Monotheïsme (tawh’ied)

 

Al-Djennah (het Paradijs) is niet bereikbaar is zonder monotheïsme. Alle profeten en boodschappers – waaronder Adam, Noah, Abraham, Mozes, Jezus en Mohammed (vrede zij met hen allen) – riepen de mensen op tot tawh’ied (monotheïsme) en verwierpen shirk (polytheïsme). De Islaam onderwijst monotheïsme in de zuivere vorm.

God/Allah

Moeten wij het bestaan van God bewijzen? Steekt men dan een fakkel aan om de zon te zien? God (of Allah) bestaat en het leven is net zo min toeval als een paar stenen op elkaar. Het kennen van Allah is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet volgens Zijn juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of…

één God, één Boodschap

Na de schepping van Adam is er door de geschiedenis van de mensheid heen herhaaldelijk slechts één en dezelfde boodschap aan de mensheid verkondigd. Na het verdwijnen van dit profetisch onderricht weken mensen hier na verloop van tijd weer van af. Om de mensen weer naar het rechte pad te leiden, werden er door de Enige Ware God vele profeten en boodschappers gestuurd om deze ene boodschap mede…

De ziel (het leven)

Maak kennis met je ware zelf! De fundamentele vergissing van degenen die niet in God geloven is dat zij een onjuiste visie van Hem hebben en ‘het leven’ niet correct begrijpen. Zij hebben ongegronde geloofsovertuigingen over “wat” en “waar” God is. Door een beperkte, onjuiste en materialistische kijk op het leven zijn zij niet op de hoogte van hun ware aard en is het begrip ‘leven’ een raadsel…

Evolutie

Wordt evolutie verkeerd begrepen? De begrippen openbaring, wetenschap en zekerheid staan centraal in deze zeer interessante verhandeling.

Gratis

Hier treft u diverse gratis e-boeken over de Islaam aan.

Droom

Lees de motiverende verhandeling “Durf jouw dromen waar te maken”.

Interessant

Lees hier over de wonderbaarlijke aard van de Koran (i’djaaz al-Qor-aan).

Populair

De verhandeling “An-Nikaah’ fie al-Islaam – Het huwelijk in de Islam” is ons meest gelezen item.

Fundamenteel

De fundamentele principes (oesool) van Ahloes-Soennah wal-Djamaa’ah met betrekking tot hun geloofsleer (‘aqiedah).

“En zij zeggen: ‘Wees joden of christenen, dan zullen jullie geleid worden (naar de waarheid).’ Zeg: ‘Nee! (Wij volgen) de religie van Abraham, (hij was) een zuivere monotheïst en hij behoorde niet tot de polytheïsten.'”

(Koran 2:135.)

Ka'bah“En wie een andere religie dan de Islaam wenst, het zal nooit van hem aanvaard worden en in het Hiernamaals zal hij tot de verliezers behoren.” [Soerat Aal ‘Imraan (3), aayah 85.]

De Islam (Arabisch: al-Islaam) is de religie van Allah de Verhevene die door alle profeten en boodschappers verkondigd is. Geen andere religie wordt door Hem geaccepteerd, want alle andere religies zijn namelijk veranderde vormen van de oorspronkelijke religie, namelijk de Islam: overgave aan Allah.

Ga naar Artikelen over de Islam.

ChristendomJezus (vrede zij met hem) zou gezegd hebben: “Onderwerp je dus aan God (= Islam) en weersta de duivel (die oproept tot dwaling)…” (Jakobus 4:7.) Jezus (vrede zij met hem) riep dus ook op tot Islam. Jezus (vrede zij met hem) kwam niet om een nieuwe religie te verkondigen: “Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten teniet te doen (de religie/boodschap blijft hetzelfde); ik ben niet gekomen om teniet te doen, maar om te vervullen (te bevestigen, uit te voeren).” (Matteüs 5:17-20.) Maar o.a. Paulus kwam met enkele substantiële innovaties waardoor er een nieuwe religie ontstond: het christendom.

Lees onze artikelen over het christendom.

JodendomAllah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “En vermeng de waarheid niet met de valsheid en verberg de waarheid niet (die jullie kennen omtrent Moh’ammed uit jullie vorige geschriften), terwijl jullie (die) weten.” [Soerat al-Baqarah (2), aayah 42.]

Om dit vers goed te begrijpen, dient men voor ogen te houden dat de Arabieren over het algemeen ongeletterd en onopgeleid waren, in tegenstelling tot de joden (vooral die van al-Medienah) die onder hen grote geleerden hadden die zelfs buiten Arabië bekend waren. Daarom waren de Arabieren geïmponeerd door de geleerdheid van de joden – vooral omdat hun geleerden en rabbijnen te koop liepen met hun geleerdheid en vroomheid en dit versterkten door gebruik te maken van amuletten etc. – tot wie de Arabieren zich wendden voor advies aangaande Moh’ammed (vrede en zegeningen van Allah zijn met hem) en hetgeen waartoe hij opriep. Maar hun geleerden gaven vaak onjuiste antwoorden (halve waarheden of zij verzwegen dingen) – anders zouden zij moeten toegeven dat hij kwam met de waarheid – en maakten valse propaganda jegens hem. (Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.) Lees onze artikelen over het jodendom.

