|

“En zij zeggen: ‘Wees joden of christenen, dan zullen jullie geleid worden (naar de waarheid).’ Zeg: ‘Nee! (Wij volgen) de religie van Abraham, (hij was) een zuivere monotheïst en hij behoorde niet tot de polytheïsten.’”

(Koran 2:135.)

Ka'bah“En wie een andere religie dan de Islaam wenst, het zal nooit van hem aanvaard worden en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 85.] De Islam (Arabisch: al-Islaam) is de religie van Allah de Verhevene die door alle profeten en boodschappers verkondigd is. Geen andere religie wordt door Hem geaccepteerd, want alle andere religies zijn namelijk veranderde vormen van de oorspronkelijke religie, namelijk de Islam: overgave aan Allah. Ga naar Artikelen over de Islam.

ChristendomJezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Onderwerp je dus aan God (= Islam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot Islam. Jezus (vrede zij met hem) kwam niet om een nieuwe religie te verkondigen: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten teniet te doen (de religie/boodschap blijft hetzelfde); ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (te bevestigen, uit te voeren).” (Matteüs 5:17-20.) Maar o.a. Paulus kwam met enkele substantiële innovaties waardoor er een nieuwe religie ontstond: het christendom. Lees onze artikelen over het christendom.

JodendomAllah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En vermeng de waarheid niet met de valsheid en verberg de waarheid niet (die jullie kennen omtrent Moh’ammed uit jullie vorige geschriften), terwijl jullie (die) weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 42.] Om dit vers goed te begrijpen, dient men voor ogen te houden dat de Arabieren over het algemeen ongeletterd en onopgeleid waren, in tegenstelling tot de joden (vooral die van al-Medienah) die onder hen grote geleerden hadden die zelfs buiten Arabië bekend waren. Daarom waren de Arabieren geïmponeerd door de geleerdheid van de joden – vooral omdat hun geleerden en rabbijnen te koop liepen met hun geleerdheid en vroomheid en dit versterkten door gebruik te maken van amuletten etc. – tot wie de Arabieren zich wendden voor advies aangaande Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en hetgeen waartoe hij opriep. Maar hun geleerden gaven vaak onjuiste antwoorden (halve waarheden of zij verzwegen dingen) – anders zouden zij moeten toegeven dat hij kwam met de waarheid – en maakten valse propaganda jegens hem. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Lees onze artikelen over het jodendom.

BoeddhismeHistorische kritiek heeft aangetoond dat de oorspronkelijke leringen van Boeddha (+/- 560-480 v.C.) nooit geweten kunnen worden. Het schijnt dat de leringen van Gautama Boeddha door zijn discipelen uit het hoofd zijn geleerd. Na Boeddha’s overlijden werd er in Rajagaha een beraad gehouden zodat de woorden van Boeddha gereciteerd konden worden en er een akkoord over bereikt kon worden. Er waren meningsverschillen en onverenigbare herinneringen tijdens het beraad. De mening van Kayshapa en Ananda, die voorname discipelen waren van Boeddha, genoot de voorkeur. Honderd jaar later werd er in Vesali een tweede beraad gehouden. Pas na 400 jaar na het overlijden van Boeddha werden zijn leringen en doctrines opgeschreven. Er werd weinig aandacht geschonken aan de authenticiteit, echtheid en zuiverheid. Lees verder.

Hindoeïsme 2De heilige boeken van de hindoes bevatten duidelijke voorspellingen die spreken over onze profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Deze profetieën betekenen niet noodzakelijkerwijs dat al deze boeken betrouwbaar of waar zijn; zij verwijzen eerder naar enkele woorden van waarheid die in hen zijn achtergebleven, die genomen zijn van de boodschappers en profeten die lang geleden gezonden werden. Op www.islamqa.info vroeg een hindoe wat beter is, Hindoeïsme of Islam. Lees hier het antwoord.

Atheïsme nAtheïsme, het GELOOF dat er niets was en dat ‘niets’ toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden explodeerde waarna ‘alles’ tot bestaan kwam en dat een groepje ‘van alles en nog wat’ zich toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden ordende in zichzelf kopiërende structuurtjes die vervolgens dinosauriërs werden. Klinkt volkomen ‘zinnig’! Atheïsten zijn over het algemeen materialisten die niet verder kunnen kijken dan die zaken die hun zintuiglijke vermogens kunnen waarnemen of hetgeen zij kunnen “meten”. Maar wetenschap kan niet gebruikt worden om het bestaan van God te ontkennen. Wetenschap heeft betrekking op deze wereld en God maakt geen onderdeel uit van deze wereld. Wetenschap is een manier om de schepping van God beter te begrijpen. Lees onze artikelen over atheïsme.

DemocratieAllah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij degene gezien die zijn begeerte als god nam?…” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 43.] Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe. Door de eigen wil – gebaseerd op begeerten en bevliegingen – te prefereren boven de Wil van Allah, neemt hij zijn eigen wil als een god. Alles wat hij bewondert en als goed ziet volgens zijn eigen begeerten, wordt zijn religie en zijn weg (manier van leven) i.p.v. de weg van Allah. Aboe Hoerayrah (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Volgens Allah is iemands eigen begeerte de slechtste van alle valse goden die aanbeden en gediend worden in plaats van Allah.” (Overgeleverd door Tabaraanie.) Wij zijn niet zo maar tegen democratie. Daar hebben we echt wel goed over nagedacht. In feite zijn ‘democraten’ ook niet echt in hun nopjes met democratie. Daarom hebben zij o.a. het “vetorecht” bedacht: een nooduitgang als democratie even niet goed uitkomt. En wat is democratie eigenlijk!? Lees onze artikelen over democratie.

opgericht in

aantal artikelen

aantal gratis e-boeken

record aantal bezoekers op 1 dag