Paradijs totdat het is alsof we het kunnen zien; en dan verlaten we hem ﷺ en raken we weer verzeild in de sleur van alledag, met onze vrouwen en kinderen, levensonderhoud verdienen en we vergeten veel.’ Aboe Bakr zei: ‘Ik voel hetzelfde.’ Dus Aboe Bakr en ik gingen naar de profeet ﷺ en ik zei: ‘O boodschapper van Allah! H’andzalah is een hypocriet geworden.’ De profeet ﷺ vroeg (Nederlandstalige interpretatie): ‘Hoezo?’ Ik zei: ‘O profeet van Allah! We zitten bij u en u vertelt ons over de Hel en het Paradijs totdat we het als het ware kunnen zien. Vervolgens verlaten we u en dan raken we weer bezig met onze vrouwen en kinderen en levensonderhoud en dan vergeten we veel.’ De profeet ﷺ antwoordde: ‘Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, als jullie zouden blijven zoals jullie zijn als jullie bij mij zijn en Allah gedenken, zouden de engelen jullie de handen schudden op de straten, in jullie bedden en terwijl jullie onderweg zijn. Maar o H’andzalah, er is voor elk iets een geschikt tijdstip,’ en hij zei dit drie keer.” (Sah’ieh’ Moeslim 2750.)

De metgezellen (moge Allah tevreden met hen zijn) waren erop gebrand om bij elkaar te komen omwille van Allah, wat zij imaan noemden. Moe’aadz (moge Allah tevreden met hem zijn) zei tegen een man die hij tegenkwam op straat: “Laten we even gaan zitten en een moment nadenken.” [De isnaad (keten van overleveraars) is sah’ieh’ (authentiek), Arba’at Masaa-ile fie l-Imaan, herzien door al-Albaanie, pagina 72.]

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Een persoon volgt het geloof van zijn naaste vriend, dus laat eenieder van jullie uitkijken wie hij als naaste vriend neemt.” (Overgeleverd door Aboe Daawoed en at-Tirmidzie.) Dit beduidt dat intieme vrienden elkaars geloofsovertuiging en gedrag beïnvloeden. Neem dus afstand van vrienden die een slechte invloed op je hebben en ruil die in voor praktiserende broeders waar je van kunt leren en die jou zullen steunen bij het praktiseren.

[Zie de artikelen in de rubriek Broeder- & zusterschap in de Islaam.]

 

10. Besef de kleine waarde van deze wereld

[Dit punt is toegevoegd door de vertaler.]

Neem in overweging hoe onbeduidend deze tijdelijke en vergankelijke wereld is, ten opzichte van het eeuwige Hiernamaals. Probeer je hart niet gehecht te laten zijn aan deze wereld en diens misleidende genietingen. Allah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “…En het wereldse leven is niets behalve een bedriegende genieting.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 185.]

Al-Moestawrid (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Deze wereld is zo onbeduidend in vergelijking tot het Hiernamaals als iemand van jullie die zijn vinger in de oceaan steekt, laat hem dan kijken wat er aan blijft kleven,’ en hij wees met zijn wijsvinger.” (Overgeleverd door Ah’med.)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet Moh’ammed ﷺ (salallaahoe ‘alayhie wa sellem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Gedenk veel de vernietiger van geneugten: de dood.” (Overgeleverd door at-Tirmidzie, an-Nasaa-ie, Ibn Maadjah.)

Aboe Moesaa (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde: “De profeet ﷺ (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): ‘Eenieder die houdt van de ontmoeting met Allah, Allah houdt ook van de ontmoeting met hem; en eenieder die de ontmoeting met Allah haat, Allah haat ook de ontmoeting met hem.’” (Sah’ieh’ al-Boekhaarie.)

[Lees o.a. de artikelen De dood, al-Wahn, een dodelijke ziekte, Wees in dit leven als een vreemdeling of een reiziger! en In een Afrikaans bos.] (Klik op onderstaande afbeeldingen om ze vergroot weer te geven. Gebruik de afbeeldingen voor da’wah.)

En tot Allah keren wij allemaal terug.

(Lees verder onder de afbeelding.)

 

Kaft een zwak imaan klVoor meer manieren en meer informatie over dit onderwerp en de hierboven genoemde punten, zie het 118 pagina’s tellende boek Een zwak imaan: symptomen, oorzaken en hoe te genezen van sheikh Muhammad Salih al-Munajjid, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah en te bestellen in onze islamwinkel.

 

Relevante artikelen:

7 Dingen om jouw tawfieq (succes) te vermeerderen

Wat is er voor vrouwen in het Paradijs?

De grotere jihad (over djihaad an-nefs – jihad/inspanning tegen het ego)

De weg naar al-Firdaws al-A’laa

Taqwaa (Godvrezendheid), dat moet je hebben

Zonden heroverwegen: zijn kleine zonden echt klein?

Het gebed van berouw – salaat at-tawbah

Soorten moslims die misleid zijn

Voor moslims die succes willen

Vijanden in het hart: khoeshoo’ en laghw (khoeshoo’ en laghw in het tijdperk van sociale media en de smartphone)

Durf jouw dromen waar te maken (islamitische motivatie in woord en beeld)

Een kikker in een pan

De 6 pilaren van imaan (geloof)

Waarom zou ik studeren?

Kennis is licht (diverse artikelen)

Een boodschap aan iemand die dreigt te verdrinken

De boetedoening voor zonden is berouw

 

 

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Salamualeykum! Meld je aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste updates.

DJazaak Allahu ghairan