BoeddhismeHistorische kritiek heeft aangetoond dat de oorspronkelijke leringen van Boeddha (+/- 560-480 v.C.) nooit geweten kunnen worden. Het schijnt dat de leringen van Gautama Boeddha door zijn discipelen uit het hoofd zijn geleerd. Na Boeddha’s overlijden werd er in Rajagaha een beraad gehouden zodat de woorden van Boeddha gereciteerd konden worden en er een akkoord over bereikt kon worden. Er waren meningsverschillen en onverenigbare herinneringen tijdens het beraad. De mening van Kayshapa en Ananda, die voorname discipelen waren van Boeddha, genoot de voorkeur. Honderd jaar later werd er in Vesali een tweede beraad gehouden. Pas na 400 jaar na het overlijden van Boeddha werden zijn leringen en doctrines opgeschreven. Er werd weinig aandacht geschonken aan de authenticiteit, echtheid en zuiverheid. Lees verder.

Hindoeïsme 2De heilige boeken van de hindoes bevatten duidelijke voorspellingen die spreken over onze profeet Mohammed (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem). Deze profetieën betekenen niet noodzakelijkerwijs dat al deze boeken betrouwbaar of waar zijn; zij verwijzen eerder naar enkele woorden van waarheid die in hen zijn achtergebleven, die genomen zijn van de boodschappers en profeten die lang geleden gezonden werden.

Op www.islamqa.info vroeg een hindoe wat beter is, Hindoeïsme of Islam. Lees hier het antwoord.

Atheïsme nAtheïsme, het GELOOF dat er niets was en dat ‘niets’ toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden explodeerde waarna ‘alles’ tot bestaan kwam en dat een groepje ‘van alles en nog wat’ zich toevallig, wonderbaarlijk en zonder reden ordende in zichzelf kopiërende structuurtjes die vervolgens dinosauriërs werden. Klinkt volkomen ‘zinnig’!

Atheïsten zijn over het algemeen materialisten die niet verder kunnen kijken dan die zaken die hun zintuiglijke vermogens kunnen waarnemen of hetgeen zij kunnen “meten”. Maar wetenschap kan niet gebruikt worden om het bestaan van God te ontkennen. Wetenschap heeft betrekking op deze wereld en God maakt geen onderdeel uit van deze wereld. Wetenschap is een manier om de schepping van God beter te begrijpen. Lees onze artikelen over atheïsme.

DemocratieAllah de Verhevene zegt (Nederlandstalige interpretatie): “Heb jij degene gezien die zijn begeerte als god nam?…” [Soerat al-Foerqaan (25), aayah 43.]

Een afgod hoeft niet per se gemaakt te zijn van steen of hout. Een afgod kan ook in de vorm zijn van een bepaalde waarde, een concept of principe. Door de eigen wil – gebaseerd op begeerten en bevliegingen – te prefereren boven de Wil van Allah, neemt hij zijn eigen wil als een god. Alles wat hij bewondert en als goed ziet volgens zijn eigen begeerten, wordt zijn religie en zijn weg (manier van leven) i.p.v. de weg van Allah. Aboe Hoerayrah (een metgezel – moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) gezegd heeft (Nederlandstalige interpretatie): “Volgens Allah is iemands eigen begeerte de slechtste van alle valse goden die aanbeden en gediend worden in plaats van Allah.” (Overgeleverd door Tabaraanie.)

Wij zijn niet zo maar tegen democratie. Daar hebben we echt wel goed over nagedacht. In feite zijn ‘democraten’ ook niet echt in hun nopjes met democratie. Daarom hebben zij o.a. het “vetorecht” bedacht: een nooduitgang als democratie even niet goed uitkomt. En wat is democratie eigenlijk!? Lees onze artikelen over democratie.

Hoe wordt u moslim?

Als men overtuigd is dat de Islam de waarheid is, dan is moslim worden heel gemakkelijk. Men dient de shahaadah uit te spreken en een douche/bad te nemen. Men hoeft geen verklaring af te leggen in aanwezigheid van hoge geleerden of imams. Het uitreiken van een certificaat is ook geen voorwaarde om moslim te worden. Men hoeft ook niet over een bepaalde hoeveelheid kennis te beschikken om moslim te worden, of eerst leren bidden of Arabisch leren spreken voordat men moslim kan worden. Er is maar één eis waar iemand aan moet voldoen om moslim te worden, en dat is te geloven dat de Islam de ware religie is, met als kern dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah en dat Mohammed Zijn boodschapper is.

De voorwaarden van as-shahaadah.

Elke moslim weet dat de getuigenis van “laa ilaaha ill-Allaah (er is geen god die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah)” de sleutel is tot het Paradijs. Desondanks vertrouwen te veel moslims op deze verklaring en denken dat hen het Paradijs geschonken zal worden vanwege deze louter mondelinge verklaring van de shahaadah. Het klopt dat de shahaadah de sleutel tot al-Djennah – het Paradijs – is. Maar elke sleutel heeft tandjes. Als je komt met de sleutel met de juiste tandjes, zal de deur voor jou opengaan. Doch als je niet de juiste tandjes hebt, dan zal de deur niet opengaan voor jou… Lees verder.

Bekeringsverhalen.

We willen u graag verzoeken u zich eens af te vragen wat de redenen kunnen zijn voor alle propaganda die momenteel verspreid wordt over de Islam. Als de Islam slechts een onjuiste religie zou zijn die nergens op slaat, zouden dan zo velen de behoefte voelen om er zo veel onwaarheden over te verzinnen, terwijl vele mensen over de hele wereld vrijwillig kiezen om de Islam als religie (manier van leven) te accepteren!? Vele Nederlanders zijn op de één of andere manier in aanraking gekomen met de Islam en overtuigd geraakt van de waarheid van deze prachtige religie, waarna zij de Islam als hun religie hebben aangenomen, al-h’amdoelillaah. Ga naar de bekeringsverhalen.

Kennis is licht

In de Qor-aan lezen we o.a. (Nederlandstalige interpretatie): “…Zijn degenen die weten (kennis hebben) gelijk aan degenen die niet weten (geen kennis hebben)?…” [Soerat az-Zoemar (39), aayah 9.]

Imaam Ah’med heeft gezegd: “De mensen hebben meer behoefte aan kennis dan dat zij behoefte hebben aan voedsel! Want zij hebben maar twee of drie keer per dag behoefte aan voedsel, maar zij hebben op elk moment behoefte aan kennis!” (Siyar an-Noebala, 2/256.)

In deze rubriek treft u verschillende artikelen over kennis (‘ilm) aan.

Valkuilen tijdens het zoeken van kennis

Een van de meest opwindende aspecten van de huidige islamitische bewustwording is het grote aantal van onze jeugdigen die islamitische kennis zoeken. Een van de eerste dingen die een student van religieuze kennis dient te weten is hoe hij deze taak dient aan te pakken. Hem dient duidelijk de correcte manier getoond te worden om islamitische kennis te verwerven en hoe hij de valkuilen kan mijden die op zijn pad liggen. Lees verder.

De vallen van Iblies

Het is niet mogelijk om één van de vallen van Iblies (de grootste satan, een djinn) goed te bevatten, laat staan alle vallen. Aangezien het kwaad van Iblies bestaat uit zes soorten, blijft Iblies de zoon van Adam (d.w.z. alle mensen) achtervolgen totdat hij hem zo ver krijgt om een van die zes soorten kwaden te verrichten. Lees verder.

We onderwerpen ons allemaal, maar de vraag is aan wie of wat?

Een moslim onderwerpt zich aan Allah, de Schepper van de hemelen en de aarde en alles wat deze bevatten. Een niet-moslim onderwerpt zich aan afgoden, begeerten, vermoedens, mode, wetenschap, hormonen, materialisme, emoties, geld, roem, nationalisme, het getal 13, symbolen en de mogelijke gedachten van de buurman.

Denken dat je vrij bent, maakt je nog niet vrij!

Lees ons artikel:

Naast het Oude en het Nieuwe Testament, is er ook het Laatste Testament, namelijk de Koran (al-Qor-aan) – de laatste openbaring van God. Ga naar Artikelen over de Koran voor o.a. “De openbaring van de Koran” – “De verzameling van de Koran” – “Wonderen in de Koran” en veel meer.

Verdien veel beloning door da’wah te verrichten! Nodig anderen uit naar de Islam en naar al-ma’roef (het goede), en raad hen al-moenkar (het verwerpelijke – waaronder koefr, shirk en zonden) af. Lees onze artikelen in de rubriek Da’wah.

Een onderwerp waar altijd veel vragen over zijn, zowel vanuit mannen en vrouwen, moslims en niet-moslims en waar veel misverstanden over zijn, is de rol en de positie van vrouwen in de Islam. Ga naar onze rubriek De vrouw in de Islam voor diverse artikelen over en voor vrouwen en ontdek hoe waardevol de vrouw in de Islam is.

Samenleving en wet zijn onlosmakelijke delen van elkaar. Er zijn zeer veel factoren die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van fiqh (de islamitische wet) en de daarmee gepaard gaande meningsverschillen. Lees het belangrijke en boeiende artikel Ontwikkeling van fiqh – de islamitische wet: bronnen, wetscholen (madzaahib) en meningsverschillen.

Fotoalbum

Bekijk onze leerzame en motiverende afbeeldingen die ook gebruikt kunnen worden voor da’wah. Deel ze op sociale media of stuur ze naar anderen om jouw moslimbroeders/zusters te herinneren aan bepaalde aayaat (verzen), ah’aadieth (overleveringen) en lessen, of om niet-moslims uit te nodigen naar de Islam. Kijk hieronder voor enkele voorbeelden.

Hoe ziet God er uit hp

Veel mensen worstelen met de vraag hoe God er uit ziet. Velen denken dat God is zoals Zijn schepsels, of dat Hij iets van hen weg heeft. Dit wordt wellicht veroorzaakt door Bijbelverzen zoals: “God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’” (Genesis 1:26.) God wordt in het Oude Testament vaak omschreven met fysieke, stoffelijke en andere menselijke eigenschappen en kenmerken. Maar waarom vergelijkt men Zijn Wezen met die van de mens? Waarom vergelijkt men de krachten en vermogens van schepsels met die van de Schepper? Er is immers niets zoals Hem (zie aayah 42:11) en niets is vergelijkbaar met Hem (zie aayah 112:4)! Dus dienen we ons niet te bedenken hoe Hij eruit zou kunnen zien, noch dienen we te proberen Zijn Krachten en Vermogens te verklaren aan de hand van die van ons.

Ga naar Hoe ziet God er uit?

Moderniseren c2In hun kritiek op de islam en haar wet- en regelgeving beweren ‘critici’ vaak dat het ‘achterhaalt’ en ‘niet meer van deze tijd’ is. De gedachte is dat vroeger mensen zó onbeschaafd en onverantwoordelijk waren dat deze (strenge?) regels nodig waren. Tegenwoordig zijn we ‘verlicht, beschaafd, ontwikkeld en verantwoordelijk’ genoeg om het zonder godsdienst te kunnen. De feiten spreken dit echter tegen. Bij de twee aangehaalde voorbeelden kan er meer gezegd worden over zowel het islamitische perspectief als de huidige situatie rondom het desbetreffende topic. Maar al met al komt men telkens tot de conclusie dat Allah de Alwijze met de islam ons heeft voorzien van wet- en regelgeving die niet alleen de maatschappij daar en toen heeft verbeterd, maar die ook hier en nu broodnodig zijn.

Ga naar Moet de islam gemoderniseerd worden?

Opvoeden1In een materialistische samenleving zoals Nederland en België draait de definitie van een goede ouder om hoe comfortabel onze kinderen opgevoed worden, hoe veel geld we kunnen verzamelen en aan hen kunnen uitgeven en wat voor “soort” seculair onderwijs wij hen kunnen laten volgen. Hoe meer we hen kunnen voorzien van deze wereldse zaken, des te beter ons aanzien als ouders. Maar als moslimouders zijn we toevertrouwd met verantwoordelijkheden die verder gaan dan het succes in deze wereld. Daarom kunnen we het ons niet permitteren om met de stroom mee te gaan indien we niet weten waar deze stroom ons uiteindelijk naar toe zal brengen. Bovendien dienen we onze kinderen te beschermen tegen de enorm geseksualiseerde maatschappij.

Ga naar Het opvoeden van moslimkinderen & seksuele voorlichting in de Islam.

40 NawawiehHet boek al-Arba’ien an-Nawawiyyah [De veertig (ah’aadieth) van an-Nawawie] bevat overleveringen die de spil vormen van de islamitische wetgeving en geloofszaken. Hieronder vinden wij overleveringen die de volledige toewijding aan Allah (d.w.z. ikhlaas) behandelen, anderen verduidelijken de betekenis van de Islam en zijn zuilen, het geloof (al-imaan) en zijn pilaren. Weer andere overleveringen verduidelijken de toegestane en verboden zaken, maar ook de algemene gedragsnormen. En zo bestrijken zij de gehele islamitische wetgeving.

Vandaar dat wij iedere moslim, die naar het Paradijs verlangt, aansporen deze overleveringen te kennen en in praktijk te brengen, want het kennen van deze overleveringen staat gelijk aan het kennen van de grondslagen van het geloof en de islamitische wetgeving.

Verder is de uitleg van de overleveringen door de weledele geleerde sheikh Moh’ammed ibnoe Saalih’ al-‘Oethaymien onmisbaar, aangezien hiermee een verduidelijking wordt geboden van de grondslagen van het geloof en per overlevering wordt aangegeven wat de belangrijkste leerpunten zijn. Naar De veertig ah’aadieth van an-Nawawie.